Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Χρυσάνθου καί Δαρείας.

Οἱ  Ἅ­γι­οι Μάρτυρες Χρύ­σαν­θος καί Δα­ρεί­α ἔ­ζη­σαν κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως Νου­με­ρι­α­νοῦ (243-284 μ.Χ.).  Ὁ Ἅγιος Χρύ­σαν­θος καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια καί ἦ­ταν υἱός ἐ­πι­φα­νοῦς εἰ­δω­λο­λά­τρου. Ὅμως κα­τη­χή­θη­κε στή χρι­στι­α­νι­κή πί­στη ἀ­πό κά­ποι­ο Χριστιανό καί ἐβα­πτί­σθη­κε. Ὅ­ταν ὁ πα­τέ­ρας του ἐπληρο-φορήθηκε τό γεγονός, τόν ἐφυλάκισε, καί γιά νά τόν ἀποσπάσει ἀπό τή χριστιανική πίστη τοῦ ἔδωσε γυναίκα τήν ὡραία Δαρεία, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἦταν εἰδωλολάτρισσα.

  Ἀντί ὅμως νά προσελκύσει ἡ Δαρεία τόν σύζυγό της Χρύσανθο στήν εἰδωλολατρεία, συνέβη τό ἀντίθετο. Ἐπίστεψε καί αὐτή στόν Χριστό καί ἐβαπτίσθηκε. Τότε τούς κατήγγειλαν στόν ὕπαρχο Κελερίνο, ὁ ὁποῖος τούς παρέδωσε στόν τριβοῦνο[1] Κλαύ-διο. Τό μαρτύριο ἄρχισε. Ἀλλά ἡ καρτερία καί ἡ ἐπιμονή τῶν Μαρτύρων ἐξέπληξε τόν Κελερίνο, ὁποῖος, μαζί μέ τή σύζυγό του Ἱλαρία, τούς υἱούς του Ἰάσονα καί Μαῦρο καί τούς στρατιῶτες του, ἐπίστεψε στό Χριστό.

Στή συνέχεια ἔρριψαν τούς Ἁγίους Χρύσανθο καί Δαρεία μέσα σέ λάκκο καί τούς ἐνταφίασαν ζωντανούς. Ἦταν τό ἔτος 283 μ.Χ.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Κλαυδίου τοῦ τριβούνου, Ἱλαρίας, τῆς συζύγου αὐτοῦ, Ἰάσονος καί Μαύρου, τῶν τέκνων αὐτοῦ, καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτυρησάντων.

    Οἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες ἦσαν είδωλολάτρες καί ἐπίστεψαν στόν Χριστό, ὅταν ἔβλεπαν τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων Χρυσάνθου καί Δαρείας. Ὁ Ἅγιος Κλαύδιος ἐρρίφθη στή θάλασσα, ἀφοῦ τόν ἔδεσαν μέ πέτρα, καί ἔτσι ἐτελείωσε τό δρόμο τοῦ μαρτυρίου. Οἱ υἱοί αὐτοῦ καί οἱ στρατιῶτες ἀποκεφαλίσθηκαν. Τότε παρέλαβε τά ἱερά λείψαν αὐτῶν ἡ Ἱλαρία καί τά ἐνταφίασε μέ εὐλάβεια. Ὅταν, κάποια ἡμέρα, μετέβαινε στούς τάφους τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, συνελήφθη ἀπό τούς στρατιῶτες, πού εἶχαν σκοπό νά τή θανατώ-σουν. Τότε ἐζήτησε ἡ μακαρία Ἱλαρία νά ἐπιτρέψουν σέ αὐτήν νά προσευχηθεῖ γιά λίγο καί τήν ὥρα τῆς προσευχῆς παρέδωσε τό πνεῦμα. Κατ’ ἄλλη παράδοση ἐτελειώθηκε διά ξίφους.

    Οἱ ὑπηρέτριές της περιέστειλαν τό ἱερό λείψανο καί τό ἐνταφίασαν στούς τάφους τῶν τέκνων της.     

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Παγχαρίου, ἐν Νικομηδείᾳ ἀθλήσαντος.

    Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Παγχάριος καταγόταν ἀπό τή Βιθλαπάτη ἤ Βιλλαπάτη[2] καί ἐγεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ὅταν ἦλθε στή Ρώμη, ἐγνωρίσθηκε καί συνῆψε φιλικές σχέσεις μέ τόν αὐτοκράτορα Διοκλητιανό (284-305 μ.Χ.). Γιά τίς ὑψηλές τιμές, τίς ὁποῖες ἀπέλαυε, ἀρνήθηκε τήν πατρώα εὐσέβεια, καί, γιά νά φανεῖ εὐάρε-στος στό βασιλέα, προσέκλινε στή θρησκεία τῶν εἰδώλων.

Ὅταν ἡ μητέρα του ἐπληροφορήθηκε τήν ἄρνηση τοῦ υἱοῦ της καί τή μεταστροφή του στήν εἰδωλολατρεία, τοῦ ἔγραψε ἐπιστολή καί τόν παρακαλοῦσε νά προσέλθει καί πάλι στό πῦρ τῆς εὐσέβειας. Οἱ συμβουλές καί ἡ προσευχή τῆς μητέρας του ὁδήγησαν τόν Ἅγιο Παγχάριο σέ μετάνοια καί θεογνωσία.

Ὅταν ὁ Διοκλητιανός ἔμαθε ὅτι ὁ Παγχάριος ὁμολόγησε τόν Χριστό, τόν ἐβασάνισε, τόν ἐφυλάκισε, καί, τέλος, τόν ἐξόρισε στή Νικομήδεια, ὅπου μετά μύριες θλίψεις καί κακουχίες, τό ἔτος 305 μ.Χ., ἀποκεφαλίσθηκε.

    Ναός τοῦ Ἁγίου Παγχαρίου ὑπῆρχε στήν Κωνσταντινούπολη πρό τοῦ 10ου αἰῶνος μ.Χ.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Διοδώρου πρεσβυτέρου καί Μαριανοῦ διακόνου.

    Οἱ Ἅγιοι Ἱερομάρτυρες Διόδωρος ὁ πρεσβύτερος καί Μαρια-νός ὁ διάκονος ἐτελειώθησαν, ἀφοῦ τοῦς ἐνέκλεισαν μέσα σέ σπήλαιο.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Μαρίας ἤ Μάρθας τῆς πριγκιπίσσης.

    Ἡ Μαρία ἤ Μάρθα (Σβάρνοβα) ἦταν πριγκίπισσα τοῦ Βλα-ντιμίρ κατά τήν περίοδο τοῦ μεγάλου πρίγκηπος Βσέβολοντ Γ΄ Γεωργίεβιτς. Ἔγινε μοναχή στή μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Βλαντιμίρ καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 1206.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰννοκεντίου, τοῦ Θαυματουργοῦ.

    Ὁ Ὅσιος Ἰννοκέντιος ἐγεννήθηκε στή Ρωσία καί ἀσκήτεψε στήν περιοχή τοῦ Κομέλ καί Βολογκντά. Ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη τό ἔτος 1521. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Τορναρᾶ.

    Περί τῆς καταγωγῆς καί τοῦ τόπου τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου δέν γνωρίζουμε τίποτε. Ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπολους στό ἔργο του  Οἱ Νεομάρτυρες ἀναφέρει αὐτόν μέ τό ὄνομα Δημήτριος Τορνάρας ὡς μαρτυρήσαντα στίς 19 Μαρτίου 1564.

    Ὁ Νοεμάρτυς Δημήτριος συναναστρεφόμενος καί συνομιλῶν μέ τούς Τούρκους ἐκίνησε κάποια ἡμέρα τό φθόνο αὐτῶν. Οἱ Τοῦρκοι τόν ἐξεβίαζαν νά ἀσπασθεῖ τή μουσουλμανική θρησκεία. Προσκρούοντες ὅμως στήν πίστη καί τή θέληση τοῦ Μάρτυρος νά παραμείνει στήν πατρώα εὐσέβεια, τόν ὁδήγησαν στόν κριτή, τόν ἐσυκοφάντησαν γιά ἐξύβριση τῆς θρησεκίας τοῦ Μωάμεθ καί ἐπέτυχαν τήν θανατική καταδίκη του. Ἔτσι ὁ Νεομάρτυς Δημή-τριος, μή ὑποκύπτων στίς βασάνους καί στούς δαρμούς, πού τόν ὑπέβαλαν οἱ Τοῦρκοι, δέχθηκε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου δι’ ἀπο-κεφαλισμοῦ. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ Καραμάνου ἤ Κασσέτου, τοῦ ἐν Σμύρνῃ ἀθλήσαντος.

    Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νικόλαος Καραμάνος ἤ Κασσέτης ἐγεννήθηκε τό ἔτος 1623. Ἦταν ἔγγαμος καί ἐζοῦσε στή Σμύρνη. Ὅταν κάποτε ἀγανάκτησε, εἶπε ἐπάνως τό θυμό του, ὅτι θά γίνει Τοῦρκος. Οἱ παρευρισκόμενοι Τοῦρκοι μόλις ἄκουσαν αὐτό τό λόγο, τόν ἅρπαξαν καί τόν ὁδήγησαν στόν κριτή. Ἀνακρινόμενος στό κριτήριο ὁ Νικόλαος εἶπε μέ παρρησία, ὅτι δέν θά ἀρνηθεῖ ποτέ τόν Ποιητή καί Σωτήρα του, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος μέλλει νά κρίνει ζῶντες καί νεκρούς. Παρά τά μαρτύρια, τούς ραβδισμούς καί τή φυλάκιση, ἀκόμη καί τήν πίεση τῆς μητέρας του καί τῆς συζύγου του, ὁ Ἅγιος παρέμεινε ἀμετάθετος στήν πίστη. Ὁ κριτής τότε διέταξε καί περιέτεμαν τό Μάρτυρα μέ τή βία. Ὁ Ἅγιος συνεχῶς ὁμολογοῦσε τόν Χριστό καί ἐφυλακίσθηκε γιά δεύτερη φορά.

