Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κά­θε χρό­νο, κα­τ’ αὐ­τήν τήν ἡ­μέ­ρα τῆς ἑ­ορ­τῆς τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, κα­λού­με­θα νά κη­ρύ­ξω­με, νά ἀπο­λο­γη­θοῦ­με γι­ά τήν πί­στη μας, τήν ζω­ή μας, τήν ταυ­τό­τη­τά μας καί τήν ἐλ­πί­δα μας.

Στή ση­με­ρι­νή ἡ­μέ­ρα, πού εἶ­ναι ἡ ἑορ­τή τῆς  εἰ­κό­νας καί ἡ ἑ­ορ­τή τῆς εἰ­κό­νας εἶ­ναι ἡ ἑορ­τή τοῦ ἀν­θρώ­που, εἰ­κό­νος τοῦ Θε­οῦ, ἔ­χου­με νά μαρ­τυ­ρή­σου­με πε­ρί τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας ὡς πα­σχα­λί­ου κοι­νό­τη­τος, πο­ρευ­ο­μέ­νης πρός τό ἀτελεύτητο Πά­σχα, πε­ρί τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας ὡς εὐ­χα­ρι­στι­α­κῆς κοι­νό­τη­τος, πού ἀ­να­λαμ­βά­νει στήν προ­σευ­χή της ὁ­λό­κλη­ρη τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα καί τήν προ­σκα­λεῖ νά λά­βη μέ­ρος στήν Τρι­α­δι­κή ἀ­γά­πη. Ὀ­φεί­λου­με νά μαρ­τυ­ρή­σου­με γι­ά τόν ἄν­θρω­πο,  τήν κλή­ση του, τή σπί­θα, τήν πνο­ή πού τόν ἁρ­πά­ζει ἀ­πό αὐ­τόν τόν κό­σμο καί τοῦ δί­νει τήν δύ­να­μη νά τόν με­τα­μορ­φώ­σει. Ἔ­χου­με νά μαρ­τυ­ρή­σου­με ὅ­τι ὁ Θε­ός εἶ­ναι ἡ ἐ­λευ­θε­ρί­α, ἡ χα­ρά καί ἡ ζω­ή τοῦ ἀν­θρώ­που καί ὅ­τι ὁ ἄν­θρω­πος μπο­ρεῖ νά τόν γνω­ρί­σει μέ μί­α ἀ­δι­α­χώ­ρι­στη ἀ­πό τήν ἀ­γά­πη γνώ­ση, ἑ­νώ­νο­ντας τό πνεῦ­μα του καί τήν καρ­δι­ά του  μέ τόν Χρι­στό, » τήν καρ­δι­ά τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας», ὅ­πως ἔ­λε­γε ὁ Ἅ­γι­ος Νι­κό­λα­ος Κα­βά­σι­λας.

Ὅ­ταν γί­νε­ται λό­γος γι­ά τήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α, γί­νε­ται λό­γος γι­ά τό πο­λυ­τι­μό­τε­ρο τῆς πί­στεως καί τῆς ἐλ­πί­δος, ἀλ­λά εἶ­ναι δυ­να­τό νά ὁ­ρι­σθεῖ ἤ νά πε­ρι­γρα­φεῖ αὐ­τό πού με­τέ­χει στό μυ­στή­ρι­ο τοῦ Θε­οῦ, στή θεί­α ζω­ή, σ’  αὐ­τήν τήν ἀ­νε­ξά­ντλη­τη ζω­ή τοῦ Θε­οῦ πού γε­μί­ζει τήν ἀν­θρώ­πι­νη ὕ­παρ­ξή μας καί μέ­σα στήν ἁ­μαρ­τί­α μας καί μέ­σα στήν πτώ­ση μας; «Εἶναι σχεδόν ἀδύνατον νά ἀρχίσωμεν μέ ἕνα ἀκριβῆ ὁρισμόν τῆς Ἐκκλησίας διότι, πράγματι, οὐδείς ὁρισμός ὑπάρχει, ὁ ὁποῖος θά ἠδύνατο νά θεωρηθῇ ὅτι ἀποτελεῖ ἀνεγνωρισμένην δογματικήν αὐθεντίαν. Δέν δυνάμεθα νά εὕρωμεν ὁρισμόν οὔτε εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν, οὔτε εἰς τούς Πατέρας, οὔτε εἰς τάς ἀποφάσεις ἤ τούς κανόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οὔτε εἰς τά μεταγενέστερα μνημεῖα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μᾶλλον πραγματικότης τήν ὁποίαν ζῶμεν, παρά ἀντικείμενον τό ὁποῖον ἀναλύομεν καί σπουδάζομεν» (π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ).

Ἡ Ἐκ­κ­λη­σία εἶ­ναι σῶ­μα Χρι­στοῦ, ἡ ἐν Ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι ἕ­νω­ση καί ἑ­νό­τη­τα τῶν πι­στῶν στή θε­ω­μέ­νη -δο­ξα­σμέ­νη ἀν­θρω­πό­τη­τα τοῦ Χρι­στοῦ. Χρι­στός καί Ἐκ­κ­λη­σί­α εἶ­ναι ἑ­νό­τη­τα ἀ­δι­ά­σπα­στη καί ἀ­σύγ­χυ­τη.  Εἶ­ναι, κα­τά τόν Ἱ. Χρυ­σό­στο­μο, «γέ­νος ἕ­να,  Θε­οῦ καί  ἀν­θρώ­πων». Ὁ Χρι­στός εἶ­ναι ὁ ἐκ­κ­λη­σι­α­στής μας, γι­α­τί μᾶς συ­νά­γει στό Πα­νά­γι­ο σῶ­μα Του ἀλ­λά καί ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α μας, γι­α­τί γί­νε­ται ὁ πνευ­μα­τι­κός τό­πος τῆς συ­νά­ξε­ώς μας. Ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α εἶ­ναι ὁ ἴ­δι­ος ὁ Χρι­στός, ὁ ὅ­λος Χρι­στός, ὄ­χι σῶ­μα Χρι­στι­α­νῶν, ἀλ­λά Σῶ­μα Χρι­στοῦ.

Τήν χρι­στο­κε­ντρι­κή αὐ­τή πρα­γμα­τι­κό­τη­τα τῆς Ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κῆς κοι­νω­νί­ας εἰ­κο­νί­ζει καί ἐκ­φρά­ζει, ἀλ­λά καί πρα­γμα­τώ­νει, μι­ά πρά­ξη λει­τουρ­γι­κή, πού λαμ­βά­νει χώ­ρα στό τέ­λος τῆς Θ. Λει­τουρ­γί­ας. Πρό­κει­ται γι­ά τή συ­στο­λή τῶν Τι­μί­ων Δώ­ρων στό ἅ­γι­ο Πο­η­τή­ρι­ο. Ὁ Λει­τουρ­γός συ­στέ­λλει (συ­γκε­ντρώ­νει) μέ­σα τό ἅ­γι­ο Πο­τή­ρι­ο, ὅ,τι ἄλ­λο ὑ­πῆρ­χε στό Δι­σκά­ρι­ο ἐ­κτός ἀ­πό τόν Ἀ­μνό, τό Σῶ­μα τοῦ Κυ­ρί­ου, δη­λα­δή τήν με­ρί­δα τῆς Θε­ο­τό­κου, τά τά­γμα­τα τῶν Ἀγ­γέ­λων καί Ἁ­γί­ων, τά μνη­μο­νευ­θέ­ντα, ζῶ­ντα καί τε­θνε­ῶ­τα, μέ­λη τοῦ Σώ­μα­τος τοῦ Χρι­στοῦ, πού συ­νε­πι­τέ­λε­σαν μέ τόν λει­τουρ­γό τή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α. Ἔ­τσι ἡ ἐν Χρι­στῷ κοι­νω­νί­α τῶν πι­στῶν εἶ­ναι ἤ­δη συ­να­γμέ­νη μέ­σα στό ἅ­γι­ο Πο­τή­ρι­ο.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

Μέσα στο Αναστάσιμο και πανευφρόσυνο εορταστικό κλίμα της Πασχαλινής περιόδου που διανύουμε, πανηγύρισε με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια την Κυριακή  22 Μαΐου, Κυριακή της Σαμαρείτιδος,  ο...

Η εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ναό τους στην Λάρισα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου...

Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης

Μέσα στή χαρμόσυνη πασχάλια περίοδο ἑορτάστηκε κι ἐφέτος μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἡ μεγάλη ἐτήσια πανήγυρη τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος

Τη σύναξη των μεγάλων, θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος σε Ενοριακούς Ναούς και γραφικά Εξωκκλήσια της...

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας θα συνεχίσει να στηρίζει τα 55 παιδιά από την Ουκρανία

Στιγμές χαλάρωσης  με τα 55 παιδιά από την Ουκρανία πέρασε σήμερα ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, συνδυάζοντας μέσα από διάφορες δραστηριότητες την...
video

Σε πόρνη είπε τις μεγαλύτερες αλήθειες (Άγιοι Τόποι: Φρέαρ του Ιακώβ)

Σε πόρνη είπε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Ο Χριστός έκανε την μεγάλη αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι Πνεύμα! Για εμάς σήμερα δεν φαίνεται αποκάλυψη. Σήμερα...

Εκδημία π. Παναγιώτη Στυλιανόπουλου, κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με βαθιά συγκίνηση αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτη Στυλιανόπουλου, ο οποίος εκοιμήθη το Σάββατο,...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Τίμιος Σταυρός πυξίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου»

Με λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο εόρτασε η όμορφη πόλη της Μαλεσίνας  τους Προστάτες και Πολιούχους της Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.           Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της...

Ομιλία εις την Κυριακή της Σαμαρείτιδος επί του Ευαγγελίου

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτεινόμενη σε πενήντα μέρες, εορτάζομε την από τους νεκρούς ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των και κτιτόρων του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. Το Σάββατο...

Πανδήμως ο λαός της Γλυφάδας τίμησε τους πολιούχους και προστάτες του Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄ και...

Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της Νέας Περάμου

Με σεμνότητα εορτάσθηκε, το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σε Μεγαλόπολη και Καραβά

Την μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς...

Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και έντονης προσμονής, η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε φέτος, με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, την ιερά μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων...

Η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό...