Βαθυσεβάστως προάγομαι, ἐξ ἀφορμῆς τῆς χθεσινῆς διευκρινιστικῆς ἀνακοινώσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, δημοσιευθείσης  εἰς ἀπάντησιν τῶν δηλώσεών μου διά τήν ἐν τῇ  Ἐκτάκτῳ Συγκλήσει τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας (12-10-2019) γενομένην Συνεδρίασιν περί τοῦ Οὐκρανικοῦ «Αὐτοκεφάλου», νά ἀναφέρω τά ἑξῆς:

1.Ἀπόφασις, κατά τά ἰσχύοντα εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν πολιτειακήν νομοθεσίαν, λαμβάνεται μετά τήν εἰσήγησιν τοῦ ὁρισθέντος εἰσηγητοῦ (καί ἐν προκειμένῳ τοῦ Μακ. Προέδρου), τήν ἐπ’ αὐτῆς διεξοδικήν συζήτησιν καί τήν ἐπακολουθοῦσαν ψηφοφορίαν (φανεράν, μυστικήν ἤ δι’ ἀνατάσεως τῆς χειρός).

Μή γενομένης ψηφοφορίας καθ’ ἕνα ἐκ τῶν ὡς ἄνω τριῶν τρόπων, τήν ὁποίαν εὐτόνως ἐζήτησε ὁ Σεβ. Ἀδελφός Μητροπολίτης Καισαριανῆς κ.Δανιήλ (καί ἐπεσήμανε τήν ἔλλειψίν της εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.Νικόλαος), καί προφανῶς ἐξέφρασε τήν βούλησιν ἐμοῦ καί ἄλλων Σεβ. Ἀδελφῶν, εἰπών μετά παρρησίας: ἐάν θέλετε ἀπόφασιν θά πρέπει νά γίνῃ ψηφοφορία, καί μάλιστα φανερή, μέ ποῖον τρόπον δύναται νά ἀποκρυσταλλωθῇ μέ ἀκρίβεια μία ἀπόφασις, ὅταν ἔχωμεν ἕνα πλῆθος ἑπτά καί πλέον δεκάδων ἀνθρώπων; καί

2. Μέ αὐτή τήν διαδικασία λαμβάνεται καί ἀποτυπώνεται παγκοίνως μία ἀπόφασις, καί δή ἐπί ἑνός τόσον σοβαροῦ, κρισίμου καί φλέγοντος ζητήματος.

Ἐτηρήθη μήπως ἡ προβλεπομένη τοιαύτη διαδικασία, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό τρίτον μέρος της, καί δέν ὑπέπεσεν εἰς τήν ἀντίληψίν μου;

Εἰς τό Δελτίον Τύπου (τό ὁποῖον εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ ἀρχαιοτέρου τῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου Σεβ. Ναυπάκτου κ.Ἱεροθέου μετά τό «Δι’ εὐχῶν», τό ὁποῖον εἶπε ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος -ἔπειτα ἀπό τήν λῆξιν τῆς Συνεδρίας- καί ἐνῷ ἀρκετοί Σεβ. Σύνεδροι εἶχαν ἀναχωρήσει) δέν λαμβάνονται αἱ ἀποφάσεις, ἀλλά ἀνακοινώνονται καί ἐπιφέρονται διορθώσεις τινες ἐπ’ αὐτῶν ὡς πρός τήν ἔκφρασιν καί διατύπωσίν των.

Διά τόν ἅγιον Ἀδελφόν, Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ.Καλλίνικον, ὀφείλω τήν ἀκόλουθη ἐξήγησι καί διευκρίνισι: Δέχομαι τήν πληροφορία τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅτι «οὐδέποτε ἐζήτησε (ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδον) νά ἐξουσιοδοτήση ἐμέ ἤ ἄλλον Σεβασμιώτατον Ἅγιον Ἀδελφόν διά τήν Συνεδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό Σάββατον 12-10-2019».

Πρόκειται μᾶλλον γιά δική μου παρανόησι, ὅταν κάποια στιγμή, συνεδριαζούσης τῆς Ἱεραρχίας μας, μέ ἐπληροφόρησε ὅτι θά λείπῃ ἀπό τήν Ἔκτακτη Σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας διά τό Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Πάρου καί ἐγώ ἐξέφρασα τήν λύπην μου διά τήν ἀπουσία του ἀπό μία τόσο κρίσιμη Συνεδρία τῆς Ι.Σ.Ι.

Τότε, συγκρατῶ στή μνήμη μου ὅτι μοῦ εἶπε: Θά σᾶς ἐξουσιοδοτοῦσα γιά τήν ἐκπροσώπησι μου, ἀλλά αὐτό δέν γίνεται δεκτό.

Καί ἐνῷ ὁ ἅγιος Παροναξίας ἐννοοῦσε, ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων κατενόησα, ὅτι δέν προβλέπεται αὐτό ἀπό τόν νόμο, ἐγώ ἐκείνη τήν βιαστική στιγμή, σκέφθηκα ὅτι ἐνδεχομένως ἐρώτησε τήν Ἀρχιγραμματεία καί ἔλαβε ἀρνητική ἀπάντησι.

Αὐτό, ὅμως, εἶναι μία λεπτομέρεια. Τό βασικό τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει συναίσθησι τῆς κρισιμότητος καί τῆς δυσχερείας τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος.

Αὐτά γιά τήν ἀποκατάστασι τῆς ἀληθείας καί τήν διασφάλισι τῆς Ἀρχιερατικῆς ἀξιοπιστίας καί ἀξιοπρεπείας μας. Ὅμως, αὐτές τίς κρίσιμες καί ἀνήσυχες ἡμέρες δέν θά ἔπρεπε νά ἀσχολούμεθα μέ ἐξηγήσεις καί διευκρινίσεις.

Γονυπετεῖς καί προσευχόμενοι μετά δακρύων, ἐν ἀγωνίᾳ πολλῇ, θά ἔδει νά ἱκετεύωμεν ἐκτενῶς τόν Πανοικτίρμονα Κύριο καί Θεό μας νά εἰρηνεύσῃ καί κατηρεμήσῃ τούς Ὀρθοδόξους λαούς τῆς Ρωσίας καί τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι, κατά τίς πληροφορίες μας, εἶναι ἀνάστατοι, πληροφορηθέντες τά ὅσα ἔλαβαν χώραν κατά τήν ἱστορικήν πλέον Συνεδρίαν τῆς Ι.Σ.Ι. (12-10-2019).

Διά τοῦ λόγου τό ἀληθές ἰδεῖτε παρακαλῶ, ἐνδεικτικῶς, τήν ἐναγώνια καί συγκλονιστική διαμαρτυρία πρός ἡμᾶς τούς Σεβ. Συνέδρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Μητροπολίτου Ζαπορόζιε Λουκᾶ τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας («Ρομφαία» 14/10), πού χαρακτηρίζει οὔτε λίγο, οὔτε πολύ «προδοσία τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Ἄς εἴμαστε ὅλοι προσεκτικοί στά λόγια καί τίς ἐνέργειές μας, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, γιατί μία «σπίθα» εἶναι ἱκανή νά ἀνατινάξῃ ὁλόκληρη «πυριτιδαποθήκη». Εὐσεβάστως.

† Κ.Σ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος στο μνημόσυνο του αδελφού του Μητροπολίτου Σπάρτης

Από την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, στον Ενοριακό Ι.Ν Αγίου Αθανασίου Βαλύρας Μεσσηνίας, θα τελεσθεί Αρχιερατικό...

Απάντηση της Μητρόπολης Βεροίας στην ανακοίνωση της ΕΛΜΕ για τα θρησκευτικά

Σε απάντηση δημοσιεύματος της τοπικής ΕΛΜΕ, από 1/7/2020 στα τοπικά ΜΜΕ, σχετικό με τη διδασκαλία των θρησκευτικών η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τονίζει...

Καταδικάζεται η περιφορά επιταφίου, αλλά επιτρέπεται o… θαυμασμός σιντριβανιών!

Γράφει ο Ελευθέριος Ανδρώνης Πήρε και πάλι μπρος η αμερόληπτη δικαιοσύνη. Καταδίκη τεσσάρων ατόμων σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών στον καθένα και χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτου Σύρου στη Σίφνο

Τη Σίφνο επισκέπτεται από το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ , τον οποίο υπεδέχθησαν άμα τη αφίξει ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βρύσης...

«Η υπακοή γεννά την ζωή. Η παρακοή γεννά τον θάνατο»

Αποστολικό Μήνυμα, Κυριακή Δ' Ματθαίου 5/7/2020 «Η υπακοή γεννά την ζωή. Η παρακοή γεννά τον θάνατο». Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Η...

Εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στην Χαλκίδα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στον οποίο και φυλάσσεται, ως πολύτιμος θησαυρός, η...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Μητροπολίτης Κορίνθου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για την Έρευνα και...

Εορτή Ευρέσεως και Ανακομιδής των Ι. Λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η ανάμνηση της επετείου της ευρέσεως και ανακομιδής...

Νέος πνευματικός στην Ηλιούπολη

Η εορτή των αγίων Αναργύρων τιμήθηκε στον ομώνυμο ναό τους, στην Ηλιούπολη. Ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος...

Ανακύκλωση για το ενοίκιο πρώην αστέγου

Μία από τις πολλές δράσεις φιλανθρωπίες της εκκλησιαστικής κοινότητας του ναού της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. 1620 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών,...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος επέστρεψε στα καθήκοντά του

Ο ΜακαριώτατοςΑρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, μετά την επιτυχή αγγγειοπλαστικήεπέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ των Τιράνωντην Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020...

Εορτή Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Με την συμμετοχή των πιστών και την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων  εορτάσθηκε η Εορτή της Καταθέσεως της Εσθήτος της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας  Θεοτόκου...

Στην Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης περιόδευσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης, την Ιερά Καθέδρα της πάλαι ποτέ Επισκοπής Νέων Πατρών, της οποίας πρώτος Επίσκοπος...

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...