Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τὴν ἄχραντον εἰκόνα Σου προσκυνοῦμεν ἀγαθέ…»

Πρώτη Κυριακὴ σήμερα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Κυριακή της Ὀρθοδοξίας, καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὥρισαν νά τιμοῦμε τὸν θρίαμβο, ποὺ κατήγαγε κάποτε ἐναντίον ὅλων ἐκείνων τῶν ἀσεβῶν, ποὺ μισοῦσαν καί κατέστρεφαν τὶς ἅγιες εἰκόνες.

Ἔχουν περάσει πολλὰ χρόνια ἀπὸ ἐκείνη τὴν ταραγμένη ἐποχή, συγκεκριμένα τὸν 8ον αἰώνα, ἐποχή κατὰ τὴν ὁποίαν μερικοὶ αὐτοκράτορες τοῦ ἔνδοξου Βυζαντίου μας ἀκολουθούμενοι ἀπὸ ὁμοϊδεάτες τους πῆραν τὴν ἀλλοπρόσαλλη ἀπόφαση νὰ ἀπομακρύνουν βιαίως ἀπὸ ναούς, ἀπὸ μοναστήρια καὶ ἀπὸ αὐτά τά χριστιανικά σπίτια ἀκόμη, κάθε ἱερή εἰκόνα. Γιὰ ποιὸ λόγο ἀπεφάσισαν τὴν ἀνίερη αὐτὴ ἐκστρατεία μέσα στὸ ἴδιο τὸ κράτος τους; «Ἱνατί», γιά νά ἐπαναλάβωμε μαζί μέ τόν ἱερό Ψαλμωδό, «ἐφρύαξαν ἔθνη καί λαοί ἐμελέτησαν κενά;» (Ψαλμ.2,1). Πολλὰ λέγονται ἀπό τούς ἱστορικούς, προκειμένου νὰ ἑρμηνεύσουν τὴν παράξενη αὐτὴ στάση τῆς Πολιτείας στὰ χρόνια ἐκεῖνα τοῦ Βυζαντίου ἐναντίον τῶν εἰκόνων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀποτέλεσμα πάντως αὐτῆς τῆς παράφρονος ἀποφάσεως τοῦ Κράτους, ἦτο νὰ διαιρεθῆ ὁ λαός. Οἱ ὀλίγοι, εὐτυχῶς, οἱ ὁμόφρονες τῶν ἀσεβῶν πολιτικῶν ἀρχόντων, ἀπετέλεσαν τὴν θλιβερὴ παράταξη τῶν εἰκονομάχων. Οἱ περισσότεροι, εὐσεβεῖς κατὰ τὸ πλεῖστον χριστιανοὶ καὶ εὐλαβεῖς ἐπίσης μοναχοὶ, ἀπετέλεσαν τότε τὴν πολυαριθμότερη παράταξη τῶν εἰκονοφίλων. Ἦσαν ἐκεῖνοι, πού ἔμειναν ἑδραῖοι καί «ἐκράτησαν τάς παραδόσεις» (Β΄ Θεσσαλ. 2,15), ποὺ ἐσέβοντο τὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων. Ἦσαν ἐκεῖνοι οἱ πιστοὶ χριστιανοί, ποὺ ἐπίστευαν, αὐτὸ ποὺ ἐδίδασκαν τότε ἅγιοι ἄνδρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι δηλαδὴ «ἡ τιμὴ τῆς εἰκόνος ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει».

Ἔδωσε ὅμως ὁ Θεὸς καὶ ἡ θύελλα, ποὺ εἶχε ξεσπάσει μέσα στὴν Ἐκκλησία σιγά – σιγὰ ἐκόπασε και ἡττήθηκαν οἱ εἰκονομάχοι. Προπάντων οἱ εὐσεβεῖς Βυζαντινοί πρόγονοι μας εἶδαν μετά χαρᾶς νὰ ἀναρτῶνται καί πάλι ἀφόβως οἱ ἅγιες εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων καὶ στοὺς ναοὺς καὶ στὰ σπίτια.  Ἡ ἐπίσημη δέ, ἡ πανηγυρικὴ ἐπαναφορὰ ἤ ὅπως λέγεται, ἡ ἀναστήλωση τῶν σεπτῶν εἰκόνων, ἔγινε τέτοια ἡμέρα, Κυριακὴ Α΄ τῶν Νηστειῶν, ὅταν στὸ ἔνδοξο θρόνο τοῦ Βυζαντίου καθόταν ἡ Αὐτοκράτειρα Θεοδώρα καὶ στὸν Πατριαρχικὸ θρόνο ὁ Πατριάρχης Μεθόδιος. Ἦταν Μάρτιος τοῦ 843 μ.Χ.

Ἔκτοτε οἱ εἰκόνες ἔχουν τὴ θέση των στοὺς ναούς μας, ἀλλὰ καὶ στὰ σπίτια μας. Στὸ καλύτερο μάλιστα μέρος τοῦ σπιτιοῦ, τὸ πιὸ ἐπίσημο, οἱ χριστιανοὶ τοποθετοῦν τὸ εἰκονοστάσι. Ἐκεῖ τοποθετοῦν τὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας καὶ ἐκείνων συνήθως τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν ὁποίων φέρουν τὰ τίμια ὀνόματα, «αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων των».

