Την Δ´ Κυριακή των Νηστειών 3 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το κατ’ έτος καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου μεγάλης ευεργέτιδος του Προσκυνηματικού Ναού μακαριστής Ευδοξίας Μαλακούση.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστι­κῷ ἀμπελῶνι καρπούς μετανοίας … ἐν προσευχαῖς καί νηστείαις τάς ἀρετάς κατορθοῦντες».

Κυριακή Δ´ τῶν Νηστειῶν καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅρισαν νά προβάλλεται καί νά τι­μᾶ­ται μία μεγάλη ἀσκητική μορ­φή τῆς Ἐκ­κλησίας, ὁ ἅγιος Ἰωάν­νης, ὁ Σι­ναΐ­της, πού εἶναι περισ­σότερο γνω­­­στός ὡς ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλί­­μα­κος, ἀπό τόν τίτλο τοῦ περί­φη­μου ἀσκητικοῦ ἔργου τό ὁποῖο συνέ­γραψε καί ὀνόμασε «Κλίμα­κα».

Ἡ ἐπιλογή αὐτή τοῦ ἁγίου Ἰωάν­νου, ἑνός ἁγίου πού ἔζησε στό τέ­λος τοῦ 6ου καί στό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 7ου αἰῶνος, γιά νά τιμᾶται τήν τετάρτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, δέν σχετίζεται μόνο μέ τό γεγονός ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες ἤθελαν νά προ­­βάλουν στούς πιστούς κατά τή διάρκεια τοῦ πνευματικοῦ στα­δίου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σα­ρα­κο­­στῆς τό πρότυπο ἑνός ἀσκη­τοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε διά βίου στίς δύσκολες συνθῆκες τοῦ ὄρους Σινᾶ νά ἀντιπαλαίσει τούς πειρα­σμούς καί νά φθάσει στήν ἁγιότη­τα, ἀλλά ἤθελαν νά μᾶς διδάξουν μέ­σα ἀπό τό ἔργο αὐτοῦ τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ὅτι ἡ ἁγιό­τη­τα δέν εἶναι κάτι πού μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε ἄμεσα ἤ αὐτόματα ἤ ἔστω μέσα σέ μικρό χρονικό διά­στη­­μα, ὅπως εἶναι οἱ ἕξι ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Τεσσα­ρακοστῆς.

 Ἤθε­­λαν καί θέλουν νά μᾶς δι­δά­­ξουν ὅτι δέν φθάνει κανείς στήν ἁγιότητα ξαφνικά καί ἀπότο­μα, ὅπως δέν φθάνει κανείς ἀπότομα ἀπό τό πρῶτο σκαλοπάτι μιᾶς κλί­μακας στήν κορυφή της.

Καί ἄν γιά νά ἀνεβεῖ κανείς μία φυσική κλίμακα χρειάζεται κόπος καί χρόνος καί προσπάθεια, κατά μείζοντα λόγο χρειάζεται κόπος καί χρόνος καί προσπάθεια διά βίου, γιά νά φθάσει κανείς, ἄν βε­βαίως ὁ Θεός τόν ἀξιώσει, μέχρι τήν κορυφή τῆς νοητῆς κλίμακος, τῆς πνευματικῆς κλίμακος, πού πε­­ρι­γρά­φει ὁ ἅγιος Ἰωάννης στό ἔργο του.

Καί ὅπως κάθε σκάλα ἔχει συγ­κε­κρι­μένα σκαλοπάτια, καί γιά νά τήν ἀνεβεῖ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ξεκινήσει ἀπό τό πρῶτο καί νά προ­­χωρήσει πρός τά ἐπάνω, γιατί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀρχίσει ἀπό τό τρίτο ἤ πολύ περισσότερο ἀπό δέκατο, τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν πνευματική κλίμακα, τῆς ὁ­ποί­ας τίς βαθμίδες πρέπει νά ἀνε­βοῦ­με μέ τή σειρά καί χωρίς νά πα­ρα­λείπουμε καμία. Διότι κάθε πνευ­ματική πρόοδος καί κάθε ἀρε­τή γιά νά εἶναι πραγ­ματική πρέπει νά στη­ρίζεται σέ ἰσχυρά θεμέλια. Καί τά ἰσχυρά θεμέ­λια εἶναι ἀκρι­βῶς οἱ προη­γού­μενες βαθμίδες τῆς πνευ­μα­­τι­κῆς κλίμακος, τήν ὁποία κα­λούμε­θα νά ἀνεβοῦμε. Δέν μπορεῖ, δηλαδή, νά φθάσει κα­νείς στήν ἀπάθεια, ἐάν δέν ἔχει νι­κήσει τήν κενο­δοξία. Δέν μπορεῖ νά φθά­σει στήν ἀγάπη, πού εἶναι ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν, ἐάν δέν ἔχει ἐνστερ­νισθεῖ τήν τα­πεί­νωση.

