Συνεχιστὴς ἁγιότητος,

Ὁ Μητροπολίτης Σιατίστης Ἀντώνιος

Κοιμήθηκε στὶς 17 Δεκεμβρίου τοῦ 2005

«Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος» (Φιλιπ. α΄ 21) ἔλεγε ὁ οὐρανοπολίτης Ἐπίσκοπος, ὁ ἀναπαυόμενος στοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιος· ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ ζοῦσε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ἔσπευδε νὰ τὸν συναντήσει, ὅπως ὁ νοσταλγὸς ἀπόδημος σπεύδει νὰ ἐπιστρέψει στὴν πατρίδα, γιὰ νὰ συναντήσει τοὺς δικούς του ἀνθρώπους. Δὲν ἔχουμε καλύτερο παράδειγμα σύχρονης ἁγιότητος ἀπὸ τὸν ταπεινὸ καὶ ἀφιλοχρήματο, τὸν ἀκτήμονα, νηστευτή, προσευχόμενο π. Ἀντώνιο.

Σήμερα ποὺ ὁ κόσμος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ βιωματικὴ πίστη, ἀφοῦ ἔχει βαρεθεῖ τὰ πολλὰ λόγια, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀντώνιος προβάλλεται ὡς πρότυπο, γιατὶ πραγματικὰ εἶχε βρεῖ «τὴν πρᾶξιν εἰς θεωρίας ἐπίβασιν». Ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔλεγε. Ἦλθε γιὰ νὰ διακονήσει καὶ ὄχι νὰ διακονηθεῖ, ἀφοῦ ἄλλωστε καὶ στὴν Ἐπισκοπὴ ἔμενε μόνος, δὲν δεχόταν βοήθεια οὔτε στὴν καθαριότητα, τὴν ὁποία ἐπιμελοῦνταν ὁ ἴδιος, οὔτε στὴν ἁπλὴ μαγειρική, ὅταν δὲν περιοριζόταν στὰ λίγα λαχανικὰ καὶ τὰ φροῦτα. Ἦταν πραγματικὸς ἀσκητής, ὄχι ὅμως τῆς ἐρήμου, ἀλλὰ τοῦ κόσμου· αὐτοῦ ποὺ διψάει γιὰ ἁγιότητα, διψάει γιὰ παράδειγμα.

Ὅταν ἐπισκεπτόταν τὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ συμμετάσχει στὶς Συνοδικὲς ἐργασίες ὁ Ἅγιος Σισανίου καὶ Σιατίστης χρησιμοποιοῦσε λεωφορεῖα, ἀφοῦ δὲν διέθετε ὁ ἴδιος αὐτοκίνητο, ἂν καὶ ὡς Μητροπολίτης δικαιοῦταν νὰ ἔχει καὶ μάλιστα μὲ ὁδηγό. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «ὁ Δεσπότης τῶν τρόλεϊ». Τὸ ἴδιο ἔπραττε καὶ κατὰ τὶς περιοδεῖες του στὰ ὀρεινὰ χωριὰ τοῦ Βοΐου καὶ τῆς Σιάτιστας. Χρησιμοποιοῦσε λεωφορεῖα μέχρι κάποιο σημεῖο καὶ μετὰ συνέχιζε μὲ τὰ πόδια, πάντοτε, ὅμως, προσευχόμενος, γιὰ νὰ παίρνει δύναμη ἀπὸ τὸν οὐρανό. Χρυσοποίκιλτα ἄμφια δὲν χρησιμοποιοῦσε λέγοντας: «Ἐγὼ εἶμαι καλόγερος»! Τὴν ἴδια ἀπάντηση ἔδινε καὶ σὲ ὅσους τὸν ρωτοῦσαν γιατὶ δὲν χρησιμοποιεῖ κινητὸ τηλέφωνο. «Τί τὰ θέλει τὰ κινητὰ τηλέφωνα ὁ καλόγερος; Ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν οὐρανὸ γίνεται δωρεὰν χωρὶς νὰ μᾶς ἐπερηάζουν τὰ βουνὰ καὶ νὰ μὴν ἔχουμε σήματα, καὶ χωρὶς μαγνητικὰ κύματα ποὺ βλάπτουν κιόλας». Ὅταν τὸν συνέκριναν μπροστά του μὲ ἄλλους ἀρχιερεῖς ποτὲ δὲν ἔπεσε σὲ κατάκριση. Μὲ ἁπλότητα καὶ ταπείνωση ἔλεγε ὅτι «πρῶτα γινόμαστε μοναχοὶ καὶ μετὰ ἐπίσκοποι. Ὁ μοναχὸς δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει μέχρι νὰ πεθάνουμε. Καὶ αὐτὸς ζῆ μὲ ἀκτημοσύνη, παρθενία, προσευχὴ καὶ σκληραγωγία». Ἔτσι ἀπέφευγε τὶς περαιτέρω συζητήσεις, γιὰ νὰ καταλήγει αὐτομεμφόμενος: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ πιὸ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ ὅλους. Οἱ ἄλλοι ἀρχιερεῖς ἔχουν πολλὰ προσόντα, πολλὰ χαρίσματα, εὐαρεστοῦν στὸν Θεὸ καὶ στοὺς συνανθρώπους μας. Ἐγὼ δὲν ξέρω ἂν ἔχω κάτι καταφέρει».

Στὴν Μητρόπολη ἐξυπηρετοῦσε τὸν κόσμο ποὺ ἐρχόταν νὰ τὸν συναντήσει μὲ τὴν προθυμία τοῦ πιὸ εὐπειθοῦς ὑπαλλήλου, γι’ αὐτὸ καὶ πολλοὶ δὲν τὸν ξεχωρίζαν, τὸν νόμιζαν ἕνα ἁπλὸ ἱερέα τῶν γραφείων.

Στὸ νὰ βοηθήσει ἦταν πρῶτος, στὸ νὰ δεχθεῖ βοήθεια ἀπὸ ἄλλους τελευταῖος. Θυμᾶμαι μερικοὺς μῆνες πρὶν κοιμηθεῖ, τῆς Παναγίας μὲ τὸ ἁγιορείτικο ἡμερολόγιο, μὲ συνοδεία ἐκλεκτῶν πνευματικῶν του παιδιῶν ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος καλεσμένος ἀπὸ τὸν Παπα-Γιάννη στὴν Καλύβη του, στὴν Ἁγία Ἄννα, ποὺ γιόρταζε.Κουβαλοῦσε πάντοτε μιὰ μικρὴ ξύλινη βαλίτσα μὲ τὰ ἀρχιερατικά του ἄμφια. Δύσκολα νὰ τοῦ τὴν πάρουν οἱ συνοδοί του. Μόνος του ἤθελε νὰ σηκώνει τὸ φορτίο του, γιὰ νὰ μὴν γίνεται φορτίο σὲ κανέναν.

Στὸν ἀρσανᾶ τῆς Σκήτης τὸν περίμεναν οἱ μοναχοὶ τῆς συνοδείας τοῦ Παπα-Γιάννη ποὺ εἶχαν ἔλθει μὲ ζῶα, νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν καὶ νὰ τὸν ἀνεβάσουν καβάλα σὲ αὐτὰ στὴν δύσκολη ἀνηφόρα πρὸς τὴν Καλύβη τους, ποὺ γινόταν πιὸ δύσκολη λόγῳ τῆς ἀπογευματικῆς καλοκαιριάτης ὥρας ποὺ ὁ ἥλιος ἔπεφτε καυτὸς ἐπάνω τους. Τὸν χαιρέτισαν εὐχόμενοι «καλὴν πανήγυριν» καὶ πῆραν τὴν εὐχή του. Μετὰ ἔσπευσαν στὴν προβλήτα νὰ πάρουν τὴν βαλίτσα τοῦ Δεσπότη μαζὶ μὲ αὐτὲς τῶν συνοδῶν του καὶ νὰ τὶς βάλουν πάνω στὰ ζῶα ἑτοιμάζοντάς τα γιὰ νὰ δεχθοῦν στὴν πλάτη τους τὸν γηραιὸ καὶ πάσχοντα Ἐπίσκοπο καὶ νὰ τὸν ἀνεβάσουν στὸν πανηγυρικὸ προορισμό του.

Ὅταν τακτοποίησαν τὶς ἀποσκευὲς ζήτησαν τὸν Δεσπότη. Κοίταξαν δεξιά, κοίταξαν ἀριστερά, δὲν τὸν ἔβλεπαν πουθενά. Ρώτησαν τότε κάποιους ἄλλους μοναχοὺς καὶ πληροφορήθηκαν ὅτι ὁ Δεσπότης μόνος εἶχε ἤδη πάρει τὸ ἀνηφορικὸ μονοπάτι γιὰ τὴν Καλύβη. Οὔτε τότε, ποὺ ἡ ἀσθένειά του εἶχε ἀρχίσει νὰ τὸν καταβάλει δέχθηκε ἐξυπηρετήσεις ἀπὸ ἄλλους, οὔτε ἤθελε νὰ γίνει βάρος καὶ σὲ αὐτὰ ἀκόμη τὰ τεράποδα ζῶα, τὰ προοριζόμενα γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ βράδυ στὴν ἀγρυπνία, τὴν πολύωρη καὶ κοπιαστικὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας, δὲν ἔδειχνε τὴν παραμικρὴ κόπωση. Ὡς παρόντες τὸ βεβαιοῦμε καὶ θαυμάζουμε τὸν ἄνδρα, τὸν Ἐπίσκοπο, τὸν ἀγωνιστή, τὸν ὑπὲρ πάντας ἀγαπῶντα τὸν Κύριο.

Ἐφέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια ἀπὸ τὴν ὁσιακή του κοίμηση καὶ ἑκατὸ ἀπὸ τὴν γέννησή του. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀντώνιος ἦταν δῶρο τοῦ οὐρανοῦ στὴν γῆ, δῶρο στὴν πτωχινὴ ἀλλὰ ἁγιοτρόφο Μητρόπολη τοῦ Σισανίου καὶ τῆς Σιάτιστας. Ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή του καὶ ἂς μᾶς γίνει πρότυπο ζωῆς.

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Οι αποφάσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, κα­τά την πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα μέ­σω τη­λε­δι­α­σκέ­ψε­ως συ­νε­δρί­α­σή Της, της Τρί­της 20ής Α­πρι­λί­ου 2021,...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η μετάθεση της τελετής της Αναστάσεως θα φέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα»

Στην πρωινή εκπομπή «Από τις 6» της ΕΤ1 μίλησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, σχετικά με την λειτουργία των Ναών την Μεγάλη...

Ιλίου Αθηναγόρας: Συμβιβαστική λύση για να μην μείνουν κλειστές οι εκκλησίες

Για τις συζητήσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας προκειμένου να βρεθεί λύση για την λειτουργία των ναών ενόψει Πάσχα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς...

Πάτερ ημών: click-take away

Σχόλιο εν όψει της εισόδου μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα  Μητροπολίτου Φαναρίου Aγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Δεν θα μιλήσω για τον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: “H Ανάσταση πρέπει να γίνει κανονικά στις 12 τα μεσάνυχτα”

Για τις λειτουργίες των εκκλησιών κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και το αίτημα της Ιεράς Συνόδου προς την κυβέρνηση μίλησε στο LIVE...
video

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη;

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη; Πώς μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Γιατί χρειάζεται να κάνουμε ελεημοσύνη; Με ποιον τρόπο μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Ο μεγάλος διδάσκαλος...

«Μεθόδευση, Υποβάθμιση και Κατάργηση Δομών.» Το τρίπτυχο της νέας δομής της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Εντείνονται οι ανησυχίες όσων φοβούνται ότι το προετοιμαζόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και κατάργησή της. Με τίτλο “«Μεθόδευση,...

Συναξάρι 20ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Ζακχαίου τοῦ ἀρχιτελώνου καί ἀποστόλου. Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ἔζησε κατά τούς χρόνους...
video

Ο ΣΤ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Τον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό για την φετινή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ετέλεσε απόψε, Κυριακή Ε΄ των Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στην...
video

Το αγώνισμα της Μετανοίας – Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Στ’ Κατανυκτικό Εσπερινό (video)

 Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, κατά την Ακολουθία του Στ’ και τελευταίου Κατανυκτικού Εσπερινού...

Η 5η Εβδομάδα της Σαρακοστής την Ι.Μ. Χαλκίδος

Κατά την πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, με περιορισμένη συμμετοχή πιστών,...

Συνέρχεται αύριο η Δ.Ι.Σ.

Συνέρχεται εκ νέου για τον μήνα Απρίλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 164ης...

E΄ Κυριακή των Νηστειών στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Την E΄ Κυριακή των Νηστειών 18 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό...

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν καί Δοξολογία γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Ναυπάκτου

Τήν Κυριακή 18 Ἀπριλίου, Ε΄ Κυριακή Νηστειῶν, ἡμέρα καί τῆς Ἐπετείου τῆς Ἀπελευθέρωσης τῆς Ναυπάκτου ἀπό τούς Τούρκους (18 Ἀπριλίου 1829), στόν Ἱερό Μητροπολιτικό...

«Θαυμαστή Του Σωτήρος, Η Δι’ Ημάς Φιλάνθρωπος Γνώμη…»

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Λαρίσης χοροστάτησε στον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος,...