Το Σάββατο 29 Μαΐου το πρωί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο με την ευκαιρία της εορτής της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά από τη Συμφερούπολη της Κριμαίας στην Ιερά Μονή.

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος και Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο.

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Διάκονον Χειροτονία του π. Ιωάννου Μπατσή εκ Σιατίστης, αδελφού της Ιεράς Μονής, ενώ στο τέλος εψάλησαν τα εγκώμια του Αγίου ενώπιον του θαυματουργού ιερού λειψάνου.

Στην Ακολουθία έψαλλε Βυζαντινός Χορός υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Χασανίδη, ενώ παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και πλήθος ευσεβών πιστών, τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, 29 Μαΐου, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, εορτάζει την συμπλήρωση 27 ετών από την Χειροτονία του ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Αποστολικής Εκκλησίας της Βεροίας.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του κατά την χειροτονία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οἶκος θείου Πνεύματος καί ἐν­διαίτημα Λόγου καί Πατρός, δι᾽ ἔργων σου ἀγαθῶν, δόξασμα γέγο­νας … πάτερ ἁγιώτατε».

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἐγκωμιά­ζει ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τόν ἑορταζόμενο καί τιμώμενο σή­μερα σύγχρονο καί μέγα ἅγιο, τόν ἅγιο Λουκᾶ, τόν ἰατρό καί θερα­πευτή, τόν ἀρχιεπίσκοπο Συμφε­ρου­πόλεως, τοῦ ὁποίου τή μετα­κο­μιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων στή Βέ­ροια πανηγυρίζει ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά μας Μονή, στήν ὁποία θησαυ­ρί­ζονται, μαζί μέ τήν ὁσία Θεο­δο­σία τήν ἐν Κωνσταντινουπόλει, τήν μαρτυρικῶς τελειωθεῖσα καί τι­μωμένη κατά τή σημερινή ἡμέρα, γιά τήν ὁποία ἰσχύουν ἐξίσου οἱ ἐγκωμιαστικοί λόγοι πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ πού προαναφέραμε.

Διότι οἱ λόγοι αὐτοί περιγράφουν τήν ἁγιότητα καί προσδιορίζουν τούς στόχους τούς ὁποίους πρέπει νά ἔχουμε καί ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι τρέ­χουμε ἐπί γῆς «τόν προκείμε­νον ἡμῖν ἀγῶνα», γιά νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ποιοί εἶναι, λοιπόν, αὐτοί οἱ στό­χοι τούς ὁποίους ἐπέτυχε ὁ ἅγιος Λουκᾶς καί ὅλοι οἱ ἅγιοι καί γιά τούς ὁποίους πρέπει νά ἀγωνι­ζό­μεθα καί ἐμεῖς;

Ὁ πρῶτος εἶναι νά γίνουμε «οἶκοι θείου Πνεύμα­τος», νά γίνουμε κα­τοι­κητήρια τοῦ Παναγίου Πνεύμα­τος, νά ἔχουμε καί νά διατηροῦμε δηλαδή τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύμα­τος, τήν ὁποία λαμβάνουμε διά τῶν ἱερῶν μυστη­ρίων τῆς Ἐκκλη­σίας μέσα στήν ψυχή μας καί μέσα στό σῶμα μας, διότι καί τά δύο με­τέχουν τῆς χά­ριτος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐμεῖς ἀγω­νι­ζόμεθα καί προσπα­θοῦ­με νά τά δια­τηροῦμε καθαρά ἀπό τούς ρύ­πους τῆς ἁμαρτίας, ὅταν ἀγωνιζό­μεθα καί προσπαθοῦ­με νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἔχουμε τήν ἀγάπη του καί, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ, νά ποιεῖ Ἐκεῖνος «μονήν» στήν ψυχή μας μαζί μέ τόν Πατέρα του.

Καί ὅταν ἡ ψυχή εἶναι «οἶκος θείου Πνεύματος», τότε εἶναι καί κατοικία τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Θεοῦ Λό­γου, ὁ ὁποῖος μᾶς δίδει τήν κατά Θεόν σοφίαν καί μᾶς ἀποκαλύπτει τόν Πατέρα του, γιά νά πορευ­ό­μεθα στή ζωή μας, ὅπως Ἐκεῖνος θέλει καί ὅπως ἐβάδισαν ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας· καί ἀκό­μη γιά νά ἀποδεικνύουμε αὐτή τή σχέση μας, δοξάζοντας τόν Θεό διά τῶν καλῶν μας ἔργων.

Αὐτό ἔκανε καί ὁ τιμώμενος σή­μερα ἅγιος Λου­κᾶς, ὁ ἰατρός καί θαυματουργός, ὁ ὁποῖος ἐδόξασε διά τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς του πρός τούς ἀνθρώ­πους τόν Θεό, συνεχίζει ὅμως νά τόν δοξάζει διά τῶν θαυμάτων του καί μετά τήν κοίμησή του.

Τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, στόν ναό τοῦ ὁποίου θά λάβεις σέ λίγο τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερω­σύ­νης καί θά γίνεις διάκονος τῆς Ἐκ­κλησίας, καλεῖσαι νά ἀκολου­θή­σεις καί σύ. Ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο ἀξίωμα οὔτε ἕνα ἀνθρώπινο χάρισμα. Εἶναι χά­ρις καί δωρεά τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θά κατέλθει σέ λίγο διά τῆς ἐπικλή­σεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά νά θεραπεύσει τά ἀσθενῆ καί νά ἀναπληρώσει τά ἐλλείποντα, καθι­στώντας σε ἄξιο διάκονο τοῦ Χρι­στοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας του.

Δι᾽ αὐτῆς τῆς χάριτος θά ἀξιωθεῖς νά γίνεις «οἶκος θείου Πνεύματος καί ἐνδιαίτημα τοῦ Λόγου», ὅπως ἦταν καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὥστε νά μπο­ρεῖς, ἄν καί ἄνθρωπος, νά δια­κο­νεῖς τόν ἀρχιερέα καί τόν ἱερέα στήν τέλεση τῶν ἁγίων καί φρι­κτῶν μυστηρίων, νά διακονεῖς τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.

Δέν θά πρέπει ὅμως νά λησμονεῖς ὅτι ἡ διατήρηση καί ἡ αὔξηση αὐ­τῆς τῆς χάριτος, τῆς χάριτος τοῦ πρώτου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης, ἡ ὁποία παρέχεται δωρεάν διά τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά συνεχίζεται τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, χρειάζεται ἀγώνα καί προσπάθεια, ὅπως χρειάζεται καί ἡ φλόγα τοῦ κεριοῦ γιά νά μήν σβύσει, ἀλλά νά αὐξηθεῖ. Χρειά­ζεται ἀγώνα γιά νά μήν τήν ἐμπο­δίζουν οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί μικρότητες νά καίει, ἀλλά νά τήν αὐξάνει ἡ ταπείνωση καί ἡ καθα­ρότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώμα­τος.

Ὁ ἀγώνας αὐτός ἀπαιτεῖ θυσία καί προσφορά στόν Θεό, ἐκ­δα­πά­νηση τοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἀφο­σίωση στήν ἀγάπη καί τή δια­κονία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας.

Τά τελευταῖα χρόνια εἶχες τήν εὐ­καιρία νά διακονήσεις τήν Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ ὡς λαϊκός πλη­σίον τοῦ θείου σου, τοῦ π. Νι­κο­λάου, καί νά ἐξοικειωθεῖς μέ τό ἔργο τῆς Ἐκ­κλησίας μας ἐκτός Ἑλ­λάδος, ἐκεῖ ὅπου θά διακονεῖς πλέον ὡς κλη­ρικός. Ἡ διακονία αὐτή σοῦ δί­δα­ξε πολλά καί σέ προετοίμασε κατάλ­ληλα γιά τήν ἀποστολή πού ἀπό σή­μερα θά ἀνα­λάβεις μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά κατα­στεῖς σκεῦ­ος εὔχρηστον εἰς διακο­νίαν τοῦ Χριστοῦ καί νά φανεῖς ἀντάξιος τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πού θά λάβεις σέ λίγο.

Στή διακονία σου θά σέ συνο­δεύ­ουν οἱ εὐχές τῶν γονέων σου, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄξιοι τιμῆς καί ἐπαί­νου, διότι μέ χαρά δέχθηκαν νά σέ προσφέρουν στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.

Θά σέ ἐνισχύουν οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές τοῦ Σε­βασμιωτάτου Μη­­τροπολίτου Σι­σα­νίου καί Σιατί­στης κ. Ἀθα­να­σίου καί τοῦ νέου Μη­τροπολίτου Ἰτα­­λίας κ. Πολυ­κάρπου, μέ τή σύμ­φω­νη γνώ­μη τοῦ ὁποίου τελοῦμε σήμερα τή χειρο­τονία σου, ἡ εὐχή τοῦ ἀει­μνή­στου πνευματικοῦ σου πατρός, τοῦ π. Βασιλείου, ἀλλά καί τοῦ π. Νικο­λάου, πλησίον τοῦ ὁποίου διακό­νησες τά τελευταῖα χρόνια.

Θά ἔχεις μαζί μέ αὐτές τίς εὐχές καί τίς εὐχές τῶν συλλειτουργούντων ἁγίων Ἀρχιερέων, τοῦ καθηγουμένου καί τῶν πατέρων τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί ὅλων τῶν συμπροσευχομένων κατά τήν ἱερή αὐτή στιγμή, καί τίς δικές μου πα­τρικές εὐχές γιά νά αὐξήσεις τό τά­λαντο πού λαμβάνεις σήμερα ἀπό τόν Θεό, διακονώντας μέ ζῆλο τήν Ἐκκλησία καί τόν Χριστό καί «ἐν παντί συνιστῶν σεαυτόν ὡς Θεοῦ διάκονον», καί γιά νά δίδεις καί σύ τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τή ζωή σου, ὅπου καί ἄν σέ καλέσει ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Χριστός νά τόν διακονήσεις, διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Λουκᾶ ἀλλά καί τοῦ προστάτου σου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Εἴσελθε, λοιπόν, χαίρων γιά νά λά­βεις τή χάρη τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος καί τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αλήθεια της Πίστεως είναι η κόκκινη γραμμή μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ετέλεσε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 13 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία...