Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ἀδελφοί, ὅσοι εἰς Χρι­­στόν ἐβα­πτίσθημεν, εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθη­μεν».

Ὁ λόγος αὐτός τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου ἀπο­στόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, ἀκού­σθηκε καί σήμερα, κατά τήν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, κατά τήν ὁποία ὁ Κύριός μας κεῖται νεκρός καί ἄπνους στόν τάφο καί ἐμεῖς ἀναμένουμε τήν λαμπροφό­ρο Ἀνά­­στασή του, γιά νά μᾶς ὑπεν­θυμίσει τή σχέση πού ἔχουμε ὅλοι ὅσοι βαπτισθήκαμε στό ὄνομά του μέ τή σημερινή ἡμέρα καί μέ τόν θάνατό του.

«Ἀδελφοί, ὅσοι εἰς Χρι­­στόν ἐβα­πτί­σθημεν, εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθη­μεν». Ὅσοι βαπτισθή­κα­με, λέγει, στό ὄνομα τοῦ Χρι­στοῦ, βαπτισθήκαμε στόν θάνατό του.

Γιατί ὅμως λέγει ὁ μέγας ἀπό­στο­λος στόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι στήν Ἀνάστασή του;

Τό λέγει, διότι ὁ θάνατος τοῦ Χρι­στοῦ εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς Ἀνα­στάσεως. Ἐάν δέν ἀπέθνησκε ὁ Χρι­στός, δέν θά εἶχε λόγο νά ἀνα­στηθεῖ. Ἀπέθανε ὅμως, καί μάλιστα μέ σταυρικό θάνατο, θυσιάζοντας τή δική του ζωή γιά τίς δικές μας ἁμαρ­τίες, θυσιάζοντας τή δική του ζωή «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας», θυσιάζοντας τή δική του ζωή γιά νά ἀναστήσει καί ἐμᾶς «νεκρούς ὄντας τοῖς παρα­πτώ­­μα­σι».

Τό λέγει ὅμως καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο ὁ ἀπόστολος Παῦλος: γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει πώς καί ἡ δική μας ἀνάσταση περνᾶ μέσα ἀπό τόν θάνατο, ὄχι τόν φυσικό, ἀλλά τόν ἑκούσιο. Περνᾶ μέσα ἀπό τή νέ­κρω­­ση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, μέ­σα ἀπό τή νέκρωση τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν μας. Περνᾶ μέσα ἀπό τή μετοχή μας δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου στόν θάνατο τοῦ Χρι­στοῦ.

Ἡ με­τοχή ὅμως στόν θάνα­το τοῦ Χρι­στοῦ δέν εἶ­ναι ὅμως κάτι τρο­με­­ρό καί φοβε­ρό, ὅπως ὁ κοινός θάνα­τος, διότι ἐμπε­ριέχει τήν προ­ο­­­πτι­κή τῆς ἀνα­στάσεως καί τῆς ζωῆς μαζί μέ τόν Χριστό, ὅπως μᾶς βεβαιώ­νει καί ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος λέ­γο­ντας, «εἰ γάρ συναποθάνομεν καί συζήσομεν αὐτῷ».

Ἡ μετοχή μας στόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ προσπάθειά μας νά ἀπαλλαγοῦμε διά τῆς μετανοίας ἀλλά καί διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα ἀλλά καί ἀπό ὅλες τίς ἁμαρτίες καί τά πάθη μας καί νά ἀναγεννηθοῦμε σέ μία νέα ζωή, στήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ἀσφαλῶς, ἡ προσπάθεια αὐτή δέν εἶναι εὔκολη, διότι ὁ ἀντίδικος τῆς ψυχῆς μας ἀγωνίζεται νά νεκρώσει τήν ψυχή μας μέ τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη, προκειμένου νά μᾶς  στε­ρή­σει τή δυνατότητα νά γίνουμε μέτοχοι τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀνα­στάσεως τοῦ Χριστοῦ καί κατά συ­νέ­πεια καί τῆς δικῆς μας ἐν Χριστῷ ἀναστάσεως.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας θέτει στή διάθεσή μας τά ἱερά μυστήρια, καί μᾶς καλεῖ νά συμμετάσχουμε σέ αὐτά ἰδιαιτέρως κατά τήν περίο­δο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσα­ρα­κοστῆς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγά­λης Ἑβδομά­δος. Μᾶς καλεῖ ἀκόμη καί τήν τε­λευταία στιγμή νά γίνου­με μέ τή μετάνοια καί τή μετοχή μας στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομο­λο­­γή­σε­ως κοινωνοί τοῦ θα­νά­του τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἔκανε ὁ εὐγνώ­μων ληστής, ὁ ὁποῖος ἐπί τοῦ σταυ­ροῦ μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομο­λόγησή του ἀξιώθηκε νά γίνει ὁ πρῶτος οἰκήτορας τοῦ παρα­δείσου.

Ἄς σπεύσουμε νά ἀξιοποιήσουμε ἀκόμη καί αὐτή τήν ὥρα, πού ὁ Χριστός βρίσκεται στόν Ἅδη καί μετέχει γιά χάρη μας τοῦ θανάτου, τήν εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρει νά γίνουμε καί ἐμεῖς μέτοχοι τοῦ θα­νάτου καί τῆς Ἀναστάσεώ του, μέ τήν νέκρωση τῶν παθῶν μας, μέ τή μετάνοια καί μέ τήν ἀπόφασή μας νά περιπατήσουμε στό ἑξῆς «ἐν και­­νό­τητι ζωῆς», αὐ­τῆς πού μᾶς προσ­φέρει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τό μυ­στή­ριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Ἄς προσέλθουμε προετοιμα­σμέ­νοι κατάλληλα, γιά νά γίνει καί γιά μᾶς «φάρμακο ἀθανασίας», νά γίνει «ἀπαρχή νέας βιοτῆς», ὅπως θά ἀκούσουμε σέ λίγες ὧρες στούς ὕμνους τῆς Ἀναστάσεως, γιά νά τήν ζοῦμε ὄχι μόνο μία φορά τόν χρόνο ἀλλά καθημερινά καί «μέχρι τερμάτων αἰῶνος».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το άβατο του Αγίου Όρους

Το Άγιο Όρος ή αλλιώς το “Περιβόλι της Παναγίας”, γεωγραφικώς βρίσκεται στο τρίτο και ίσως στο ομορφότερο πόδι της Χαλκιδικής. Τη δεύτερη ονομασία του...

Mητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ: οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υφίστανται βία εξαιτίας της πίστεώς τους

Ο μητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, όπου έθιξε ειδικότερα το θέμα των διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθοδόξου...

«Υπάρχουν άγιοι;»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή των Αγίων Πάντων «Υπάρχουν  άγιοι;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου...

Συνάντηση του Μητροπολίτη Ταμασού με την Υπουργό Υγείας της Κύπρου

Την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας επισκέφθηκε την Υπουργό Υγείας, Δρ Πόπη Κανάρη, με την οποία συζήτησαν...

Επίσημη πρόσκληση στον Περιφερειάρχη Αττικής για το Συνέδριο του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως...

Λήξη του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Ολοκληρώθηκαν χθες, 8 Ιουνίου, οι εργασίες του ΙΗ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος...

Επίσκεψη δημάρχου Μεγαρέων στον Μητροπολίτη Κορίνθου

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2023, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο, υπό την παρουσία και του...

Ανακοίνωση εορτής των ονομαστηρίων Μητρ. Λαρίσης

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοινώνεται ὅτι λόγῳ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Φιλοξενία: το αντίτιμο του Παραδείσου»

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Επίσκεψη του τ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Το απόγευμα της Πέμπτης, 8ης Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από τον...

Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητρ. Καλαβρύτων Ιερώνυμος

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, την ερχόμενη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023,...

Σύσκεψη της διοικούσας επιτροπής Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Συνήλθε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου,...

«Μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο» Συναυλία της Φιλαρμονικής της Ι.Μ. Ταμασού

Μια θαυμάσια συναυλία της φιλαρμονικής της Μητροπόλεως Ταμασού υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Μάκη Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στό προαύλιο της Μητροπόλεως Ταμασού στο Επισκοπειό...

32000 έτοιμα γεύματα για το καλοκαίρι από το «Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη» στην Μητρόπολη Φθιώτιδος

Τριάντα δυο χιλιάδες έτοιμα γεύματα, χιλιάδες χαμόγελα αισιοδοξίας και αγάπης προσέφερε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο κ. Ιωάννης Μασούτης, Διευθυντής...