Τὸ εἰκονοστάσι εἶναι τὸ ἱερώτερο μέρος τοῦ σπιτιοῦ. Ἐκεῖ καθημερινὰ ἡ πιστὴ νοικοκυρά, τὴν ὥρα ἰδίως τοῦ ἑσπερινοῦ, θὰ θυμιάση τὶς εἰκόνες καὶ ὅλο τὸ σπίτι, ἀφοῦ προηγουμένως μὲ εὐλάβεια ἀνάψη τὸ καντήλι. Ἐκεῖ ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας θὰ συγκεντρωθοῦν γιὰ νὰ ἀναπέμψουν τὶς προσευχὲς των καὶ ἀφοῦ εὐχαριστήσουν τὸν φιλάνθρωπο Θεὸ ἐκζητήσουν μὲ θέρμη πίστεως τὸ μέγα Του ἔλεος.

Τὸ ταπεινὸ εἰκονοστάσι μέσα στὸ σπίτι εἶναι ἡ γωνιὰ τῆς πίστεως, ἡ γωνιὰ τῆς ἐλπίδος, τοῦ Χριστοῦ ἡ εὐωδία καὶ ὁ ἁγιασμός. Ἀπὸ τὴν εὐλογημένη αὐτὴ γωνιὰ ἐκπέμπεται σ’ ὅλο τὸ χριστιανικὸ σπίτι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ μυστηριώδης δύναμη τῆς πίστεως, ποὺ ἀποδιώχνει κάθε κακό. Τὸ εἰκονοστάσι ἀναζωπυρώνει,ζωντανεύει τὴν εὐλάβεια τῆς οἰκογένειας, γίνεται σχολεῖο γιὰ τὰ νέα παιδιὰ εὐσεβείας, μεταβάλλει τὸ σπίτι σὲ μικρὴ ἐκκλησία, στὴν κατ’ οἶκον ἐκκλησία τῶν ἀρχαίων χριστιανῶν.  Τὰ χριστιανικά μας μυστήρια,ὅπως γνωρίζομε, πρώτη φορά δὲν τελέσθηκαν σὲ ναοὺς μεγαλοπρεπεῖς, ἀλλὰ μέσα σὲ τέτοια σπίτια, ποὺ ἀνεδείχθησαν καὶ μὲ τὴν παρουσία τῶν ἁγίων τότε ἀποστόλων πράγματι σὲ κατ’ οἶκον ἐκκλησίες.

Ἄς μὴ λείψη, παρακαλοῦμε, ἡ εὐλογημένη αὐτή συνήθεια ἀπὸ κανένα σπίτι χριστιανικό, σπίτι ἑλληνικό. Θἆναι τὸ φτωχότερο σπίτι ἐκεῖνο τὸ σύγχρονο σπίτι, ἔστω μὲ τὰ πιὸ ἀκριβὰ ἔπιπλα καὶ τὸν τελειότερο, λαμπρό ἐσωτερικὸ διάκοσμο, ἐὰν λείπη ἀπὸ ἐκεῖ μέσα τὸ πατροπαράδοτο εἰκονοστάσι. Στή θλιβερή αὐτή περίπτωση θὰ τὸ ἔχουν δυστυχῶς ἀπομακρύνει ὑλιστικές, πολὺ φθηνὲς ἀθεϊστικὲς ἀντιλήψεις. Καὶ ἀντὶ γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴ σεβάσμια εἰκόνα καὶ τὴν χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, θά κρέμονται μὲ αὐθάδεια ψυχρά πέταλα καὶ ἀπαίσια δόντια καὶ ἄλλα αἰσχρά σύμβολα τῆς ἀπιστίας στὸ Θεὸ τὸν ἀληθινὸ καὶ συνάμα πίστεως στὰ εἴδωλα καὶ τὰ ξόανα τοῦ σύγχρονου ψευδοπολιτισμοῦ.

Χριστιανὲς μητέρες, πάλι παρακαλοῦμε, διδάξετε τὰ παιδιά σας, ὅτι τὸ πρῶτο ἀντικείμενο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπη νά στολίσουν τὸ νέο σπιτικό τους εἶναι τὸ εἰκονοστάσι στὴν καλύτερη μάλιστα θέση. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Πόλις εκατακτήθη | Αρχιδιακόνου I.M. Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη

Αρχιδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Η Βασιλεύουσα Πόλη της Κωνσταντινουπόλεως κατακτήθηκε (Η Πόλις εάλω!). Στις 29 Μαḯου 1453 μ.Χ. και παρά τις...

Με συγκίνηση και κατάνυξη η Σύρος υποδέχεται την ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βουρλιωτίσσης»

Χθες το απόγευμα, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγ. Λουκά στην Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά

Το Σάββατο 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός...

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με τον Αγγλικανό Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart. Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στην Πέρθη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος έφθασε στην Πέρθη το Σάββατο, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη ποιμαντική επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Σεβασμιώτατος στη...

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος θα δεχτεί στην αγκαλιά του και πονεμένα παιδιά από την Ουκρανία

Γεύμα και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε χθες στην Αθήνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko,...

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...