του μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

(Κυριακή Ε΄Λουκά – Λουκ. ιστ΄ 19-31)

Ἀπό ἀναισθησία ψυχῆς ἔπασχε ὁ πλούσιος τοῦ σημε­ρινοῦ Εὐαγ­­γε­λίου. Τό πάθος τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου, ὁ ὁποῖος κατέκειτο στόν πυ­λώ­να καταπληγωμένος καί περίμενε τά ψίχουλα γιά νά ἐπιζήσει, δέν διέγειρε κανένα συναίσθημα λύπης. Δέν συνεκινεῖτο καθόλου ἀπό τή θλίψη του. Μέ ἀπάθεια τόν ἔβλεπε ἀπό τούς μεγαλο­πρε­πεῖς ἐξῶστες τοῦ ἀνακτόρου του νά σέρ­νεται καί νά κυλιέται ἀπό τούς πό­νους. Ἡ ἀπανθρωπιά τοῦ εἶχε κλείσει τήν καρδιά. Τόν πλοῦτο θεωροῦσε δικό του κτῆμα καί τόν σπαταλοῦσε γιά τήν θερα­πεία τῆς ἡδονῆς του. Ἀγνώμων καί ἀχάριστος πρός τό Θεό πού τοῦ ἐχάρησε τά πλούτη, δέν ἀνταπέδωσε τήν εὐεργεσία, ἀλλά τά ἐσκόρπισε θεραπεύων τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες του.

Ἀγνόησε ὁ ἀνελεήμων πλούσιος, ὅτι ἡ πραγματική ἀπόλαυση βρί­σκεται στήν ἀγάπη τοῦ πλησίον, ὅτι δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη χαρά στήν ψυχή ἀπό τή χαρά πού γεννᾶται ἀπό τήν ἐλεημοσύνη. Ἀγνόησε, ὅτι ἐκεῖνος πού πλουτίζει ἄλ­λους, πλουτίζει αἰώνιο πλοῦτο, ἀδαπά­νη­το, ἀληθινό γιά τόν ἑαυτό του στήν βα­σι­λεία τῶν οὐρανῶν. Δέν σκέ­φθη­­κε ποτέ, ὅτι κάποτε θά ἔδινε λόγο γιά τή δια­χεί­ρηση τοῦ πλού­του του καί ὅτι θά ἐτιμωρεῖτο γιά τήν ἀσπλαχνία καί σκληρο­καρ­δία του.

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι χριστομίμητη ἀρετή. Ὁ ἐλεῶν ἀκολουθεῖ τά ἴχνη τοῦ ἐλεήμονος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «ἐπτώχευσε δι΄ ἡμᾶς πλού­σι­ος ὤν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκεί­νου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν». Ἡ ἐλεημοσύνη εἶ­ναι πράξη δικαιοσύνης, γιατί ἀπο­δίδει τά ὀφειλόμενα σ΄ ἐκείνους πού τά ἔχουν ἀνάγκη. Διότι ἐκεῖνος πού ἔχει πολ­λά, τά ἔχει ἀπό τόν Θεό καί εἶναι οἰκο­νό­μος καί διαχειριστής τῶν ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ. Ὅ­σο δίνει τόσο πλουτίζει περισσότερο. Φαινομενικά σκορπίζει, στήν οὐ­­σία ὅμως συνάγει θησαυ­ρούς στόν οὐρανό, ὅπου «οὔτε σής, οὔτε βρῶ­­σις ἀφα­νί­ζει, καί ὅπου κλέ­πται οὐ διορύσσουσιν οὐδέ κλέ­πτου­σι».

Ὁ Θεός στούς ἐλεήμονες εἶναι ἐλεήμων καί στούς σκληροκάρδους δίκαιος κριτής. Ὁ πλούσιος βρῆκε τήν ἀνάλογη μέ αὐτή πού ἔ­δει­ξε στόν πτωχό συμπε­ρι­φο­ρά ἀπό τόν ἴδιο τό Θεό.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός ὀνομάζει τήν ἐλεημοσύνη «ἀρί­στη τῶν πραγματιῶν», διότι ἀντί ὀλίγων κερδίζουμε τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί ἀντί τῶν προσκαίρων ἀγαθῶν λαμβάνουμε ἀϊδιο δό­ξα. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος τήν ὀνο­μά­ζει «τροφή τῆς ψυχῆς» καί λέ­γει, ὅτι ἐκεῖνος πού δουλέυει ἀνυπόκριτα στόν πλη­σίον του, «παντός πά­θους ἐλευθεροῦ­ται καί τῆς θείας ἀγάπης καί γνώσεως μέτοχος κα­θί­σταται». Ἰατροί λοι­πόν τῶν ψυχῶν μας, εὐεργέτες καί προστάτες εἶ­ναι οἱ πτωχοί. Δίνεις ὕλη καί παίρνεις πνεῦμα. Δίνεις φθαρτά καί παίρ­νεις ἄ­φθαρ­τα. Δίνεις ἐπίγεια καί παίρνεις ἐπουράνια. Δίνεις χρή­ματα καί παίρνεις οὐρα­νίους θησαυ­ρούς.

Σήμερα, ἡ ἐξάσκηση τῆς ἐλεημοσύνης παρουσιάζει μερικές δυ­σκο­λίες. Ἡ ἐπετεία ἔχει γίνει ἐπάγγελμα καί δέν μπορεῖ νά διακρί­νει ὁ χριστιανός τόν ἐπαγ­γελ­ματία ἐπαίτη ἀπό τόν ἔχοντα ἀνάγκη.  Δια­βά­ζουμε στίς ἐφημερίδες, ὅτι στήν τρώγλη ἑνός ζητιάνου ἀνεκά­λυ­­ψαν ἑκα­τομ­μύρια, ὅτι ἄλλος μέ τήν ἐπαιτεία ἔκτι­σε πολυκατοικίες, ὅτι θηριώ­δεις γο­νεῖς προκαλοῦν σωματικές κακώσεις στά παι­διά τους γιά νά τά περι­φέ­ρουν στούς δρόμους καί νά προκαλοῦν τόν οἶ­κτο τῶν ἀνθρώπων. Βλέ­που­με τούς ἐπαῖτες ἔξω ἀπό τούς ναούς καί δέν ξέρουμε ἄν ἔχουν πραγμα­τι­κή ἀνάγκη. Μάλιστα δέ μερικοί ἀπ΄ αὐτούς εἶναι τόσο ἀπαιτητι­κοί, πού μό­νοι τους ἀποκαλύπτουν τά κί­νη­τρα τῆς ἐπαιτείας τους.

Χωρίς νά δεσμεύουμε τήν ἐλευθερία τῶν πιστῶν νά συμπε­ρι­φέ­ρο­νται σ΄ αὐτές τίς περιπτώσεις κατά συνείδηση, ἔχουμε νά ὑποδεί­ξου­με τήν ἐκκλη­σια­στι­κή ἐλεημοσύνη. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τό φιλό­πτω­χο ταμεῖο μέ τά χρήματα τοῦ ὁποίου ἀντιμετωπίζονται οἱ ἀνάγκες τῶν ἀνα­ξιοπαθούντων ἐνοριτῶν. Ἐλεοῦ­νται ἐκεῖνοι πού ἔχουν πραγματική ἀνάγκη καί τούς ὁποίους ἀνακαλύπτουν οἱ κοινωνικοί λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας ὕστερα ἀπό ἔρευνα καί ἐξέταση. Ἐκεῖ ἡ ἐλεημοσύνη «πιάνει», ὅπως λέει ὁ λαός μας. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐλεημοσύνη ἔχει καί ἕνα ἄλλο ἀκόμα πνευματικό κέρδος. Δέν εἶναι ἀτομική, ἀλλά ἐκκλη­σιαστική. Ἐλεεῖς καί δέν φαίνεσαι ἐσύ, φαίνεται ἡ Ἐκκλησία.  Δέν δοξάζεται τό δικό σου ὄνομα, ἀλλά τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γράφει γιά τήν ἐλεημοσύνη: «Ὅπου ἔ­λεος, δικα­στή­ριον οὐ κάθηταιž ὅπου ἔλεος, οὔκ ἔστιν ἐξέτασιςž ὅπου ἔ­λεος, εὐθύναι οὐκ ἀπαι­τοῦ­νταιž ὅπου ἔλεος, συγχωρεῖται ἡ ἀπο­λο­γία». Ἄς ἐλεοῦμε λοιπόν τούς πτωχούς ἀδελφούς μας μέ ὅποιο τρόπο ἠμπο­ροῦμε, ὄχι μόνο ἐκ τοῦ περισσεύματος, ἀλλά καί ἐκ τοῦ ὕστερή­μα­τός μας. Ὑπάρ­χουν καί σήμερα στήν κοι­νω­νία μας Λάζαροι πολλοί.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Νικάνορος στην Αγκαθιά

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου...

«Ἐνώπιον κινδύνων καί δεινῶν» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

«Δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν». – «Διάσωσον ἀπό κινδύνων τούς δούλους σου,  Θεοτόκε». – «Λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ κινδύνων,Θεοτόκε ἁγνή». Οἱ κίνδυνοι καί τά διάφορα...

Επίσκεψη του Τούρκου Προξένου της Θεσ/νίκης στον Μητροπολίτη Λαρίσης

Ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας Efe Ceylan με έδρα την Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε εν νέου την πόλη της Λάρισας, προκειμένου να παραστεί στην αλλαγή και...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η ιστορική Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βραγκιανών

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020, ανήμερα της δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος...

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις λιτανείες

Κατόπιν ερωτημάτων πολλών πιστών περί των ισχυουσών συστάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικώς προς την τέλεση των λιτανειών κατά την προσεχή περίοδο πληροφορούμε ότι...

O εορτασμός του Αγίου Νικάνορος στην Καστοριά

Το καύχημα του Καλλιστράτου Όρους και τον κτήτορα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας τίμησε η ακριτική Καστοριά, εορτάζοντάς τον ως συμπολιούχο της...

Λαμπρά πανήγυρις Ιερού Προσκυνήματος Μεταμορφώσεως του Κυρίου Κουρτικίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2020, παραμονή της δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος...

Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης στην Άρτα

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020, το απόγευμα, τηρηθέντων των μέτρων για την πρόληψη της Πανδημίας, στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού...

Η Παράκληση της Παναγίας στο Λιανοβέργι

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Μεθεόρτιο Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα...

Η «κατοικία του Θεού» στα σπλάχνα της Παναγίας

Πόσα κείμενα έχουν γραφτεί για την Παναγία και πάλι είναι λίγα και πάντα θα είναι λίγα για να εγκωμιάσουν το τιμιώτατο Πρόσωπό της. Όμως...

Ακολουθία επί τη διασαλεύσει της Αγίας Τραπέζης στη Λήμνο

Χθες, κατά την μεγάλη δεσποτική εορτή του Θέρους, αυτήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, έλαβε χώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος, στη...

Παράκληση της Παναγίας στην Μητρόπολη Κορίνθου

Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στην Κόρινθο τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος την Ι. Παράκληση το εσπέρας της Πέμπτης...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Κορίνθου

Με την δέουσα Εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε κι εφέτος η Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου. Συγκεκριμένα την παραμονή της Εορτής,...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Θηβών

Η  Μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού εορτάσθηκε σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφερείας με την συμμετοχή των πιστών. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Ρασοφορία νέου Μοναχού στην Αγιά

Ένας ακόμη νέος Μοναχός πρόκειται να προστεθεί στην μοναστική οικογένεια της Τοπικής μας Εκκλησίας, συνεχίζοντας την μακρά παράδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και μάλιστα...