Γράφει ο Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τελευταῖα, καλοί μου φίλοι, ὅπως εἴπαμε καὶ στὸ προηγούμενο φύλλο, δημοσιεύτηκε μία μεγάλη παγκόσμια ἔρευνα[1] σχετικὰ μὲ τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων στὸν Θεό. Κι εἶναι ἀλήθεια, ὅπως θὰ δοῦμε, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀναδείχθηκαν πρωταθλητὲς τῆς εὐσέβειας!

Συγκεκριμένα ἡ ἔρευνα αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ τὸ Ἀμερικανικὸ Pew Research Center σὲ 34 χῶρες (ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 13 ἀνήκουν στὴν Ε.Ε.) μὲ τὴ συμμετοχὴ 38.426 πολιτῶν, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Χώρας μας.

Καὶ τί προέκυψε; Ὅτι καταλαμβάνουμε τὴν πρώτη θέση στὸ δυτικὸ κόσμο ὅσον ἀφορᾶ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ ταυτίζεται μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ πρώτη θέση στὸν δυτικὸ κόσμο ἐπίσης (πάνω καὶ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ) ὅσον ἀφορᾶ τὴ σημασία τῆς θρησκείας στὴ ζωή μας. Ἀκόμη ἔδειξε ἡ ἔρευνα αὐτὴ ὅτι καταλαμβάνουμε τὴν δεύτερη θέση στὸ δυτικὸ κόσμο ὅσον ἀφορᾶ τὴ σημασία ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς καὶ ἡ προσευχή, παρακαλῶ, στὴ ζωή μας ἐπίσης!

Κι ἐνῷ ἡ ἔρευνα αὐτὴ ἔδειξε ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ εἶναι μεγαλύτερη στὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες ἀπ’ ὅσο στὶς ἀνεπτυγμένες, ἐξαίρεση σ’ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἡ Ἑλλάδα ποὺ εἶναι πρώτη μὲ δεύτερη τὴν Τουρκία, οἱ ὁποῖες, ἂν καὶ ἔχουν ἀνεπτυγμένες οἰκονομίες, διαφοροποιοῦνται στὸ θέμα!

* * *

Ἀναλυτικότερα, στὴν πεποίθηση ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ εἶναι προϋπόθεση, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς ἠθικός, ἀπὸ τὰ 13 κράτη τῆς Ε.Ε., στὰ ὁποῖα διεν­εργήθηκε ἡ ἔρευνα, ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρώτη μὲ 53%, ἀκολουθεῖ ἡ Βουλγαρία μὲ 50% καὶ ἡ Σλοβακία μὲ 45%. Οἱ «θρησκευόμενες» ΗΠΑ εἶναι μὲ 44%, ὁ δὲ Καναδὰς μὲ 26%. Ἡ Γαλλία μόλις μὲ 15%, ἡ Τσεχία μὲ 14% καὶ ἡ Σουηδία μὲ 9%!

Στὴν ἐρώτηση ἂν ἡ θρησκεία εἶναι σημαντικὴ στὴ ζωή μας, ἡ Ἑλλάδα εἶναι παντοῦ πρώτη (καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν δυτικὸ κόσμο) μὲ τὸ 80% νὰ ἀπαντᾶ ὅτι εἶναι «σημαντικὴ» καὶ «πολὺ σημαντικὴ» καὶ μόλις τὸ 20% νὰ ἀπαντᾶ «λίγο» ἢ «καθόλου»! Στὶς ΗΠΑ εἶναι 70% καὶ 30% ἀντίστοιχα. Δεύτερη στὴν Εὐρώπη, μετὰ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ Πολωνία μὲ 69% καὶ 27% ἀντίστοιχα.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ Σουηδοὶ δήλωσαν σὲ ποσοστὸ 78% ὅτι ἡ θρησκεία ἔχει ἐλάχιστη ἢ καθόλου σημασία στὴ ζωή τους καὶ ἀκολουθοῦν οἱ Τσέχοι μὲ 72%, οἱ Γάλλοι μὲ 66%, οἱ Ὁλλανδοὶ μὲ 60% καὶ οἱ Βρετανοὶ μὲ 60%!

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν προσευχή, τὸ 73% τῶν Ἑλλήνων ἀπάντησε ὅτι παίζει σημαντικὸ ρόλο στὴ ζωή του, ὅπως καὶ ὁ Θεὸς (82%). Ἔτσι μὲ τὰ ποσοστὰ αὐτὰ κατέχουμε τὴν δεύτερη θέση στὸν κόσμο ἀνάμεσα στὶς ἀνεπτυγμένες οἰκονομίες. Τὴν πρώτη θέση κατέχει ἡ Τουρκία μὲ 89% καὶ τὴν τρίτη ἡ Ἀργεντινὴ μὲ 79%!

* * *

Χαρεῖτε καὶ δοξάστε τὸν Θεό! Εἴμαστε ἕνας λαὸς ποὺ θρησκεύει! Καὶ αὐτὸ φαίνεται σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ βίου μας. Μπορεῖ νὰ μὴ εἴμαστε, ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἀλλὰ καὶ ὅπως θὰ θέλαμε, ὅμως τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικὰ μὲ ὅσα συμβαίνουν στὴν Εὐρώπη, στὴ λεγόμενη Δύση καὶ τουλάχιστον στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες τοῦ κόσμου.

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι δὲν μπόρεσε ἡ παγκοσμιοποίηση νὰ μᾶς ἰσοπεδώσει, ὅπως πασχίζει καθημερινά!!!

Φαίνεται ὅτι τὰ τόσο ἰσοπεδωτικὰ ἐπίσης ΜΜΕ, ποὺ δὲν προβάλλουν τίποτα τὸ θρησκευτικὸ (καὶ πατριωτικό!) οὔτε καὶ τὶς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν (πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ μόνο ποὺ θὰ μᾶς ποῦν εἶναι γιά… τὴν ἐπάρκεια τῆς ἀγορᾶς καὶ τὶς τιμὲς τῶν προϊόντων!!!), ναί, τίποτα τὸ οὐσιαστικὸ καὶ αὐτὰ δὲν κατορθώνουν!

Φαίνεται ὅτι δὲν κατορθώνει οὔτε καὶ αὐτὸς ὁ ὑποβιβασμὸς τῆς παιδείας, ἡ παραγκώνιση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καὶ τῆς ἐξομολόγησης τῶν παιδιῶν κ.λπ. κ.λπ. ποὺ ὅλο καὶ ἀτονοῦν καὶ κάποια ἀποτελοῦν ἤδη μία μακρινὴ ἀνάμνηση. Φθάνει νὰ δεῖ κανεὶς τὰ παλιὰ βιβλία τῶν ἀναγνωστικῶν καὶ νὰ τὰ συγκρίνει μὲ τὰ σημερινά, γιὰ νὰ καταλάβει τὸ τί ἔχει ἐπιχειρηθεῖ ἐπ’ αὐτοῦ!

Φαίνεται ὅτι οὔτε οἱ διάφοροι νόμοι ποὺ ἀσταμάτητα ψηφίζονται ἀνεξάρτητα ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ κυβερνᾶ τὴ Χώρα μας (μία ἔρευνα ἐπ’ αὐτοῦ τουλάχιστον γιὰ τὰ τελευταῖα 30 χρόνια θὰ ἄξιζε τὸν κόπο καὶ θὰ μᾶς ἄφηνε ὅλους ἐμβρόντητους!), δὲν ἔχουν ἀποδώσει τοὺς καρποὺς ποὺ στοχεύουν στὸ ὄνομα τάχα τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητας, τῆς δικαιοσύνης κ.λπ. κλπ.!

Φαίνεται ὅτι οὔτε καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ καταιγισμὸς ποὺ ἔχει γίνει τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὶς νέες τεχνολογίες ὅσον ἀφορᾶ τὴν μέσῳ αὐτῆς διακίνηση τῆς διαφθορᾶς, ἰδιαίτερα δὲ στὴ νεολαία, δὲν ἔχει ἀποδώσει τὰ ἀναμενόμενα!

Φαίνεται ὅτι καὶ τὰ ὅσα ἔχουν γίνει τελευταῖα ἀκόμη καὶ μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ κορωνοϊοῦ (ὅπως τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν ἀκόμη καὶ τὴν Μ. Ἑβδομάδα, τὴν προπαγάνδα κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας τοῦ ἀνεπανάληπτου αὐτοῦ θαύματος ποὺ διενεργεῖται δύο χιλιετίες τώρα, τὶς ἐλάχιστες θέσεις πιστῶν ποὺ «ἐπιτρέπεται» νὰ ὑπάρχουν ἐντὸς τῶν Ἱ. Ναῶν κ.λπ.), τίποτα κι ἐδῶ δὲν ἀποδίδουν!

* * *

Λοιπόν, αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ πίστη τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία εἶναι καὶ Ὀρθόδοξη Χριστιανική, εἶναι τὸ μέγιστο πρόβλημα τῆς «διεθνοῦς τῶν πονηρῶν». Ἐκείνης ποὺ δεκαετίες τώρα, ποικιλοτρόπως πασχίζει, νὰ μᾶς πλήξει τὰ πολιτιστικά μας ἀποθέματα, ὅπως τὰ λένε οἱ ἴδιοι, δηλαδὴ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τὴ φιλοπατρία μας, τὴν ἱστορία μας, τὴν γλώσσα μας, τὶς παραδόσεις μας κ.λπ.

Πότε ἐπιτέλους θὰ ἀναρωτηθοῦν ὅτι κάνοντας ὅλα αὐτὰ σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων, μήπως τελικὰ τὰ κάνουν σὲ Ἐκεῖνον ποὺ πιστεύουν οἱ Ἕλληνες καὶ τοὺς στηρίζει; Εἶναι τόσο ἄθεοι καὶ τόσο δεδηλωμένοι ἐχθροί Του τελικά; Καὶ τί πιστεύουν, ὅτι συνεχίζοντάς τα, θὰ νικήσουν; Ἂς δοῦν τί ἔγινε στὴν ἱστορία… Ἂς ἀνοίξουν ὅποιο κεφάλαιό της θέλουν… Καὶ σὲ ὅποια ἐποχὴ θέλουν… 2000 χρόνια, τώρα, ἔχουν πάρα πολλὰ νὰ τοὺς ποῦν!

* * *

Κι ὅσο θὰ εἴμαστε στερεωμένοι στὴν πέτρα καὶ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο ποὺ λέγεται Χριστός, μὴ φοβόμαστε. Τίποτα δὲν μποροῦν νὰ κάνουν οὔτε στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, οὔτε στὴν Πατρίδα μας, οὔτε στὴ ζωή μας.

Ἀπ’ τὴν μία μᾶς πολέμησαν μὲ τὸν νεοπλουτισμὸ ποὺ μᾶς ἔφεραν τὰ λεγόμενα «εὐρωπαϊκὰ κονδύλια» καὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη τὰ γνωστὰ μνημόνια, τὰ ὁποῖα ξαφνικὰ τά… ξέχασαν! Ὡς μὴ ἀποτελεσματικὰ ἆραγε;

Ὡστόσο ἕνα θὰ πρέπει νὰ φοβηθοῦμε. Τὸ νὰ χάσουμε αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πολυτιμότατη Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ γενικότερα αὐτὲς τοῦτες τὶς Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας. Ἐκεῖ, πλέον, θὰ τὰ χάσουμε ὅλα. Μὰ ὅλα! Δὲν θὰ ἔχουμε καμμία διαφορὰ ἀπὸ τὸ ἁλάτι ποὺ χάνει τὴν ἁλμύρα του (ποὺ αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ οὐσία του, ὡς γνωστὸν) καὶ δὲν εἶναι ἱκανὸ γιὰ τίποτα πιά!

Καὶ ἐπιπλέον θὰ κάνουμε κι αὐτό. Θὰ ἐμμένουμε σ’ αὐτὲς καὶ θὰ κάνουμε ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε, διορθώνοντας τὰ λάθη μας, ἁγιαζόμενοι «ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ». Γιὰ νὰ προσελκύουμε ὅλο καὶ πιὸ πολὺ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας.

* * *

Ὁ πολὺς Μακρυγιάννης, παιδιά, μιλοῦσε γιὰ τὸ τζιβαερικό μας, ποὺ εἶναι αὐτὸ τὸ πολύτιμο τὸ ὁποῖο ἔχουμε σὰν λαός. Δηλαδὴ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας. «Τὸ τζιβαερικό μας πάνω ἀπ’ ὅλα, ἂν τὸ χάσουμε, χαθήκαμε γιὰ πάντα», ἔλεγε. Αὐτὸ τὸ τζιβαερικὸ εἶναι ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ποδοπατήσουν, αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ θέλουν καὶ νὰ μᾶς τὸ συλήσουν ἀκόμη, ναὶ αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ τόσο πολὺ τοὺς ἐνοχλεῖ!

Σημείωσις: [1] Βλέπ. «Καθημερινὴ» 26.07.2020, ἀπ’ τὴν ὁποία καὶ ἀντλοῦμε τὰ ἀναφερόμενα στοιχεῖα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 13ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρτίνου, πάπα Ρώμης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος...
video

Ομιλία Δημητριάδος Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)

Παρακολουθήστε την επίκαιρη ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια της σειράς κατανυκτικών ομιλιών που πραγματοποιεί, μετά το...

Εξεδόθη και κυκλοφορεί επετειακός τόμος με κείμενα και ομιλίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Με την Χάρη του Θεού κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωμάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...
video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...
video

Δ΄ Νηστειῶν στήν Ναύπακτο – κήρυγμα Μητροπολίτου (video)

Τήν Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, 11 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του,...

Η τέταρτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Κατά την τέταρτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, έστω και κεκλεισμένων των...

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών στην Σίφνο

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου ιερούργησε σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βρύσης, Αρχιμ. Ιωαννίκιου,...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στον πληγωμένο Άγιο Γεώργιο Τυρνάβου

Κυριακή της Δ’ Εβδομάδος των Νηστειών και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στα προπύλαια του τραυματισμένου από...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας στο Λίβερπουλ για το διορισμό νέου ιερέως

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο Λίβερπουλ του Σύδνεϋ, μετέβη το πρωί της Κυριακής, 11 Απριλίου, Δ' Κυριακής των Νηστειών,...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην κωμόπολη του Μελιγαλά

Στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου,  στην κωμόπολη του Μελιγαλά προέστη της Θείας Λειτουργίας, κατά την Κυριακή της Δ' εβδομάδος των...

Χειροθεσία Οικονόμου από τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Αγναντιάς τέλεσε την θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος,...

Συναξάρι τῆς 12ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, ἐπισκόπου Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.  Ὁ Ἅγιος...

Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά Ιερούργησε σήμερα Κυριακή Δ’ Νηστειών (11/04/2021) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, ο οποίος τέλεσε και την εις Διάκονον...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η πίστη είναι μία διαρκής πορεία εμπιστοσύνης και αγάπης στον Θεό»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας λειτούργησε σήμερα, Κυριακή Δ΄ Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία περιορισμένου αριθμού πιστών,...