TΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΔΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κοδράτου καί τῶν σύν αὐτῷ Ἀνέκτου, Διονυσίου, Κρήσκεντος, Κυπριανοῦ καί Παύλου.

Οἱ Ἅ­γι­οι Μάρτυρες Κο­δρά­τος,  Ἄ­νε­κτος, Παῦ­λος, Δι­ο­νύ­σι­ος, Κυ­πρι­α­νός καί Κρή­σκης, ἦ­σαν φί­λοι καί ἐμαρ­τύ­ρη­σαν κα­τά τό δι­ωγ­μό τῶν αὐ­το­κρ­ατόρων Δε­κί­ου (249-251 μ.Χ.) ἤ Οὐαλεριανοῦ (253-259 μ.Χ.) στήν Κόρινθο, ὅταν ἡγεμόνας τῆς Ἑλλάδος ἦταν ὁ Ἰάσων.

Στό Μηνολόγιον τοῦ αὐτοκράτορος Βασιλείου Β΄ ἀναφέρε- ται, ὅτι ὅ­λοι οἱ Χρι­στι­α­νοί, ὅ­σοι μέν εἶ­χαν συλ­λη­φθεῖ σφα­γι­ά­ζο­νταν, ὅ­σοι ὅ­μως ἔ­φυ­γαν ἐκρύ­βσαν στά ὄ­ρη, ὅ­σο ἐχρεια­ζόταν. Ἀ­φοῦ ἔ­φυ­γε καί ἡ μη­τέ­ρα τοῦ Κο­δρά­του, πού κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν πό­λη τῶν Κο­ριν­θί­ων, ἀ­νε­χώ­ρη­σε γι­ά τό ὄ­ρος καί ἐκρυ­βό­ταν. Ἐ­πει­δή ὅ­μως ἦ­ταν ἔ­γκυ­ος, ἐγέν­νη­σε υἱ­ό, πού τόν ὀ­νό­μα­σε Κο­δρά­το. Στή συ­νέ­χει­α, ἀ­φοῦ ἔ­ζη­σε γι­ά λί­γο, ἀπέ­θα­νε, ἐ­γκα­τα­λεί­πο­ντας τόν υἱ­ό της βρέ­φος. Αὐ­τός ἐτρε­φό­ταν ἀ­πό τά νέ­φη πού συ­νε­νώ­νο­νταν ἐπά­νω ἀ­πό αὐ­τόν καί τόν ἐπό­τι­ζαν. Ὁ Κοδράτος ἐμεγάλωσε καί ἐδίδασκε τή χριστιανική πίστη στόν Ἄνεκτο, τόν Κρήσκεντα, τόν Κυπριανό,   τόν Παῦλο καί τόν Διονύσιο. Ὅμως οἱ Ἅγιοι Ἄνεκτος, Κρῆσκος, Κυπριανός καί Παῦλος συνελήφθησαν, ἐπειδή ἦσαν Χριστιανοί. Ὁ ἡγεμόνας Ἰ­ά­σων προ­σπά­θη­σε μέ δι­ά­φο­ρους τρό­πους νά τούς δε­λε­ά­σει καί νά τούς πεί­σει νά ἀ­παρ­νη­θοῦν τή χρι­στι­α­νι­κή πί­στη καί νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ἐκεῖνοι ὁμολόγησαν μέ πνευματική ἀνδρεία τόν Χριστό, ἐβασανίσθησαν καί τέλος ἀποκεφαλίσθηκαν.

Ἔτσι εἰσῆλθαν οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες στή χαρά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου μας.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Δι­ο­νύ­σι­ος κα­τη­γο­ρή­θη­κε στόν ἡγεμόνα τῆς Κο­ρίν­θου, ὅ­τι δέν ὑ­πα­κού­ει στή δι­α­τα­γή τῶν βα­σι­λέ­ων καί ὅ­τι πε­ρι­φρο­νεῖ τούς θε­ούς, κη­ρύτ­τοντας κά­ποι­ον ἄλ­λο Θε­ό Ἐσταυ­ρω­μέ­νο καί λέ­γο­ντας ὅ­τι Αὐ­τός εἶ­ναι ὁ Δη­μι­ουρ­γός τοῦ οὐ­ρα­νοῦ καί τῆς γῆς καί τῆς θά­λασ­σας καί ὅ­λων ὅ­σων ὑ­πάρ­χουν μέ­σα σέ αὐ­τά, Αὐ­τός πού πρό­κει­ται νά ἔλ­θει ἀ­πό τόν οὐ­ρα­νό καί νά κρί­νει μέ δό­ξα ζω­ντα­νούς καί νε­κρούς καί νά ἀ­ντα­πο­δώ­σει στόν κα­θέ­να σύμ­φω­να μέ τά ἔρ­γα του. Γι­’ αὐ­τό, ἀ­φοῦ συ­νε­λή­φθη καί ἐδέ­θη­κε μέ ἁ­λυ­σί­δες, ἐπα­ρου­σι­ά­σθη­κε στόν ἄρ­χο­ντα, ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νά τόν ἐξαναγκάσει πό­τε μέ κο­λα­κεῖ­ες καί πό­τε μέ ἀ­πει­λές νά ἀ­παρ­νη­θεῖ τόν Χρι­στό καί νά θυ­σι­ά­σει στά εἴ­δω­λα. Ὅμως ὁ Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Διονύσιος ὁ­μο­λο­γοῦ­σε τόν Χρι­στό μέ με­γά­λη φω­νή. Ἔτσι  ἐσφα­γι­ά­σθη­κε μέ μα­χαί­ρι καί ἐτε­λει­ώ­θη­κε ὁ πρόσκαιρος βί­ος του.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας.

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἔζησε στήν Κωνσταντινούπολη κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ τοῦ Μεγάλου (527-565 μ.Χ.) καί καταγόταν ἀπό πλούσιους καί εὐγενεῖς γονεῖς. Ἦταν πρώτη πατρικία[1] τοῦ βαισλέως καί φοβούμενη τόν Θεό. Οἱ ἀρετές της ἐκίνησαν σέ φθόνο τή βασίλισσα καί ἔτσι ἡ Ἁγία ἀναγκάσθηκε νά παραλάβει μέρος τῆς περιουσίας της καί νά καταφύγει στήν Ἀλεξάνδρεια, ὅπου ἔκτισε στή θέση πού καλεῖται Πέμπτον τή μονή τῆς Πατρικίας καί ἐζοῦσε ἀσκητικά. Ὅταν ἐπληροφορήθηκε, ὅτι ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός τήν ἀναζητεῖ, ἐγκατέλειψε τή μονή καί προσῆλθε στή σκήτη τοῦ ἀββᾶ Δανιήλ, στόν ὁποῖο ἐμπιστεύθηκε τά κατ’ αὐτήν. Ὁ ἀββᾶς τήν ἐνέδυσε μέ ἀνδρικά ἐνδύματα καί μετονό-μασε αὐτή σέ Ἀναστάσιο, ὅρισε δέ καί ἕναν ἀπό τούς ὑποτακτικούς τῆς σκήτης, γιά νά προσκομίζει σέ αὐτή τά ἀπαραίτητα, ἔτσι ὥστε νά μήν ἐξέρχεται ἀπό τό σπήλαιο μέσα στό ὁποῖο ἀσκήτευε.

Ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἀναστασία παρέμεινε κλεισμένη ἐπί εἴκοσι ὀκτώ ὁλόκληρα χρόνια. Ὅταν προεῖδε τό τέλος της, προσεκάλεσε τόν ἀββᾶ Δανιήλ καί ἀφοῦ ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μαρκιανοῦ.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Μαρκιανός ἐτελειώθηκε ἀφοῦ τόν ἐκτύ-πησαν μέχρι θανάτου μέ ξῦλα. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀγάθωνος.

Ὁ Ὅσιος Ἀγάθων ἀσκήτεψε στή μονή τοῦ Ἁγίου Συμεών κοντά στό Χαλέπιον τῆς Συρίας καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ ἐκ Γεωργίας.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔζησε καί ἀσκήτεψε στή Γεωργία κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 10ου αἰῶνος καί τόν 11ο αἰώνα μ.Χ. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Πατρίκιος ἦταν ὁ εὐπατρίδης, ὁ πολίτης πού ἀνῆκε σέ ἐπιφανή οἰκογένεια, ὁ εὐγε-νής, σέ ἀντίθεση μέ τούς πληβείους. Ὁ τιμητικός τίτλος ἀπονεμόταν ἀπό τόν αὐτοκρά-τορα καί ἦταν ἰσόβιος, ἀλλά ὄχι κληρονομικός.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επί την εις Κύριον εκδημίαν του Κινσάσα Νικηφόρου

Πληροφορηθείς την εις Κύριον εκδημίαν του Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος τέλεσε με βαθειά συγκίνηση τρισάγιο και...
video

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος;

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος; Όταν ένας Άγιος ενώ ζούσε, μίλησε για κάποιο θέμα, τότε αυτό θα γίνει σίγουρα; Αυτό το θέμα για το οποίο...

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου {28 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Πολλοί από τους αγίους μας έχουν τη φήμη των θαυματουργών, διότι αξιώθηκαν να προικιστούν από το Θεό να κάνουν...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έρχονται σήμερα οι δασικοί χάρτες, για να εξαφανίσουν την ελάχιστη εναπομείνασα μοναστηριακή γη»

Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα της Φθιώτιδας βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 26 & 27 Ιουλίου για την εορτή του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης στα Αποίκια της Άνδρου

Η παλαίφατος γυναικεία Ιερά Μονή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και της Οσίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Χρυσοβαλάντου, στα Αποίκια της Άνδρου, εόρτασε απόψε...

“Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, Παντελεήμων Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ…”

Στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος, του Ιερού Ησυχαστηρίου της Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης , χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με βαθιά θλίψη και συνοχή καρδίας αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου. Ο αείμνηστος...

Οἱ θεολογικές ἀνησυχίες τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ πρόσφατα ξεπέρασε μιά μεγάλη δοκιμασία μέ τόν...

Ενθρόνιση Ηγουμένης στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Παγγαίου

Με θρησκευτική κατάνυξη και με συρροή εκατοντάδων προσκυνητών εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, σύμφωνα με το Αγιορείτικο τυπικό, στην ομώνυμη...

Με κατάνυξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εόρτασε η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος – Παναχράντου Άνδρου

Σήμερα το πρωί, στο Καθολικό της Μονής Παναχράντου-Αγίου Παντελεήμονος Άνδρου, στην οποία από αιώνων τεθησαύρισται η τιμία και χαριτόβρυτος Κάρα του Αγίου, τελέσθηκε Αρχιερατική...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τα Oνομαστήρια του Μητροπολίτου Βεροίας Παντελεήμονος

Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του...

Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμάτα

Στο Παρεκκλήσιο, της Ιστορικής Ιεράς Μονής Βελανιδιάς, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο τα Μέλη της...

Η εορτή της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής στην Ι.Μ. Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, παραμονή της εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στους Πανηγυρικούς Αρχιερατικούς Εσπερινούς του...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους Μολάους για την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εόρτασε η ενορία των Μολάων την Πολιούχο και προστάτιδά της, Αγία Παρασκευή. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής τελέστηκε Αρχιερατικό...

Στο Ιερό Προσκύνημα των Τεμπών και στη Σπηλιά ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών , χοροστάτησε στην Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος της Αγίας Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....