O ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Θεοφυλάκτου, ἐπισκόπου Νικομηδείας.

Ὁ Ὅ­σι­ος Θε­ο­φύ­λα­κτος κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν Ἀ­να­το­λή καί ἔ­ζη­σε κατά τούς  χρό­νους του αὐ­το­κρά­το­ρος Λέ­ο­ντος τοῦ Δ΄ (775-780 μ.Χ.). Λό­γῳ τῆς με­γά­λης του παι­δεί­ας καί πρός συ­νέ­χι­σιν των σπου­δῶν του ἦλθε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅ­που γρή­γο­ρα ἀ­πέ­κτη­σε φή­μη σο­φοῦ καί ἐδη­μι­ούρ­γη­σε φι­λι­κές σχέ­σεις μέ ἀ­νώ­τε­ρους κρα­τι­κούς λει­τουρ­γούς καί ἀ­ξι­ω­μα­τού­χους, κα­θώς καί μέ τόν με­τέ­πει­τα Πα­τρι­άρ­χη Τα­ρά­σι­ο, πού ἦ­ταν τό­τε πρω­το­ση­κρί­της[1].

Ὅ­ταν τό ἔτος  784 μ.Χ. ἐ­ξε­λέ­γη Πα­τρι­άρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως ὁ Τα­ρά­σι­ος, εἰς διαδοχήν τοῦ Πατριάρχου Παύλου, ὁ Ὅσιος Θε­ο­φύ­λα­κτος μα­ζί μέ τόν Μι­χα­ήλ, πού ἀρ­γό­τε­ρα ἔ­γι­νε Ἐ­πί­σκο­πος Συ­νά­δων, ἀπεστάλησαν ἀπό τόν Ταράσιο σέ κά­ποια μο­νή τοῦ Εὔ­ξει­νου Πό­ντου. Λί­γο ἀρ­γό­τε­ρα, πιθανόν περί τό ἔτος 800 μ.Χ., ἐ­ξε­λέ­γη ἐ­πί­σκο­πος Νι­κο­μή­δει­ας. Ἀ­πό τή θέ­ση αὐ­τή ὁ Ὅσιος Θε­ο­φύ­λα­κτος δι­έ­πρε­ψε σέ ἔρ­γα ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς φιλανθρωπίας καί κοι­νω­νι­κῆς πρό­νοι­ας. Ἀνήγειρε να­ούς, τό μέγα νο­σο­κο­μεῖο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιναοῦ, γη­ρο­κο­μεῖ­α, πτω­χο­κο­μεῖ­α καί ἐδη­μι­ούρ­γη­σε λογία γι­ά τίς ἄ­πο­ρες χῆ­ρες καί τά ὀρ­φα­νά.  Ὁ ἴ­δι­ος δέ διακονοῦσε καί περιποιό-ταν τούς πάσχοντες ἀδελφούς του.

Ὅ­ταν ἀπέ­θα­νε ὁ Πατριάρχης Τα­ρά­σι­ος, ἐξελέγη στόν πατριαρχικό θρόνο ὁ Ἅ­γι­ος Νι­κη­φό­ρος Α΄ (806-815 μ.Χ.). Στή βα­σι­λεί­α ὑ­πε­ρί­σχυ­σε ὁ Λέ­ων Ε΄ ὁ Ἀρ­μέ­νι­ος (813-820 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος ἐκι­νή­θη­κε κα­τά τῶν ἁ­γί­ων εἰ­κό­νων. Τότε πα­ρέ­λα­βε ὁ Ἅ­γι­ος Νι­κη­φό­ρος τόν Ὅσι­ο Θε­ο­φύ­λα­κτο, τόν Ἅγιο Αἰμιλιανό Κυζίκου, τόν Ἅγιο Εὐθύμιο Σάρδεων, τόν Εὐδόξιο Ἀμορίου, τόν Ἅγιο Μιχαήλ Συνάδων καί τόν Ἅγιο Ἰωσήφ Θεσσαλονίκης, ἀ­νέ­βη­κε στό πα­λά­τι καί ἔ­λεγ­ξε μέ ἁγιογραφικά χωρία τόν αὐτοκράτορα γιά τά δυσσεβῆ διδάγματα καί τήν εἰκονομαχική του διάθεση. Ἐπειδή ὁ αὐτοκρά-τορας ἔμενε ἀμετάπειστος, ὁ Ὅσιος Θεοφύλακτος ἔλαβε τό λόγο καί τοῦ εἶπε μέ παρρησία: «Γνωρίζω ὅτι καταφρονεῖς τήν ἀνοχή καί μακροθυμία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά θά ἔλθει σέ σένα ξαφνικά ὄλεθρος καί ἡ καταστρο-φή θά εἶναι ὅμοια μέ καταιγίδα».

