Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th.

Σύμφωνα μέ τό ἱερό ὑμνωδό, πού γνωρίζει, ἀσφαλῶς, μέ κάθε λεπτομέρεια τό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου, ἡ γιορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας στό νομικό Ναό εἶναι «ἡμέρα χαρμόσυνος καί ἑορτή πανσεβάσμιος». Γι’ αὐτό, ἄς παρακαλέσουμε τήν Παναγία μας τό ἀσθενές τῆς ψυχῆς μας νά τό δυναμώσει, νά τό στηρίξει, γιατί οἱ ἁμαρτίες καί τά πάθη μᾶς τριγυρίζουν ἀσφυκτικά. Καί μεῖς σέ ἀνταπόδοση μέ πίστη καί πόθο νά Τήν μακαρίζουμε, γιατί ὄντως, εἶναι ἀειμακάριστη καί παναμώμητη.

Ἡ Παναγία καί πάνσεμνη Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ ἀπό τήν ἀρχή ἦταν τό κήρυγμα τῶν Προφητῶν, ἡ δόξα τῶν Ἀποστόλων, τό καύχημα τῶν μαρτύρων καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἡ ἀνακαίνιση. Γι’ αὐτό σ’ αὐτή τή γιορτή τά ἅγια τῶν Ἁγίων ἀγάλλονται καί ὁ χορός τῶν ἀγγέλων μυστικά πανηγυρίζει, γιατί ἡ μικρή Μαριάμ, ὡς τριετίζουσα δάμαλις καί ταυτόχρονα ὡς θεοχώρητος ναός εἰσέρχεται στό νομικό ναό, γιά νά ἀρχίσει ἀπό κεῖ τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ ἱερός ὑμνωδός μέ τό Ἀπολυτίκιο τῆς γιορτῆς ἀποτυπώνει αὐτό τό γεγονός: «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον, καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἡ προκήρυξις…».

Ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου ἔγινε κατά ἕνα θαυματουργικό τρόπο. Μετά εἴκοσι χρόνια ἔγγαμου βίου τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας δέν εἶχαν ἀποκτήσει παιδί. Ἡ ζωή τους στό ἑξῆς ἔγινε μιά πυρκαγιά προσευχῆς στό Θεό γιά τό ποθούμενο τῆς καρδιᾶς τους. Χέρια πού ὑψώθηκαν μέ πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη στό Θεό δέ γύρισαν ποτέ πίσω ἄδεια.

Ἡ πρώην ἄγονη Ἄννα μετά ἀπό ἐννιά μῆνες κυοφορία γέννησε ἕνα κοριτσάκι, τή Μαρία, τήν ὁποία σύμφωνα μέ τή συμφωνία τῆς προσευχῆς της στό Θεό, τήν ἀφιέρωσε σέ Κεῖνον. Ὦ, μεγαλεῖο ψυχῆς!

Ἔτσι κατά τόν ἱερό ὑμνωδό «μετά τό τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα, παρεγένου ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, τοῦ ἀνατραφῆναι εἰς τά ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς ἡγιασμένη». Στά ἅγια τῶν Ἁγίων μόνο μία φορά τό χρόνο εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεύς, γιά νά προσφέρει θυσία στό Θεό ὑπέρ τοῦ λαοῦ. Ἡ Παναγία καί ἄμωμος Μαρία, πού προικίσθηκε ἀπ’ τό Θεό μέ ὅλες τίς ἀρετές τῶν ἀνθρώπων, εἰσάγεται στά ἅγια τῶν Ἁγίων, γιά νά γίνει ἡγιασμένος «εἰς Λόγου κατοίκησιν».

Τήν Παναγία μας οἱ Προφῆτες, σύμφωνα μέ τόν ἱερό ὑμνωδό, τήν εἶδαν καθαρή καί ἄμωμη καί λαμπρότερη ἀπ’ ὅλη τήν κτίση. Τήν εἶδαν ὡς ναό καί παλάτι καί ἔμψυχο οὐρανό τοῦ Βασιλέως Θεοῦ. Τήν εἶδαν ὡς ναό καί θρόνο τοῦ πάντων Βασιλέως. «Μαρία ἡ φωτοφόρος θεία λαμπάς» μέ τήν εἴσοδό της στό νομικό ναό γίνεται ἡ χαρά καί ἡ λύτρωση τῶν ἀνθρώπων.

Ἁγία ἦταν ἡ ἐπαγγελία τῆς σύλληψής Της καί ὁ καρπός εὐειλεής, γιατί, πράγματι, ἡ Θεοτόκος ἀναδείχθηκε στόν κόσμο ὑπέρτερη ὅλων στίς ἀρετές. Κάθε ἄνθρωπος πῆρε ἀπό τό Θεό μία ἤ καί παραπάνω ἀρετές. Ἡ Παναγία προικίσθηκε μέ ὅλες! Εἰσῆλθε εἰς τά ἄδυτα, γιά νά γνωρίσει θεῖα μυστήρια καί νά ἑτοιμασθεῖ νά γίνει τοῦ Ἰησοῦ τερπνό καί ὡραῖο οἰκητήριο. Ἡ Θεοτόκο, τή Μητέρα τῆς Ζωῆς, τό Ναό τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, πῶς τή χώρισε ὁ νομικός ναός;

Μόλις ἔγινε τριῶν ἐτῶν, ὁ Ἰωακείμ, ἡ Ἄννα, ὁ Ἰωσήφ τήν ὁδήγησαν στό ναό. Μπροστά πήγαιναν λαμπαδηφόρες παρθένες πού μέ χαρά ὁδηγοῦσαν τήν Ἀειπάρθενο στό ναό καί ταυτόχρονα προφήτευαν πώς Ἐκείνη εἶναι, ὄντως, ναός τοῦ Θεοῦ. Ἐκτός ἀπό αὐτή τήν προφητεία οἱ λαμπάδες, πού κρατοῦσαν, δήλωναν πώς ἀπ’ Ἐκείνη θά γεννιόταν ὁ φωτισμός τῆς γνώσεως πού θά φωτίσει τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου!

Στά ἅγια τῶν Ἁγίων μέ τί τρεφόταν ἡ Παναγία μας; Κατά τόν ἱερό ὑμνωδό, πού ἀκολουθεῖ πιστά τό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου, τρεφόταν μέ ἐπουράνιο ἄρτο πού ἄγγελος Κυρίου καθημερινά προσκόμιζε. Ἐκείνη, ὅμως, γέννησε γιά τόν κόσμο τόν Ἄρτο τῆς Ζωῆς, τόν Θεό-Λόγο, τοῦ Ὁποίου κατά τήν κύησή Του ἔγινε ἐκλεκτός ναός.

Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας βλέπουμε, πάντα κατά τόν ἱερό ὑμνωδό, πώς καί τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος συνήργησαν. Χρημάτισε περικαλλής Νύμφη τοῦ Πατρός. Τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἁγίασε κι ἔγινε τοῦ Λόγου γεννήτρια.

Ἡ γιορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό νομικό ναό ἔχει τίς ρίζες της στό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου πού θέλησε νά συμπληρώσει στοιχεῖα ἀπό τή ζωή τῆς Παναγίας πού δέν περιλαμβάνονταν στό ἱερό Εὐαγγέλιο. Σέ ἡλικία δώδεκα ἐτῶν, κατόπιν σημείου, ἡ Παναγία δόθηκε στόν Ἰωσήφ γιά προστασία καί ὄχι γιά γάμο.

Ὅπως καί ὅλα τά γεγονότα τῆς Παναγίας μας γιορτάζονται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ἔτσι καί τό περιεχόμενο τῆς διηγήσεως τοῦ Πρωτευαγγελίου τοῦ Ἰακώβου γιορτάζεται στίς 21 Νοεμβρίου μέ τό ὄνομα τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Πότε καθιερώθηκε ἡ γιορτή δέν εἶναι γνωστό, συνδέεται, ὅμως, μέ τή «Νέα Ἐκκλησία» ἤ τή βασιλική τῆς «Ἁγίας Μαρίας τῆς Νέας» πού κτίσθηκε πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου ἀπό τόν Ἰουστινιανό στά Ἱεροσόλυμα στό λόφο Μορία. Τά ἐγκαίνια αὐτοῦ τοῦ ναοῦ ἔγιναν τό 543. Σύν τῷ χρόνῳ τά ἐγκαίνια αὐτοῦ τοῦ ναοῦ συνδυάσθηκαν μέ τήν εἴσοδο τῆς Μαρίας στόν παρακείμενο ναό τοῦ Σολομῶντος καί ἔτσι ἡ ἑορτή τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ναοῦ ἀντικαταστάθηκε μέ τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων.

Ὅσον δ’ ἀφορᾶ στήν ἱστορικότητα τῆς διηγήσεως τοῦ Πρωτευαγγελίου τό σωστό εἶναι νά δοῦμε σ’ αὐτήν τό ἠθικό νόημά της. Νά σκύψουμε μπρός στήν ἁγιότητα, τήν ἁγνότητα καί τό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας μας. Εἴθε μέ τίς μητρικές πρεσβεῖες Της νά μᾶς εἰσοδέψει στά ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Χάριτος, τόν ποθεινό Παράδεισο τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Πέθανα δυο φορές

Πέθανα δυο φορές. Η Πνευματική ζωή στην Εκκλησίας μας, ξεκινά με το βάπτισμα και τελειοποιείται με το Χρίσμα. Ο πνευματικός άνθρωπος σύμφωνα με τους...

«Μέσα στήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, διαπίστωσα πολλή καί ὑπερβολική διαφωνία»

Αγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Χάρη στὴν χρηστότητα καὶ τὴν φιλανθρωπία τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀποκαλύφθηκε διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν...

Ανάστατο το Άγιο Όρος από τους εγκληματίες ψεύτες που καπηλεύονται την κοίμηση του Γέροντος Παύλου Λαυρεώτου

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Ρωμανός Αναστασιάδης Το ότι οι επικίνδυνοι, δολοφόνοι ψυχών και σωμάτων, αρνητές της πραγματικότητος «αντιεμβολιαστές» δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, ούτε καμία...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60» – Αύριο είναι Κυριακή ΙΓ’ Λουκά

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής 28 Νοεμβρίου 2021, ΙΓ'...

Η πρώτη Θεία Λειτουργία του Μητροπολίτη Κιλκισίου στην Καθέδρα της Μητροπόλεώς

Φωτορεπορτάζ: Γιώργος Φερδής Την πρώτη Θεία Λειτουργία στην καθέδρα του τέλεσε ο νέος Μητροπολίτης Κιλκισίου στον Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίο πλαισίωσαν οι Μητροπολίτες...

Η Άρτα πανηγύρισε τον Άγιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, το πρωΐ, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου, στο Επισκοπείο Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη...

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης: Η κυβέρνησις θα κλείσει πάλι τους ιερούς Ναούς;

Πρόστιμα, ἀπειλαί, ἀκριβοπληρωμένη προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ δὲν καταβάλλουν τοὺς πιστούς! Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΗ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ; «Ἡ Κυβέρνηση δὲν σέβεται τὴν Ἐκκλησία. Ὁ καιρὸς τῆς τιμωρίας της εἶναι πολὺ...

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά «Αξίως περιπατήσαι της κλήσεως…»

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ Ἐφεσ. 4, 1-7 «ΑΞΙΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ…» «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς...

Ενθρονιστήριος λόγος Μητροπολίτου Πολυανης και Κιλκισίου Βαρθολομαίου

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΟΛΥΑΝΗΣ & ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021) Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Εκπρόσωπε της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος...

Το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας τίμησε τον προστάτη του

Με νεανικό σφρίγος και ενθουσιασμό και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, Προέδρου της Σχολικής Εφορείας της Σχολής, εόρτασε το Πρότυπο...

Με λαμπρότητα η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία για τον Όσιο Νίκωνα

Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική κατάνυξη η Σπάρτη εόρτασε και φέτος, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, τη μνήμη του Πολιούχου της Οσίου Νίκωνος του...

Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ψωΐνος: Είναι αναγκαίο να νηστεύω;

Η νηστεία πάντοτε μας προσφέρει, μας δίνει δύναμη, αντοχές, κουράγιο, εκείνη την υπέροχη αίσθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι άριστος δάσκαλος, γιατί μας...

Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, το απόγευμα στον Ιερό Ναό των Εισοδίων Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου, στο Επισκοπείο Άρτης, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός, επί τη μνήμη του...

Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος

Φωτορεπορτάζ: Γιώργος Φερδής Τηρουμένων των μέτρων υποδέχθηκε η πόλη του Κιλκίς  το νέο Μητροπολίτη Βαρθολομαίο. Στην είσοδο του μητροπολιτικού ναού Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού περίμεναν το νέο...

«Οι μεν, οι δεν και η προσωπική μας ευθύνη» (covid19)

Στις ημέρες μας βιώνουμε την ανησυχητική κατάσταση, η οποία δέσποζε και παλαιότερα, όμως τώρα -με αφορμή την πανδημία του covid-19- αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο ως...