Σήμερα, Κυριακή της Τυρινής, 6 Μαρτίου 2022, στις 6:00 το απόγευμα, τελέσθηκε, με Αρχιερατική χοροστασία και εποικοδομητική ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, ο Α’ Κατανυκτικός Εσπερινός της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, με τους ωραιότατους ύμνους περί νηστείας, μετανοίας και ταπεινοφροσύνης, που καλλιεργούν στην ψυχή των ευλαβών χριστιανών το αγωνιστικό φρόνημα και την αγάπη προς τον Νυμφίο Χριστό.

Νωρίς το απόγευμα, είχαν τοποθετηθεί στο κέντρο του ιερού Μητροπολιτικού Ναού, η θαυματουργός αρχαία εικόνα του Κυρίου  Παντοκράτορος, προερχομένη από το χωρίο των Στεφανινών της εκκλησιαστικής επαρχίας των Σερρών και χαριτόβρυτα αποτμήματα ιερών λειψάνων, προς προσκύνηση και πνευματική ενίσχυση των πιστών.

Στην εμπνευσμένη, από την προτροπή  του Κυρίου μας, «Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· Μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μρκ. 1, 15), ομιλία του, ο Σεβ. Ποιμενάρχης της των Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησίας κ. Θεολόγος, παρέθεσε στο πυκνό εκκλησίασμα, λόγους  ψυχωφελείς και επιστηρικτικούς, με θεολογική και πατερική τεκμηρίωση,  για τον προκείμενο πνευματικό αγώνα των πιστών.

Μεταξύ άλλων, ο Σεβ. ανέφερε: «Ἡ πλουσιόδωρος ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε καί πάλιν ἐφέτος τά βήματά μας στήν κατανυκτικότερη περίοδο ὁλοκλή­ρου τοῦ Ἐκκλησιαστι­κοῦ ἔτους, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γιά τούς ὀρθοδό­ξους χριστιανούς ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ Ἐκ­κλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ἀκένωτη πηγή πού διαποτίζει μέ τά ψυχωφελῆ νάματά της τήν λειτουργική μας ζωή καί καταυγάζει μέ φῶς Χριστοῦ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας εὐσέβεια.

»Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν», ἀνοίγει καί πάλι τίς πύλες του καί ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους ἐμᾶς, τά παιδιά της, νά εἰσέλθουμε μέ ἀρχοντικό φρόνημα καί ἀποφασιστικότητα  σέ αὐτό. Ὅπως οἱ ἀθλητές μέ θάρρος  καί χαρά εἰσέρχονται στό στάδιο γιά νά ἀγωνισθοῦν καί νά νικήσουν, ἔτσι καί ἐμεῖς εἰσερχόμασθε μέ ὑψηλό φρό­νημα στήν ἱερή περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού ἀποτελεῖ τό δικό μας πνευματικό στάδιο γιά νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν κατά Θεόν προκοπή μας.

Εἰσερχόμασθε γιά νά ἀγωνισθοῦμε νομίμως, κατά τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Β’ Τιμ. 2, 5), γιά τήν κατάκτηση τῶν ὑψηλῶν κορυφῶν τοῦ πνεύματος, πού μᾶς φέρνουν κοντύτερα στόν ποθεινότατο Σωτήρα μας, Ἰησοῦ Χριστό. Ἐφόδιά μας σ’αὐτόν τόν σκληρό ἀγώνα κατά τῆς ἀσωτίας καί τῆς ὑπαρξιακῆς φτώχειας εἶναι ἡ ὑψοποιός προσευχή, ἡ μυσταγωγική θεία λατρεία, ἡ θεάρεστος νηστεία στήν διπλή της διάσταση, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἐγκράτεια, ἡ ἀμνησικακία, ἡ σωφροσύνη, ἡ μετάνοια, τό χαροποιόν πέν­θος, ὁ τελωνικός στεναγμός, τά δάκρυα, ἡ διά τῆς πίστεως ἐγκατάλειψη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί κυρίως ἡ ταπεινοφροσύνη ἡ ὁποῖα κεφαλοποιεῖ καί περιφρουρεῖ ὅλες τίς ἀρετές.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή προβάλλει ἐνώπιον ὅλων μας, πρωτί­στως ὡς ἕνα σωτήριο κάλεσμα γιά μετάνοια. Ἀτελής καί ἀδύναμη ἀπό μόνη της ἡ ἀνθρωπίνη φύση μας εὔκολα παρασύρεται καί δελεάζεται ἀπό τά θέλγητρα τῆς ἁμαρτίας ὑποκύπτοντας σέ αὐτήν. Κατά τόν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς κανένας δέν εἶ­ναι καθαρός ἀπό τόν ρύπο τῆς ἁμαρτίας, ἔστω καί ἄν εἶναι μία μόνο ἡμέ­ρα ἡ διάρκεια τῆς ζωῆς του πάνω στή γῆ (Ἰώβ 4, 4 -5). Διά τοῦτο καί ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη μετανοίας.

Ἡ νηπτική καί θεραπευτική παράδοση τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας μας θεωρεῖ ὅτι ἡ ἁμαρτία ρυπαίνει καί πληγώνει θανασίμως τήν ψυχή μέ ἀποτέλεσμα ὁ ρύπος αὐτός τῆς ψυχῆς, ὡς τεῖχος ὑψηλό καί ἀπροσπέλαστο, νά ἐμποδίζει τόν ἄνθρωπο νά προσεγγίσει τόν Θεό. Διά τοῦτο καί ὁ θεῖος θεολόγος Γρηγόριος τονίζει »Θεοῦ γάρ ἀλλοτρίωσις ἡ ἁμαρτία». Αὐτήν τήν ἀλήθεια σημειώνει διά τοῦ προφήτου του Ἰερεμίου ὁ ἴδιος ὁ Θεός στόν λαό του λέγων: »Γνῶθι καί ἰδέ ὅτι πικρόν σοι τό ἐγκαταλιπεῖν σε ἐμέ» (Ἰερ. 2,19). Εἶναι ἀφάνταστα πικρό νά ἐγκαταλείπει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό καί νά ζῆ μάκρυά Του. Τό διαπιστώνουμε ὅλως ἰδιαιτέρως σήμερα.

 Ἡ χριστιανική μας ζωή καί ὁ διά τῆς μετανοίας πνευματικός μας ἀγώνας ἔχουν νόημα καί στόχο. Ὕψιστος σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ θε­οκοινωνία, ἡ κατά χάριν ἕνωσίς μας μέ τό Θεό. Αὐτό ἐξάλλου ὑπαινίσσε­ται καί τό στόμα τοῦ Χρι­στοῦ, ὁ θεῖος Παῦλος, ὅταν μᾶς προτρέπει νά ἐνδυθοῦμε τά ὅπλα τοῦ φω­τός. Ἔνδυμά μας ὅπως καί ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος τονίζει εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τόν Ὁποῖον ἐνδυθήκαμε κατά τήν ἱερώτατη στιγμή τοῦ βαπτίσματός μας, καθώς »ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθημεν, Χριστόν ἐνεδύ­θημεν». Ἰδού λοιπόν γιατί ὁ ἱερός Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὀνομάζει τήν με­τάνοια »ἀνάκλησιν Βαπτίσματος», ἐπιστρο­φή δηλαδή στήν χάρη καί τήν καθαρότητα πού εἶχαμε τήν στιγμή τοῦ βαπτίσματός μας.

Ἡ γεμάτη ταπεί­νωση με­τάνοια ὡς προϋπόθεση καί  πο­ρεί­α ζωῆς, ὡς ἀπόφαση ἀλλαγῆς τοῦ νοός, χαριτώνει τόν ἄνθρωπο καί ἑλκύ­ει τήν θεία χάρη, ἡ ὁποῖα θερα­πεύει τίς πληγές τῆς ἁμαρτίας καθαρί­ζει τόν ἔσω τῆς καρδίας ἄνθρωπο, φωτίζει τόν ἡγεμόνα νοῦν καί ἀποκα­θιστᾶ τόν ἄνθρω­πο ὡς υἱόν ἀγαπημένο στό σπίτι τοῦ Οὐρανίου Πατέρα.

Μέσα ἀπό τήν μετάνοια ὁ ἀγωνιζόμενος χριστιανός μπορεῖ νά κρα­τᾶ ἐνεργές καί νά ἀνανεώνει τίς βαπτισματικές του δωρεές καί ὑπο­σχέσεις, οἱ ὁποῖες τοῦ ἐξασφαλίζουν τήν θεία υἱοθεσία, τήν καινή ἐν Χριστῷ ζωή. Αὐτή ἡ ζωή εἶναι ἕνα βαθύ καρδιακό βίωμα, ὅπου τό Ἅγιον Πνεῦμα μᾶς πληροφορεῖ μυστικῶς, »ὅτι Ἀββᾶ ὁ Πατήρ» (Γαλ. 4, 6), ὅτι δηλαδή ὁ Θεός εἶναι φιλόστοργος πατέρας μας καί ἐμεῖς γνήσια παιδιά Του. Συναθλητή, ἀγωνοθέτη, ἀλλά καί ἔπαθλο σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα ἔχουμε τόν ἴδιο τόν Χρι­στό.

Ἡ μετάνοια δέν εἶναι ὅμως μόνον ἐπιλογή ἀνθρωπίνη, εἶναι ἕνα μυστή­ριο, ἕνα δώρημα τῆς θείας ἀγάπης. »Διά τοῦτο, λέγει ὁ Κύριος, εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδείς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐάν μή ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ Πατρός μου» (Ἰω. 6, 65). Ἡ σπουδή στά ἱερά κείμενα καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκει πώς ἡ ἀληθής με­τάνοια εἶναι μία ποιότητα ψυχῆς, ἕνα ἄθλημα ἐλευθερίας, ἕνας συγ­κλονι­στικός σεισμός, πού ψηλαφᾶται καί γνωρίζεται σέ πρόσωπα. Στόν τελώνη, στόν ἄσωτο υἱό, στήν ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία, στούς Ἀποστό­λους Πέτρο καί Παῦλο, στόν εὐγνώμονα ληστή καί σέ τόσες ἄλλες ἁγίες μορφές πού ἡ Ἐκκλησία, τό ἁγιασμένο ἐργαστήριο τῆς σωτηρίας μας, προβάλλει διδα­κτικῶς ἐνώπιόν μας καθημερινῶς ὥστε νά γνωρίσουμε καί ἐμεῖς τό ποιόν, τό ἦθος καί κυρίως τήν δύναμη τῆς μεγάλης αὐτῆς ἀρετῆς, περί τῆς ὁποί­ας τό χρυσό στόμα τῆς Ἐκκλησίας λέγει: »Ἡ μετάνοια φάρ­μακον ἐστί τῶν πλημμελημάτων, δαπάνημα τῶν παρανομι­ῶν, παρρησία πρός τόν Θεόν, ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου, σωτηρίας ἐλπίς, ἀπογνώσεως ἀναίρεσις. Αὕτη τόν οὐρανόν ἀ­νοίγει, αὕτη εἰς τόν παράδεισον εἰσάγει». (Ἱερός Χρυσόστο­μος, Ε.Π.Ε. 30, 286).

Ὁ μέγας τῆς μετανοίας διδάσκαλος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο­μος μᾶς δείχνει παιδαγωγικῶς καί συμβουλευτικῶς τούς δρόμους αὐτῆς τῆς εὐλογημένης συναντήσεώς μας μέ τόν Χριστό, λέγων: »Θά σᾶς εἶπω τάς ὁδούς τῆς μετανοίας. Πρώτη: Ἡ καταδίκη τῶν ἁμαρτημάτων μας. Δεύτερη: Νά μήν μνησικακῆς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, νά συγκρατῆς τήν ὀργήν σου, νά συγχωρῆς τά ἁμαρτήματα τῶν συνανθρώπων σου. Τρίτη: Προσευχή θερμή καί εἰλικρινής πού νά πηγάζῃ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς σου. Τέταρτη: Ἡ ἐλεημοσύνη, διότι αὐτή ἔχει πολλή καί ἀπερίγραπτη δύναμη. Πέμπτη: Ἡ μετριοφροσύνη καί ἡ ταπεινοφρο­σύνη, πού ἐκμηδενίζουν τήν φύση τῶν ἁμαρτημάτων ὄχι λιγότερο ἀπό τούς ἄλλους τρόπους» (Ε.Π.Ε. 31, 92).

Καλή μετάνοια αδελφοί, εὐλογημένη καί σωτήρια μεγάλη Τεσσαρα­κοστή! Καλή Ἀνάσταση»!

Στο τέλος, αναπέμφθηκε από τον Σεβ. κ. Θεολόγο, η συγχωρητική ευχή και αντηλάγη, κατά το ιερόν έθος, με προσεκτική τήρηση των προβλεπομένων μέτρων, ο ασπασμός της συγχωρήσεως, πριν την είσοδο στην αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...

Θέλεις λοιπόν να δεις τον Θεό; Έρχου και ίδε

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είδαμε τον Χριστό μας για ακόμα μια φορά, να θεραπεύει κάποιον ασθενή. Αυτή την φορά ήταν κάποιος τυφλός εκ γενετής...

Κυριακή του Τυφλού: Οι προϋποθέσεις για το θαύμα

Προϋποθέσεις για το θαύμα Ο τυφλός στερείται όρασης σωματικής, αφού είναι αόμματος, αλλά και νοητής, αφού δεν γνω­ρίζει τον Χριστό και δεν έχει το...

Ὁ τυφλὸς βλέπει

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 2 Ἰουνίου 2019, τοῦ Τυφλοῦ (Ἰωάν. θ΄ 1-38) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν...

Σύναξη στελεχών Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στο χώρο του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαϊου, η συνάντηση των στελεχών της Κατασκήνωσης της Ιεράς...

Άφιξη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου στην Τανζανία

Στην πόλη Αρούσα της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική, αφίχθη σήμερα Παρασκευή  ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ....

Η εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με λαμπρότητα, μετά από δύο χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων, εορτάστηκε φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας...