Μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ Θεία Κοινωνία, διότι μὲ τὴν Ἁγία Λαβίδα μεταδίδεται ὁ κορωνοϊός!

Δὲν ξέρω ἄν αὐτοὶ εἶναι ἐπιστήμονες καὶ ποιᾶς Ἐπιστήμης Εἰδικοί. Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ πῶ εἶναι ὅτι «Ἐπιστήμη σημαίνει ἔρευνα».

Μποροῦν αὐτοὶ νὰ μᾶς ἀναφέρουν τίς ἔρευνες ποὺ πραγματοποίησαν καὶ κατέληξαν στὸ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδει τὸν ἰό, τὸν κάθε ἰό;

Πιστεύω πὼς αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται τὴν κατάργηση τῆς θείας ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ εἶναι αὐτοὶ ποὺ Κοινωνοῦν ἤ Κοινωνοῦσαν ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ «ἔτσι γιὰ τὸ καλό»!

Δὲν ξέρουν ὅμως ὅτι ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ! Διότι ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ὁ Ὁποῖος εἶπε: «ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίηται Αὐτοῦ τὸ Αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς», καὶ μᾶς διεβεβαίωσε ὅτι: «ἐάν τις φάγῃ ἐκ τοῦ Ἄρτου τούτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ Ἄρτος ὅν ἐγὼ δώσω, ἡ Σάρξ μού ἐστιν, ἥν ἐγὼ δώσω Ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰωάν. στ΄ 53, 51).

Οἱ ἀρνηταὶ τῆς Θείας Κοινωνίας, εἶμαι σίγουρος ὅτι συνηθίζουν νὰ λένε τὸ «Πάτερ ἡμῶν»· μέσα σ’ αὐτὴ τὴν Προσευχή, ποὺ μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος νὰ τὴ λέμε συχνά, ὑπάρχει καὶ ἡ ἑξῆς Πρόταση: «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον…». Γιὰ νὰ γνωρίσετε ποιὸς εἶναι ὁ «Ἄρτος ὁ ἐπιούσιος», Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ἡ ΟΥΣΙΑ τοῦ ἀνθρώπου σύγκειται ἀπὸ ὕλη καὶ ἀπὸ πνεῦμα. Ὁ ὑλικὸς ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑγεία, μόρφωσιν, συντήρηση σωματικὴ καὶ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ ὑλικό μας σῶμα. Ἡ τροφὴ τοῦ πνεύματος ποιὰ εἶναι; Λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ τροφὴ τοῦ πνεύματος -τῆς ψυχῆς- εἶναι ἡ Προσευχή, ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ σχετικῶν βιβλίων, ποὺ ἀναπτύσσουν τὰ διδάγματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πρὸ παντὸς πνευματικὴ τροφὴ εἶναι ἡ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, δηλαδὴ ἡ συμμετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία, δηλαδὴ στὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ στὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γιὰ νὰ ἀντικρούσουμε ὅσους νομίζουν ὅτι ἔχουν δύναμη καὶ εἶναι ἰσχυροὶ καὶ μποροῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὴ θέλησή τους, ἀκόμη καὶ στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ἡ ὁποία εἶναι Ἐκείνη ποὺ ἵδρυσε ὁ Κύριος μὲ τὴ Ζωή Του καὶ νὰ μὴ ὑπερυφανεύονται ὅτι «κάποιοι εἶναι» καὶ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ἄς ἀκούσουν τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή: «τόξον δυνατῶν ἠσθένησε… πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν… Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, Κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει… Κύριος ἀσθενῆ ποιήσει τὸν ἀντίδικον Αὐτοῦ, Κύριος Ἅγιος… Μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ. Μὴ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνιεῖν καὶ γινώσκειν τὸν Κύριον καὶ ποιεῖν κρῖμα καὶ δικαιοσύνην, ἐν μέσῳ τῆς γῆς» (Βασιλειῶν Α΄ 4-10).

Ἰσχυρίζονται μερικοὶ ὅτι εἶναι Ἐπιστήμονες, ξεχνᾶμε ὅμως ποιοὶ ἦταν οἱ Ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ὠφέλησαν τὴν ἀνθρωπότητα. Ἄς θυμηθοῦν τὸν ΚΩΧ (φυματίωση), τὸν ΛΑΒΕΡΑΝ (ἑλονοσία), τὸν ΠΑΣΤΕΡ (παστερίωση) καὶ αὐτὸν ποὺ ἀπὸ τὴ ΜΟΥΧΛΑ ἀνακάλυψε τὸ φάρμακο γιὰ τὴν Φυματίωση. Ὕστερα ἀπὸ πειράματα, οἱ δικοί μας ΕΙΔΙΚΟΙ καὶ οἱ ἄλλοι τοῦ Ἐξωτερικοῦ τί ἀνεκάλυψαν καὶ πόσες ἔρευνες καὶ ἀναλύσεις ἔκαναν καὶ βρῆκαν ὅτι μὲ τὴ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ μεταδίδεται ὁ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ; Ἄς δημοσιεύσουν παγκοσμίως τὰ ἀποτελέσματα τῶν Ἐρευνῶν τους, γιὰ νὰ τοὺς δοθεῖ καὶ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΒΕL, γιὰ τίς ἔρευνές τους ἤ μήπως εἶναι ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΙ (καὶ ἐπὶ τὸ Ἑλληνικώτερον ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ!).

Ἡ Ἐκκλησία, χωρὶς νὰ ἐπιζητεῖ κανένα βραβεῖο, ἔχει κάνει τὰ πειράματά της καὶ ἀπέδειξε ὅτι μὲ τὴ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ δὲν μεταδίδεται κανένας ΙΟΣ καὶ καμμία ἀσθένεια. Στὰ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ ὑπηρετοῦν Ἐφημέριοι, οἱ ὁποῖοι μετὰ ποὺ κοινωνοῦσαν τοὺς Φυματικοὺς ΚΑΤΕΛΥΑΝ τὸ Ἅγιο Ποτήριο μὲ ὅ,τι εἶχε μείνει ἀπὸ τὴ ΜΕΤΑΛΑΒΙΑ τῶν ΧΤΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ!

Γνωρίζω Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος μιὰ φορὰ τὸ χρόνο ἔπαιρνε τὰ Παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς Ἐνορίας του καὶ πήγαινε στὸ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟ καὶ Λειτουργοῦσε, μαζί του ἔρχονταν καὶ μερικοὶ γονεῖς τῶν παιδιῶν καὶ μερικοὶ Ἐπίτροποι. Πρῶτα κοινωνοῦσαν οἱ ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ, ὕστερα τὰ παιδιά καὶ τέλος οἱ μεγάλοι.

Ὅταν τελείωνε ἡ Θεία Λειτουργία ὁ ἱερεὺς κατέλυε ὅ,τι εἶχε μείνει στὸ Ἅγιο Ποτήριο. Δὲν ἔπαθε τίποτε! οὔτε καὶ κανένα ἀπὸ τὰ Κατηχητόπουλα οὔτε ἀπὸ τοὺς μεγάλους!

Στὸ τέλος τὰ κατηχητόπουλα εἶχαν ἑτοιμάσει ἕνα ψυχαγωγικὸ Πρόγραμμα καὶ τὸ παρουσίαζαν στοὺς ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι κατενθουσιάζονταν.

Αὐτὸς ὁ Ἐφημέριος συνώδευε τὸν ΡΑΟΥΛ ΦΩΛΛΕΡΩ στὶς ἐπισκέψεις του στὸ Λεπροκομεῖο, ὡς μεταφραστὴς καὶ πῆρε πολλὰ καλὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσ­πάθεια ποὺ ἔκανε καὶ αὐτὸς ἦταν ἐκεῖνος ποὺ ὥρισε τὴν ἀσθένεια ὡς ΧΑΝΣΕΝΙΣΜΟΣ, πρὸς τιμὴν τοῦ γιατροῦ ΧΑΝΣΕΝ, ποὺ μὲ τὶς ἔρευνες καὶ τὰ Πειράματά του ἀνεκάλυψε τὴν αἰτία (δὲν εἶμαι γιατρὸς καὶ δὲν ξέρω τὴν ὁρολογία) τῆς ΛΕΠΡΑΣ.

Ἐσεῖς, κύριοι ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ τί προσφέρατε στὴν ἀνθρωπότητα; ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τρομοκρατία, ἡ ὁποία εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΩΝ καὶ τῶν ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ποὺ ἐπηρεάζουν τοὺς ΑΦΕΛΕΙΣ ΗΓΗΤΟΡΑΣ τῶν Ἐθνῶν.

Ἄς εἶναι ὅμως κάτι ποὺ λέει ὅτι «ἔστι ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ὅς τὰ πάνθ’ ΟΡΑ» καὶ ἄς μὴ ξεχνᾶνε οἱ δικοί μας Πολιτικοὶ Ἡγήτορες αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χρυσορρήμων ὅτι: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΝΙΚΑ».

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 17ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου. ῾Ο Μέγας Ἀντώνιος ἐγεννήθηκε περί τό 251 μ.Χ....

40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρώην Τρίκκης και Σταγών Αλεξίου

Μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως τελέσθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 το πρωί η Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακονθήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της...

Κυκλοφόρησε το αφιερωματικό βιβλίο της I.M. Λαρίσης: «Δύο Φορές Το ‘21…»

Κυκλοφόρησε από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σε συνεργασία με τις Εκδόσεις «Εν πλώ» το αφιερωματικό βιβλίο για την συμπλήρωση 200 ετών από...

Η Γερόντισσα Φιλοθέη Αγιομετεωρίτισσα

Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Καββαδία Η κατά κόσμον Σοφία, μια από τα επτά τέκνα του Ιερέως Μιχαήλ και της πρεσβυτέρας Ανδρομάχης Κοσβύρα, είδε το φως της...

«Προεπαναστατικά Κινήματα» Επετειακή εκδήλωση Ι.Μ. Φθιώτιδος

Από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η τρίτη κατά σειρά και σύμφωνα...

Απέκδυση του παλαιού – ένδυση του νέου «εν Χριστώ» ανθρώπου

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ) Κολ. 3, 4-11 ΑΠΕΚΔΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – ΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ», ΑΝΘΡΩΠΟΥ «Ἀπεκδυσάμενοι τόν παλαιόν ἄνθρωπον σύν...

40ήμερο μνημόσυνο Γερόντισσας Φιλοθέης – Ιερά Μονή Ρουσσάνου Μετεώρων

Τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Ρουσσάνου Μετεώρων το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής πλέον γερόντισσας Φιλοθέης, η οποία εκοιμήθη εν Κυρίω προ σαράντα ημερών. Κατά την θεία...

Επίσκεψη Φορέων στην Ι. Μ. Βράχου Νεμέας

Στο Ιστορικό Καστρομονάστηρο της Παναγίας Βράχου Νεμέας μετέβη σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος όπου είχε συνάντηση με τους...

Εμβολιάστηκε ο Mητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Στον εμβολιασμό κατά του COVID – 19 στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στους τροφίμους του Γηροκομείου Πειραιώς προχώρησε σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου...

Συναξάρι 16ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † ῾Η προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου ἀποστόλου Πέτρου. Τήν ἡμέρα αὐτή τελοῦμε τήν...

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας – Ανοικτή Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο

Ανοικτή Επιστολή Προς τήν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας Αγιοι Αρχιερείς˙ Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2,...

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοινώνει τη δημιουργία μουσικών συνόλων

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος αναγγέλλει την κατόπιν εγρκίσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου συγκρότηση των Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του μακαριστού Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐ­πί τῷ θλι­βε­ρῷ ἀγ­γέλ­μα­τι τῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­ψάλ­του Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου, τι­μη­θέν­τος ὑ­πό τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ...

Γίνεται προσπάθεια για να ξεριζωθεί ο Χριστός απ’ τις καρδιές μας

Διαδικτυακή νεανική συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «zoom», του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με τα στελέχη της Ιεράς...

Εκλογές Αρχιερέων – Εξαρχία η Μάλτα – Άρση Καθαιρέσεων

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 12-14 Ἰανουαρίου 2021, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ...