Ό χαράσσων τάς γραμμάς αύτάς προέρχεται από τάς τάξεις του Έφημεριακού Κλήρου καΐ ειχε τήν τιμήν νά έργασθή επ’ άρκετόν ως Προϊστάμενος του ‘Έφημεριακοϋ Κλήρου μιας μεγάλης επαρχίας. Διά τοϋτο και δύναται νά ΐσχυρισθή ότι γνωρίζει και τά προβλήματα και τάς δυνατότητας της δράσεως τών ‘Εφημερίων, τών οποίων ή θέσις καΐ ή αποστολή δέν παΰει νά είναι υψηλή καΐ μεγάλη, οσον δήποτε μικρά και ταπεινή καΐ αν είναι ή ενορία, πού εξυπηρετούν, και όσονδήποτε ολίγα και αν είναι τά «μορφωτικά» των προσόντα. Διότι όλοι έπήραμεν κατά τήν φρικτήν ώραν τής χειροτονίας τήν «ιεράν παρακαταθήκην» εις τάς τρέμουσας από δέος και συγκίνησιν χείράς μας και όλοι εκλήθημεν διά νά είμεθα «τό φώς» και «τό άλας» και όλοι —είτε τό θέλομεν είτε όχι’ εϊτε τό γνωρίζομεν, είτε όχι’ είτε μας τό λέγουν είτε οχι— ολοι είμεθα «πόλις επάνω όρους κειμένη», υπόχρεοι νά γινιομεθα «τΰποι τών πιστών» κατά τόν μέγαν Παΰλον, και μάλιστα «έν πάσιν».

«Αν αυτό τό τελευταΐον το εχωμεν όλοι υπ’ όψει, καΐ πράγματι, έπιδιώκωμεν και προσπαθούμεν νά γινώμεθα «τύπος τών πιστών έν πάσιν», ιδού ή πρώτη μεγάλη υπηρεσία, πού έχομεν νά προσφέρωμεν εις τον λαόν τών πιστών, πού μας ένεπιστεύθη ό Θεός. Αύτη ή υπηρεσία είναι ή μάλλον αποτελεσματική, τόσον αποτελεσματική, όσον ισχυρότερα είναι ή δύναμις τοΰ ζωντανού παραδείγματος από κάθε άλλο, ώς «ζώσα και σιωπώσα διδασκαλία», πού τόσον εξύμνησαν οί μεγάλοι Πατέρες τής Εκκλησίας μας.

Ποτέ δεν θά λησμνήσω τήν άγίαν φυσιογνωμίαν ενός κυρτωμένου από τό γήρας σεβασμίου λευΐτου, πού έγνώρισα ώς πνευματικόν τών γονέων μου εις τήν παιδικήν μου ήλικίαν. Ητο μάλλον αγένειος καΐ άσχημος και κάθε άλλο παρά επιβλητικός εις τήν έξωτερικήν του έμφάνισιν και είχε τό φυσικόν ελάττωμα νά μή δύναται νά προφέρη καλά τό «σ». Ουτε εγνώριζε πολλά γράμματα… Ήτο όμως άφωσιωμένος εις τό ίερατικόν του χρέος, είχε πίστιν και φόβον Θεού, ειχε βαθειαν εύλάβειαν, ή όποια, εντελώς φυσική καΐ απροσποίητος, διεφαίνετο εις κάθε τελετουργικήν του πράξιν — ακόμη καΐ εις τάς απλουστέρας τελετάς τών καθημερινών, ακόμη και εις τάς μικροτέρας κατ’ οίκον τελετάς. Και ήσθάνεσο, όταν τον έ’βλεπες και όταν τον ήκουες, οτι πραγματικά έλάτρευε τον Θεόν και αληθινά εμεσίτευε διά τους πιστούς. Ό άνθρωπος εκείνος ύπήρξεν και εις τήν όλην του ζωήν αληθινός «τύπος τών πιστών», διότι ουδέποτε έπέτρεψεν εις τον εαυτόν του και εις τούς περί αύτόν τίποτε από ό,τι ήτο δυνατόν —έστω και μακρόθεν— νά προκαλέση παρεξήγησιν ή σκάνδαλον και ήτο επί πλέον άπληστος εις τήν μελέτην και εις τήν μάθησιν και απολύτως τακτικός εις τά ιερατικά του καθήκοντα, μέ βαθειαν εύλάβειαν καΐ με φόβον Θεού εισερχόμενος εις τον Ναόν. Δεν θά τον λησμονήσω ποτέ’ είναι ή ίερωτέρα άνάμνησις πού εχω διατηρήσει από τά παιδικά μου χρόνια, ή οποία εξακολουθεί νά ζή μέσα εις τήν ψυχήν μου και νά μέ διδάσκη ακόμη. Και ενθυμούμαι όσα ήκουα δι’ αύτόν από τότε και ιδιαιτέρως διά τήν πνευματικήν χαράν και τήν ίκανοποίησιν, πού άφινε εις όλους μας, όταν έφευγε από τό σπίτι μας μετά τήν τέλεσιν τού μηνιαίου «αγιασμού». Αιωνία του ή μνήμη !

Και μόνον τέτοιος αν είναι ό Κληρικός, δύναται νά προσφέρη — χωρίς νά τo αντιλαμβάνεται — την μεγαλυτέραν ύπηρεσίαν εις τo ποίμνιόν του.

Άλλα δεν είναι μόνον αυτό, πού ημπορεί νά προσφέρη σήμερον ό Εφημέριος, έστω καΐ αν στερείται των γραμματικών προσόντων. Ή πείρα εχει διδάξει ότι και άλλα πολλά, παραλλήλως προς αυτό, δύναται νά προσφέρη ό ευλαβής και ζηλωτής ‘Ιερεύς. ‘Αρκεί νά τό άντιληφθη, νά το θέληση και νά τό έπιδιοξη μέ ταπείνωσιν, μέ πίστιν και μέ άγάπην.

Περί τούτων όμως άλλοτε.

Ε. Γ. Μ.

– «Τίς σοφάς καΐ επιστήμων έν ύμϊν ; Δειξάτω έκ τής καλής αναστροφής τά εργα αυτοΰ έν πραδτητι σοφίας». (‘Ιάκωβος ΆξελφόΘεος : 3, 13)

-«ΟΙδά σου τά εργα και τήν θλΐψιν καΐ τήν πτωχείαν αλλά πλούσιος εϊ». (Άποκάλυψις 2, 9)

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...

Ο Γέρων Χριστόδουλος Οσιοσυμεωνίτης για τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24 Ἰουνίου 2020 Πλήρης πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀπὸ βάθους ψυχῆς δοξολογῶ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων Παντοκράτορα Τριαδικὸ...

Ο εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων Λουτρών Αιδηψού,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Εορτάστηκε και εφέτος η εορτή των Αγίων Αναργύρων σε πολλά σημεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,...

Χειροτονία Διακόνου στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία. Ανήμερα...

Λαμπρή πανήγυρη Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου

Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα που αρμόζει στην μεγάλη αυτή εορτή, αλλά και την ησυχαστική μοναστική τάξη, τελέστηκε η Πανήγυρη της παλαιφάτου και ιστορικής...

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 23η Ἰουνίου 2020 μέ ἀπόφασή του κατέταξε τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας...

Ο Απόστολος Παύλος ετιμήθη «ἀντικρύ Χίου»

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀντικρύ Χίου»(Πράξ. κ΄,...

Ο Μητροπολίτης Καρυστίας στον εορτάζοντα ναό των Αγ. Αναργύρων στην γενέτειρα του

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του χωρίου Κοσμάς Κυνουρίας όπου και μετέβη...

Λαμπρός εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην ιστορική Ιερά Μονή στον Πάρνωνα

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Στην Ιερά Μητρόπολη μας πανηγύρισε με εκκλησιαστική...