Με την παρουσία πλήθους ευλαβών πιστών τελέσθηκε σήμερα το πρωΐ, Μέγα Σάββατο 15 Απριλίου 2023, η ακολουθία του Εσπερινού και η θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου εντός του ιερού Κουβουκλίου του Επιταφίου  στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών.

Στην Πνευματική Διδαχή επί τη λαμπροφόρω Αναστάσει του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Σεβ. Ποιμενάρχης της των Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησίας κ. Θεολόγος μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής: «Έχοντας διαπλεύσει ψυχοφελώς με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ‘’τό τῆς νηστείας μέγα πέλαγος’’, αξιωνόμεθα να φθάσουμε στη μεγάλη και χαρμόσυνη εορτή της λαμπροφόρου Α­ναστάσεως. Η αγία μας Εκκλησία, στολισμένη με το απαστρά­πτον φως του αναστάντος Νυμφίου Της προσκαλεί όλους μας να εορτάσουμε μαζί με τους πλησιοθέους αγγέλους, τον αστερόεντα ουρανό και την μυροβόλο κτίση, την θριαμβευτική νίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά του διαβόλου, της φθοράς και του θανάτου. Δικαίως το χρυσό στόμα της Εκκλησίας μας πανηγυρίζει σήμερα λέ­γοντας: ‘’Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται!’’.

Οι λίγες αυτές, μεστού όμως περιεχομένου, λέξεις μας μυστα­γω­γούν στο άφθαστο κάλλος του μεγάλου θαύματος της λαμπρο­φόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας. Συγχρόνως όμως μας προσκα-­
λούν να ζήσουμε εμπειρικώς και τις συγκλονιστικές συνέπειες αυτού στην ζωή μας. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι κάτι που ξε­περνά τα πεπερα­σμένα όρια της ανθρώπινης λογικής. Είναι ένα πανθαύμαστο έργο της παντοδυνάμου αγάπης του Θεού. Κάθε προ­σπάθεια λογικής κατανοήσεως του υπερφυσικού αυτού γεγονότος μας οδηγεί μακρυά από τον ουσιαστικό στόχο, που είναι να βιώσου­με το θαύμα και τις συνέπειές του στην ζωή μας με πνευματικούς όρους.

Όλοι οι άγιοί μας πίστευσαν δυνατά και έδωσαν στον πρω­τουργό αυτού του θαύματος, Ιησού Χριστό, την καρδιά τους. Εγνώ­ρισαν ουσιαστικώς τον Χριστόν και την δύναμιν της αναστάσεως Του, όπως προτρέπει όλους μας ο Απόστολος Παύλος (Φιλ. 3, 10), ο οποίος έκθαμβος ερωτά: ‘’ποῦ σοῦ θάνατε τό κέντρον;’’. Και ο ιερός Χρυσόστομος, το χρυσό στόμα του Παύλου, απαντά: ‘’Ἀνέστη Χρι­στός καί σύ καταβέβλησαι!’’. Αυτή η ακλόνητη βεβαιότητα στο θαύ­μα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, που αποτελεί και τον ακρογω­νιαίο λίθο της πίστεώς μας, ενισχύει και φωτίζει διαχρονικώς την πορεία, την διακονία και την μαρτυρία της Εκκλησίας του Χριστού στο ανθρώπινο γίγνεσθαι. Αυτή η νίκη της αναστάσεως, νίκη αμε­τάκλητη και τελεσίδικη κατά του θανάτου και της φθοράς, χαρίστη­κε από τον Σωτήρα μας Χριστό σε ολόκληρο το ανθρώπινο γέ­νος. Όλοι θα αναστηθούμε!

Την ανάσταση όμως, των αναλογιών βε­βαίως τηρουμένων, θα την ζήσουμε με τρόπον παρόμοιον όπως και την γέννησή μας. Όπως ακριβώς δεν επιλέγουμε την είσοδό μας στον παρόντα κόσμο αλλά μόνον τον τρόπον που θα ζήσουμε σε αυ­τόν, έτσι και η κοινή ανάστασις αποτελεί μεν δώρο της αγάπης του Θεού σε όλους μας, η επιλογή όμως του τρόπου που θα την ζήσουμε εξαρτάται από εμάς. Από την καλή χρήση του αυτεξουσίου, την κα­τάλληλη προετοιμασία και την δεκτικότητά μας. Κριτήριο και μέτρο θα είναι η ελεύθερη στάση μας απέναντι στον Χριστό και η ενσυνεί­δητη μετοχή μας στο μυστήριο της αγάπης Του. Λέγει ο άγιος Μά­ξιμος ο ομολογητής σχετικώς: ‘’Ὁ μέν Θεός κατά μίαν ἀπειροδύνα­μον τῆς ἀγαθότητος βούλησιν πάντας συνέξει καί ἀγγέλους καί ἀν­θρώπους, ἀγαθούς τε καί πονηρούς. Οὗτοι δε πάντες οὐκ ἴσως μεθέ­ξουσιν Θεοῦ, τοῦ διά πάντων ἀσχέτως χωρήσαντος, ἀλλ’ ἀναλόγως ἑαυτοῖς’’ (Μαξίμου ομολογητού. Κεφάλαια διάφορα 4, 51-53, PG 90).

Η Ανάσταση δεν αφορά ουσιαστικώς τον ίδιο τον Χριστό. Δεν την εί­χε ανάγκη. Εκείνος με την δύναμη της θεότητός Του ανέστησε την ανθρώπινη φύση Του και μαζί ‘’παγγενῆ τόν Ἀδάμ’’. Η ανάστασή Του είναι ένα βαθιά υπαρξιακό γεγονός, δώρημα, δύναμη, δυνατό­τητα που χαρίσθηκε από τον Κύριό μας συνολικώς στον άνθρωπο, για χάρη του οποίου ο Σωτήρας μας ενανθρώπησε, σταυρώθηκε, απέθανε και ανέστη. Η ανάσταση δεν έχει νόημα για τον φύσει α­θάνατο Θεό, αλλά μόνον για τον άνθρωπο. Η θεία φύση ενίσχυσε την αδιαιρέτως, ατρέπτως, αναλλοιώτως και ασυγχύτως ενωμένη μαζί Της ανθρώπινη φύση του θεανθρώπου Χριστού. Αυτή η καθα­ρή, παναγία και αμόλυντος ανθρωπίνη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ενωμένη βεβαίως πάντοτε με την θεότητα, ενίκησε τον διά­βολο και τον θάνατο.

Ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο νικήθηκε από τον διάβολο διά της αμαρτίας και απέθανε. Ο έσχατος Αδάμ, ο αναμάρτητος θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ενίκησε κατά κράτος τον διάβολο και χάρισε στον άνθρωπο την δυνατότητα, ενωμένος μαζί Του να νικά και εκείνος τον διάβολο και τα σκοτεινά έργα του. Με την μυστηριακή συμμετοχή μας στην ζωή του Χριστού μέσα στην αγία ορθόδοξο Εκκλησία μας, που είναι και ονομάζεται Εκ­κλησία της Αναστάσεως, γινόμεθα ένα Σώμα μαζί Του και προγευό­μεθα της χαράς ‘’τοῦ πάντοτε μετά Χριστοῦ εἶναι’’. Βιώνοντας με αυ­τόν τον τρόπο το θαύμα της Ανα­στάσε­ως ζούμε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, που μας ελευθέρωσε από τα αιώνια δεσμά της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου, μας συνεζωοποίησε, μας συ­νανέστησε σε μία καινούργια  εν Χριστώ ζωή. Η  Ανάσταση του Κυ­ρίου αποτε­λεί το ένδοξο προανάκρουσμα και της δικής μας αναστά­σεως, κα­θώς στον αναστάντα Κύριό μας δόθηκε ‘’πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς’’ (Ματθ. 28, 18). Εκείνος παραμένει λυτρωτικά κοντά μας διά της Εκκλησίας Του κάθε στιγμή της ζωής μας.

Μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα ας πλατυνθούν οι ψυχές μας, για να νιώσουμε αμεσότερα το μεγαλείο της αναστα­σίμου χαράς. Η αναστάσιμη αυτή χαρά δεν επιβάλλεται. Βιώνεται μόνον καρδιακώς. Μεταλαμπαδεύεται. Χαρίζεται. Όπως το ανέσπε­ρο φως της Αναστάσεως. Με την ορθόδο­ξη πίστη και ζωή μας, δοξολογούντες τον ενδόξως εκ νεκρών ανα­στάντα Χριστό και εορτάζοντες την ανάστασή Του ‘’μή ἐν ζύμῃ κα­κίας καί πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καί ἀληθείας’’ (Α’ Κορ. 5, 8), ας μεταφέρουμε αυτή την χαρά και την χάρη της Αναστά­σεως στους εγγύς και μακράν! Χρόνια πολλά, ευλογημένα, αναστάσιμα! Η σκέψη μας σήμερα ευρίσκεται ακόμη περισσότερο κοντά στους αδελφούς μας στα άγια Ιεροσόλυμα, με το τάγμα των Σπουδαίων, των ηρωϊκών αυτών  φυλάκων του Παναγίου Τάφου, που προστατεύουν με πολλές θυσίες και κινδύνους τα ιερώτατα σεβάσματα της πίστεως σε πολύ επικίνδυνες και απρόβλεπτες εξωτερικές συνθήκες. Η ολόθερμη προσευχή και η αγάπη μας είναι και σήμερα μαζί με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο και όλους τους σεπτούς αγιοταφίτες πατέρες, εν αναμονή μάλιστα και του μεγάλου θαύματος τους αγίου φωτός, που αναβλύζει από τον Πανάγιο Τάφο του Σωτήρος Χριστού, του οποίου ουράνια λάμψη είθε να φωτίσει τα σκοτάδια αυτού του κόσμου».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παράκληση προς τον «Θαυμαστό Σύμβουλο Χριστό» υπέρ των εξεταζομένων μαθητών στην Άρτα

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, στην πόλη της Άρτας, ετελέσθη Ιερά Παράκλησις,...

Η Εκκλησία εκφράζει και εκφράζεται μόνο από το Ευαγγέλιο του Χριστού

Στην Ιερά Μονή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στο Μέγα Δένδρο Θέρμου ιερούργησε την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας...

«Οι Θεοφόροι Πατέρες θεματοφύλακες της Πίστεως»

Στο όμορφο και ιστορικό χωριό της Δυτικής Φθιώτιδος, Τρίλοφο, γνωστό ως Κούρνοβο στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδος, χωριό με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους, το...

Η Κυριακή των 318 Θεοφόρων Πατέρων στην Κέρκυρα

Στον ιστορικό ιερό ναό των Αγίων 318 θεοφόρων Πατέρων της Α΄ οικ. Συνόδου, ο οποίος βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο εντός της Πόλεως Κερκύρας, λειτούργησε...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μετακομιδής των Ι. Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά

Την Κυριακή 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στις Σέρρες

Στο νεόδμητο, περικαλλή ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Σερρών, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, σήμερα, Κυριακή 28 Μαΐου 2023, ημέρα κατά...

Στο Φανάρι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και αντιπροσωπεία μοναχών της Ι.Μ. Παναγίας Παντανάσσης Mangrove

Με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, αντιπροσωπεία της μοναστικής αδελφότητος της Ιεράς Μονής Παναγίας Παντανάσσης, από το Mangrove της Νέας Νοτίου Ουαλίας,...

Δύο Άγιοι Ιατροί στην Παναγία Δοβρά

Το εσπέρας του Σαββάτου, 27ης Μαΐου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Αναστάσιμος Εσπερινός και...

Μνημόσυνο για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Νάουσα

Την Κυριακή 28 Μαΐου (Κυριακή των Αγίων Πατέρων) το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο...

« Την νήσον Σύρον, Άγιε Δημήτριε, μη παύση εποπτεύων»

Πλήθος Συρίων πιστών κατέκλυσαν σήμερα το πρωί τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως Σύρου, στον οποίο τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ....

Η Κυριακή των Αγίων Πατέρων στον Βύρωνα

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τέλεσε σήμερα Κυριακή των Αγίων Πατέρων στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Βύρωνα, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος...

Η Μητρόπολις Άρτης ετίμησε τους Αγίους της

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική...

Μεγαλοπρεπής η πανήγυρις του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τάξη, εορτάσθηκε πανδήμως, την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του...

Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» ἀπαντᾶ σέ ψευδεῖς κατηγορίες

Μέ ἀφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τά ὁποῖα περιέχουν ἐντελῶς ψευδεῖς καί ἀνυπόστατες κατηγορίες ἐναντίον τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά δῆθεν ἐμπλοκή της σέ πολιτικές...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Η μνήμη πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων τιμήθηκε την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών Αγίων...