Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ ση­με­ρι­νή εὐ­αγ­γε­λι­κή πε­ρι­κο­πή, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ἀ­να­φέ­ρε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πό κά­θε ἄλ­λη σάν εἰ­κό­να τῆς κρί­σε­ως. Πα­ρ’ ὅ­λα αὐ­τά μᾶς λέ­γει κά­τι οὐ­σι­α­στι­κό· ὄ­χι γι­ά τόν θά­να­το, τήν κα­τα­δί­κη ἤ τήν σω­τη­ρί­α, ἀλ­λά γι­ά τήν ζω­ή.

Ὁ Θε­ός δέν ρω­τά­ει οὔ­τε τούς ἁ­μαρ­τω­λούς οὔ­τε τούς δί­και­ους τί­πο­τε σχε­τι­κά μέ τίς πε­ποι­θή­σεις τους ἤ μέ τίς λα­τρευ­τι­κές τους συ­νή­θει­ες· αὐ­τό πού με­τρά­ει ὁ Κύ­ρι­ος εἶ­ναι ὁ βα­θμός τῆς ἀν­θρω­πι­ᾶς τους· «ἐ­πεί­να­σα γάρ, καί ἐ­δώ­κα­τέ μοι φα­γεῖν, ἐ­δί­ψη­σα καί ἐ­πο­τί­σα­τέ με, ξέ­νος ἤ­μην, καί συ­νη­γά­γε­τέ με, γυ­μνός καί πε­ρι­ε­βά­λε­τέ με, ἠ­σθέ­νη­σα καί ἐ­πε­σκέ­ψα­σθαί με, ἐν φυ­λα­κῇ ἤ­μην, καί ἤλ­θε­τε πρός με».

Ἡ πα­ρα­βο­λή τῆς κρί­σε­ως θέ­τει σα­φέ­στα­τα τό ὅ­τι θά κρι­θοῦ­με γι­ά τήν «πο­λι­τεί­α» μας, γι­ά τό πῶς δηλ. ζή­σα­με ἀ­νά­με­σα στούς ἀ­δελ­φούς μας. Καί γι­ά τήν Ἐκ­κ­λη­σί­α αὐ­τή ἡ πο­λι­τεί­α μας δέν μπο­ρεῖ νά νο­η­θεῖ ἔ­ξω ἀ­πό μί­α χρι­στο­κε­ντρι­κή το­πο­θέ­τη­ση μέ­σα στήν ἀ­δελ­φι­κή κοι­νω­νί­α πού εἶ­ναι ἔκ­φρα­ση μι­ᾶς ζω­ῆς, ἡ ὁ­ποί­α θε­με­λι­ώ­νε­ται στήν ἕ­νω­ση μέ τόν Χρι­στό ἐν Ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι. Ἡ τε­λεί­ω­ση τοῦ πι­στοῦ ἐν κοι­νω­νί­ᾳ εἶ­ναι τό ἀ­δι­ά­κο­πο κή­ρυ­γμα τῶν πα­τέ­ρων. Ἑρ­μη­νεύ­ο­ντας τήν παύ­λει­ο φρά­ση «μι­μη­ταί… Χρι­στοῦ» ὁ ἅ­γι­ος Ἰ­ωάν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος, ἐ­ρω­τᾶ: «Καί πῶς εἶ­ναι δυ­να­τόν, νά γί­νου­με μι­μη­ταί Χρι­στοῦ; Μέ τό νά φρο­ντί­ζου­με γι­ά τό κοι­νό κα­λό καί νά μή ζη­τοῦ­με τά τοῦ ἑ­αυ­τοῦ μας». Εἶ­ναι δέ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ὅ­τι καί αὐ­τή ἡ κό­λα­ση στό Γε­ρο­ντι­κό νο­εῖ­ται ὡς ἀ­δυ­να­μί­α δι­α­προ­σω­πι­κῆς κοι­νω­νί­ας: «Οὔκ ἐ­στι πρό­σω­πον πρός πρό­σω­πον θε­ά­σα­σθαι, ἀλ­λ’ ὁ νῶ­τος ἑ­κά­στου πρός τόν ἑ­τέ­ρου νῶ­τον κε­κόλ­λη­ται.

Μέ­σα στήν ση­με­ρι­νή εὐ­αγ­γε­λι­κή πε­ρι­κο­πή ἀ­να­πτύσ­σε­ται ἡ γνω­στή και­νο­δι­α­θη­κι­κή κοι­νω­νι­κή κα­τη­γο­ρί­α τοῦ πλη­σί­ον. Ἡ ἔν­νοι­α αὐ­τή τε­λε­σί­δι­κα δι­α­στέλ­λει τήν ἀν­θρώ­πι­νη κοι­νω­νί­α ἀ­πό τήν ζω­ϊ­κή ἤ φυ­τι­κή. Ἐ­κεῖ κυ­ρι­αρ­χεῖ ἡ βι­ο­λο­γι­κή φύ­ση, πού πά­ντο­τε πα­ρά­γει τό ἴ­δι­ο βι­ο­κοι­νω­τι­κό ἀ­πο­τέ­λε­σμα.

Στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α ὅ­μως ἡ σχέ­ση εἶ­ναι προ­σω­πι­κή, θε­λη­μα­τι­κή, ὑ­πεύ­θυ­νη. Μέ­σα στόν Χρι­στι­α­νι­σμό ἡ ἔν­νοι­α αὐ­τή δέν γνω­ρί­ζει φρα­γμούς καί ὅ­ρι­α. Πλη­σί­ον εἶ­ναι ὁ κά­θε ἄν­θρω­πος. Ἐκ­φρά­ζει τήν κα­θο­λι­κή συ­να­δέλ­φω­ση ἐν Χρι­στῷ. Στόν συ­νάν­θρω­πό μας δι­α­κρί­νου­με τόν ἴ­δι­ο τόν Χρι­στό. Ἀ­γα­πώ­ντας τόν πλη­σί­ον μας, ἀ­γα­πᾶ­με τόν Χρι­στό, τοῦ Ὁ­ποί­ου κά­θε ἄν­θρω­πος εἶ­ναι εἰ­κό­να.

Σ’ αὐ­τήν τήν ἔν­νοι­α τοῦ πλη­σί­ον κρύ­βε­ται καί ἡ βα­θύ­τε­ρη ση­μα­σί­α τῆς Χρι­στι­α­νι­κῆς ἀ­γά­πης. Δέν ἀ­γα­πᾶ­με κα­τά κα­θῆ­κον, ὅ­πως συ­νή­θως λέ­με. Ἡ ἀ­γά­πη εἶ­ναι ἡ ἀ­να­πνο­ή τοῦ Χρι­στι­α­νι­σμοῦ, ὁ φυ­σι­κός τρό­πος τῆς ὑ­πάρ­ξε­ώς του. Δέν ἀ­γα­πῶ, λοι­πόν τόν πλη­σί­ον μου μέ τήν ἔν­νοι­α τοῦ οἴ­κτου, τῆς εὐ­σπλα­χνί­ας, τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης, ἀλ­λά τόν ἀ­γα­πῶ, δι­ό­τι μέ­σα του εἶ­ναι ἡ εἰ­κό­να τοῦ Θε­οῦ. Εἶ­ναι δέ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό, ὅ­τι ἡ ἔν­νοι­α τοῦ πλη­σί­ον στό Εὐ­αγ­γέ­λι­ο εἶ­ναι πρω­ταρ­χι­κά ἐ­νερ­γη­τι­κή – ἀ­γα­πη­τι­κή καί ὄ­χι πα­θη­τι­κή. Χω­ρίς αὐ­τή τήν κοι­νω­νί­α μέ τόν πλη­σί­ον εἶ­ναι ἀ­δύ­να­τη ἡ κοι­νω­νί­α μέ τόν Θε­ό καί ἡ σω­τη­ρί­α.

Μέ­σα στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α ὁ πλη­σί­ον μᾶς δί­νει τήν δυ­να­τό­τη­τα νά ξε­δι­πλω­θοῦ­με καί νά βγοῦ­με ἀ­πό τόν ἑ­αυ­τό μας, νά δρα­στη­ρι­ο­ποι­η­θοῦ­με στήν ἀ­γά­πη καί νά ξε­πε­ρά­σου­με τόν φό­βο, πού ἔ­χει μέ­σα του τήν κό­λα­ση, καί με­τά νά πε­ρά­σου­με στό χῶ­ρο τῆς πα­ρα­δεί­σι­ας κοι­νω­νί­ας. Στό πρό­σω­πο τοῦ ἄλ­λου ὁ χρι­στι­α­νός δέν βλέ­πει τό κα­κό καί τό δαι­μο­νι­κό πού με­τα­τρέ­πει τήν ζω­ή καί τόν κό­σμο σέ θά­να­το, ἀλ­λά στό πρό­σω­πο τοῦ πλη­σί­ον καί μά­λι­στα τοῦ «ἐ­λά­χι­στου ἀ­δελ­φοῦ» βλέ­πει τήν ἀ­λη­θι­νή ζω­ή, τόν Χρι­στό καί τήν Ἀ­νά­στα­ση.

Γι­’ αὐ­τό ἀ­κρι­βῶς ὁ ἱ­ε­ρός Χρυ­σό­στο­μος, ὅ­ταν μι­λά­ει γι­ά τόν πλη­σί­ον, μι­λά­ει γι­ά τό «μυ­στή­ρι­ο τοῦ ἀ­δελ­φοῦ». Ὁ δέ ἅ­γι­ος Ἐ­φραίμ ὁ Σῦ­ρος, το­νί­ζει μέ ἔμ­φα­ση πώς ὅ­ποι­ος δέν μπο­ρεῖ νά ἀ­γα­πή­σει εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κά «βε­βλαμ­μέ­νος κα­τά νοῦν». Ἡ ἀ­γά­πη, λοι­πόν, δέν εἶ­ναι ἀ­δυ­να­μί­α καί οὔ­τε δεί­χνει ἀρ­ρω­στη­μέ­νη κα­τά­στα­ση ψυ­χῆς. Ἄρ­ρω­στος ψυ­χι­κά καί πνευ­μα­τι­κά εἶ­ναι ὁ ἄν­θρω­πος τῶν «κε­κλει­σμέ­νων θυ­ρῶν» τοῦ Σάρ­τρ, ἤ αὐ­τός πού δι­α­χω­ρί­ζει τόν ἑ­αυ­τό του ἀ­πό τούς ἄλ­λους καί ὑ­ψώ­νο­ντας τό δι­κό του τεῖ­χος ἀ­δι­α­φο­ρεῖ γι­ά τό τί γί­νε­ται στόν κό­σμο.

Ὅ­μοι­α καί μι­ά ἁ­γι­ό­τη­τα χω­ρίς Θε­ό, μι­ά ἁ­γι­ό­τη­τα χω­ρίς ἀ­γά­πη καί χω­ρίς κοι­νω­νί­α μέ τόν πλη­σί­ον δαι­μο­νο­ποι­εῖ τόν ἄν­θρω­πο καί τόν κα­θι­στᾶ ξέ­νο καί ἀ­πο­κομ­μέ­νο ἀ­πό τό κοι­νω­νι­κό σῶ­μα. Ἡ πρα­γμα­τι­κή ἁ­γι­ο­ποί­η­ση τοῦ ἀν­θρώ­που εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κά μι­ά πρά­ξη ἀ­δελ­φο­ποι­ή­σε­ως.

Ὁ κό­σμος, ὅ­πως μᾶς πα­ρου­σι­ά­ζε­ται στή σύγ­χρο­νη ζω­ή, στή σύγ­χρο­νη σκέ­ψη καί λο­γο­τε­χνί­α εἶ­ναι ἕ­νας κό­σμος βα­σι­κά ἄρ­ρω­στος καί «βε­βλαμ­μέ­νος κα­τά νοῦν» καί ζεῖ τό ἄγ­χος κά­ποι­ας πνευ­μα­τι­κῆς ἔν­δει­ας. Ἕ­νας κό­σμος πε­ρι­χα­ρα­κω­μέ­νος, ἔ­γκλει­στος καί φυ­λα­κι­σμέ­νος, πού δέν δι­ψά­ει γι­ά δι­και­ο­σύ­νη καί ἐ­λευ­θε­ρί­α, γι­ά ἁ­γι­ό­τη­τα καί ἀ­γά­πη. Ἕ­νας κό­σμος φυ­λα­κῆς καί ἀ­πο­μο­νώ­σε­ως, κό­σμος αὐ­το­ε­ρω­τι­σμοῦ καί αὐ­τοϊ­κα­νο­ποι­ή­σε­ως. Ἕ­νας κό­σμος πα­ρα­φρο­σύ­νης καί μη­δε­νι­σμοῦ, αὐ­το­κα­τα­στρο­φῆς καί δου­λεί­ας.

Ἡ ἀλ­λο­τρί­ω­ση πού σή­με­ρα πρα­γμα­το­ποι­εῖ­ται σ’ ὅ­λες τίς μορ­φές τῆς ζω­ῆς εἶ­ναι ἐν­δει­κτι­κή τοῦ κό­σμου πού ἔρ­χε­ται. Ἀλ­λά καί ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κή τῆς ταυ­τό­τη­τος τοῦ ἀν­θρώ­που τοῦ αὔ­ρι­ο, πού ἀ­πό σή­με­ρα δη­μι­ουρ­γεῖ μι­ά αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α χω­ρίς Θε­ό, χω­ρίς ἀ­γά­πη καί ἐ­νά­ντι­α σέ κά­θε ἔν­νοι­α κοι­νό­τη­τας καί κοι­νω­νί­ας προ­σώ­πων.

Ἡ μό­νη δι­έ­ξο­δος εἶ­ναι ἡ ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή ζω­ή καί πρά­ξη, ἡ μυ­στη­ρι­α­κή ζω­ή τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας τοῦ Χρι­στοῦ. Γι­α­τί ἡ ζω­ή μας στόν ὀρ­θό­δο­ξο χῶ­ρο εἶ­ναι προ­έ­κτα­ση τῆς Λα­τρεί­ας. Εἶ­ναι «λει­τουρ­γί­α με­τά τήν λει­τουρ­γί­α». Ἄν ἡ ζω­ή μας δέν εἶ­ναι ἄ­με­σα καί ὀρ­γα­νι­κά συν­δε­δε­μέ­νη μέ τήν λα­τρεί­α, ἄν δέν εἶ­ναι εὐ­χα­ρι­στί­α καί δο­ξο­λο­γί­α, δέν μπο­ρεῖ νά ὀ­νο­μά­ζε­ται ὀρ­θό­δο­ξη ζω­ή. Τό­τε ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ὅ­τι καί ἡ κοι­νω­νι­κή μας ζω­ή δέν εἶ­ναι πα­ρά ἐ­ξω­τε­ρι­κή συμ­βα­τι­κό­τη­τα, τυ­πι­κή καί ἀ­νού­σι­α, πού ἀ­πο­βαί­νει «εἰς κρῖ­μα καί κα­τά­κρι­μα καί ὄ­χι εἰς σω­τη­ρί­αν».

Ἀ­δελ­φοί μου,

Τό εὐ­αγ­γέ­λι­ο τῆς κρί­σε­ως εἶ­ναι μι­ά χαρ­μό­συ­νη εἴ­δη­ση. Κρύ­βει τήν ὑ­πό­σχε­ση ὅ­τι ὁ Κύ­ρι­ος θά ἔλ­θει καί θά πε­ρι­μα­ζέ­ψει τά τέ­κνα του καί ὁ πό­νος δέ θά ὑ­πάρ­ξει πι­ά καί τό κα­κό θά σβή­σει. Τό μέ­τρο μέ τό ὁ­ποῖ­ο θά κρι­θοῦ­με θά εἶ­ναι ἡ ἀ­πό­λυ­τη καί ἀ­δυ­σώ­πη­τη δή­λω­ση τοῦ Θε­οῦ ὅ­τι μό­νο ὁ δρό­μος τῆς ἀ­γά­πης καί τῆς προ­σφο­ρᾶς με­τρά­ει καί μά­λι­στα ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κῆς καί ἀ­ψε­γά­δι­α­στης. Αὐ­τός εἶ­ναι ὁ δρό­μος τοῦ Θε­οῦ. Ὁ Σταυ­ρός Του μαρ­τυ­ρεῖ τήν πί­στη Του στό ἀν­θρώ­πι­νο γέ­νος καί στόν κά­θε ἄν­θρω­πο ξε­χω­ρι­στά, μαρ­τυ­ρεῖ τήν ἀ­κα­τά­βλη­τη ἐλ­πί­δα Του.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος, συνυπέγραψαν προγραμματική...

Η Tιμία Κάρα του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου στη Μύκονο

Με την άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ο οποίος ανταπεκρίθη προθύμως σε σχετικό αίτημα του Σεβασμιωτάτου κ, Δωροθέου...

Επίσκεψη του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντίνο Λύρο δέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στα Γραφεία...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησαν σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, ο Υποστράτηγος του Π.Σ. Νι­κό­­λαος Ρουμελιώτης, Συντονιστής Επιχειρή­σεων Πελοποννήσου, Δυτι­κής...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία για τους μαθητές της Νέας Περάμου από τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος ετέλεσε την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Νέας...

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ τυγχάνει ἐξόχως διδακτικός καί εὐεργετικός. Ἀποτελεῖ βιβλική ἀρχή καί πρεπόντως ἀνακηρύσσεται ὡς «ἀρχή σοφίας»,...

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η αναδημιουργία του κόσμου

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Με αφορμή την μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μέρος μελέτης...

Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς

«Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς» κατά τον ποιητή η 25η Μαρτίου. Ημέρα που καλούμαστε να θυμηθούμε τους αγώνες που έκαναν οι ηρωϊκοί προγονοί μας,...

Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Τρία σημαντικότατα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. To πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τον οποίο εορτάζουμε σήμερα με χαρά...

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την 24η και 25η Μαρτίου επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει με λαμπρότητα  ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της...

Δικαίωση Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας από το Δικαστήριο

Σουηδικό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του, επεδίκασε στο Σουηδικό Συνδικάτο Εργαζομένων “Vision”, την καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, μετά...

Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα

Θερμή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ρίσι Σούνακ απέστειλε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ζητώντας την επιστροφή...

Ο Μητρ. Ναυπάκτου στήν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου ΑΜΕΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ 1821

Τήν Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος παραβρέθηκε σέ μουσικοχορευτική ἐκδήλωση γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου, πού διοργάνωσε ὁ...

«Ὁ Εὐαγγελισμός: τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἑλλήνων»

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαρτίου 2023 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, -Α- Εἶναι ἀμφίβολο ἄν ἄλλοι λαοί ἔχουν τόσο πολύ συνδεδεμένη τήν πίστη μέ τούς ἐθνικούς τους ἀγῶνες. Ἡ...

Ολοκληρώνεται η  ανέγερση του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος στο Βλοχό Καρδίτσας

Τον υπό ανέγερση Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος στο Βλοχό Καρδίτσας ολοκληρώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργο προϋπολογισμού 130.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το...