Μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ Θεία Κοινωνία, διότι μὲ τὴν Ἁγία Λαβίδα μεταδίδεται ὁ κορωνοϊός!

Δὲν ξέρω ἄν αὐτοὶ εἶναι ἐπιστήμονες καὶ ποιᾶς Ἐπιστήμης Εἰδικοί. Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ πῶ εἶναι ὅτι «Ἐπιστήμη σημαίνει ἔρευνα».

Μποροῦν αὐτοὶ νὰ μᾶς ἀναφέρουν τίς ἔρευνες ποὺ πραγματοποίησαν καὶ κατέληξαν στὸ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδει τὸν ἰό, τὸν κάθε ἰό;

Πιστεύω πὼς αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται τὴν κατάργηση τῆς θείας ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ εἶναι αὐτοὶ ποὺ Κοινωνοῦν ἤ Κοινωνοῦσαν ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ «ἔτσι γιὰ τὸ καλό»!

Δὲν ξέρουν ὅμως ὅτι ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ! Διότι ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ὁ Ὁποῖος εἶπε: «ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίηται Αὐτοῦ τὸ Αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς», καὶ μᾶς διεβεβαίωσε ὅτι: «ἐάν τις φάγῃ ἐκ τοῦ Ἄρτου τούτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ Ἄρτος ὅν ἐγὼ δώσω, ἡ Σάρξ μού ἐστιν, ἥν ἐγὼ δώσω Ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰωάν. στ΄ 53, 51).

Οἱ ἀρνηταὶ τῆς Θείας Κοινωνίας, εἶμαι σίγουρος ὅτι συνηθίζουν νὰ λένε τὸ «Πάτερ ἡμῶν»· μέσα σ’ αὐτὴ τὴν Προσευχή, ποὺ μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος νὰ τὴ λέμε συχνά, ὑπάρχει καὶ ἡ ἑξῆς Πρόταση: «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον…». Γιὰ νὰ γνωρίσετε ποιὸς εἶναι ὁ «Ἄρτος ὁ ἐπιούσιος», Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ἡ ΟΥΣΙΑ τοῦ ἀνθρώπου σύγκειται ἀπὸ ὕλη καὶ ἀπὸ πνεῦμα. Ὁ ὑλικὸς ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑγεία, μόρφωσιν, συντήρηση σωματικὴ καὶ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ ὑλικό μας σῶμα. Ἡ τροφὴ τοῦ πνεύματος ποιὰ εἶναι; Λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ τροφὴ τοῦ πνεύματος -τῆς ψυχῆς- εἶναι ἡ Προσευχή, ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ σχετικῶν βιβλίων, ποὺ ἀναπτύσσουν τὰ διδάγματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πρὸ παντὸς πνευματικὴ τροφὴ εἶναι ἡ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, δηλαδὴ ἡ συμμετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία, δηλαδὴ στὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ στὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γιὰ νὰ ἀντικρούσουμε ὅσους νομίζουν ὅτι ἔχουν δύναμη καὶ εἶναι ἰσχυροὶ καὶ μποροῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὴ θέλησή τους, ἀκόμη καὶ στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ἡ ὁποία εἶναι Ἐκείνη ποὺ ἵδρυσε ὁ Κύριος μὲ τὴ Ζωή Του καὶ νὰ μὴ ὑπερυφανεύονται ὅτι «κάποιοι εἶναι» καὶ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ἄς ἀκούσουν τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή: «τόξον δυνατῶν ἠσθένησε… πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν… Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, Κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει… Κύριος ἀσθενῆ ποιήσει τὸν ἀντίδικον Αὐτοῦ, Κύριος Ἅγιος… Μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ. Μὴ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνιεῖν καὶ γινώσκειν τὸν Κύριον καὶ ποιεῖν κρῖμα καὶ δικαιοσύνην, ἐν μέσῳ τῆς γῆς» (Βασιλειῶν Α΄ 4-10).

Ἰσχυρίζονται μερικοὶ ὅτι εἶναι Ἐπιστήμονες, ξεχνᾶμε ὅμως ποιοὶ ἦταν οἱ Ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ὠφέλησαν τὴν ἀνθρωπότητα. Ἄς θυμηθοῦν τὸν ΚΩΧ (φυματίωση), τὸν ΛΑΒΕΡΑΝ (ἑλονοσία), τὸν ΠΑΣΤΕΡ (παστερίωση) καὶ αὐτὸν ποὺ ἀπὸ τὴ ΜΟΥΧΛΑ ἀνακάλυψε τὸ φάρμακο γιὰ τὴν Φυματίωση. Ὕστερα ἀπὸ πειράματα, οἱ δικοί μας ΕΙΔΙΚΟΙ καὶ οἱ ἄλλοι τοῦ Ἐξωτερικοῦ τί ἀνεκάλυψαν καὶ πόσες ἔρευνες καὶ ἀναλύσεις ἔκαναν καὶ βρῆκαν ὅτι μὲ τὴ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ μεταδίδεται ