Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th.

Σύμφωνα μέ τό ἱερό ὑμνωδό, πού γνωρίζει, ἀσφαλῶς, μέ κάθε λεπτομέρεια τό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου, ἡ γιορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας στό νομικό Ναό εἶναι «ἡμέρα χαρμόσυνος καί ἑορτή πανσεβάσμιος». Γι’ αὐτό, ἄς παρακαλέσουμε τήν Παναγία μας τό ἀσθενές τῆς ψυχῆς μας νά τό δυναμώσει, νά τό στηρίξει, γιατί οἱ ἁμαρτίες καί τά πάθη μᾶς τριγυρίζουν ἀσφυκτικά. Καί μεῖς σέ ἀνταπόδοση μέ πίστη καί πόθο νά Τήν μακαρίζουμε, γιατί ὄντως, εἶναι ἀειμακάριστη καί παναμώμητη.

Ἡ Παναγία καί πάνσεμνη Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ ἀπό τήν ἀρχή ἦταν τό κήρυγμα τῶν Προφητῶν, ἡ δόξα τῶν Ἀποστόλων, τό καύχημα τῶν μαρτύρων καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἡ ἀνακαίνιση. Γι’ αὐτό σ’ αὐτή τή γιορτή τά ἅγια τῶν Ἁγίων ἀγάλλονται καί ὁ χορός τῶν ἀγγέλων μυστικά πανηγυρίζει, γιατί ἡ μικρή Μαριάμ, ὡς τριετίζουσα δάμαλις καί ταυτόχρονα ὡς θεοχώρητος ναός εἰσέρχεται στό νομικό ναό, γιά νά ἀρχίσει ἀπό κεῖ τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ ἱερός ὑμνωδός μέ τό Ἀπολυτίκιο τῆς γιορτῆς ἀποτυπώνει αὐτό τό γεγονός: «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον, καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἡ προκήρυξις…».

Ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου ἔγινε κατά ἕνα θαυματουργικό τρόπο. Μετά εἴκοσι χρόνια ἔγγαμου βίου τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας δέν εἶχαν ἀποκτήσει παιδί. Ἡ ζωή τους στό ἑξῆς ἔγινε μιά πυρκαγιά προσευχῆς στό Θεό γιά τό ποθούμενο τῆς καρδιᾶς τους. Χέρια πού ὑψώθηκαν μέ πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη στό Θεό δέ γύρισαν ποτέ πίσω ἄδεια.

Ἡ πρώην ἄγονη Ἄννα μετά ἀπό ἐννιά μῆνες κυοφορία γέννησε ἕνα κοριτσάκι, τή Μαρία, τήν ὁποία σύμφωνα μέ τή συμφωνία τῆς προσευχῆς της στό Θεό, τήν ἀφιέρωσε σέ Κεῖνον. Ὦ, μεγαλεῖο ψυχῆς!

Ἔτσι κατά τόν ἱερό ὑμνωδό «μετά τό τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα, παρεγένου ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, τοῦ ἀνατραφῆναι εἰς τά ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς ἡγιασμένη». Στά ἅγια τῶν Ἁγίων μόνο μία φορά τό χρόνο εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεύς, γιά νά προσφέρει θυσία στό Θεό ὑπέρ τοῦ λαοῦ. Ἡ Παναγία καί ἄμωμος Μαρία, πού προικίσθηκε ἀπ’ τό Θεό μέ ὅλες τίς ἀρετές τῶν ἀνθρώπων, εἰσάγεται στά ἅγια τῶν Ἁγίων, γιά νά γίνει ἡγιασμένος «εἰς Λόγου κατοίκησιν».

Τήν Παναγία μας οἱ Προφῆτες, σύμφωνα μέ τόν ἱερό ὑμνωδό, τήν εἶδαν καθαρή καί ἄμωμη καί λαμπρότερη ἀπ’ ὅλη τήν κτίση. Τήν εἶδαν ὡς ναό καί παλάτι καί ἔμψυχο οὐρανό τοῦ Βασιλέως Θεοῦ. Τήν εἶδαν ὡς ναό καί θρόνο τοῦ πάντων Βασιλέως. «Μαρία ἡ φωτοφόρος θεία λαμπάς» μέ τήν εἴσοδό της στό νομικό ναό γίνεται ἡ χαρά καί ἡ λύτρωση τῶν ἀνθρώπων.