Αὐτή ἡ πνευματική κλίμακα μᾶς διδάσκει ἀκόμη νά μήν ἀπογοητευ­ό­μεθα καί νά μήν ἀδημονοῦμε νά φθάσουμε στήν κορυφή, γιατί ὁ δρόμος εἶναι μα­κρύς καί κοπιώδης καί τά βήματά μας θά πρέπει νά εἶναι προσεκτικά καί ὑπομονετικά. Δέν θά πρέ­πει ἀκόμη νά ξεχνοῦμε ὅτι γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν εἶναι ἀπαραίτητος ὁ δικός μας ἀγώ­νας, χρειάζεται ὅμως καί ἡ χά­ρη τοῦ Θεοῦ, χωρίς τήν ὁποία ὁ ἄν­θρωπος δέν μπορεῖ νά ἐπιτύχει κα­μία ἀρετή, ἐφόσον ὅλες οἱ ἀρετές εἶναι καρποί τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού κατακτῶ­νται «ἐν προσευχαῖς καί νη­στεί­αις», ὅπως ἀκούσαμε σή­μερα στό δοξαστικό τῶν αἴνων, μέ τό ὁποῖο μᾶς κάλεσε γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Ἐκκλησία μας νά ἐργα­σθοῦ­με στόν μυστικό ἀμπελῶνα τῆς ψυ­χῆς μας.

Ἑπομένως θά πρέπει ἀπαραίτητα νά συνδυάζουμε καί τά δύο. Νά συνδυάζουμε τόν ἀγώνα μας μέ τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Νά ἀγωνιζόμασθε γιά τήν πνευματική μας πρόοδο καί προαγωγή, ἀξιο­ποι­ώ­ντας τά μέσα καί τίς εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας, ὅπως εἶναι ἡ νηστεία, οἱ ἱερές Ἀκολουθίες, οἱ πνευματικές ὁμι­λί­ες, καί συγχρόνως νά ἐπιζητοῦμε καί νά ἐπιδιώκουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τήν προσευχή καί μέ τή με­τοχή μας στά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ὅσο ὁ Θεός θά βλέπει τήν προσπάθειά μας, θά βλέ­πει τή θέλησή μας νά ἀγωνι­σθοῦμε, τόσο περισσότερο θά μᾶς δίδει τή χάρη του καί θά ἐνισχύει τήν προσπάθειά μας, ὥστε νά ἀνερ­χόμεθα καί ἐμεῖς προοδευτικά τήν οὐρανοδρόμο κλίμακα πού περιέ­γραψε ἀλλά καί ἀνῆλθε ὁ τιμώ­μενος σήμερα ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται πλέ­ον στόν οὐρανό.

Ἐκεῖ ἐλπίζουμε καί εὐχόμεθα νά βρίσκεται καί ἡ ἀείμνηστη μεγάλη εὐεργέτις τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ πολι­ού­χου μας ὁσίου Ἀντωνίου Εὐδο­ξία Μαλακούση, τῆς ὁποίας τελοῦμε σήμερα, ὅπως καί κάθε χρόνο, μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς της. Ἄς εὐχηθοῦ­με ὁ Θεός νά τῆς χαρίζει ἀντί τῶν προσκαίρων, πού χάρισε ἐκείνη στόν ναό τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, ὅταν κάηκε, τά αἰώνια καί ἄφθαρτα ἀγαθά του καί ἄς τήν ἀναπαύει πλησίον του αἰω­νίως.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...

Θέλεις λοιπόν να δεις τον Θεό; Έρχου και ίδε

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είδαμε τον Χριστό μας για ακόμα μια φορά, να θεραπεύει κάποιον ασθενή. Αυτή την φορά ήταν κάποιος τυφλός εκ γενετής...

Κυριακή του Τυφλού: Οι προϋποθέσεις για το θαύμα

Προϋποθέσεις για το θαύμα Ο τυφλός στερείται όρασης σωματικής, αφού είναι αόμματος, αλλά και νοητής, αφού δεν γνω­ρίζει τον Χριστό και δεν έχει το...

Ὁ τυφλὸς βλέπει

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 2 Ἰουνίου 2019, τοῦ Τυφλοῦ (Ἰωάν. θ΄ 1-38) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν...

Σύναξη στελεχών Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στο χώρο του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαϊου, η συνάντηση των στελεχών της Κατασκήνωσης της Ιεράς...

Άφιξη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου στην Τανζανία

Στην πόλη Αρούσα της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική, αφίχθη σήμερα Παρασκευή  ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ....

Η εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με λαμπρότητα, μετά από δύο χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων, εορτάστηκε φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας...