TΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΔΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κοδράτου καί τῶν σύν αὐτῷ Ἀνέκτου, Διονυσίου, Κρήσκεντος, Κυπριανοῦ καί Παύλου.

Οἱ Ἅ­γι­οι Μάρτυρες Κο­δρά­τος,  Ἄ­νε­κτος, Παῦ­λος, Δι­ο­νύ­σι­ος, Κυ­πρι­α­νός καί Κρή­σκης, ἦ­σαν φί­λοι καί ἐμαρ­τύ­ρη­σαν κα­τά τό δι­ωγ­μό τῶν αὐ­το­κρ­ατόρων Δε­κί­ου (249-251 μ.Χ.) ἤ Οὐαλεριανοῦ (253-259 μ.Χ.) στήν Κόρινθο, ὅταν ἡγεμόνας τῆς Ἑλλάδος ἦταν ὁ Ἰάσων.

Στό Μηνολόγιον τοῦ αὐτοκράτορος Βασιλείου Β΄ ἀναφέρε- ται, ὅτι ὅ­λοι οἱ Χρι­στι­α­νοί, ὅ­σοι μέν εἶ­χαν συλ­λη­φθεῖ σφα­γι­ά­ζο­νταν, ὅ­σοι ὅ­μως ἔ­φυ­γαν ἐκρύ­βσαν στά ὄ­ρη, ὅ­σο ἐχρεια­ζόταν. Ἀ­φοῦ ἔ­φυ­γε καί ἡ μη­τέ­ρα τοῦ Κο­δρά­του, πού κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν πό­λη τῶν Κο­ριν­θί­ων, ἀ­νε­χώ­ρη­σε γι­ά τό ὄ­ρος καί ἐκρυ­βό­ταν. Ἐ­πει­δή ὅ­μως ἦ­ταν ἔ­γκυ­ος, ἐγέν­νη­σε υἱ­ό, πού τόν ὀ­νό­μα­σε Κο­δρά­το. Στή συ­νέ­χει­α, ἀ­φοῦ ἔ­ζη­σε γι­ά λί­γο, ἀπέ­θα­νε, ἐ­γκα­τα­λεί­πο­ντας τόν υἱ­ό της βρέ­φος. Αὐ­τός ἐτρε­φό­ταν ἀ­πό τά νέ­φη πού συ­νε­νώ­νο­νταν ἐπά­νω ἀ­πό αὐ­τόν καί τόν ἐπό­τι­ζαν. Ὁ Κοδράτος ἐμεγάλωσε καί ἐδίδασκε τή χριστιανική πίστη στόν Ἄνεκτο, τόν Κρήσκεντα, τόν Κυπριανό,   τόν Παῦλο καί τόν Διονύσιο. Ὅμως οἱ Ἅγιοι Ἄνεκτος, Κρῆσκος, Κυπριανός καί Παῦλος συνελήφθησαν, ἐπειδή ἦσαν Χριστιανοί. Ὁ ἡγεμόνας Ἰ­ά­σων προ­σπά­θη­σε μέ δι­ά­φο­ρους τρό­πους νά τούς δε­λε­ά­σει καί νά τούς πεί­σει νά ἀ­παρ­νη­θοῦν τή χρι­στι­α­νι­κή πί­στη καί νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ἐκεῖνοι ὁμολόγησαν μέ πνευματική ἀνδρεία τόν Χριστό, ἐβασανίσθησαν καί τέλος ἀποκεφαλίσθηκαν.

Ἔτσι εἰσῆλθαν οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες στή χαρά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου μας.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Δι­ο­νύ­σι­ος κα­τη­γο­ρή­θη­κε στόν ἡγεμόνα τῆς Κο­ρίν­θου, ὅ­τι δέν ὑ­πα­κού­ει στή δι­α­τα­γή τῶν βα­σι­λέ­ων καί ὅ­τι πε­ρι­φρο­νεῖ τούς θε­ούς, κη­ρύτ­τοντας κά­ποι­ον ἄλ­λο Θε­ό Ἐσταυ­ρω­μέ­νο καί λέ­γο­ντας ὅ­τι Αὐ­τός εἶ­ναι ὁ Δη­μι­ουρ­γός τοῦ οὐ­ρα­νοῦ καί τῆς γῆς καί τῆς θά­λασ­σας καί ὅ­λων ὅ­σων ὑ­πάρ­χουν μέ­σα σέ αὐ­τά, Αὐ­τός πού πρό­κει­ται νά ἔλ­θει ἀ­πό τόν οὐ­ρα­νό καί νά κρί­νει μέ δό­ξα ζω­ντα­νούς καί νε­κρούς καί νά ἀ­ντα­πο­δώ­σει στόν κα­θέ­να σύμ­φω­να μέ τά ἔρ­γα του. Γι­’ αὐ­τό, ἀ­φοῦ συ­νε­λή­φθη καί ἐδέ­θη­κε μέ ἁ­λυ­σί­δες, ἐπα­ρου­σι­ά­σθη­κε στόν ἄρ­χο­ντα, ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νά τόν ἐξαναγκάσει πό­τε μέ κο­λα­κεῖ­ες καί πό­τε μέ ἀ­πει­λές νά ἀ­παρ­νη­θεῖ τόν Χρι­στό καί νά θυ­σι­ά­σει στά εἴ­δω­λα. Ὅμως ὁ Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Διονύσιος ὁ­μο­λο­γοῦ­σε τόν Χρι­στό μέ με­γά­λη φω­νή. Ἔτσι  ἐσφα­γι­ά­σθη­κε μέ μα­χαί­ρι καί ἐτε­λει­ώ­θη­κε ὁ πρόσκαιρος βί­ος του.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας.

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἔζησε στήν Κωνσταντινούπολη κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ τοῦ Μεγάλου (527-565 μ.Χ.) καί καταγόταν ἀπό πλούσιους καί εὐγενεῖς γονεῖς. Ἦταν πρώτη πατρικία[1] τοῦ βαισλέως καί φοβούμενη τόν Θεό. Οἱ ἀρετές της ἐκίνησαν σέ φθόνο τή βασίλισσα καί ἔτσι ἡ Ἁγία ἀναγκάσθηκε νά παραλάβει μέρος τῆς περιουσίας της καί νά καταφύγει στήν Ἀλεξάνδρεια, ὅπου ἔκτισε στή θέση πού καλεῖται Πέμπτον τή μονή τῆς Πατρικίας καί ἐζοῦσε ἀσκητικά. Ὅταν ἐπληροφορήθηκε, ὅτι ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός τήν ἀναζητεῖ, ἐγκατέλειψε τή μονή καί προσῆλθε στή σκήτη τοῦ ἀββᾶ Δανιήλ, στόν ὁποῖο ἐμπιστεύθηκε τά κατ’ αὐτήν. Ὁ ἀββᾶς τήν ἐνέδυσε μέ ἀνδρικά ἐνδύματα καί μετονό-μασε αὐτή σέ Ἀναστάσιο, ὅρισε δέ καί ἕναν ἀπό τούς ὑποτακτικούς τῆς σκήτης, γιά νά προσκομίζει σέ αὐτή τά ἀπαραίτητα, ἔτσι ὥστε νά μήν ἐξέρχεται ἀπό τό σπήλαιο μέσα στό ὁποῖο ἀσκήτευε.

Ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἀναστασία παρέμεινε κλεισμένη ἐπί εἴκοσι ὀκτώ ὁλόκληρα χρόνια. Ὅταν προεῖδε τό τέλος της, προσεκάλεσε τόν ἀββᾶ Δανιήλ καί ἀφοῦ ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μαρκιανοῦ.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Μαρκιανός ἐτελειώθηκε ἀφοῦ τόν ἐκτύ-πησαν μέχρι θανάτου μέ ξῦλα. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀγάθωνος.

Ὁ Ὅσιος Ἀγάθων ἀσκήτεψε στή μονή τοῦ Ἁγίου Συμεών κοντά στό Χαλέπιον τῆς Συρίας καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ ἐκ Γεωργίας.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔζησε καί ἀσκήτεψε στή Γεωργία κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 10ου αἰῶνος καί τόν 11ο αἰώνα μ.Χ. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Πατρίκιος ἦταν ὁ εὐπατρίδης, ὁ πολίτης πού ἀνῆκε σέ ἐπιφανή οἰκογένεια, ὁ εὐγε-νής, σέ ἀντίθεση μέ τούς πληβείους. Ὁ τιμητικός τίτλος ἀπονεμόταν ἀπό τόν αὐτοκρά-τορα καί ἦταν ἰσόβιος, ἀλλά ὄχι κληρονομικός.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα. Στο παρόν βίντεο του καναλιού μας θα ασχοληθούμε με την οσιακή μορφή του μακαριστού Γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεΐτη ή...

Συναξάρι 14ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἀριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου, ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα.   Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρίσταρχος,...

Χειροτονία νέου διακόνου στο Αγρίνιο

Τη χειροτονία ενός νέου Κληρικού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, την Κυριακή Δ’ Νηστειών, 11 Απριλίου 2021. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης...

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου στην Εξόδιο Ακολουθία του εθνικού ευεργέτη Ιάκωβου Τσούνη

Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου με στρατιωτικές τιμές εν ενεργεία Υποστρατήγου ο εθνικός ευεργέτης, Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος δώρισε...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του Καθηγουμένου της Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών Καλάμου Αττικής

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μέ βαθειά συγκίνηση πληροφορήθηκε την εκδημία του μακαριστού ήδη Καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών του...

Η 4η εβδομάδα της Σαρακοστής στην Μητρόπολη Θηβών

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, Κυριακή Δ΄ Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο «Η Μήτηρ του...

«Μη Αποστρέψης Το Πρόσωπόν Σου Από Του Παιδός Σου….»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον Κατανυκτικό Εσπερινό, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Στην ομιλία...

Μείζων των αρετών η αγάπη

Η πορεία μας προς την ηθική μας τελείωση περνά μέσα από διάφορες βαθμίδες πνευματικής ζωής. Ο πνευματικός μας αγώνας που διεξάγουμε, ιδιαίτερα αυτή την...

Στην Χριστιανική Ορθόδοξη Ελλάδα γίνεται συντονισμένη προσπάθεια αποξένωσις των ανθρώπων από τον Θεό

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά Με την Χάρη του Αγίου Θεού, εισήλθαμε στον λειτουργικό χρόνο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σιγά σιγά πλησιάζουμε στη συγκλονιστικότερη...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Θετικός στον κορονοϊό o Mητροπολίτης Καρπενησίου

Κατόπιν πυρετού που εμφάνισε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/4, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου  υποβλήθηκε σε rapid test, το οποίο ήταν θετικό. Ως εκ...

Συναξάρι 13ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρτίνου, πάπα Ρώμης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος...
video

Ομιλία Δημητριάδος Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)

Παρακολουθήστε την επίκαιρη ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια της σειράς κατανυκτικών ομιλιών που πραγματοποιεί, μετά το...

Εξεδόθη και κυκλοφορεί επετειακός τόμος με κείμενα και ομιλίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Με την Χάρη του Θεού κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωμάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...
video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...