Ἁγία ἦταν ἡ ἐπαγγελία τῆς σύλληψής Της καί ὁ καρπός εὐειλεής, γιατί, πράγματι, ἡ Θεοτόκος ἀναδείχθηκε στόν κόσμο ὑπέρτερη ὅλων στίς ἀρετές. Κάθε ἄνθρωπος πῆρε ἀπό τό Θεό μία ἤ καί παραπάνω ἀρετές. Ἡ Παναγία προικίσθηκε μέ ὅλες! Εἰσῆλθε εἰς τά ἄδυτα, γιά νά γνωρίσει θεῖα μυστήρια καί νά ἑτοιμασθεῖ νά γίνει τοῦ Ἰησοῦ τερπνό καί ὡραῖο οἰκητήριο. Ἡ Θεοτόκο, τή Μητέρα τῆς Ζωῆς, τό Ναό τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, πῶς τή χώρισε ὁ νομικός ναός;

Μόλις ἔγινε τριῶν ἐτῶν, ὁ Ἰωακείμ, ἡ Ἄννα, ὁ Ἰωσήφ τήν ὁδήγησαν στό ναό. Μπροστά πήγαιναν λαμπαδηφόρες παρθένες πού μέ χαρά ὁδηγοῦσαν τήν Ἀειπάρθενο στό ναό καί ταυτόχρονα προφήτευαν πώς Ἐκείνη εἶναι, ὄντως, ναός τοῦ Θεοῦ. Ἐκτός ἀπό αὐτή τήν προφητεία οἱ λαμπάδες, πού κρατοῦσαν, δήλωναν πώς ἀπ’ Ἐκείνη θά γεννιόταν ὁ φωτισμός τῆς γνώσεως πού θά φωτίσει τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου!

Στά ἅγια τῶν Ἁγίων μέ τί τρεφόταν ἡ Παναγία μας; Κατά τόν ἱερό ὑμνωδό, πού ἀκολουθεῖ πιστά τό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου, τρεφόταν μέ ἐπουράνιο ἄρτο πού ἄγγελος Κυρίου καθημερινά προσκόμιζε. Ἐκείνη, ὅμως, γέννησε γιά τόν κόσμο τόν Ἄρτο τῆς Ζωῆς, τόν Θεό-Λόγο, τοῦ Ὁποίου κατά τήν κύησή Του ἔγινε ἐκλεκτός ναός.

Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας βλέπουμε, πάντα κατά τόν ἱερό ὑμνωδό, πώς καί τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος συνήργησαν. Χρημάτισε περικαλλής Νύμφη τοῦ Πατρός. Τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἁγίασε κι ἔγινε τοῦ Λόγου γεννήτρια.

Ἡ γιορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό νομικό ναό ἔχει τίς ρίζες της στό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου πού θέλησε νά συμπληρώσει στοιχεῖα ἀπό τή ζωή τῆς Παναγίας πού δέν περιλαμβάνονταν στό ἱερό Εὐαγγέλιο. Σέ ἡλικία δώδεκα ἐτῶν, κατόπιν σημείου, ἡ Παναγία δόθηκε στόν Ἰωσήφ γιά προστασία καί ὄχι γιά γάμο.

Ὅπως καί ὅλα τά γεγονότα τῆς Παναγίας μας γιορτάζονται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ἔτσι καί τό περιεχόμενο τῆς διηγήσεως τοῦ Πρωτευαγγελίου τοῦ Ἰακώβου γιορτάζεται στίς 21 Νοεμβρίου μέ τό ὄνομα τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Πότε καθιερώθηκε ἡ γιορτή δέν εἶναι γνωστό, συνδέεται, ὅμως, μέ τή «Νέα Ἐκκλησία» ἤ τή βασιλική τῆς «Ἁγίας Μαρίας τῆς Νέας» πού κτίσθηκε πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου ἀπό τόν Ἰουστινιανό στά Ἱεροσόλυμα στό λόφο Μορία. Τά ἐγκαίνια αὐτοῦ τοῦ ναοῦ ἔγιναν τό 543. Σύν τῷ χρόνῳ τά ἐγκαίνια αὐτοῦ τοῦ ναοῦ συνδυάσθηκαν μέ τήν εἴσοδο τῆς Μαρίας στόν παρακείμενο ναό τοῦ Σολομῶντος καί ἔτσι ἡ ἑορτή τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ναοῦ ἀντικαταστάθηκε μέ τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων.

Ὅσον δ’ ἀφορᾶ στήν ἱστορικότητα τῆς διηγήσεως τοῦ Πρωτευαγγελίου τό σωστό εἶναι νά δοῦμε σ’ αὐτήν τό ἠθικό νόημά της. Νά σκύψουμε μπρός στήν ἁγιότητα, τήν ἁγνότητα καί τό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας μας. Εἴθε μέ τίς μητρικές πρεσβεῖες Της νά μᾶς εἰσοδέψει στά ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Χάριτος, τόν ποθεινό Παράδεισο τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ποιμαντική οικογένειας και γάμου στην Ι.Μ. Χίου

Μέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τῆς Τρισηλίου Θεότητος ὁλοκληρώθηκε καί κατά τό ἱεραποστολικό ἔτος 2021-2022 ἡ διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί...

«Πόντου Μνήμη. 100 χρόνια χωρίς Μικρά Ασία»

Συνεχίζονται επιτυχώς οι εκδηλώσεις μνήμης υπό τον τίτλο: «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919 -1922-2022» με αφορμή την επέτειο των 100 ετών από την Μικρασιατική...

Ιερά Λείψανα του Τιμ. Σταυρού και των Αγ. Κων/νου και Ελένης θα υποδεχθεί η Καλαμάτα

Με λαμπρότητα θα υποδεχθεί αύριο η Καλαμάτα, Παρα­σκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 7.30 μ.μ., αποτμήματα Ιερών Λειψάνων εκ του Τιμίου Σταυρού και των...

Αντιπροσωπεία από την τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησαν την Τρίτη, 17 Μαΐου, αντιπρόσωποι από την τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, στην έδρα του στο...
video

Κωλύματα Ιερωσύνης | Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.κ Ησαΐας, μας παρουσιάζει με συντομία, απλό και κατανοητό τρόπο και συνάμα διδακτικό τα κωλύματα...

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κολοκυνθοῦς Καστορίας

Μέ τήν καθιερωμένη ἐκκλησιαστική τάξη πραγματοποιήθηκαν, τήν Τετάρτη 18 Μαΐου ἡμέρα τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἐν Ἁγίοις...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (ΠΕΜΠΤΗ 26 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2022)

Με την χάρη του Θεού, προγραμματίζουμε τον φετεινό εορτασμό της ιεράς μνήμης του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου του νέου...

Φθιώτιδος Συμεών: Καθιερώνουμε μία νέα ετήσια εορτή στην λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων

Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος του ιαματικού και θαυματουργού επί τη αναμνήσει της καταθέσεως του Ιερού Λειψάνου στο Ναό, καθώς και την Ιερά Εικόνα...

Ποιμαντικές δράσεις του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Το διήμερο 16 και 17 Μαΐου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, στα πλαίσια της ποιμαντικής διακονίας των Νέων, παρέστη, κατόπιν...

Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής στην Λάρισα

Στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Σοφίας του Ενοριακού υπο ανέγερση Ιερού Ναού Της του Θεού Σοφίας Λαρίσης χοροστάτησε στον Όρθρο και στην Θεία Λειτουργία...

Το ετήσιο προσκύνημα του Μητροπολίτη Σύρου στη Μακρόνησο

Όπως κατ' έτος, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ μετέβη σήμερα στη Μακρόνησο, συνοδευόμενος από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Κέας και Μακρονήσου,...

Ο Δήμος Αγίας Νάπας παρέθεσε γεύμα στα 55 παιδιά από την Ουκρανία στην παρουσία του Μητρ. Ταμασού

Γεύμα στα πενήντα πέντε παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία φιλοξενούνται αυτές τις μέρες στο νησί μας υπό την επίβλεψη του Μητροπολίτη Ταμασσού Ησαϊα,...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου του Αγίου Πολυκάρπου στην Μενεμένη

Τα θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του ομώνυμου Ιερού Ναού του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου της Σμύρνης στην Μενεμένης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, τέλεσε...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής ΔΙΚΕ Πελοποννήσου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ο νέος Διοι­κη­τής της Διοίκησης Κέντρων Πελοποννήσου Υποστράτηγος Δημή­τριος Σκουφίδης,...

Συνάντηση του Προέδρου της Αιγύπτου με τους Προκαθημένους της Μ. Ανατολής

Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ.Abdel Fattah El-Sisi δέχθηκε τηνν 17η Μαΐου 2022 στο Προεδρικό Μέγαρο του Καΐρου τους επικεφαλής των...