Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Γεωργίου και Σπυρίδωνος στην Κουλούρα Ημαθίας, με την ευκαιρία της αυριανής εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καί ἤρξαντο ἀπό μιᾶς πάντες παραι­τεῖσθαι».

Μία ἀπό τίς πολύ γνωστές παρα­βο­λές τοῦ Κυρίου μας ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνω­σμα, τήν παραβολή τοῦ Μεγάλου Δείπνου, ὅπως ὀνομάζεται ἀπό τόν χαρακτηρισμό τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελι­στοῦ Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος μᾶς τήν παραδίδει.

Δέν θά ἀναφερθοῦμε ὅμως στόν ἄνθρωπο πού ἑτοίμασε τό μεγάλο αὐτό δεῖπνο καί ἔστειλε προσκλή­σεις καί κάλεσε πολλούς γιά νά τό χαροῦν καί νά τό ἀπολαύσουν, οὔτε ἀκόμη σέ ἐκείνους τούς ὁποί­ους προσκάλεσε καί ἀνταποκρίθη­καν. Θά μιλήσουμε γιά αὐτούς, τούς πολλούς, οἱ ὁποῖοι ξαφνικά καί ἀπροσδόκητα ἄρχισαν νά ἐπι­στρέφουν τίς προσκλήσεις καί νά δηλώνουν ὅτι δέν θά παρευρε­θοῦν στό δεῖπνο.

«Καί ἤρξαντο ἀπό μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι», σημειώνει ὁ ἱερός εὐαγγελιστής.

Ποιός θά περίμενε, ἀλήθεια, νά ἀρνηθοῦν οἱ ἄνθρωποι μία τόσο τι­μητική πρόσκληση; Ποιός θά περί­μενε νά ἀπορρίψουν ἕνα πλούσιο δεῖπνο;

Καί δέν ἦταν ἕνας καί δύο αὐτοί πού τό ἔκαναν, ἦταν πολλοί, «ἤρ­ξαντο…  πάντες» ἀκούσαμε, ἄρχι­σαν δηλαδή ὅλοι νά παραιτοῦνται. Γιατί ὅμως;

Ὁ Χριστός ἀναφέρει κάποιους ἀπό τούς λόγους πού τούς ἔκαναν νά παραιτηθοῦν, ἀλλά ἀκούοντάς τους καταλαβαίνουμε πώς ἐπρό­κει­το γιά δικαιολογίες πού δέν ἦταν τόσο σημαντικές, ὥστε νά τούς ἀναγκάσουν νά ἀρνηθοῦν τήν πρόσκληση. Ἦταν προφάσεις, γιά τίς ὁποῖες οἱ Πατέρες δίδουν διά­φο­ρες ἑρμηνεῖες.

Ὅμως τό ζητούμενο δέν εἶναι μόνο ποιές προφάσεις προέβαλαν οἱ προσκεκλημένοι, οὔτε ποιές ἦταν οἱ βαθύτερες αἰτίες πού τούς ὁδήγησαν σέ αὐτές καί δέν συμ­μετεῖχαν τελικά στό μεγάλο αὐτό δεῖπνο. Τό ζητούμενο εἶναι γενικό­τερα οἱ προφάσεις, αὐτές πού ἐπι­νο­οῦμε ὅλοι μας γιά νά ἀποφύ­γουμε τίς προσκλήσεις πού μᾶς ἀπευ­θύνει ὁ Θεός.

Καί ὁ Θεός μᾶς ἀπευθύνει καθη­με­ρινά καί διαρκῶς προσκλήσεις γιά νά βρεθοῦμε κοντά του, γιά νά τόν ἀκολουθήσουμε, γιά νά ἐφαρ­μόσουμε στή ζωή μας τό θέλημά του. Μᾶς τίς ἀπευθύνει μέσω τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἱερῶν της μυ­στη­ρίων. Μᾶς τίς ἀπευθύνει μέσω τῶν ἀνθρώπων του καί τῶν συναν­θρώπων μας. Μᾶς τίς ἀπευ­θύνει μέσα ἀπό τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς μας καί μᾶς καλεῖ νά τίς δεχθοῦμε καί νά ἀνταποκριθοῦμε.