    Ἡ ἀντοχή καί καρτερία τοῦ Ἁγίου Νικολάου κατέπληξε τούς πάντες. Μετά ἀπό σκληρά βασανιστήρια, τά ὁποῖα ἐκράτησαν ἐπί τριάντα ἕξι ἡμέρες, ὁ Ἅγιος προσήχθη στήν ἀγχόνη. Ἔτσι ἐτελειώ-θηκε μαρτυρικά τήν ἡμέρα τῆς Μεγάλης Πέμπτης τοῦ ἔτους 1657. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς, ἐν Σμολένσκ τῆς Ρωσίας.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Διοικητής τοῦ τάγματος.

[2] Εἶναι ἡ πόλη Βιλλάχ τῆς Αὐστρίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας. Γιατί νηστεύουμε τον Δεκαπενταύγουστο; Πώς ξεκίνησε η νηστεία της Παναγίας μας; Τι μπορούμε να φάμε κατά την διάρκεια της...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Χαλκίδος στην πανέμορφη Αλόννησο

Το απομακρυσμένο από το κέντρο λογικό ποίμνιο της πανέμορφης Αλοννήσου των Βορείων Σποράδων επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...

Προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Με την ευκαιρία της ενάρξεως του Θεομητορικού μήνα Αυγούστου, ο οποίος κυριαρχείται από τις Ιερές Παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την εορτή της Κοιμήσεως...

Τιμή στον παλιό Ιεροψάλτη Φώτιο Ξηρομερίτη

Στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Βόλου λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος, στο άνοιγμα του Δεκαπενταυγούστου. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη θεραπεία του...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Χριστός θεραπεύει από την ασθένεια της αμαρτίας»

Η Λοκρίδα ήταν το επίκεντρο σήμερα Κυριακή 1 Αυγούστου του λειτουργικού προγράμματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Αρχιερατική Θεία...

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου στα Μάρμαρα Πάρου και η πρώτη Παράκληση στην Παναγία Εκατονταπυλιανή

Την Κυριακή 1-8-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παρπναξίας μετέβη στα Μάρμαρα Πάρου όπου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας και...

Μοναχική Κουρά στην Ι. Μονή Παναγίας Γιατρίσσης Ταϋγέτου

Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης τελέσθηκε το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021, στην Ιερά Μονή Παναγίας Γιατρίσσης Ταϋγέτου, η μοναχική Κουρά του Αρχιδιακόνου της Ιεράς...

Χειροθεσία Πνευματικού στη Βέροια

Με την ευκαιρία της θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, την Κυριακή 1 Αυγούστου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας...

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Πατρών

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας μεταφέρθηκε εκτάκτως ο Μητροπολίτης Πατρών, Χρυσόστομος. Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά από πυρετό που παρουσίασε κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία...

Εἶμαι ἱερέας καὶ θέλω τὴν ἱερωσύνη μου… ΑΚΗΛΙΔΩΤΗ χωρὶς συνειδησιακὰ βάρη!

Δὲν κατηγορῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο. Θὲς διότι "πείσθηκαν" περὶ τῆς ἀποτελεσματικότητός του, θὲς διότι ἀπειλήθηκαν, θὲς διότι δωροδοκήθηκαν, θὲς διότι ......

Στον Βόλο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού

Εξαιρετική ευλογία για την Τοπική μας Εκκλησία συνιστά η έλευση και ολιγοήμερη παραμονή στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, τεμαχίου του Ιερού Λειψάνου του Αγίου...

Πανηγυρίζει ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος

Το Σάββατο 31 Ιουλίου το απόγευμα στα προπύλαια του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου του Νέου, ο ιερός κλήρος και οι ευλαβείς πιστοί υποδέχθηκαν...

Ο “ξεροκέφαλος” Νεομάρτυς Ιωάννης και η νηστεία του Δεκαπενταυγούστου

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Μονεμβασίας. Ὁ ἱερέας πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὸ Γεράκι, ἐνῶ ἡ μητέρα του ἀπὸ τὸ γειτονικὸ...

Φθιώτιδος Συμεών: «Επανεκκίνηση χωρίς Χριστό θα είναι μια παλινόρθωση του παλαιού»

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιοκερασιάς Ανατολικής Φθιώτιδος, ενός Ναού που θεμελιώθηκε και ανεγέρθηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό...