Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων, όπου από χθες τέθηκε σε προσκύνηση των πιστών η θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Η Εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου και θα συνεορτάσει με τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

Ὁ ἱερός αὐτός ναός τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων καί ὁ εὐσεβής κλῆρος καί λαός τῆς πε­ριοχῆς ὑποδέχθηκε χθές μέ συγκί­νηση καί κατάνυξη τήν ἱερά καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τῆς Παναγίας τοῦ Πό­ντου, ἡ ὁποία ἦρθε κατόπιν προσκλήσεως καί ἀδείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη­νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τόν ὁποῖο καί εὐχαρι­στοῦμε θερμῶς γιά μία ἀκόμη φορά.

Μέ τήν ὑποδοχή τῆς ἱστορικῆς καί χαριτοβρύτου εἰκόνος τῆς Πανα­γίας τῆς Σουμελᾶ ἐγκαινιάσθηκαν οἱ λατρευτικές καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ προ­στάτου τῆς ἐνορίας σας ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημη­τρίου τοῦ μυροβλύτου. Ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Πόντου δέν ἦλθε τυχαῖα στήν ἐνορία σας. Ἦλθε ὡς στοργική μητέρα γιά νά συνεορτάσει μαζί σας, μέ τά εὐλα­βῆ τέκνα της, τόν γενναῖο ὁπλίτη τοῦ Υἱοῦ της, τόν μεγαλώνυμο μάρτυρα Δημήτριο. Ἦλθε γιά νά λαμπρύνει μέ τήν τιμητική παρου­σία της τήν ἑορτή ἑνός ἐκλεκτοῦ τέκνου της, τοῦ ἁγνοῦ καί παρθέ­νου καί ἀμώμου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ὁ ὁποῖος παρότι ζοῦσε σέ ἕναν κόσμο «δυσώδη καί βε­βορ­βορωμένο», παρότι κατεῖχε θέση ἀνώτατη στή ρωμαϊκή διοίκηση ὡς ἀνθύπατος τῆς Ἑλλάδος, καί ἦταν ἐκτεθειμένος σέ πλῆθος προκλή­σεων καί πειρασμῶν, ἐκεῖνος κατόρθωσε νά διατηρήσει τήν ψυχή καί τό σῶμα του πάλλευκα, καθαρά ἀπό ὁποιονδήποτε ρύπο ἁμαρτίας. Κατόρθωσε νά λάμπει ὡς χρυσός καί νά ἀκτινοβολεῖ ὡς ἀδάμας πολύεδρος τῆς χάριτος καί τῆς ἀρετῆς, ὁμοιάζοντας κατά τό δυνατόν τήν «καθαρωτέραν λαμπη­δό­νων ἡλιακῶν» Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ὡς ἀληθι­νός καί ἐκλεκτός υἱός της.

Αὐτός ἕνας ἀπό τούς λόγους γιά τούς ὁποίους οἱ Θεσσαλονικεῖς κατά τόν 14ο αἰώνα συνέδεσαν τή λατρεία τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυ­ρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου μέ αὐτήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα μέ τόν νομοφύλακα Κων­σταντίνο Ἀρμενόπουλο, παρά­δο­ση ἡ ὁποία ἀνεβίωσε στή Θεσ­σαλονίκη μετά τήν ἐπανακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἀπό τήν Ἰταλία.

Καί τώρα ζοῦμε καί πάλι αὐτή τήν παράδοση. Ἡ ἱστορική καί θαυμα­τουρ­γός εἰκόνα τῆς Παναγίας Σου­μελᾶ δίπλα στήν ἱερά εἰκόνα τοῦ ἐφόρου τῆς ἐνορίας σας, τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου. Ἡ προστάτις τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ δίπλα στόν προστάτη τῆς ἐνορίας σας. Ἡ φιλόστοργη μητέρα πάντων τῶν χριστιανῶν δίπλα στόν φιλόπολι μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Ἡ Ὑπέρ­μαχος Στρατηγός δίπλα στόν ὑπέρμαχο τῆς οἰκουμένης μεγαλο­μάρ­τυρα. Διπλῆ ἡ χάρη, διπλῆ καί εὐλογία αὐτές τίς ἡμέρες γιά ὅλους τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές τῶν ἱερῶν εἰκόνων τους.

Ὅμως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δέν βρίσκεται ἐδῶ μόνο γιά νά σᾶς μεταδώσει τή χάρη της ἀλλά καί γιά νά ἀκούσει τά αἰτήματα τῶν ψυχῶν σας. Αἰῶνες ἄκουε τά αἰτή­ματα τῶν τέκνων της πού ἀνέβαι­ναν στό ἱστορικό μοναστήρι της, στό ὄρος Μελᾶ τῆς Τραπεζοῦντος, γιά νά τῆς ἐμπιστευθοῦν τίς χαρές καί τίς ἀγωνίες τους, τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες πού περνοῦσαν, καί τά μετέφερε στόν Υἱό της καί Κύριό μας.

Καί ἀργότερα, ὅταν ἔφθασαν οἱ δύσκολες ἡμέρες τῶν διωγμῶν, τῶν ἐκτοπίσεων, τῶν βασανιστη­ρίων καί ἐν τέλει τοῦ βιαίου ξερι­ζωμοῦ καί τῆς προσφυγιᾶς πού τόν ἀκολούθησε, ἡ Παναγία ἦταν ἐκεί­νη πού δέν ἔπαυσε ποτέ νά παρα­καλεῖ τόν Υἱό της γιά τά δοκιμαζό­μενα τέκνα της. Ἦταν ἐκείνη πού προσπαθοῦσε νά ἁπαλύνει τόν πόνο τους γιά τήν ἀδικία, γιά τήν καταστροφή, γιά τή βάναυση ἐκ­δίωξη ἀπό τόν τόπο τους, καί νά σφογγίσει τά δάκρυά τους. Νά τούς ἐνισχύσει καί νά τούς παρηγορή­σει, ἀλλά καί νά σταθεῖ δίπλα τους, ὅπου καί ἄν κατέληξαν, γιά νά τούς βοηθήσει νά ὀρθοποδήσουν καί πάλι.

Αὐτό συνεχίζει νά κάνει ἡ Πανα­γία μας γιά ὅλους μας, ἐφόσον ἐμεῖς καταφεύγουμε μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη στή κραταιά μητρική της προστασία καί στή στοργική σκέπη της. Τείνει πάντοτε εύήκοο οὖς στά αἰτήματά μας καί στούς στεναγμούς τῆς καρδιᾶς μας, ἀρκεῖ καί ἐμεῖς νά τήν τιμοῦμε καί σεβόμεθα, νά φροντίζουμε, ὅπως τό ἔκανε καί ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Δημήτριος, νά διατηροῦμε τήν ψυχή καί τό σῶμα μας καθαρά ἀπό τούς ρύπος τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀκολουθοῦμε στή ζωή μας τόν δρόμο τόν ὁποῖο βάδισε καί Ἐκεί­νη, τόν δρόμο τῶν ἐντολῶν τοῦ Υἱοῦ της καί Θεοῦ μας.

Ἄς μήν διστάζουμε νά τήν παρα­καλοῦμε. Ἄς μήν διστάζουμε νά ἀναθέτουμε στήν ἀγάπη της τά αἰτήματά μας. Ἀλλά καί ἄς μήν παραλείπουμε νά τῆς ζητοῦμε νά προστατεύει μαζί μέ τόν μεγαλο­μάρτυρα Δημήτριο καί τήν πατρίδα μας ἀπό κάθε κίνδυνο καί κάθε συμφορά. Ἄς τήν παρακαλοῦμε νά μήν ἐπιτρέψει ποτέ ξανά νά δοκι­μάσουμε τήν πίκρα μιᾶς ἐθνικῆς καταστροφῆς, ὅπως αὐτή πού ἔζη­σε ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μικρᾶς Ἀσί­ας, τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ Πόντου πρίν ἀπό 100 χρόνια, οὔτε καί τήν ὀδύνη τοῦ ξεριζωμοῦ καί τῆς προσφυγιᾶς, ἀλλά νά μᾶς προστατεύει καί ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος ὑπό τήν κραταιά σκέπη της.

Ἐκφράζοντας γιά ἀκόμη μία φορά τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη­νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ­νυμο γιά τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία του νά μεταφέρουμε τήν ἱστορική καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Πανα­γίας τῆς Σουμελᾶ στόν ἑορτάζοντα ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελο­κήπων καί νά λειτουργήσουμε σήμερα ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, εὔχομαι ταπεινά καί ἀπό καρδίας ἡ χάρη τῆς θαυμα­τουρ­γοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας μας νά σκέπει καί νά εὐλογεῖ ὅλους σας.

 
ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επανήλθε στα καθήκοντα του ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Στη χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική γιορτή των νέων στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού έκανε σήμερα την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μετά την άρση του αυτοπεριορισμού του λόγω...

Τιμήθηκε η μνήμη του Οσίου Πορφυρίου στην Ιερά Μονή Τουρλιανής Μυκόνου

Η ενιαύσια μνήμη του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου τιμήθηκε στο Παρεκκλήσιο των Τριών Νεοφανών Οσίων, Παϊσίου, Πορφυρίου και Ιακώβου, εντός του συγκροτήματος της εν...

Επίσκεψη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευδοκιάδος κ. Αμβροσίου στον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου το μεσημέρι, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, δέχθηκε επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από...

Η ΧΙΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΓΕΙΟ ΙΑΤΡΟ

Μέ τήν βοήθεια καί τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τήν μνήμη τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ...

Μνημόσυνο μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. Γαβριήλ

Το Μνημόσυνο του μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Σαλαμίνος, Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Σιόκκουρου Το πρωί του Σαββάτου, 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και...
video

Πρώτη δήλωση του νέου Επισκόπου Νιέρι κ. Παναρέτου

Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Νιέρι κ. Πανάρετος, μιλώντας αποκλειστικά στο Poimin.gr  έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του σε Επίσκοπο. Συγχαίροντας από καρδιάς τον...

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ιερούργησε, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Αιτωλίας στην Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη»

Την Ορθόδοξη Φιλανθρωπική Ιεραποστολική και Πολιτιστική Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη» επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός το απόγευμα της Παρασκευής 2ας...

Η Σπερχειάδα υποδέχτηκε την Παναγία του Όρους των Ελαιών 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατά την εκκλησιαστική τάξη η μαρτυρική πόλη της Σπερχειάδας, στην καρδιά της Δυτικής Φθιώτιδος υποδέχθηκε απόψε από την Λαμία την...

Ο Γέροντας Ιάκωβος και οι φτερούγες του αγγέλου

Μια φορά, ο Γέροντας λειτουργούσε και δεν μπορούσε να κάνει τη Μεγάλη Είσοδο εξ΄ αιτίας εκείνων των θαυμαστών που έβλεπε! Ο ψάλτης εν τω...
video

Τα ζώα έχουν ψυχή;

Τα ζώα έχουν ψυχή; Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για την ψυχή των ζώων; Έχουν την ψυχή που έχει και ο άνθρωπος; Ποια η...

Εορτή Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, εντός του οποίου ευρίσκεται το πανηγυρίζον...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος,...

Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου στήν Ναύπακτο

Τήν Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο...

Η πρώτη υποδειγματική Θεία Λειτουργία για μαθητές από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τελέσθηκε υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου. Την Θεία...