ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

 Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλά­των (Κρι­κρής) ε­γεν­νή­θη στην Ι­ε­ρά νή­σο της Πά­τμου το έ­τος 1962, ό­που πα­ρα­κο­λού­θη­σε τις εγ­κύ­κλι­ες σπου­δές και α­πε­φοί­τη­σε α­πό την Πα­τμιά­δα Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Σχο­λή. Το έ­τος 1977 ει­σή­χθη ως δό­κι­μος μο­να­χός στην Ι­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή και Σταυ­ρο­πη­για­κή Μο­νή Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου και τον Α­πρί­λιο του 1979 ε­κά­ρη μο­να­χός υ­πό του θεί­ου του, μα­κα­ρι­στού Κα­θη­γου­μέ­νου Ι­σι­δώ­ρου (με­τέ­πει­τα Ε­πι­σκό­που Τράλ­λε­ων), λα­βών το ό­νο­μα Πλά­των, προς τι­μήν του Α­γί­ου Ε­θνοϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Πλά­τω­νος Α­ϊ­βα­ζί­δου, συγ­γε­νούς εκ πα­τρός του. Υ­πη­ρέ­τη­σε ως Κω­δι­κο­γρά­φος της Μο­νής, Κα­τη­χη­τής της Πα­τρι­αρ­χι­κής Ε­ξαρ­χί­ας Πά­τμου και α­σχο­λή­θη­κε με την πα­λαι­ο­γρα­φί­α στην Πα­τμια­κή Βι­βλι­ο­θή­κη.

Χει­ρο­το­νη­θείς Δι­ά­κο­νος το 1983, δι­ο­ρί­σθη­κε στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Αμ­πε­λο­κή­πων και Πρε­σβύ­τε­ρος-Αρ­χι­μαν­δρί­της το έ­τος 1985, υ­πη­ρε­τή­σας στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πε­ρι­στε­ρί­ου, α­να­πτύ­ξας πλού­σια πνευ­μα­τι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα σε ό­λους τους το­μείς της ε­νο­ρια­κής ποι­μαν­τι­κής. Ε­πί δε­κα­ε­τί­αν ε­ξέ­δι­δε και δι­ηύ­θυ­νε το μη­νια­ίο πε­ρι­ο­δι­κό «Ε­νο­ρια­κή Δι­α­κο­νί­α». Το 1997 με­τα­τέ­θη­κε στην Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, ό­που έ­ως σή­με­ρα δι­α­κο­νούσε ως Προ­ϊ­στά­με­νος του Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ου Δη­μή­τρίου Αμ­πε­λο­κή­πων, τον ο­ποί­ον ε­ξω­ρά­ι­σε, ε­πε­ρά­τω­σε δε και εξό­πλι­σε Ε­νο­ρια­κό Ξε­νώ­να Φι­λο­ξε­νί­ας, ι­δρύ­σας εν­τός αυ­τού Πα­ρεκ­κλή­σιο προς τι­μήν της Ο­σί­ας Μα­ρί­ας της Αι­γυ­πτί­ας.

Σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γί­α στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών. Α­πό τα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια υ­πήρ­ξε ζω­η­ρό το εν­δι­α­φέ­ρον του για την Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Ιστο­ρί­α και την σχέ­ση της Εκ­κλη­σί­ας με το Γέ­νος. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Α­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης (1996-1998). Το ε­πό­με­νο έ­τος έ­λα­βε Δί­πλω­μα Ει­δί­κευ­σης (m­a­s­t­er) στον το­μέ­α της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Ι­στο­ρί­ας και Δογ­μα­τι­κής Θε­ο­λο­γί­ας με τον βαθ­μό Ά­ρι­στα. Το 2002 εκ­πο­νή­σας δι­δα­κτο­ρι­κή δι­α­τρι­βή α­νε­κη­ρύ­χθη α­ρι­στού­χος Δι­δά­κτωρ Θε­ο­λο­γί­ας της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Α.Π.Θ.

Ε­πί τε­τρα­ε­τί­αν υ­πη­ρέ­τη­σε ως Συ­νερ­γά­της του Γρα­φεί­ου Τύ­που και Δη­μο­σί­ων Σχέ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Αρ­χι­συν­τά­κτης της ε­φη­με­ρί­δος «Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Α­λή­θεια». Α­πό το 1998 έως σή­με­ρον υ­πη­ρε­τεί ως Γραμ­μα­τεύς του Ι­δι­αι­τέ­ρου Γρα­φεί­ου του μα­κα­ρι­στού Αρ­χι­ε­πι­σκό­που κυ­ρού Χρι­στο­δού­λου και του νυν Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, Ει­ση­γη­τής της Αρ­χι­γραμ­μα­τείας της Ι­ε­ράς Συνό­δου, Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Γυ­ναι­κεί­ων Θε­μά­των, Υ­πεύ­θυ­νος του Δι­α­μη­τρο­πο­λι­τι­κού Δι­κτύ­ου Γυναι­κών και Ε­πι­με­λη­τής εκ­δό­σεως των «Δι­πτύ­χων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος».

Εί­ναι μέ­λος της Δω­δε­κα­νη­σια­κής Ι­στο­ρι­κής και Λο­γο­τε­χνι­κής Ε­ται­ρεί­ας και συμ­με­τέσχε σε πολ­λές εκ­κλη­σι­α­στι­κές απο­στο­λές, συν­δι­α­σκέ­ψεις και συ­νέ­δρια. Δί­δα­ξε σε σχο­λές γο­νέ­ων και σε συ­νά­ξεις φοι­τη­τών και ε­πι­στη­μό­νων. Αρ­θρο­γρα­φεί σε ε­φη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά, έ­χει δώ­σει δι­α­λέ­ξεις και έ­χει συγ­γρά­ψει με­λέ­τες θε­ο­λο­γι­κού και ι­στο­ρι­κού κυ­ρί­ως εν­δι­α­φέ­ρον­τος.

Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης και η χει­ρο­το­νί­α αυ­τού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου το Σάββατο 9 Οκτω­βρί­ου 2021.

****

Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 66 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 10 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς.

Ἀκο­λού­θησε ἡ δι­α­δι­κα­σία τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Πλάτων Κρικρῆς, ψή­φους 59

2) Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, ψή­φους 48

3) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀντώνιος Πακαλίδης, ψή­φους 5

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ 1 λευκή ψῆ­φος.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Πλάτων Κρικρῆς μέ 55 ψή­φους, ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος ἔλαβε 18 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 4 λευ­κές ψῆ­φοι.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγου – Καθηγητού Πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας κατείχαν υψηλά αξιώματα στις κρατικές υπηρεσίες των χωρών τους. Στα πρωτοβυζαντινά χρόνια μια πλειάδα...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κανονικά και με την παρουσία πιστών η Λιτανεία του Αγ. Δημητρίου

Κατόπιν δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και της έντονης παραφιλολογίας που αναπτύχθηκε, σχετικά με το θέμα της Λιτανείας του...

Το 21΄ στην Εύβοια και τις Βόρειες Σποράδες

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μετέβη στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, όπου...

ΠΑΤΡΑ: Ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος μιλά για την δίκη του! Ποιους βάζει «στο κάδρο»

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μάγνη Δεν περιμένουμε μάσκες, χαιρετισμό με τους αγκώνες και άλλα συναφή. Διαβεβαιώνουμε από πλευράς μας, για το τυπικό, ότι είμαστε υγειονομικά αβλαβείς....

Αντιδράσεις από Iεράρχες για «βεβιασμένη κούρσα» διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΝΚ», η συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνόδου τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου ήταν θυελλώδης, καθώς υπήρξαν ιεράρχες, που - επιβεβαιώνοντας το χθεσινό...

Επετειακή εκδήλωση της Ι.Μ. Ιλίου στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του...

Σε εορταστικό κλίμα και με αξιοσημείωτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου 2021, στο Δημαρχείο Αχαρνών, η επετειακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από...

Δοξολογία στον Ναό της Αγίας Σκέπης για τα 109α Ελευθέρια της Έδεσσας

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, μνήμη του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά, πολιούχου της Έδεσσας, εορτάσθηκαν τα 109α ελευθέρια της της πόλης από τον Τουρκικό...

Τριετές Μνημόσυνο Επισκόπου Τανάγρας Πολυκάρπου

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος συνιερούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Χειροτονία νέου κληρικού στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης

Χειροτονία νέου κληρικού τελέστηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης. Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας...

Χειροτονία Νέου Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

Μέσα σέ κλῖμα πνευματικῆς εὐφροσύνης τήν Κυριακή 17η Ὀκτωβρίου 2021 τιμήθηκε στήν τοπική μας Ἐκκλησία ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων ἐν Νικαίᾳ...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας...

ΚΘ´ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021 στην Χαλκίδα

Ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στό πλαίσιο τῶν φετινῶν ΚΘ´ Δημητρίων 2021, ἔχει τήν πνευματική χαρά νά Σᾶς προσκαλέσει στήν παρουσίαση...

Εορτάσθηκε μεγαλόπρεπα ο Πολιούχος της Λαμίας Ευαγγελιστής Λουκάς

Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και με πάνδημη συμμετοχή του λαού εορτάσθηκε την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας,...

Στέλνουν επιτροπή στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης με την ευλογία του Πατριάρχη

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 18 Ὀκτωβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μοναδικό θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί...

Έκλεισε μοναστήρι στην Ι.Μ. Μαντινείας λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Κατόπιν βεβαιώσεως τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας ὅτι ἐνεφανίσθησαν  κρούσματα τῆς νόσου COVID-19 εἰς τήν...