Μέ τήν προσήκουσα εὐλάβεια καί τήν ἱεροπρεπῆ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἑόρτασε ἡ ἀκριτική Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν μνήμη τῶν πολιούχων καί ἐλευθερωτῶν της Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου καί τήν 110η ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Τήν 10η Νοεμβρίου οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός καί Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ὑπεδέχθησαν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἐρειθιανῆς. Ἐν συνεχείᾳ παρέστησαν στήν ἔπαρση τῆς Σημαίας στόν λιμένα τῆς Χίου, ὅπου ὁ Σεβ. Χίου, κατά τήν κατ’ἔθος δήλωση του, ἀνέφερε τόν λόγο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου «οὐδέν γλυκύτερον πατρίδος». Τό ἀπόγευμα στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἐτελέσθη ὁ δισαρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Διδυμοτείχου, τόν ὁποῖο ὁ Χῖος Ποιμενάρχης ἐτίμησε μέ τό παράσημο τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου γιά τήν διακονία του στήν ἀκριτική Μητρόπολη τοῦ Ἔβρου. Ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου στό κήρυγμα του ἀνέφερε ὅτι οἱ ἀκριτικές Μητροπόλεις ὑποχρεοῦνται νά εἶναι στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδος καί ἀνέλυσε θεολογικῶς τήν πίστη (πιστεύω), τήν ὁμολογία (ὁμολογῶ) καί τήν προσδοκία (προσδοκῶ) τῶν τιμωμένων Ἁγίων. Ἀκολούθησε πάνδημος λιτανεία τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Παναγίας Ἐρειθιανῆς καί τῶν Ἁγίων Βικτώρων μέ συμμετοχή τῶν ἀρχῶν τοῦ νησιοῦ, τῆς νεότητος καί τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, καί ἀφοῦ μετεκομίσθη στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, διά τοῦ Ἀρχιμ. π. Διονυσίου Κατερίνα μέ ἄδεια κανονική τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἡ Τιμία Καρά τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ ὁποία τό ἔτος 1442 ἔσωσε τήν Χίο ἀπό τόν καταποντισμό, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Διδυμοτείχου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τῆς νήσου παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν καί δικαστικῶν ἀρχῶν, πλήθους νεότητος καί τοῦ εὐσεβοῦς χιακοῦ λαοῦ. Κατά τήν Δοξολογία τόν πανηγυρικό ἐξεφώνησε, κατ΄ἔθος, ὁ Φιλόλογος Μητροπολίτης Χίου λέγων τά ἑξῆς:

«Ἦμαρ ἐαρινόν, ἐαρινόν ἐλευθερίας, ἀνέτειλεν ἐν μέσῳ καιροῦ ὀπώρας ἐπί τόν χριστοφόρον λαόν τῆς Χίου ἡ 11ῃ Νοεμβρίου 1912, πνέον εἰς τόν ἀέρα τῆς ναυσικλητῆς, ναυπρυτάνεως καί δολιχηρέτιμου νήσου τήν μαστιχοφόρον ὀσμήν τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

Ἀνέτειλεν μετά δουλείαν πεμπάδος καί πλέον αἰώνων «Γιουστηνιάνηδων καί Τούρκων δεσποτῶν» κεκοσμημένης διά τῆς φιλοκάλου διδαχῆς τῶν κολλυβάδων φωτιστῶν, πορφυρωθείσης διά τῶν ρανίδων τῶν αἱμάτων τῶν δεκάδων χιλιάδων ἐσφαγμένων ἀρνίων τῆς Σφαγῆς, ὅταν «τά γιασεμιά κοκκίνησαν στό χρόνο τῆς Σφαγῆς σου πίνοντας αἷμα γιά νερό στή ρημαγμένη γῆ σου» καί πονεμένης ὑπό τῶν ἐρειπίων τοῦ χαλασμοῦ, «ὅταν τά χελιδόνια πέρασαν χωρίς νά σταματήσουν, μή ξέροντας στόν χαλασμό ποῦ τίς φωλιές νά χτίσουν».

Διά τοῦτο ἡ φαεσφόρος αὑγή «πού ἐπρόσμενες μαρτυρικό νησί» καί τήν ὁποίαν «ἄνοιξες τήν τρανή ἀγκαλιά νά τή σφιχταγκαλιάσεις» ἀπετέλει τόν διθυραμβικόν παιάνα τῆς ἡμέρας, «ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ», τό «δεῦτε λάβετε φῶς» ἐκ τῆς ἀειφώτου λυχνίας τοῦ Γένους, τῆς πιφαυσκούσης καί φρυκτωρούσης τήν ἐκκλησιαστικήν καί ἱστορικήν συνείδησιν, εἴτε διά τῶν ἐπικῶν λόγων «στίς ἀμουδιές τοῦ Ὁμήρου», εἴτε διά τῆς Παυλείου χριστολογικῆς κινύρας «ἀντικρύ Χίου».

Τήν 110ην ἐπέτειον τῆς κλητῆς καί ἁγίας αὐτῆς ἐθνικῆς ἡμέρας ἄγομεν σήμερον, δύο αἰῶνας μετά τήν μαρτυρικήν τῆς νήσου Σφαγήν. Δι’ ὅ εἰς τόν ἑορτασμόν αὐτό προσκαλοῦμεν τήν πολύχορδον λύραν τῶν ἁγίων τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά ἀναμέλψωσι δοξολογίαν πρός τήν Τρισήλιον Θεότητα:

Τόν Πρωτομάρτυρα Στρατιωτικόν Ἅγιον Ἰσίδωρον, ὁ ὁποῖος «ταῖς πρός τόν Κτίστιν εὐχαῖς του ἐχαρίτωσεν τό ἀποστάζον δάκρυ ἐκ τῶν σχίνων τῆς Χίου.

Τήν Πρωτομάρτυρα ἐν γυναιξί τῆς Χίου Μυρόπην τήν ἐξ Ἐφέσσου, ἡ ὁποία προνέγκεν τῷ Χριστῷ τό αἷμά της ὡς μύρον ἐκχέον εὐωδίαν».

Τήν Καλλιμάρτυρα καί Παρθενομάρτυρα Ἁγίαν Μαρκέλλαν διά τήν ὁποίαν «ἡ νῆσος Χίος καυχᾶται ὅτι ἐξήνθησεν τό παρθενίας ἄνθος, τό θεόβλαστον ὄντως».

Τήν φρόνιμον Ὁσίαν Ματρώναν, τήν ὁποίαν ἡ Χίος «κλέος ἀναφαίρετον κέκτηται καί ὄλβον ἄσυλον».

Τόν βλαστόν τῶν Ἀργεντῶν Νεομάρτυρα Ἀνδρέαν, ὁ ὁποῖος «τῆς Χίου στήριγμα ἀνεδείχθη, εὐπατριδῶν κῆπος κατάκαρπος καί λυχνία πίστεως ἀπαστράπτουσα».

Τόν ἐκ Σμύρνης Νεομάρτυρα Μᾶρκον, διά τοῦ ὁποίου «ἡ Χίος ἡγίασται καί ἀληθῶς μεμακάρισται ἀρδευθεῖσα τοῖς αἵμασιν αὐτοῦ».

Τόν νέον τοῦ Χριστοῦ ἀθλητήν Νικήταν τόν Νισύριον, διά τόν ὁποῖον «εὐφραίνεται μυστικῶς ἡ Χίος κατέχουσα ἐν κόλποις τό ἐκχυθέν σεβάμιον αἷμά του».

Τόν νέον ἀθλοφόρον τοῦ Χριστοῦ Νικόλαον, διά τόν ὁποῖον «ἡ Χίος ἀγάλλεται καί εὐθέως εὐφραίνεται… καί λίαν σεμνύνεται αὐτόν βλαστήσασα φυτόν εὐθαλές καί κατάκαρπον».

Τόν νεοφανῆ ἀθλητήν Γεώργιον, τόν ὁποῖον «ἡ Χίος βλάστημα τερπνόν ἐξήγαγε… καί ὁ οὐρανός μετά τέλος εἴληφε».

Τόν ἀγγελώνυμον Χριστοῦ Ἀγγελῆν, τόν ὁποῖον «ἔχει πολιοῦχον καί φύλακα καί ἀντιλήπτορα μέγαν ἐν κινδύνοις πᾶσι ἡ Χίος».

Τόν Ὁσιομάρτυρα Ὀνούφριον, ὁ ὁποῖος «ὤφθη Χίου νήσου καύχημα, ὡς ἐν αὐτῇ ἀθλήσας καί τό αἷμά του ἐκχέας».

Τόν θαυμαστόν Νεομάρτυρα Δημήτριον, διά τόν ὁποῖον ἡ Χίος χαίρεται «ἐξανθήσασα ὡς ῥόδον εὔοσμον τῆς Ἐκκλησίας ὀσφράδιον ὡς δρεψαμένη».

Τούς νέους στεφανίτας γόνους τῶν Σπετσῶν Σταμάτιον, Ἰωάννην καί Νικόλαον, τούς ὁποίους «ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀλείφει ὁ κλεινός τῆς Χίου Ἱεράρχης (Πλάτων)» ὅπως «ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἐγύμναζε τῆς Θεσσαλονίκης τό ἀγλάισμα (Δημήτριος) τόν παλαιστήν (Νέστορα)».

Τόν νέον μάρτυρα Θεόφιλον, ὁ ὁποῖος «τήν Χίον ἡγίασεν ἰχῶρσι τῶν σαρκῶν αυτοῦ καί τοῖς λύθροις τῶν αἱμάτων».

Τόν τῶν Σφακίων βλάστημα Μανουήλ, ὁ ὁποῖος «ἀθλήσας ἡγίασεν τήν νῆσον Χίον αἱμάτων τοῖς ῥεύμασι».

Τόν μέγα καύχημα τῆς Λευκωσίας Πολύδωρον, τοῦ ὁποίου «ἡ Χίος μετέλαβε τῆς χάριτος».

Τόν γενάρχην τοῦ φιλοκαλισμοῦ Μακάριον Ἀρχιεπίσκοπον Κορίνθου τόν Νοταρᾶν, ὁ ὁποῖος «τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ ἀνεδείχθη τῆς Χίου ἀρρήτοις λόγοις μέγας κοσμήτωρ».

Τόν Σχολάρχην τῆς Σχολῆς τῆς Χίου Ἀθανάσιον τόν Πάριον, ὁ ὁποῖος εἰς Χίον «τάς ἀκτίνας τῶν λόγων του ἐφήπλωσεν» καί «ἐν Χίῳ τόν ἀγῶνα ἐτέλεσεν ὁσίως καί μετέστη πρός τά ἄνω».

Τόν Ὅσιον Νήφωνα τόν Κοινοβιάρχην, διά τόν ὁποῖον «ἡ μυροφόρος Χίος τῷ ἡδεῖ ταύτης καρπῷ ἐκβοᾷ χαρμοσύνως… Πάτερ θεήλατε τοῦ Γένους εὔδρομε πλοηγέ, πρέσβευε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Τόν θεόπνευστον ἱερόν Νικηφόρον, ὁ ὁποῖος «πάντα περιέδραμε τῆς Χίου, τήν πόλιν, τάς κώμας, τά πολίσματα εὐαγγελιζόμενος ἅπασιν μετάνοιαν».

Τούς κτίτορας τῆς αὐτοκρατορικῆς Νέας Μονῆς Ὁσίους Νικήταν, Ἰωάννην καί Ἰωσήφ, τούς ὁποίους «φαεινοτάτους φωστῆρας ἡ Χίος ἔγνωκε, τῶν ἀρετῶν ταῖς αἴγλαις καταυγάζοντας ταύτην».

Τόν ἑρμηνευτήν τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων καί ὑφηγητήν τῶν θεοφθόγγων διδαχῶν Νεκτάριον Πενταπόλεως, ὁ ὁποῖος «ζήλῳ θείῳ ποθήσας τόν ἰσάγγελον βίον, ἐν Χίω ἠμφιάσατο τῶν μοναχῶν τό σχῆμα τό οὐράνιον».

Τό νεοκόσμητον ἄνθος ἁγνείας Ὅσιον Ἄνθιμον, τοῦ ὁποίου «τό περίβλεπτον ὕψος τῶν κατορθωμάτων βλέπουσα ἡ Χίος θαμβεῖται».

Τόν Ὅσιον Νικηφόρον τόν λεπρόν, ὁ ὁποῖος «τοῖς ἐνθέοις του ἄθλοις σεπτῶς ἐκόσμησεν τήν νῆσον Χίον».

Τόν Ἱερομάρτυρα Πλάτωνα, ὁ ὁποῖος «ὡς ἀστήρ ἀνῖσχεν ἐν τῇ Χίῳ, Ὀρθοδόξων τήν χορείαν, καταλαμπρύνων ὡς φωταυγής».

Τούτους ἅπαντας ἡ ἐξάκουστος Χίος, ὡς μήτηρ καλλίγονος προσκαλεῖ ἵνα συνευφρανθῶσιν ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἐλευθερωτῶν αὐτῆς Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου καί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἀπελευθερώσεως ἐκ τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ καί τῆς ἐπανόδου «στῆς δοξασμένης Μάνας της τήν τιμημένη ἀγκάλη», αἰτουμένη ὅπως ταῖς ὐπέρ νοῦν θευαγείαις λαμπρύνωσιν τήν Χίον ἅπασαν κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐλευθέρου βίου της».

Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις λουσμένες στην ἁγιοπνευματική Χάρη τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐθνική ἱστορική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων, ἀπάντηση σε ὅσους ἐπιβουλεύονται τά εὐλογημένα Ἑλληνικά νησιά μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επανήλθε στα καθήκοντα του ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Στη χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική γιορτή των νέων στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού έκανε σήμερα την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μετά την άρση του αυτοπεριορισμού του λόγω...

Τιμήθηκε η μνήμη του Οσίου Πορφυρίου στην Ιερά Μονή Τουρλιανής Μυκόνου

Η ενιαύσια μνήμη του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου τιμήθηκε στο Παρεκκλήσιο των Τριών Νεοφανών Οσίων, Παϊσίου, Πορφυρίου και Ιακώβου, εντός του συγκροτήματος της εν...

Επίσκεψη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευδοκιάδος κ. Αμβροσίου στον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου το μεσημέρι, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, δέχθηκε επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από...

Η ΧΙΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΓΕΙΟ ΙΑΤΡΟ

Μέ τήν βοήθεια καί τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τήν μνήμη τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ...

Μνημόσυνο μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. Γαβριήλ

Το Μνημόσυνο του μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Σαλαμίνος, Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Σιόκκουρου Το πρωί του Σαββάτου, 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και...
video

Πρώτη δήλωση του νέου Επισκόπου Νιέρι κ. Παναρέτου

Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Νιέρι κ. Πανάρετος, μιλώντας αποκλειστικά στο Poimin.gr  έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του σε Επίσκοπο. Συγχαίροντας από καρδιάς τον...

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ιερούργησε, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Αιτωλίας στην Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη»

Την Ορθόδοξη Φιλανθρωπική Ιεραποστολική και Πολιτιστική Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη» επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός το απόγευμα της Παρασκευής 2ας...

Η Σπερχειάδα υποδέχτηκε την Παναγία του Όρους των Ελαιών 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατά την εκκλησιαστική τάξη η μαρτυρική πόλη της Σπερχειάδας, στην καρδιά της Δυτικής Φθιώτιδος υποδέχθηκε απόψε από την Λαμία την...

Ο Γέροντας Ιάκωβος και οι φτερούγες του αγγέλου

Μια φορά, ο Γέροντας λειτουργούσε και δεν μπορούσε να κάνει τη Μεγάλη Είσοδο εξ΄ αιτίας εκείνων των θαυμαστών που έβλεπε! Ο ψάλτης εν τω...
video

Τα ζώα έχουν ψυχή;

Τα ζώα έχουν ψυχή; Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για την ψυχή των ζώων; Έχουν την ψυχή που έχει και ο άνθρωπος; Ποια η...

Εορτή Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, εντός του οποίου ευρίσκεται το πανηγυρίζον...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος,...

Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου στήν Ναύπακτο

Τήν Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο...

Η πρώτη υποδειγματική Θεία Λειτουργία για μαθητές από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τελέσθηκε υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου. Την Θεία...