Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Η προσκνησις τς τιμας ἁλσεως το γου καί νδξου ποστλου Πτρου.

Τήν ἡμέρα αὐτή τελοῦμε τήν προσκύνηση τῆς τίμιας ἁλυσίδας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, μέ τήν ὁποία τόν ἔδεσε καί τόν ἔρριξε στή φυλακή ὁ τετράρχης ῾Ηρώδης, σύμφωνα μέ τήν ἐξιστό-ρηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων[1].

Ὁ Ἡρώδης ἔβαλε τούς Ἰουδαίους καί συνέλαβαν τόν Ἀπό-στολο Πέτρο κατά τίς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῶν ἀζύμων. Καί ὅταν τόν ἔπιασε, τόν ἔβαλε στή φυλακή. Τή νύκτα, πρίν τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἡρώδης ἔμελλε νά τόν παρουσιάσει στό λαό, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐκοιμόταν μεταξύ δύο στρατιωτῶν καί φρουροί ἐφύλαγαν μπροστά στό κελλί του. Ξαφνικά ἦλθε Ἄγγελος Κυρίου καί ἔλαμψε φῶς στό κελλί. Ἀφοῦ ἐκτύπησε τήν πλευρά  τοῦ Πέτρου, τόν ἐξύ-πνησε καί τοῦ εἶπε: «Σήκω γρήγορα». Καί ἔπεσαν οἱ ἁλυσίδες ἀπό τά χέρια του.

Κάποιοι Χριστιανοί εὐσεβεῖς διεφύλαξαν αὐτή τήν ἁλυσίδα διαδοχικά ἀπό γενεά σέ γενεά, μέχρι πού τή μετέφεραν στήν Κων-σταντινούπολη καί τήν ἐναπέθεσαν στό  ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου, πού βρίσκεται μέσα στή μεγάλη ᾿Εκκλησία, ὅπου ἐτελεῖτο καί ἡ Σύναξη τοῦ Ἀποστόλου.

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τν γων μαρτρων καί αταδλφων, Πευσππου, ᾿Ελασππου καί Μεσππου καί Νεονλλης τς μμμης ατν.

Οἱ Ἅγιος Μάρτυρες Πεύσιππος, ᾿Ελάσιππος καί Μέσιππος ἦταν τρίδυμοι ἀδελφοί καί κατάγονταν ἀπό τήν Καππαδοκία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Εἶχαν ἀσκηθεῖ νά ἡμερώνουν τούς μικρούς καί ἀτί-θασους ἵππους. Πατροπαράδοτη θρησκεία εἶχαν τήν εἰδωλολα-τρική, ἀλλά ἦταν Χριστιανή ἡ γιαγιά τους Νεονίλλη, ἡ ὁποία ἔφερε καί τούς τρεῖς ἐγγονούς της στήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἀλλά γή τῆς πίστεώς τους δέν ἄργησε νά γίνει γνωστή. Τούς συνέλαβαν καί τούς προκάλεσαν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό. Ἐκεῖνοι ὅμως ὁμολόγησαν μέ γενναιότητα τήν πίστη τους στόν Κύριο καί κατέθεσαν τή μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς τους. Οἱ εἰδωλάτρες ἐξορ-γισμένοι τούς ἔρριξαν στή φωτιά. ῎Ετσι καί οἱ τρεῖς εὐλογημένοι αὐ-τοί νέοι ἔλαβαν τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Ἡ γιαγιά τους, Νεονίλλη, ἔμαθε τό μαρτύριο τῶν τριῶν ἐγγο-νῶν της. Καί εὐχήθηκε ὁ Ἅγιος Θεός νά τήν ἀξιώσει νά τελειώσει θεαρέστως καί τή δική της πρόσκαιρη ζωή. Ἐμαρτύρησε καί αὐτή, γιά νά συναντήσει τούς Μάρτυρες ἐγγονούς της στά ἀθάνατα σκη-νώματα τῆς θείας μακαριότητος. 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη το γου μρτυρος Δνακτος, ναγνώ-στου.

῾Ο Ἅγιος Μάρτυς Δάναξ καταγόταν ἀπό τήν πόλη Αὐλῶνα[2] τοῦ Ἰλλυρικοῦ καί ἦταν ἀναγνώστης τῆς Ἐκκλησίας ἐκείνης.

Ὅταν κάποτε ὅρμησαν μέσα στήν ἐκκλησία οἱ εἰδωλολάτρες, ὁ  Ἅγιος πῆρε τά ἱερά ἐκκλησιαστικά  σκεύη καί κειμήλια , γιά νά τά διασώσει καί νά μήν πέσουν στά χέρια τῶν ἀπίστων καί τά βεβη-λώσουν, καί τά διεφύλαξε σέ τόπο ὀχυρό πέντε μίλια ἀπό τήν πόλη πρός τή θάλασσα. Οἱ ἄπιστοι ὅμως τόν συνέλαβαν καί τόν ἐπίεζαν μέ κάθε τρόπο νά θυσιάσει στό θεό Διόνυσο. ῾Ο Ἅγιος ὅμως δέν ὑποχωροῦσε στίς πιέσεις, ἀλλά ἔμενε σταθερός καί ἀκλόνητος στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Τότε οἱ εἰδωλολάτρες ἀπέκοψαν τήν τιμία αὐ-τοῦ κεφαλή, τό δέ τίμιο λείψανο αὐτοῦ ἔρριψαν στή θάλασσα.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἐλπιδίου καί Ἑλέ-νης[3].

Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρκέλλου, ἐπισκόπου Ρώμης.

Ὁ Ἅγιος Μάρκελλος Α΄, Ἐπίσκοπος Ρώμης (308-309 μ.Χ.), καταγόταν ἀπό τήν Ρώμη καί διαδέχθηκε τόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Μαρκελλῖνο († 7 Ἰουνίου). Ἐξορίσθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα Μα-ξέντιο καί ἐκοιμήθηκε μακρυά ἀπό τήν ἕδρα του. Ἐνταφιάσθηκε στό κοιμητήριο τῆς Ἁγίας Πρισκίλλης.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ρωμύλου καί τῶν σύν αὐτῷ Νέστορος, Μαρτίνου, Δανιήλ, Σισώη, Ζωσιμᾶ καί Γρη-γορίου[4].

    Ὁ Ὅσιος Ρωμύλος έγεννήθηκε στήν πόλη Βιντίν. Ἀσκήτεψε στό Ἅγιος Ὄρος καί ἦταν μαθητής τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναῒτου (6 Ἀπριλίου). Ἔζησε κατά τόν 14ο αἰώνα μ.Χ. καί ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη στή μονή Ραβάνιτσα τῆς Σερβίας..

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ὀνωράτου, ἀρχιεπισκόπου Ἀρελάτης.

    Ὁ Ὅσιος Ὀνωρᾶτος ἐγεννήθηκε στή Λωραίνη καί οἱ ὁμοε-θνεῖς του τόν ὀνόμαζαν Ληρώνη ἤ Πλανασία. Οἱ γονεῖς του ἦσαν ἐθνικοί. Σέ νεαρά ἡλικία ἀσπάσθηκε τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἦλθε στήν Ἀνατολή, γιά νά διδαχθεῖ τά πράγματα τῆς μοναχικῆς πολιτεί-ας.  Ἀργότερα ἦλθε στά νησιά τῶν Λερίνων τῆς Γαλλίας[5], ὅπου ἔκτισε, τό 375 μ.Χ., τή μονή τῶν Λερίνων, τό ὁποῖο συνέβαλε τά μέ-γιστα στόν ἐκχριστιανισμό τῆς Προβηγγίας καί ἄλλων τμημάτων τῆς Γαλατίας. Ἐχειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἄρλ (Ἀρελά-της ἤ Ἀρελάτου)[6], πού εἶναι κοντά στή Μασσαλία τῆς Γαλλίας, πού ἦταν ἐπισκοπική ἕδρα ἀπό τά μέσα τοῦ τρίτου αἰῶνος, ἀρχιεπι-σκοπή δέ ἀπό τό 400 μέχρι τό 1801.

    Ὁ Ὅσιος Ὀνωρᾶτος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 429 μ.Χ., τή χρονιά πού ὁ Ἀέτιος ἀπέκρουσε στήν πόλη τῆς Ἀρελάτης τούς Βησι-γότθους. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Μαξίμου τῆς Τότμα, τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ καί θαυματουργοῦ.

    Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ἐγεννήθηκε τό ἔτος 1565. Ἀσκήτεψε στήν Τότμα, στήν περιοχή Βολογκντά τῆς Ρωσίας, καί ἦταν διά Χριστόν σαλός. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό 1650.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Δαμασκηνοῦ.

    Ὁ Ἅγιος Δαμασκηνός καταγόταν ἀπό τό χωριό Γάμπροβο τῆς ἐπαρχίας Τυρνόβου τῆς Βουλγαρίας. Ἦλθε στό Ἅγιον Ὄρος, ἐμόνα-σε στό μοναστηρι τοῦ Χιλανδαρίου καί ἐχειροτονήθηκε πρεσβύ-τερος. Ἀπό τούς πατέρες τῆς μονῆς ἀπεστάλη στήν πόλη Σφιστόβι τῆς Βουλγαρίας, ὅπου ὑπῆρχε μετόχι τῆς μονῆς. Προτιθέμενος νά ἐπιστρέψει στή μονή τῆς μετανοίας του, μετά τό πέρας τῆς ἀποστο-λῆς του, ἐζήτησε ἀπό κάποιο Τοῦρκο νά ἐπισπεύσει τήν ἀπόδοση τῶν ὀφειλῶν του πρός τό μετόχι τῆς μονῆς. Ὁ κακόπιστος Τοῦρκος ἐσυκοφάντησε τόν Ἅγιο ὅτι εἶχε σχέσεις μέ μωαμεθανίδα γυναίκα, ἅρπαξε τήν περιουσία του μετοχίου καί ὁδήγησε μέ βία αὐτόν στόν κριτή. Παρά τίς ἀντιρρήσεις τοῦ κριτοῦ, οἱ ψευδομάρτυρες ἐπέτυχ-αν τήν δι’ ἀγχόνης θανατική καταδίκη τοῦ Ἁγίου. Παρά τίς ἐπίμο-νες προτάσεις τῶν Τούρκων νά ἀσπασθεῖ τόν Ἰσλαμισμό, γιά νά κερδίσει τή ζωή του, ὁ Μάρτυς περέμεινε σταθερός στήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἀφοῦ προσευχήθηκε, λίγο πρίν τό μαρτύριό του, ἐδέχθηκε τόν δι’ ἀγχόνης θάνατο τό ἔτος 1771.  

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐν Μυτιλήνῃ.

    Ὁ Ἅγιος Νεομάρυς Νικόλαος καταγόταν ἀπό τή Μυτιλήνη. Ἐμαρτύρησε, ἀπό τούς Τούρκους, τήν ἴδια ἡμέρα μέ τόν Ἅγιο Ἱε-ρομάρτυρα Δαμασκηνό[7].

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Παλλαδᾶ, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, τοῦ ἐκ Κρήτης.

    Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ἐγεννήθηκε στήν Κρήτη κατά τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 17ου αἰῶνος μ.Χ. Διετέλεσε Μητροπολίτης Καστορίας καί ἐξελέγη Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας τό ἔτος 1688, διαδεχθείς τόν ἀποθανόντα στό σεισμό τῆς Σμύρνης Πατριάρχη Παρθένιο (1678-1688) τόν ἀπό Βηθλεέμ. Στόν πατριαρχικό θρόνο ἔμεινε μέχρι τό 1710, καί παραιτήθηκε ὑπέρ τοῦ Ἐπισκόπου Χίου Σαμουήλ (1710-1712, 1714-1723). 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

[1] Πράξ. 12.
[2] Πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου.
[3] Ἀνδρέου Ν. Παπαβασιλείου, Μητρῶον Ἁγιωνυμίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν Λευκωσίᾳ, 2004, σελ. 47.
[4] Χρήστου Τσολακίδη, Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδοξίας, σελ. 64.
[5] Τό νησιώτικο αὐτό σύμπλεγμα περιλαμβάνει δύο σημαντικά γιά τήν ἱστορία νησιά: τό νησί τῆς Ἁγίας Μαργαρίτας καί τό νησί τοῦ Ἁγίου Ὀνωράτου.
[6] Ἡ πόλη αὐτή ἦταν ἡ προσφιλής ἕδρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, πρίν αὐτός ἀναλάβει τόν ἀγώνα κατά τοῦ Μαξεντίου. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος κατεσκεύασε ἐκεί περίφημα ἀνάκτορα, ἀνοικοδόμησε τά τείχη τῆς πόλεως καί κατασκεύασε μεγάλη γέφυρα. Ἡ Ἀρελάτη κατά τήν ἐποχή αὐτή ὀνομάσθηκε Κωνσταντῖνα. Σ’ αὐτήν συγκροτήθηκαν πολλές ἐκκλησιαστικές σύνοδοι, ὅπως ἡ τοῦ 316 μ.Χ. γιά τό δονα-τιστικό σχίσμα, τοῦ 353 μ.Χ. γιά τήν ἀρειανική διδασκαλία, τοῦ 475 μ.Χ. κατά τοῦ Λουκίδου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυττε τόν ἀπόλυτο προορισμό, καί ἄλλες.
[7] Ἰακώβου Γ. Κλεομβρότου, Λόγος εἰς τούς Νεομάρτυρας τῆς Λέσβου, περιοδικό Ποιμήν, 1938, σελ. 35. Τοῦ ἰδίου, ὡς Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης, Λέσβιοι Νεομάρτυρες, περιοδικό Ποιμήν, 1948, σελ. 53.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ι.Μ. Καλαβρύτων για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας

Τον τελευταίο καιρό στη λοιμική πανδημία του κορωνοϊού, που δοκιμάζει εκατοντάδες συνανθρώπους μας, προστέθηκαν και οι καταστροφικές συνέπειες του μεγάλου σεισμού, που έπληξε την...

Σημαντική στήριξη στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων ευχαριστεί: Α. Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και τον Άγιο Καθηγούμενο αυτής, Γέροντα Εφραίμ, για την προσφορά μεγάλης...

Ιερό τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου

Στον ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, στον αύλειο χώρο του οποίου αναπαύεται ο αοίδιμος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κυρός Μάξιμος,...

Συναξάρι 6ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπό τῆς Ἁγίας...

Η Καμπάνα στο Κουτσόχερο απόψε Ξαναχτυπά

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου π. Ιγνάτιος Μουρτζανός βρέθηκε στο χωριό Κουτσόχερο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από όλα...

Φτάνουν πια οι εκπτώσεις

Αρχιμ. Αλέξιος Εγκλειστριώτης Η Κύπρος "της Μπανανίας", όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης,  έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά...

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς…» – Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης

Μαθητικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς...» -  Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης Αυτός είναι ο τίτλος του 10ου...

Νέος ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα

Νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα, εις διαδοχήν του αειμνήστου π. Ευθυμίου Δούη, εξελέγη από την αδελφότητα της Μονής ο...

Συναξάρι 5ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Ὁ Ἅ­γι­ος Κό­νων ἐγεννήθηκε περί τά τέλη τοῦ...

Ένα- ένα τα ζούμε όλα….

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από μας....Ο σεισμός. Μια ρωγμή στον ήλιο του μεσημεριού, μια ρωγμή στην αδιαφορία μας, στην ασφάλειά μας, στην σιγουριά μας. Από...

Πρόταση ΔΙΣ για σύσταση Παρατηρητηρίου κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων, πανδημιών

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του...

Στιγμιότυπα από την καταστροφή στο Κουτσόχερο

Μέσα στην καταστροφή το καντήλι της πίστης κι η λαμπάδα της ελπίδας επιμένουν να καίνε. ...

Στον δοκιμαζόμενο Τύρναβο ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στην πληγείσα, από τον σεισμό, περιοχή του Τυρνάβου, μετέβη αμέσως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και διεπίστωσε με τα μάτια του...

Συναξάρι 4ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ὁ Ὅ­σι­ος Γε­ρά­σι­μος ὁ Ἰ­ορ­δα­νί­της ἐγεν­νή­θη­κε...