 Ὁ αὐτοκράτορας ἐξαγριώθηκε καί τούς κατεδίκασε ὅλους σέ ἐξορία. Τόν μέν Πατριάρχη Νικηφόρο στή Χρυσούπολη, τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς σέ διαφορετικά μέρη καί τόν Ὅσιο Θεοφύλακτο στό Στρόβιλο[2], ὅπου ἐπί τριάντα ἔτη παρέμεινε μέ καρτερία καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 845 μ.Χ.

Μετά τήν κατάπαυση τοῦ διωγμοῦ, ἐπί τῆς εὐσεβεστάτης βασιλίσσης Θεοδώρας (842-857 μ.Χ.) καί τοῦ Πατριάρχου Μεθοδίου (842-846 μ.Χ.) τό ἱ­ε­ρό σκήνωμα αὐτοῦ ἀνακομίσθηκε στή Νι­κο­μή­δει­α, τό ἔτος 846 μ.Χ., καί ἐ­να­πο­τέ­θη­κε στό να­ό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, πού ὁ ἴ­δι­ος εἶχε οἰκοδομήσει.

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀποκαλεῖ τόν Ὅσιο Θεο-φύλακτο στῦλο ἀληθείας, Ὀρθοδοξίας ἑδραίωμα, φύλακα τῆς εὐσέ-βειας, στήριγμα τῆς Ἐκκλησίας[3].

    Μικρός ναός τοῦ Ὁσίου Θεοφυλάκτου ἀνηγέρθη στό παλάτι κατά τόν 10ο αἰώνα μ.Χ. ἴσως ἐπί αὐτοκράτορος Ρωμανοῦ Α΄ τοῦ  Λεκαπηνοῦ (920-944 μ.Χ.), πατέρα τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι-νουπόλεως Θεοφυλάκτου (931-956 μ.Χ.).

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἑρμοῦ.

Ὁ Ἀπόστολος ῾Ερμῆς μνημονεύεται στήν πρός Ρωμαίους Ἐπι-στολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου[4]. Κατά τήν παράδοση ἔγινε Ἐπί-σκοπος Δαλματίας. Στό Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καλεῖται Ἕρμυλος. Στόν Παρισινό Κώδικα [5] ἡ μνήμη αὐτοῦ ἀναφέ-ρεται στίς 8 Ἀπριλίου μετά τῶν Ἀποστόλων Ἀγάβου,  Ἀσυγκρίτου, Ἐπαφρᾶ, Ἡρωδίωνος, Ρούφου καί Φλέγοντος,

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Δίωνος.

    Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Δίων ἐτελειώθηκε διά μαχαίρας. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Δομετίου.

Ὁ Ὅσιος Δομέτιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 363 μ.Χ. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυρίλλου.

    Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κύριλλος ἦταν Ἐπίσκοπος καί ἐμαρτύ-ρησε στήν Ἀφρική κατ’ ἄγνωστο χρόνο[6].

