Ἀ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Της Συγχωρήσεως)

Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί περισυλλογῆς, τελέσθηκε τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς ὁ Ἀ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός ἤ Ἑσπερινός «Της Συγχωρήσεως»,στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Καστοριᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.Καλλινίκου.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως ἔκανε μιά εἰσαγωγική ὁμιλία στό γενικό θέμα τῶν φετινῶν ὁμιλιῶν πού εἶναι Ὑγεία ψυχῆς καί σώματος, καί ἀνέφερε τούς Σεβασμιωτάτους ὁμιλητές.

Εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα καί ἡ ὑποτίμηση τῆς ψυχῆς ἀπό τόν ἄνθρωπο τόν περασμένο αἰώνα δημιούργησε πολλά προβλήματα στόν ὅλο ψυχοσωματικό ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου. Σήμερα ἀναπτύσσονται ἰδιαιτέρως οἱ ἐπιστῆμες πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ψυχή, μέ τάση νά ὁρίζεται ἡ ψυχή ὡς μιά ἔκφραση τῶν βιολογικῶν ἐνεργειῶν τοῦ σώματος. Ἡ Ἐκκλησία δίνει μεγάλη σημασία στόν ὅλον ἄνθρωπο, ψυχή καί σῶμα, ἐκλαμβάνοντάς τον ὅμως ὡς κατά χάρη ἀθάνατο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Πρῶτα ἡ ψυχή θά διατηρήσει τήν ἀθανασία της καί μετά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί τό σῶμα θά ἀναστηθεῖ.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε τήν διάκριση μεταξύ ἀσκητικῆς καί χαρισματικῆς ψυχικῆς ὑγείας καί ἔδωσε ἕνα πραγματικό παράδειγμα, ὄχι θεωρητικό, χαρισματικῆς ψυχικῆς ὑγείας, ὅπως τό διασώζει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Ἐπίσης ὑπογράμμισε ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά διατηρήσει τήν πνευματική του ὑγεία εἶναι παράλληλη μέ τήν φροντίδα τῆς ὑγείας τοῦ σώματος καί δέν ὑπολαμβάνει κάποια παραθεώρηση τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, καί ὅτι ὁ ψυχικά ὑγιής δέν προβαίνει σέ πράξεις καί ἐνέργειες ἀντικοινωνικές, ἤτοι ὀργῆς, ὕβρεως, φανατισμοῦ, ἀδιαφορίας, ἀδικίας κλπ.

Καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε: «Ἄς ἀ­ξιο­λο­γή­σου­με ἀ­νά­λο­γα αὐ­τήν τήν μαρ­τυ­ρί­α, γιά νά ἀναζητήσουμε πρῶτα τήν ἀσκητική ὑγεία, δηλαδή τόν καλό, μετρημένο, ἐπιεικῆ τρόπο ζωῆς. Καί νά ἔπειτα νά ἀναζητήσουμε καί τήν χαρισματική ὑγεία, τό δῶρο αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τό περιέγραψε ὁ ἅγιος Συμεών, ὥστε νά χα­ροῦ­με καί ἐ­μεῖς μα­ζί μέ τούς Χρι­στια­νούς πού χαί­ρο­νται «χί­λι­ες φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πό ὅ­λους τούς βα­σι­λεῖς πού κυ­βερ­νοῦν τή γῆ, κι ἀ­πό ὅ­λους ἐ­κεί­νους στούς ὁ­ποί­ους ὑ­πάρ­χει ἡ ὑ­γεί­α καί ἡ ὀ­μορ­φιά τοῦ σώ­μα­τος, κι ἀ­πό ὅ­λους ἐ­κεί­νους στούς ὁ­ποί­ους βρί­σκο­νται ὁ πλοῦ­τος.­.. καί ἀ­πό ὅ­λους ὅ­σοι μα­κα­ρί­ζο­νται ἐ­πά­νω στήν γῆ ἀ­πό στό­μα­τα πού δέν ὁ­μι­λοῦν ὀρ­θά». Εὔχομαι, ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί, νά ἔχουμε ὑγεία σωματική καί μάλιστα νά ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, νά ἔχουμε εἰρήνη στόν κόσμο ὅλο καί εἰδικά στήν ὁμόδοξη χώρα τῆς Οὐκρανίας, καί κυρίως νά ἀποκτήσουμε τήν πνευματική ψυχική ὑγεία, ἡ ὁποία εἶναι πάνω ἀπ᾽ ὅλα, γιά τήν ὁποία ὄντως ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ λαοῦ: πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἡ ὑγεία, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Στο τέλος τῆς κατανυκτικῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ἀφοῦ ὅλοι ἔκλιναν τά γόνατα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τήν σχετική συγχωρητική εὐχή καί ἐν συνέχειᾳ κληρικοί καί λαϊκοί ἀντάλλαξαν τόν ἀσπασμό τῆς συγχωρήσεως, λαμβάνοντας τήν πατρική εὐχή τοῦ ποιμενάρχη τους.

Ἀ’ Στάση Χαιρετισμῶν

Μέσα σέ κλίμα ἱερότητας καί προσευχῆς ἐψάλει ἡ Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Της στήν Καστοριά, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 11ής Μαρτίου.

Στήν Ἱερά Ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ἀπευθυνόμενος στό παριστάμενο ἐκκλησίασμα ὁμίλησε γιά τήν Κυρία Θεοτόκο ὡς Ὑπέρμαχο Στρατηγό, ἕνα τίτλο πού τῆς ἀποδόθηκε γιά συγκεκριμένους ἱστορικούς λόγους λύτρωσης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς ἐχθρούς, ἀλλά ἀναφέρεται κυρίως στήν νίκη της ἐναντίον τῶν τριῶν ἐχθρῶν τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καί τοῦ θανάτου. Ἡ Παναγία μέ τήν χάρη τοῦ Χριστοῦ κατανίκησε τούς ἐχθρούς τοῦ ἀνθρώπου καί ἔδωσε τόν ἑαυτό της γιά νά σαρκωθεῖ ὁ Θεός. Ἀγαπᾶ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς καί νά τούς παρακολουθεῖ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀγαπᾶ ὅσους τηροῦν τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ καί πονᾶ γιά ὅσους δέν μετανοοῦν. Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἀνάμεσα στίς καταστάσεις παράβασης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ γιά τίς ὁποῖες ἡ Θεοτόκος θά θλίβεται εἶναι ὁ πόλεμος καί ἡ διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό «Της Συγχωρήσεως»

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Ἀ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...

Θέλεις λοιπόν να δεις τον Θεό; Έρχου και ίδε

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είδαμε τον Χριστό μας για ακόμα μια φορά, να θεραπεύει κάποιον ασθενή. Αυτή την φορά ήταν κάποιος τυφλός εκ γενετής...

Κυριακή του Τυφλού: Οι προϋποθέσεις για το θαύμα

Προϋποθέσεις για το θαύμα Ο τυφλός στερείται όρασης σωματικής, αφού είναι αόμματος, αλλά και νοητής, αφού δεν γνω­ρίζει τον Χριστό και δεν έχει το...

Ὁ τυφλὸς βλέπει

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 2 Ἰουνίου 2019, τοῦ Τυφλοῦ (Ἰωάν. θ΄ 1-38) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν...

Σύναξη στελεχών Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στο χώρο του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαϊου, η συνάντηση των στελεχών της Κατασκήνωσης της Ιεράς...

Άφιξη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου στην Τανζανία

Στην πόλη Αρούσα της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική, αφίχθη σήμερα Παρασκευή  ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ....

Η εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με λαμπρότητα, μετά από δύο χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων, εορτάστηκε φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας...