Το Σάββατο 29 Μαΐου το πρωί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο με την ευκαιρία της εορτής της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά από τη Συμφερούπολη της Κριμαίας στην Ιερά Μονή.

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος και Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο.

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Διάκονον Χειροτονία του π. Ιωάννου Μπατσή εκ Σιατίστης, αδελφού της Ιεράς Μονής, ενώ στο τέλος εψάλησαν τα εγκώμια του Αγίου ενώπιον του θαυματουργού ιερού λειψάνου.

Στην Ακολουθία έψαλλε Βυζαντινός Χορός υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Χασανίδη, ενώ παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και πλήθος ευσεβών πιστών, τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, 29 Μαΐου, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, εορτάζει την συμπλήρωση 27 ετών από την Χειροτονία του ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Αποστολικής Εκκλησίας της Βεροίας.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του κατά την χειροτονία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οἶκος θείου Πνεύματος καί ἐν­διαίτημα Λόγου καί Πατρός, δι᾽ ἔργων σου ἀγαθῶν, δόξασμα γέγο­νας … πάτερ ἁγιώτατε».

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἐγκωμιά­ζει ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τόν ἑορταζόμενο καί τιμώμενο σή­μερα σύγχρονο καί μέγα ἅγιο, τόν ἅγιο Λουκᾶ, τόν ἰατρό καί θερα­πευτή, τόν ἀρχιεπίσκοπο Συμφε­ρου­πόλεως, τοῦ ὁποίου τή μετα­κο­μιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων στή Βέ­ροια πανηγυρίζει ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά μας Μονή, στήν ὁποία θησαυ­ρί­ζονται, μαζί μέ τήν ὁσία Θεο­δο­σία τήν ἐν Κωνσταντινουπόλει, τήν μαρτυρικῶς τελειωθεῖσα καί τι­μωμένη κατά τή σημερινή ἡμέρα, γιά τήν ὁποία ἰσχύουν ἐξίσου οἱ ἐγκωμιαστικοί λόγοι πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ πού προαναφέραμε.

Διότι οἱ λόγοι αὐτοί περιγράφουν τήν ἁγιότητα καί προσδιορίζουν τούς στόχους τούς ὁποίους πρέπει νά ἔχουμε καί ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι τρέ­χουμε ἐπί γῆς «τόν προκείμε­νον ἡμῖν ἀγῶνα», γιά νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ποιοί εἶναι, λοιπόν, αὐτοί οἱ στό­χοι τούς ὁποίους ἐπέτυχε ὁ ἅγιος Λουκᾶς καί ὅλοι οἱ ἅγιοι καί γιά τούς ὁποίους πρέπει νά ἀγωνι­ζό­μεθα καί ἐμεῖς;

Ὁ πρῶτος εἶναι νά γίνουμε «οἶκοι θείου Πνεύμα­τος», νά γίνουμε κα­τοι­κητήρια τοῦ Παναγίου Πνεύμα­τος, νά ἔχουμε καί νά διατηροῦμε δηλαδή τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύμα­τος, τήν ὁποία λαμβάνουμε διά τῶν ἱερῶν μυστη­ρίων τῆς Ἐκκλη­σίας μέσα στήν ψυχή μας καί μέσα στό σῶμα μας, διότι καί τά δύο με­τέχουν τῆς χά­ριτος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐμεῖς ἀγω­νι­ζόμεθα καί προσπα­θοῦ­με νά τά δια­τηροῦμε καθαρά ἀπό τούς ρύ­πους τῆς ἁμαρτίας, ὅταν ἀγωνιζό­μεθα καί προσπαθοῦ­με νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἔχουμε τήν ἀγάπη του καί, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ, νά ποιεῖ Ἐκεῖνος «μονήν» στήν ψυχή μας μαζί μέ τόν Πατέρα του.

Καί ὅταν ἡ ψυχή εἶναι «οἶκος θείου Πνεύματος», τότε εἶναι καί κατοικία τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Θεοῦ Λό­γου, ὁ ὁποῖος μᾶς δίδει τήν κατά Θεόν σοφίαν καί μᾶς ἀποκαλύπτει τόν Πατέρα του, γιά νά πορευ­ό­μεθα στή ζωή μας, ὅπως Ἐκεῖνος θέλει καί ὅπως ἐβάδισαν ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας· καί ἀκό­μη γιά νά ἀποδεικνύουμε αὐτή τή σχέση μας, δοξάζοντας τόν Θεό διά τῶν καλῶν μας ἔργων.