Πόσο συχνά ὅμως ἐμεῖς τίς ἀρνούμεθα, τίς ἀπορρίπτουμε καί προσπαθοῦμε νά ἐπινοήσουμε διά­φο­ρες προφάσεις γιά νά δικαιο­λογηθοῦμε στόν ἑαυτό μας καί στόν Θεό;

Πόσες φορές βρίσκουμε ποικίλες δικαιολογίες γιά νά μήν ἐκκλησια­σθοῦμε, γιά νά μήν προσέλθουμε στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολο­γήσεως καί τῆς θείας Εὐχαριστίας, γιά νά μήν προσφέρουμε μία μικρή ἔστω βοήθεια σέ κάποιον ἐνδεῆ ἀδελφό μας πού ἔχει ἀνάγκη, γιά νά μήν ζητήσουμε ἤ καί νά μήν δώσουμε συγχώρηση σέ κάποιον μέ τόν ὁποῖο ἔχουν διαταραχθεῖ οἱ σχέσεις μας;

Πόσες φορές χάνουμε μέ τίς προ­φάσεις μας εὐκαιρίες πνευματικές, εὐκαιρίες σωτηρίας, ἀνάλογες μέ αὐτές πού ἔχασαν οἱ προσκε­κλη­μένοι τοῦ μεγάλου δείπνου; Καί τό σφάλμα μας εἶναι διπλό, γιατί ὄχι μόνο ἀρνούμεθα τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί χάνουμε τήν εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρει, ἀλλά μέ τίς προ­φάσεις μας ἐξαπατοῦμε τόν ἑαυτό μας καί ἐπιχειροῦμε νά ἐξαπατήσουμε καί τόν Θεό.

Ἄν ἐξετάσουμε τόν ἑαυτό μας, ἄν ἐλέγξουμε τή ζωή μας εἶναι βέβαιο ὅτι ὅλοι θά βροῦμε περιπτώσεις πολλές, καθημερινές πού ἀπορρί­ψαμε μία πρόσκληση τοῦ Θεοῦ ἀπό ἀμέλεια, ἀπό ὀκνηρία, ἀπό ἐμμονή στό θέλημά μας, ἀπό λανθασμένη ἱεράρχηση τῶν προτεραιοτήτων τῆς ζωῆς μας.

Δέν θά πρέπει ὅμως νά ξεχνοῦμε ὅτι οὔτε οἱ προσκλήσεις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπεριόριστες ἀλλά οὔτε καί ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας. Ὅσοι προφα­σίσθηκαν διάφορες ἀσχολίες, ὅπως ἀκούσαμε στήν παραβολή τοῦ με­γάλου δείπνου, ἔχασαν τήν εὐκαι­ρία νά συνδειπνήσουν μέ τόν οἰκο­δεσπότη, ἐνῶ κάποιοι πού δέν εἶχαν προσκληθεῖ ἐξ ἀρχῆς ἀπή­λαυ­σαν τήν τιμή καί τή χαρά τῆς συμμετοχῆς τους στό μέγα δεῖπνο.

Δέν θά πρέπει ἀκόμη νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ μεγαλύτερη πρόσκληση πού μᾶς ἀπευθύνει ὁ Χριστός εἶναι αὐτή τῆς συμμετοχῆς μας στή βασιλεία του, ἐκεῖ ὅπου εὐφραί­νονται οἱ ἅγιοι, ὅπως ὁ ἅγιος Σπυρίδων, τόν ὁποῖο ἑορτάζουμε αὔριο καί τιμᾶ ἡ ἐνορία σας, ὁ ὁποῖος ἀπολαμβάνει στόν οὐρανό τά ἀγαθά «ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν».

Καί πῶς ἔφθασε στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος Σπυρίδων; Ἔφθασε ἀξιοποιώντας τίς εὐκαιρίες καί τίς προσκλήσεις πού τοῦ ἀπηύθυνε ὁ Θεός, χωρίς προφάσεις καί χωρίς ἀρνήσεις. Ἔτσι ἀξιώθηκε ἀπό ἕνας ταπεινός καί ἀγράμματος χωρικός πού ἦταν νά ἐκλεγεῖ ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος καί ὄχι μόνο νά κατατροπώσει τόν Ἄρειο στήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἀποδεικνύ­ο­ντας μέ ἕνα κεραμίδι ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά καί νά ἀναδειχθεῖ σέ μέγα καί θαυματουργό ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἐπιτελεῖ μέχρι σήμερα χιλιάδες θαύματα καί λείψανό του διατηρεῖται ἀδιάφθορο.

Τιμώντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς ἀπό σήμερα τόν ἅγιο Σπυρίδωνα, ἄς προσπαθήσουμε νά ἀκολουθήσου­με τό παράδειγμα τῆς ζωῆς του, ὥστε μέ τόν ἀγώνα μας νά ἀνταπο­κρινόμεθα στίς προσκλήσεις τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς πρεσβεῖες του νά ἀξιωθοῦμε νά ἀπολαύσουμε καί ἐμεῖς τή χαρά τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἡ χαρά αὐτή δέν εἶναι μόνο γιά ὁρισμένους, εἶναι γιά ὅλους μας. Ἡ εὐθύνη εἶναι δική μας γιά νά ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί νά τήν ἀπολαύσουμε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Σε αγαπώ περισσότερο, γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό»

 «Σε αγαπώ περισσότερο γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό». Με αυτά τα λόγια και με βουρκωμένα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών απευθύνθηκε στον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ζητώ παντού την ενότητα, ζητώ να ζούμε το Άγιο Πνεύμα»

  Με μία λαμπρή και πανηγυρική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα είκοσι πέντε χρόνια Θεοφιλούς Ποιμαντορίας του Σεβ. Μητροπολίτου...

«Αυτός που πραγματικά διψά, αρκείται και σε μία μόνο σταγόνα αγάπης του Χριστού»

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φραντζή Λαμίας ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας από τηλεοράσεως,...

25 χρόνια Αρχιερατείας Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου

Διπλή χαρά μάς σύναξε απόψε στη σεμνή τούτη εκδήλωση. Η ονομαστική σας εορτή, αφ΄ενός, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, αλλά και η χρονική συγκυρία της, καθώς...

Ο Αρχιεπίσκοπος στην εκδήλωση του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Βοιωτίας Διαχρονικά

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Έρευνας και...

Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τον Προιστάμενο...

Τό Σαββατοκύριακο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας στήν Ι.Μ. Κλεισούρας καί στό Χιλιόδενδρο

Τό Σάββατο 28 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ.Καλλίνικος, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, τήν Ἱερά...

Είη Αυτού η μνήμη αιωνία!

Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, τιμώντας την μνήμη του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου του...

Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή τῆς Χαναναίας ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό...
video

«Life coaching» από τον Ιερό Χρυσόστομο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου το βράδυ χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων...

Με επιτυχία η εορτή των γραμμάτων της Ι.Μ. στη Νάουσα

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η Εορτή των Γραμμάτων της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και...

Ο Καππαδόκης άγιος που τιμάται στον Έβρο

Ο άγιος Δημήτριος ο εκ Μιστίου της Νίγδης της Καππαδοκίας έζησε βίο οσιακό και ανεδείχθη κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τα χαριτόβρυτα λείψανά του βρέθηκαν...

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου στο Ελαιοχώρι Παγγαίου

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος εισηγητής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Το τριήμερο 27-29 Ιανουαρίου 2023, στο αμφιθέατρο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησε το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η χαρά του Υπουργού είναι χαρά για όλους μας»

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που διοργανώθηκε από Αμπλιανίτες επιστήμονες προς τιμήν του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδος κ. Χρήστο Σταϊκούρα, παραβρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...