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Φηλικίτης, Ἑρε-νίας, Ρογάτου, Φήλικος, ἑτέρου Ρογάτου, Βεάτου, Οὐρβανοῦ, Σιλβανοῦ καί Μαμμίλου.

    Οἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες ἐμαρτύρησαν κατ’ ἄγνωστο χρόνο στήν Ἀφρική[7]. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Ὁ Ὅσιος Παῦλος ἔζησε κατά τόν 8ο καί 9ο αἰώνα μ.Χ. καί ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Πλουσιάδος ἤ Προυσιάδος τῆς Βιθυνίας, τῆς καλουμένης πρίν Κίερος[8].

    Ὅταν ὁ Ὅσιος εἶδε τούς αἱρετικούς εἰκονομάχους νά μαί­νο­νται κα­τά τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας τοῦ Χρι­στοῦ καί νά ἀ­να­τρέ­πουν τήν ὀρ­θή ἐ­κτέ­λε­ση τῶν θε­σμῶν καί τίς μορ­φές τῶν Ἁγίων καί νά κα­τα­στρέ­φουν τά ἀ­νά­γλυ­φα τῶν σε­πτῶν εἰ­κό­νων καί νά τίς ἀ­πα­λεί­φουν ἀ­πό τούς ἅ­γι­ους να­ούς, νά ζω­γρα­φί­ζουν ὅ­μως ἀ­ντί αὐ­τῶν μορ­φές θη­ρί­ων καί ὄρ­νε­ων καί ἑρ­πε­τῶν καί νά ἀ­να­τρέ­πουν τίς πα­ρα­δό­σεις τῶν θεί­ων Πα­τέ­ρων, ἀγωνίσθηκε μέ ἱερό ζῆλο κατά τῆς αἱρέσεως καί ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἐ­πι­λέ­γο­ντας κα­τα­πο­νή­σεις ὑ­πέρ τῶν ἁ­γί­ων εἰ­κό­νων καί ὑ­πέρ τοῦ ἴ­δι­ου τοῦ Χρι­στοῦ καί Θε­οῦ μας καί τῆς Πα­να­γί­ας μας, τῶν θεί­ων στή μορ­φή Ἀγ­γέ­λων καί ὅ­λων τῶν Ἁ­γί­ων. Γι­’ αὐ­τό ἀ­φοῦ ὑ­πέ­μει­νε πολ­λούς πει­ρα­σμούς γι­ά πολ­λά χρό­νι­α, καί ἀ­φοῦ μέ­χρι τέ­λους ἀ­γω­νί­σθηκε κα­λῶς, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. 

† Τῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Λαζάρου καί Ἀθανασίου, τῶν ἐκ Ρωσίας.

    Οἱ Ὅσιοι Λάζαρος καί Ἀθανάσιος ἔζησαν τόν 14ο καί 15ο αἰώνα μ.Χ. στή Ρωσία καί ἀσκήτεψαν στήν περιοχή τοῦ Μούρμαν-σκ. Ἐκοιμήθησαν ὁσίως μέ εἰρήνη.

† Τῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου, ἐν Κούρσκ τῆς Ρωσίας.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

 
[1] Πρῶτος τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν τῆς αὐτοκρατορίας.
[2] Παράλιο φρούριο, ἴσως ἐπί χερσονήσου. Κατά τίς σημειώσεις τοῦ πολυμαθοῦς τῶν μερῶν αὐτῶν γνώστου Ἰωάννου Σακελλίωνος, κεῖται ἀπέναντι τῆς νήσου Κῶ καί καλεῖται ἀπό τούς ντόπιους Βρυόκαστρο.
[3] Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Θεοφυλάκτου ἐδημοσιεύθηκε τό ἔτος 1932 ὑπό τοῦ Albert Vogt, S. Théophylacte de Nicomédia, στό Anallecta Bollandiana, τόμος Λ΄ (1932), σελ. 67-82.
[4] Ρωμ. 16, 14.
[5] 13, φ. 296.
[6] Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, σελ. 58.
[7] Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, σελ. 58.
[8] Τό ὄνομα αὐτό ἔφεραν δύο πόλεις τῆς Βιθυνίας ἀπό τό ὄνομα τοῦ βασιλέως Προυσίου Α΄ (236-180 π.Χ.), υἱοῦ τοῦ Ζήλα καί γαμβροῦ ἐπ’ ἀδελφῇ τοῦ βασιλέως τῆς Μακεδονίας Φιλίποου: Ἡ πρώτη, Προυσιάς ἐπί θαλάσσῃ, ἦταν στό μυχό τοῦ Κιανοῦ κόλπου τῆς Προποντίδος Κίος. Ἡ δεύτερη ἦταν ἡ Προυσιάς πρός Ὑπίῳ, ἡ λεγομένη καί Προυσίς, στόν Ὕπιο ποταμό, ἀντικαταστήσασα τήν Κίερο, πόλη ἐπίμαχο μεταξύ τῶν Βιθυνῶν καί τῶν κατοίκων τῆς Ἡρακλείας, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε ὁριστικά μέρος τοῦ βασιλείου τῆς Βιθυνίας τό 185 π.Χ., ἔτος τῆς μετονομασίας της.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα. Στο παρόν βίντεο του καναλιού μας θα ασχοληθούμε με την οσιακή μορφή του μακαριστού Γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεΐτη ή...

Συναξάρι 14ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἀριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου, ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα.   Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρίσταρχος,...

Χειροτονία νέου διακόνου στο Αγρίνιο

Τη χειροτονία ενός νέου Κληρικού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, την Κυριακή Δ’ Νηστειών, 11 Απριλίου 2021. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης...

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου στην Εξόδιο Ακολουθία του εθνικού ευεργέτη Ιάκωβου Τσούνη

Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου με στρατιωτικές τιμές εν ενεργεία Υποστρατήγου ο εθνικός ευεργέτης, Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος δώρισε...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του Καθηγουμένου της Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών Καλάμου Αττικής

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μέ βαθειά συγκίνηση πληροφορήθηκε την εκδημία του μακαριστού ήδη Καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών του...

Η 4η εβδομάδα της Σαρακοστής στην Μητρόπολη Θηβών

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, Κυριακή Δ΄ Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο «Η Μήτηρ του...

«Μη Αποστρέψης Το Πρόσωπόν Σου Από Του Παιδός Σου….»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον Κατανυκτικό Εσπερινό, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Στην ομιλία...

Μείζων των αρετών η αγάπη

Η πορεία μας προς την ηθική μας τελείωση περνά μέσα από διάφορες βαθμίδες πνευματικής ζωής. Ο πνευματικός μας αγώνας που διεξάγουμε, ιδιαίτερα αυτή την...

Στην Χριστιανική Ορθόδοξη Ελλάδα γίνεται συντονισμένη προσπάθεια αποξένωσις των ανθρώπων από τον Θεό

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά Με την Χάρη του Αγίου Θεού, εισήλθαμε στον λειτουργικό χρόνο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σιγά σιγά πλησιάζουμε στη συγκλονιστικότερη...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Θετικός στον κορονοϊό o Mητροπολίτης Καρπενησίου

Κατόπιν πυρετού που εμφάνισε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/4, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου  υποβλήθηκε σε rapid test, το οποίο ήταν θετικό. Ως εκ...

Συναξάρι 13ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρτίνου, πάπα Ρώμης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος...
video

Ομιλία Δημητριάδος Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)

Παρακολουθήστε την επίκαιρη ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια της σειράς κατανυκτικών ομιλιών που πραγματοποιεί, μετά το...

Εξεδόθη και κυκλοφορεί επετειακός τόμος με κείμενα και ομιλίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Με την Χάρη του Θεού κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωμάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...
video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...