Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

† Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀντιπάτρου, Ἀρτεμᾶ, Θαυμασίου, Θεόγνιδος, Θεοδότου, Θεοδούλου, Θεοστίχου, Μάγνου, Ρούφου καί Φιλήμονος, ἐν Κυζίκῳ ἀθλησάντων.

Οἱ  Ἅ­γι­οι ἐν­νέ­α Mάρ­τυ­ρες τῆς Κυ­ζί­κου, ὁ Ἀ­ντί­πα­τρος,  ὁ  Ἀρ­τε­μᾶς, ὁ Θαυ­μά­σι­ος, ὁ Θε­ό­γνις, ὁ Θε­ό­δου­λος, ὁ Θε­ό­στι­χος, ὁ Μά­γνος, ὁ Ροῦ­φος καί ὁ Φι­λή­μο­νας κα­τά­γονταν ἀ­πό δι­ά­φο­ρους τό­πους. Συ­νε­λή­φθη­σαν ὅ­μως ὅ­λοι μα­ζί στή Κύ­ζι­κο τήν πε­ρί­ο­δο τῶν δι­ωγ­μῶν.  Ὅ­ταν ὁ­δη­γή­θη­καν μπρο­στά στόν το­πι­κό ἄρ­χο­ντα ἐ­πέ­δει­ξαν θαυ­μα­στή γεν­ναι­ό­τη­τα καί ὑ­πε­ρα­σπί­σθη­καν μέ παρ­ρη­σί­α καί θάρ­ρος τήν πί­στη τους. Γι­ά τό λό­γο αὐ­τό καί γι­ά νά καμ­φθεῖ τό σθέ­νος τούς ἐρρίφθησαν στή φυ­λα­κή.  Ἐ­κεῖ χω­ρίς νε­ρό καί τροφή προ­σεύχονταν καί δο­ξο­λο­γοῦ­σαν τόν Κύ­ρι­ό τους, ὁ Ὁ­ποῖ­ος τούς ἀ­ξί­ω­σε νά ὑ­πο­φέ­ρουν γι­ά Ἐ­κεῖ­νον καί ὁ ἔ­νας ἔ­δι­δε θάρ­ρος στόν ἄλ­λον.  Ὅ­ταν ὁ ἄρ­χο­ντας τούς ἐρώ­τη­σε γι­ά τε­λευ­ταί­α φο­ρά, ἐάν ἐ­πι­μέ­νουν νά πι­στεύ­ουν στόν Χρι­στό, ὅ­λοι μέ ἕνα στόμα καί μία καρδιά τοῦ ἀ­πά­ντη­σαν ὅ­τι προ­τι­μοῦν το μαρ­τύ­ρι­ο ἀ­πό τό νά ἀρ­νη­θοῦν τόν Πλά­στη καί Δη­μι­ουρ­γό καί Σω­τή­ρα τοῦ κό­σμου.  Ἔξαλ­λος ἀ­πό ὀρ­γή ὁ ἄρ­χο­ντας δι­έ­τα­ξε ἀ­μέ­σως τόν ἀ­πο­κε­φα­λι­σμό τους. Ἔτσι ἐτε-λειώθηκε ὁ βίος τους καί οἱ Ἅγιοι ἔλαβαν τόν ἀμαράντινο στέφανο τῆς δόξας.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μέμνονος τοῦ Θαυματουργοῦ.

Ὁ  Ὅ­σι­ος Μέ­μνων ἀ­πό νεαρή ἡ­λι­κί­α ἐ­γκα­τέ­λει­ψε τόν κόσμο καί ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό του στόν Θεό. Ἐ­κά­ρη μο­να­χός καί μέ τούς ἀσκητικούς του ἀγῶνες ὑπέταξε τή σάρκα στό πνεῦμα. Οἱ ἀ­δελ­φοί τῆς Σκήτης,  ἀ­να­γνω­ρί­ζο­ντας τίς πλού­σι­ες ἀ­ρε­τές του καί τήν ἐπίπονη ἄσκησή του, τόν ἐ­ξέ­λε­ξαν ἡ­γού­με­νό τους.  Ὁ Θε­ός τόν ἐτί­μη­σε καί μέ τό χά­ρι­σμα της θαυ­μα­τουρ­γί­ας. Ἔτσι ὁ Ὅσιος ἐθεράπευε ἀνίατα πάθη καί ἀσθένειες πρός δόξαν Θεοῦ.

Ὁ Ὅσιος Μέμνων ἐ­κοι­μή­θηκε εἰρηνικά εἰ­ρη­νι­κά.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Αὐξιβίου Β΄, ἐπισκόπου Σόλων τῆς Κύπρου.

Ὁ Ἅγιος Αὐξίβιος καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο καί ἔζησε κατά τόν 4ο αἰώνα μ.Χ. Ἦταν Ἐπίσκοπος Σόλων καί ὑπογράφει πρῶτος, μεταξύ δώδεκα Κυπρίων Ἐπισκόπων, τά Πρακτικά τῆς Συνόδου τῆς Σαρδικῆς, τό 343 μ.Χ., ἐνῶ ἐνωρίτερα, τό ἔτος 325 μ.Χ., ἔλαβε μέρος καί στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συνῆλθε στή Νίκαια.

Ὁ Ἅγιος Αὐξίβιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.  

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, διήγησις τοῦ γενομένου θαύματος ἐν Καρθαγένῃ τῆς Βορείου Ἀφρικῆς.

Κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος ῾Ηρακλείου (610 – 641 μ.Χ.) καί ὅταν ἔξαρχος ᾿Αφρικῆς ἦταν ὁ πατρίκιος Νικήτας, ἔγινε ἐκεῖ ἕνα περίεργο θαῦμα. Στήν Καρθαγένη ἐζοῦσε κάποιος, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἔπεσε στήν πόλη αὐτή ἐπιδημία, ἔφυγε ἀπό ἐκεῖ μέ τή σύζυγό του καί πῆγαν καί διέμεναν στήν ἐξοχική τους κατοικία, γιά νά μήν ἀσθενήσουν. ᾿Αλλά ὁ φθονερός καί ἀνθρωποκτόνος διάβο-λος τόν παρέσυρε στήν ἁμαρτία καί τόν ὁδήγησε στό νά διαπράξει μοιχεία μέ τή σύζυγο τοῦ γεωργοῦ, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐκαλλιεργοῦσε τά κτήματα. Στή συνέχεια ἀσθένησε καί ἀπέθανε.

῞Υστερα ὅμως ἀπό τρεῖς ὧρες, ἀφ’ ὅτου τόν ἐνταφίασαν, ἄρχισε νά φωνάζει μέσα ἀπό τόν τάφο καί νά λέγει: «᾿Ελεστε με, ἐλεῆστε με». Ἀφοῦ ἄνοιξαν λοιπόν τόν τάφο, τόν εὑρῆκαν ζωντανό, ἀλλά δέν μποροῦσε νά ὁμιλήσει. ῾Ο παρευρισκόμενος δέ ἐκεῖ Ἐπί-σκοπος ᾿Αφρικῆς Θαλάσσιος τόν ἐνίσχυσε μέ λόγια παραμυθητικά.

Ὅταν ἐπέρασαν ὅμως τέσσερεις ἡμέρες, ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἄρχισε νά ὁμιλεῖ καί διηγήθηκε τά ἀκόλουθα: «Τ στιγμ πο βγαινε ψυχ μου π τ σμα μου βλεπα τούς δαίμονες, σάν Αἰθίοπες, ν εὑρσκονται πλησον μου, καί νά ἔχουν ψη πο προ-καλοσε τν τρμο κα τ φρκη. Στ συνχεια εδα δο Ἀγγλους, μέ τή μορφή ὡραίων νέων, ο ποοι μέ ἐπλησίασαν κα μ τν παρουσα τους ἐχρηκε ψυχ μου. Ο Ἄγγελοι μέ πῆραν μαζί τους, καθώς ἀνέβαιναν στόν οὐρανό. Ττε ο δαμονες ξταζαν κθε μαρτα μου. Κα συγκεκριμνα, λλος δαμονας ξταζε τ ψεδος, λλος τν φθνο κα λλος τν πλεονεξα. Στς μαρτες μου δ ατς, πο ξταζαν τ δαιμνια, ο Ἄγγελοι νττασσαν τς γαθς μου πρξεις.

Ὅταν ἐφθσαμε στν πλη το ορανο, μς συνντησε τ τγμα τν διαβλων, πο ξετζει τ μρτημα τς πορνεας, κα ἀπεκάλυψε τ μοιχεα πο εχα διαπρξει πρν π λγες μρες. Ο δαμονες δ το τγματος τς πορνεας ἐνκησαν κα μ ἐτρβηξαν στ γκατα τς γς, που κολζονται ο ψυχς τν μαρτωλν. Κα τ τ συμβανει κε δν εναι δυνατν ν τ περιγρψει νθρπινη γλσσα.

Ἐν λοιπν θρηνοσα γι τ κατντημ μου, μφανσθηκαν ο δο Ἄγγελοι, στος ποους, κλαγοντας, επα: «Σπλαχνισθετε με κα βοηθεῖστε με ν μετανοσω». Ττε μ πραν κα μ ἔβαλαν στν τφο. ᾿Εκε εὑρκα τ σμα μου σν λσπη κα βρβορο κα δν θελα ν εἰσέλθω σ᾿ ατ. ᾿Εκενοι μως μο επαν τι δν εναι δυνατν ν μετανοσω μ λλον τρπο, παρ μαζ μ τ σμα μου, μ τ ποο διπραξα τν μαρτα. Ττε λοιπν εἰσῆλθα στ σμα μου κα, φο νθηκε πλι ψυχ μέ ατ, ρχισα ν φωνζω».

Αὐτά διηγήθηκε ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, καί, ἀφοῦ ἔζησε χωρίς τροφή ἐπί σαράντα ἡμέρες κλαίγοντας καί ὀδυρόμενος γιά τίς ἁμαρτίες του, ἀπέθανε.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κυρίλλου, ἐπισκόπου Τούρωφ τῆς Ρωσίας.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐγεννήθηκε ἀπό πλούσιους γονεῖς τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 12ου αἰῶνος μ.Χ. στήν πόλη Τούρωφ, στόν ποταμό Προπάϊατ. Ἀπό πολύ ἐνωρίς ὁ Ἅγιος Κύριλλος μέ ἔνθερμο ζῆλο ἐμελετοῦσε τά ἱερά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας καί τούς Πατέρες. Ἐσπού-δασε μάλιστα καί τήν ἑλληνική γλώσσα.

Ὅταν ὡρίμασε, ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἀρνήθηκε τήν πατρική του κληρονομιά του καί ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια. Ἐκάρη μοναχός στό μοναστήρι τῶν Ἁγίων Βόριδος καί Γκλέμπ, στό Τούρωφ. Ἀσκήθηκε πάρα πολύ στή νηστεία καί στήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἐδίδα-σκε μέ τόν τρόπο του τήν ὑπακοή. ἀφοῦ ἐδίδασκε ὅτι ὁ μοναχός, ὁ ὁποῖος δέν ὑπακούει στόν ἡγούμενο, δέν ὁλοκληρώνει τήν ὑπόσχε-σή του καί ἔτσι δέν μπορεῖ νά σωθεῖ. Ἔχουν μάλιστα διασωθεῖ καί τρία συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου σχετικά μέ τό μοναχικό βίο καί τήν πολιτεία τῶν μοναχῶν.

Μετά ἀπό κάποιο χρονικό διάστημα, ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἔζησε ὡς στυλίτης καί ἐντρύφησε πολύ στήν Ἁγία Γραφή. Πολλοί ἄνθρω-ποι ἐπισκέπτονταν τόν Ἅγιο Ἀσκητή, γιά συμβουλές στήν πνευμα-τική ζωή καί καθοδήγηση.

Λόγῳ τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου του ὁ Ἅγιος ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Τούρωφ καί εἶχε πάντα συναίσθηση τοῦ ὑψηλοῦ ἱεραρχικοῦ ἀξιώματος, στό ὁποῖο ὁ Κύριος τόν εἶχε καλέσει.

Τό ἔτος 1169, ὁ Ἅγιος Κύριλλος συμμετεῖχε σέ μία Σύνοδο καί ἐπέκρινε τόν Ἐπίσκοπο Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος κατεῖχε τὴν καθέδρα τοῦ Βλαντιμίρ καί τῆς Σουζδαλίας καί ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε νά χωρισθεῖ ἀπό τήν κανονική δικαιοδοσία τῆς μητροπολιτικῆς περιφέ-ρειας τοῦ Κιέβου.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου γιά τήν ἡσυχία καί τήν ἀπομό-νωση τόν ὁδήγησε σέ παραίτηση ἀπό τόν ἐπισκοπικό θρόνο. Ἔτσι ἀφιερώθηκε πλήρως στήν ἄσκηση καί τή συγγραφή πνευματικῶν ἔργων.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 1183. Οἱ σύγ-χρονοί του τόν ἐθεωροῦσαν ὡς τόν Χρυσόστομο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας. Ὁ Ἅγιος ταπεινά ἔγραφε γιά τὸν ἑαυτό του: «Δέν εμαι θεριστής, παρά μαζεύω τά δεμάτια τν σιτηρν».

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Όσιος Παΐσιος: Οι ψυχές των κεκοιμημένων

- Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχωνται; - Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται...

Ο εορτασμός των oνομαστηρίων του Μητροπολίτη Σύρου Δωροθέου Β’

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος τελέσθηκε σήμερα το πρωί, επι τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου, Θεία Λειτουργία...

Βουλευτής της Μεσσηνίας για την καταβολή εφάπαξ στους ιερείς

Ερώτηση για το εφάπαξ των ιερέων κατέθεσε ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος ζητώντας να καταβάλλεται σε 70χρονους ιερείς χωρίς να απαιτείται η αποχώρησή τους από...

Δεκαετής Θεοφιλής Αρχιερατεία Μητρ. Λαγκαδά Ιωάννη (2010 – 2020)

ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ (2010 – 2020) Πρωτ. Αναστασίου Παρούτογλου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης «Οὐ γάρ διδάσκων μόνον,...

Συναξάρι 6ης Ἰουνίου – Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος †Τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, μνείαν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, οἱ...

10ετης επέτειος ενθρονίσεως Μητροπολίτου Λαγκαδά Ιωάννη

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Επ΄ ευκαιρία της σημερινής Επετείου της συμπληρώσεως 10 ετών από της Ενθρονίσεως του, εις τον Θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, όπου τον...

Προσκυνητές από την Αθήνα επισκεύτηκαν το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο στην Κόρινθο

Προσκυνητές από την Αθήνα επισκεύτηκαν σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, προκειμένου να προσκυνήσουν την Εικόνα της...

Πάτρα: Ζήτησε να εξομολογηθεί και έκλεψε την Παντάνασσα

Περί ὣραν 12:45 εἰσῆλθε ἂγνωστος στόν Ἱερό Ναό Παντανάσσης Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε ἀπό τόν νεωκόρο πληροφορίες γιά νά ἐξομολογηθῇ. Καθ’ ἣν στιγμήν...

Λόγω “Κορονοϊού” δεν θα γίνουν Βαπτίσεις στον Άη Συμιό τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι το μυστήριο του Βαπτίσματος που πραγματοποιούνταν στην Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, την Δευτέρα του Αγίου...

Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας  Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν εἶναι οἱ ἀκόλουθες: α) Τό Τάγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (ΟΤΟ) Τό τάγμα αὐτὸ (Ordo...

Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων: Με μεγάλη προσφορά στην Κρήτη

Η Μονή Αγίας Τριάδας, ή Μονή Τζαγκαρόλων όπως επίσης είναι γνωστή, είναι ένα  από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια που θα δείτε στην Κρήτη. Η Μονή...

Επιτρέπεται να τελεστεί βάπτιση στη θάλασσα;

Πρωτοπρ. Νεκτάριος Μαρκάκης Αφορμή για τη δημοσίευση των παρακάτω σκέψεων, δόθηκε από το αίτημα μερικών ανθρώπων, να βαπτιστούν τα παιδιά τους στη θάλασσα, αφού ήδη...

Ἡ οἰκολογική κρίση ἀντικατοπτρίζει τήν ἐσωτερική πνευματική κρίση τοῦ ἀνθρώπου

Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σόφίᾳ ἐποίησας (Ψαλμός ΡΓ’) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ 5η Ἰουνίου ἔχει θεσμοθετηθεῖ ἀπό τόν ΟΗΕ, ἤδη ἀπό το...

Διαμαρτυρία της Μητροπόλεως Περιστερίου για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2020 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἐξ ἀφορμῆς δημοσιεύματος με τίτλο «Ξεσηκωμός τῶν πιστῶν γιά τήν Μητρόπολη Περιστερίου», πού ἀναρτήθηκε τήν...