ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΘΗΡΑΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ

Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμ­φι­λό­χιος (κα­τά κό­σμον Πα­να­γι­ώ­της) Ρου­σά­κης γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το έ­τος 1970. Μετά την αποφοίτησή του από την Ρι­ζάρειο Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Σχο­λή, ε­φοί­τη­σε και έ­λα­βε το πτυ­χίο του α­πό την Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών.

Ε­κά­ρη μο­να­χός την 1.11.1993 στην Ι­ε­ρά Μο­νή Α­σω­μά­των Πε­τρά­κη υ­πό του τό­τε κα­θη­γου­μέ­νου μακαριστού Αρ­χιμανδρίτου Χρι­στο­φό­ρου Πα­πα­δο­πού­λου. Σε­πτή εν­το­λή του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κυ­ρού Σε­ρα­φείμ χει­ρο­το­νή­θη­κε Διά­κο­νος την 2.11.1993 υ­πό του Μη­τρο­πο­λί­του Γρε­βε­νών κυ­ρού Σερ­γί­ου και Πρε­σβύ­τε­ρος την 17.6.1995 υ­πό του Θε­ο­φι­λε­στά­του ε­πι­σκό­που Κερ­νί­τσης κυ­ρού Λε­ον­τί­ου και αυ­θη­με­ρόν έ­λα­βε το οφ­φί­κιο του Αρ­χι­μαν­δρί­του.

Ως Δι­ά­κο­νος υ­πη­ρέ­τη­σε στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Πα­να­γί­ας Φα­νε­ρω­μέ­νης Χο­λαρ­γού και Προ­φή­του Η­λιού Παγ­κρα­τί­ου, ε­νώ ως Πρε­σβύ­τε­ρος στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Κυ­νο­σάρ­γους, ανα­πτύσσοντας πλού­σιο πνευ­μα­τι­κό, φιλανθρωπικό, κοι­νω­νι­κό και κατηχητικό έρ­γο. Ως πρό­ε­δρος του Εκ­κλησιαστικού Συμ­βου­λί­ου του ως εί­ρη­ται Ι­ε­ρού Να­ού ερ­γά­στη­κε για την α­πο­πε­ρά­τω­ση και α­γι­ο­γρά­φη­σή του, κα­θώς και για την εκ βά­θρων ανοι­κο­δό­μη­ση Ε­νο­ρια­κού Πνευ­μα­τι­κού Κέν­τρου.

Το έ­τος 1994 άρχισε να προ­σφέ­ρει τις υ­πη­ρε­σί­ες του ως με­τα­κλη­τός υ­πάλ­λη­λος στην τό­τε οι­κο­νο­μι­κή υ­πη­ρε­σί­α της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Το 1999 με­τε­τέ­θη στις Κεν­τρι­κές υ­πη­ρε­σί­ες της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ό­που μέ­χρι της ε­κλο­γής του υπη­ρέ­τη­σε ως Γραμ­μα­τεύς πα­ρά τω Αρ­χι­γραμ­μα­τεί.

Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Θήρας, Αμοργού και Νήσων και η χει­ρο­το­νί­α αυ­τού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, την Δευτέρα 18 Οκτω­βρί­ου 2021.

*****

Ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 68 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 8 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, ψή­φους 69

2) Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος, ψή­φους 13

3) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, ψή­φους 13

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν καί 2 λευ­κές ψῆ­φοι.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, μέ 61 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των, ὁ Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος 6 ψήφους, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος ἔλαβε 2 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 4 λευκές καί 2 ἄκυρες ψῆ­φοι

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγου – Καθηγητού Πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας κατείχαν υψηλά αξιώματα στις κρατικές υπηρεσίες των χωρών τους. Στα πρωτοβυζαντινά χρόνια μια πλειάδα...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κανονικά και με την παρουσία πιστών η Λιτανεία του Αγ. Δημητρίου

Κατόπιν δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και της έντονης παραφιλολογίας που αναπτύχθηκε, σχετικά με το θέμα της Λιτανείας του...

Το 21΄ στην Εύβοια και τις Βόρειες Σποράδες

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μετέβη στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, όπου...

ΠΑΤΡΑ: Ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος μιλά για την δίκη του! Ποιους βάζει «στο κάδρο»

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μάγνη Δεν περιμένουμε μάσκες, χαιρετισμό με τους αγκώνες και άλλα συναφή. Διαβεβαιώνουμε από πλευράς μας, για το τυπικό, ότι είμαστε υγειονομικά αβλαβείς....

Αντιδράσεις από Iεράρχες για «βεβιασμένη κούρσα» διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΝΚ», η συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνόδου τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου ήταν θυελλώδης, καθώς υπήρξαν ιεράρχες, που - επιβεβαιώνοντας το χθεσινό...

Επετειακή εκδήλωση της Ι.Μ. Ιλίου στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του...

Σε εορταστικό κλίμα και με αξιοσημείωτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου 2021, στο Δημαρχείο Αχαρνών, η επετειακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από...

Δοξολογία στον Ναό της Αγίας Σκέπης για τα 109α Ελευθέρια της Έδεσσας

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, μνήμη του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά, πολιούχου της Έδεσσας, εορτάσθηκαν τα 109α ελευθέρια της της πόλης από τον Τουρκικό...

Τριετές Μνημόσυνο Επισκόπου Τανάγρας Πολυκάρπου

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος συνιερούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Χειροτονία νέου κληρικού στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης

Χειροτονία νέου κληρικού τελέστηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης. Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας...

Χειροτονία Νέου Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

Μέσα σέ κλῖμα πνευματικῆς εὐφροσύνης τήν Κυριακή 17η Ὀκτωβρίου 2021 τιμήθηκε στήν τοπική μας Ἐκκλησία ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων ἐν Νικαίᾳ...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας...

ΚΘ´ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021 στην Χαλκίδα

Ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στό πλαίσιο τῶν φετινῶν ΚΘ´ Δημητρίων 2021, ἔχει τήν πνευματική χαρά νά Σᾶς προσκαλέσει στήν παρουσίαση...

Εορτάσθηκε μεγαλόπρεπα ο Πολιούχος της Λαμίας Ευαγγελιστής Λουκάς

Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και με πάνδημη συμμετοχή του λαού εορτάσθηκε την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας,...

Στέλνουν επιτροπή στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης με την ευλογία του Πατριάρχη

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 18 Ὀκτωβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μοναδικό θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί...

Έκλεισε μοναστήρι στην Ι.Μ. Μαντινείας λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Κατόπιν βεβαιώσεως τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας ὅτι ἐνεφανίσθησαν  κρούσματα τῆς νόσου COVID-19 εἰς τήν...