Αὐτό ἔκανε καί ὁ τιμώμενος σή­μερα ἅγιος Λου­κᾶς, ὁ ἰατρός καί θαυματουργός, ὁ ὁποῖος ἐδόξασε διά τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς του πρός τούς ἀνθρώ­πους τόν Θεό, συνεχίζει ὅμως νά τόν δοξάζει διά τῶν θαυμάτων του καί μετά τήν κοίμησή του.

Τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, στόν ναό τοῦ ὁποίου θά λάβεις σέ λίγο τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερω­σύ­νης καί θά γίνεις διάκονος τῆς Ἐκ­κλησίας, καλεῖσαι νά ἀκολου­θή­σεις καί σύ. Ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο ἀξίωμα οὔτε ἕνα ἀνθρώπινο χάρισμα. Εἶναι χά­ρις καί δωρεά τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θά κατέλθει σέ λίγο διά τῆς ἐπικλή­σεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά νά θεραπεύσει τά ἀσθενῆ καί νά ἀναπληρώσει τά ἐλλείποντα, καθι­στώντας σε ἄξιο διάκονο τοῦ Χρι­στοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας του.

Δι᾽ αὐτῆς τῆς χάριτος θά ἀξιωθεῖς νά γίνεις «οἶκος θείου Πνεύματος καί ἐνδιαίτημα τοῦ Λόγου», ὅπως ἦταν καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὥστε νά μπο­ρεῖς, ἄν καί ἄνθρωπος, νά δια­κο­νεῖς τόν ἀρχιερέα καί τόν ἱερέα στήν τέλεση τῶν ἁγίων καί φρι­κτῶν μυστηρίων, νά διακονεῖς τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.

Δέν θά πρέπει ὅμως νά λησμονεῖς ὅτι ἡ διατήρηση καί ἡ αὔξηση αὐ­τῆς τῆς χάριτος, τῆς χάριτος τοῦ πρώτου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης, ἡ ὁποία παρέχεται δωρεάν διά τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά συνεχίζεται τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, χρειάζεται ἀγώνα καί προσπάθεια, ὅπως χρειάζεται καί ἡ φλόγα τοῦ κεριοῦ γιά νά μήν σβύσει, ἀλλά νά αὐξηθεῖ. Χρειά­ζεται ἀγώνα γιά νά μήν τήν ἐμπο­δίζουν οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί μικρότητες νά καίει, ἀλλά νά τήν αὐξάνει ἡ ταπείνωση καί ἡ καθα­ρότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώμα­τος.

Ὁ ἀγώνας αὐτός ἀπαιτεῖ θυσία καί προσφορά στόν Θεό, ἐκ­δα­πά­νηση τοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἀφο­σίωση στήν ἀγάπη καί τή δια­κονία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας.

Τά τελευταῖα χρόνια εἶχες τήν εὐ­καιρία νά διακονήσεις τήν Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ ὡς λαϊκός πλη­σίον τοῦ θείου σου, τοῦ π. Νι­κο­λάου, καί νά ἐξοικειωθεῖς μέ τό ἔργο τῆς Ἐκ­κλησίας μας ἐκτός Ἑλ­λάδος, ἐκεῖ ὅπου θά διακονεῖς πλέον ὡς κλη­ρικός. Ἡ διακονία αὐτή σοῦ δί­δα­ξε πολλά καί σέ προετοίμασε κατάλ­ληλα γιά τήν ἀποστολή πού ἀπό σή­μερα θά ἀνα­λάβεις μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά κατα­στεῖς σκεῦ­ος εὔχρηστον εἰς διακο­νίαν τοῦ Χριστοῦ καί νά φανεῖς ἀντάξιος τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πού θά λάβεις σέ λίγο.

Στή διακονία σου θά σέ συνο­δεύ­ουν οἱ εὐχές τῶν γονέων σου, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄξιοι τιμῆς καί ἐπαί­νου, διότι μέ χαρά δέχθηκαν νά σέ προσφέρουν στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.

Θά σέ ἐνισχύουν οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές τοῦ Σε­βασμιωτάτου Μη­­τροπολίτου Σι­σα­νίου καί Σιατί­στης κ. Ἀθα­να­σίου καί τοῦ νέου Μη­τροπολίτου Ἰτα­­λίας κ. Πολυ­κάρπου, μέ τή σύμ­φω­νη γνώ­μη τοῦ ὁποίου τελοῦμε σήμερα τή χειρο­τονία σου, ἡ εὐχή τοῦ ἀει­μνή­στου πνευματικοῦ σου πατρός, τοῦ π. Βασιλείου, ἀλλά καί τοῦ π. Νικο­λάου, πλησίον τοῦ ὁποίου διακό­νησες τά τελευταῖα χρόνια.

Θά ἔχεις μαζί μέ αὐτές τίς εὐχές καί τίς εὐχές τῶν συλλειτουργούντων ἁγίων Ἀρχιερέων, τοῦ καθηγουμένου καί τῶν πατέρων τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί ὅλων τῶν συμπροσευχομένων κατά τήν ἱερή αὐτή στιγμή, καί τίς δικές μου πα­τρικές εὐχές γιά νά αὐξήσεις τό τά­λαντο πού λαμβάνεις σήμερα ἀπό τόν Θεό, διακονώντας μέ ζῆλο τήν Ἐκκλησία καί τόν Χριστό καί «ἐν παντί συνιστῶν σεαυτόν ὡς Θεοῦ διάκονον», καί γιά νά δίδεις καί σύ τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τή ζωή σου, ὅπου καί ἄν σέ καλέσει ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Χριστός νά τόν διακονήσεις, διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Λουκᾶ ἀλλά καί τοῦ προστάτου σου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Εἴσελθε, λοιπόν, χαίρων γιά νά λά­βεις τή χάρη τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος καί τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών στην Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου

Την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως μας, Πρωτοσύγκελλος και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αναστάσεως...

Λιτά εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου...

Δωδώνης και Κατραμάδος στον νέο Υπουργό Τουρισμού

Την πρώτη συνάντηση εργασίας με τον νέο Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισμού, Αντιπροσωπεία της Διοικούσης...

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η Ι.Μ. Φθιώτιδος στηρίζουν οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Νομού Φθιώτιδος.          ...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: «Δε διαχωρίζω τους πιστούς σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους – Οι πόρτες των Εκκλησιών μας θα είναι...

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καὶ Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι τῆς ἐν...

Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Αρχιεπισκοπής στο Βεάκειο θέατρο

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 1821 – 2021, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 μ.μ., στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Στην παράσταση παρουσιάζεται η...

Ψήφισμα Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών μαζί με το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση...

Ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν ἐν Σμύρνῃ

Προσκυνηματικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν γῆν τῆς Ἰωνίας ἐπραγματοποίησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονυσίου Τζίτζιου, Πρωτοσυγκέλλου...

Επετειακή Μουσική Εκδήλωση Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...
video

Ιερώνυμος Λαρίσης: Μου είπαν ότι αν εμβολιαστώ, στον 3ο Παγκόσμιο τα… έξυπνα όπλα θα με βρουν και θα σκοτωθώ...

Απίστευτα πράγματα μετέφερε πως του είπαν μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, με αφορμή την απόφαση του Ιεράρχη να γίνουν...

Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επίκεντρο το Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στα Κουμπουριανά Αμφίκλειας εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η μνήμη της αγίας οικογένειας του Αγίου Ευσταθίου...

Κορίνθου Διονύσιος: Δια του Σταυρού έρχεται η χάρις του Θεού

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Απ. Παύλου στην Κόρινθο λειτούργησε χθες Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τους...

Εγκατάσταση νέου Εφημερίου στη Φολέγανδρο

Προερχόμενος από τη Μύκονο, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ μετέβη στη Φολέγανδρο και άμα τη αφίξει του ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,...

Ι. Μ. Φθιώτιδος και ΑΠΟΣΤΟΛΗ συνεχίζουν το πρόγραμμα «ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ» και τη νέα περίοδο

 Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνεχίζουν το πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.    ...