Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, τέλεσε την εις Διάκονον Χειροτονία του Μοναχού Νέστορα Μπαρλακόπουλου.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία για την 110η επέτειο της απελευθερώσεως της πόλεως από τον τουρκικό ζυγό παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών και Βουλευτού Ημαθίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως και η καθιερωμένη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση στην οδό Βετσοπούλου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία κατά τη χειροτονία ανέφερε μεταξύ άλλων: Ὑπό τή σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς προστάτιδος τῆς πόλεώς μας, συγκεντρωθήκαμε σή­μερα γιά νά ἑορτάσουμε τά 110 χρόνια ἀπό τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τόν πολύχρονο τουρκικό ζυγό.

Συγκεντρωθήκαμε αὐτή τήν ἡμέ­ρα τῶν Ἐλευθερίων, γιά νά δοξά­σουμε τόν Θεό καί νά τοῦ ἐκφρά­σουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιατί ὄχι μόνο μᾶς χάρισε σάν σήμερα τήν ἐλευθερία, ἀλλά καί γιατί στά ἀτελείωτα καί δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς δέν ἄφησε νά χαθεῖ τό Γένος μας. Ἔτσι οἱ πατέρες μας μπό­ρεσαν νά διατηρήσουν ζωντα­νή τήν ἐθνική τους συνείδηση, νά διατηρήσουν θερμή τήν πίστη τους στόν Χριστό, ἀλλά καί νά διατη­ρήσουν τή ζωογόνο ἐλπίδα ὅτι κά­ποτε θά σημάνουν οἱ καμπάνες τῆς ἐλευθερίας καί στή Μακεδονία μας καί στόν τόπο μας.

Μέ αὐτή τήν προσδοκία ἔφθασαν καί μέχρι τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Ἑλληνικός στρατός εἰσῆλ­θε ἐλευθερωτής καί θριαμβευτής καί ἐδῶ στήν Ἀλεξάνδρεια, στόν τότε Γιδᾶ, καί τόν ὑποδέχθηκαν μέ­σα σέ παραλήρημα χαρᾶς καί ἐν­θου­σιασμοῦ. Καί ὅπως ἐκεῖνοι τότε, τή μεγάλη καί ἱστορική ἡμέρα τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 1912 ἔσπευ­σαν ἐδῶ στόν ναό τῆς Παναγίας νά ἀναπέμψουν ὕμνο εὐχαριστίας καί δοξολογίας στόν Θεό καί στήν Ὑπέρ­μαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας πού ἔδωσε τή νίκη στόν Ἑλ­ληνικό στρατό, ὥστε νά ἐλευθε­ρώσει καί τόν ἡρωικό αὐτόν τόπο ἀπό τόν σκληρό δυνάστη, ἔτσι καί ἐμεῖς ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμο­σύνη καί τήν εὐχαριστία μας στόν Θεό γιά τή μεγάλη αὐτή δωρεά.

Συγχρόνως ὅμως τιμοῦμε καί τή μνήμη ὅλων τῶν ἡρωικῶν ἐκεί­νων ἀξιωματικῶν καί στρατιωτῶν καί ὅλων ὅσων ἀγωνίσθηκαν καί συνέβαλαν γιά νά φθάσει αὐτή ἡ εὐλογημένη στιγμή τῆς ἀπελευθε­ρώσεως ἀπό τούς Τούρκους, γιά νά μπορεῖ νά κυματίσει ἐλεύθερα ἡ γαλανόλευκη σημαία μας, γιά νά μποροῦμε νά λατρεύουμε ἐλεύθε­ρα τόν Θεό καί νά μιλοῦμε τήν ἑλληνική γλώσσα.

Μνημονεύουμε μέ σεβασμό καί συγκίνηση τούς ἀγῶνες τοῦ ἑλλη­νικοῦ στρατοῦ γιά τήν ἀπελευθέ­ρωση τῆς Μακεδονίας μας. Ὑπο­κλι­νόμεθα μέ σεβασμό στό μεγα­λεῖο τῆς ψυχῆς τῶν στρατιωτῶν καί στή δύναμη τῆς αὐταπαρνή­σεώς τους, πού τούς ἔκανε νά μήν ὑπολογίζουν τή ζωή τους προκει­μέ­νου νά ἐλευθερώσουν τήν πα­τρί­δα καί τούς ἀδελφούς τους. Δεόμεθα καί ἱκετεύουμε τόν Θεό νά ἀναπαύει τίς ψυχές τους στήν οὐράνια βασιλεία του καί νά δια­τηρεῖ τήν πατρίδα μας ἐλεύθερη ἀπό κάθε δυνάστη καί τύραννο.

Ἡ χαρά τῆς σημερινῆς ἡμέρας τῶν Ἐλευθεριῶν τῆς πόλεώς μας εἶναι ὅμως φέτος μεγαλύτερη γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία, καθώς σήμερα τελοῦμε τή χειροτονία ἑνός νέου διακόνου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος ἀποφάσισε νά ἀφιε­ρώσει τόν ἑαυτό του καί τή ζωή του στόν Θεό καί στό ἔργο τῆς Ἐκκλη­σίας, νά γίνει διάκονος τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων, διάκονος τῶν μυστηρίων ἀλλά καί τῶν ψυ­χῶν.

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί στόν ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιε­πισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ ἐνεδύ­θης τόν μοναχικό ράσο.

Σήμερα στόν μητροπολιτικό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡμέ­ρα κατά τήν ὁποία μαζί μέ τά Ἐλευ­θέρια τῆς πόλεώς μας τιμοῦμε τή μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου εὐαγγε­λιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ, καί προ­στάτου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπι­σκόπου Συμφερουπόλεως, θά ἐνδυ­θεῖς μέ τό διακονικό στιχάριο καί τή χάρη τοῦ πρώτου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης.

Τό γνωρίζεις ἀσφαλῶς ὅτι ἡ τιμή τήν ὁποία σοῦ κάνει ὁ Θεός σήμερα διά τοῦ Ἐπισκόπου εἰσάγοντάς σε στά Ἅγια τῶν Ἁγίων καί δίδοντας σου τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερω­σύνης εἶναι μεγάλη καί ὑψηλή, εἶναι οὐράνια καί ἀγγελική, διότι ὁ διάκονος ἵσταται εἰς τόπον καί τύπον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί δια­κονεῖ τό ἱερό θυσιαστήριο. Καί ἐάν τά χερουβίμ καί τά σεραφείμ παρα­κύπτουν μέ φόβο καί τρόμο στήν Ἁγία Τράπεζα καί κατακαλύπτουν ἀπό σεβασμό τά πρόσωπά τους, ἀντιλαμβάνεσαι μέ πόση προσοχή, μέ πόσο φόβο Θεοῦ, μέ πόσο σεβα­σμό ἀλλά καί μέ πόσο ἀγώνα γιά νά διατηρεῖς τόν ἑαυτό σου καθαρό ἀπό τοῦ κόσμου θά πρέπει νά προ­σεγγίζεις τό ἱερό θυσιαστήριο, δο­ξά­ζοντας τόν Θεό γιά τήν τιμή πού σοῦ ἐπεφύλαξε, καί τήν ὁποία λί­γοι μόνο ἄνθρωποι ἀξιώνονται.

Μή λησμονεῖς, λοιπόν, ὅτι δέν ἀρκεῖ μόνο νά γνωρίζεις ὅτι ἡ χάρη τῆς ἱερωσύνης εἶναι ἡ μεγαλύτερη τήν ὁποία μπορεῖ νά ἐπιθυμήσει καί νά λάβει ὁ χοϊκός ἄνθρωπος, ἀλλά χρειάζεται νά τό ἔχεις διαρ­κῶς κατά νοῦ, διότι θά σέ βοηθᾶ στόν πνευματικό σου ἀγώνα, θά σέ προφυλάσσει, ἀλλά καί θά σέ ἐνι­σχύει, ὅταν ἀντιμετωπίζεις δυσκο­λίες καί ἀντιξοότητες, ἀπό τίς ὁποῖ­ες δέν εἶναι ἀπαλλαγμένη ἡ ζωή τοῦ κληρικοῦ. Γι᾽ αὐτό καί χρειάζεται διαρκής ἀγώνας καί προ­σπάθεια γιά νά διατηρεῖς τή χάρη πού θά λάβεις σέ λίγο ἀλλά καί νά τήν ἐπαυξήσεις. Καί θά τό ἐπιτύχεις αὐτό μέ τήν ταπείνωση καί μέ τήν ὑπακοή.

Ἔχε πάντοτε πνεῦμα μαθητείας, διότι αὐτό θά σέ βοηθᾶ νά προο­δεύ­εις πνευματικά καί νά διακο­νεῖς εὐάρεστα τόν Θεό. Μιμήσου τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρ­τυ­ρος Νέστορος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μέχρι τέλους μαθητής τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, καί μέ τήν καθοδή­γηση καί τήν εὐχή του κατόρθωσε νά κατατροπώσει τόν Λυαῖο καί νά λάβει καί τόν στέφανο τοῦ μαρ­τυρίου. Ἀλλά μιμήσου καί τό παρά­δειγμα τοῦ ἑορταζομένου σήμερα ἁγίου εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ὁ ὁποῖ­ος ὑπῆρξε πιστός μαθητής τοῦ ἱδρυ­τοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, καί ἐργάσου στόν ἀμπε­λώνα τοῦ Κυρίου μέ ταπείνωση καί ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί τόν Ἐπίσκοπο, γιά νά ἀνταποκριθεῖς ἀξίως στήν κλήση τοῦ Θεοῦ καί στή χάρη τήν ὁποία θά λάβεις σέ λίγο.

Στή νέα σου ζωή καί στή διακονία σου θά σέ συνοδεύουν πάντοτε οἱ πατρικές μου εὐχές, ἀλλά καί οἱ εὐχές τοῦ πνευματικοῦ σου, τῶν πατέρων καί τῶν οἰκείων σου, οἱ ὁποῖοι παρίστανται στή μεγάλη καί χαρμόσυνη αὐτή ἡμέρα συμπρο­σευ­χόμενοι, ὥστε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σέ καταστήσει ἄξιο διάκονο τῆς Ἐκκλησίας του καί νά σέ ἀξιώσει καί τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τῆς ἱερω­σύνης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Τα ζώα έχουν ψυχή;

Τα ζώα έχουν ψυχή; Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για την ψυχή των ζώων; Έχουν την ψυχή που έχει και ο άνθρωπος; Ποια η...

Εορτή Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, εντός του οποίου ευρίσκεται το πανηγυρίζον...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος,...

Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου στήν Ναύπακτο

Τήν Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο...

Η πρώτη υποδειγματική Θεία Λειτουργία για μαθητές από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τελέσθηκε υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου. Την Θεία...

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πενήντα (50) μαθητές και μαθήτριες της (Β΄) και (Γ΄) τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αντώνιο Σταυρόπουλο,...

Νέος Διευθυντής στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο της Μητρόπολης Χαλκίδος

Κατόπιν της από 6ης Οκτωβρίου 2022 εκλογής, από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως του έως τώρα...

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Ενορία Αγ. Νικολάου Μπούρτζι

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου 2022, στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Αγ. Νικολαόυ-Μπούρτζι Ληλαντίων, ετελέσθη Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την μνήμη του...

Η Λαμία υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος υποδέχθηκε χθες το απόγευμα την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών εκ του...

Συνάντηση Μητροπολίτη Γρεβενών με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως είχε συνάντηση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, το μεσημέρι της Παρασκευής 2.12.2022, στο Επισκοπείο....

Το Καστόρι τίμησε τον Πολιούχο του Άγιο Θεόκλητο

Τη μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου Επισκόπου Λακεδαιμονίας τίμησε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 η Εκκλησία μας και το Καστόρι εόρτασε με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τον Πολιούχο...

Πανήγυρις Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, εορτή του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο...

Η εορτή της Παναγίας της Γεροντίσσης και του Αγίου Πορφυρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με κατάνυξη εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας της Γεροντίσσης και του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του...

Ο Ταμασού περί των αμβλώσεων

Σε πρόσφατη ραδιοφωνική  συνέντευξή μου και αναφερόμενος στο θέμα των αμβλώσεων δεν είχα την ευκαιρία να ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου περί του θέματος πότε...

Σύναξη πρεσβυτερών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Εκδήλωση της πατρικής αγάπης και της ποιμαντικής φροντίδας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου για την ιερατική οικογένεια και ιδιαίτερα για...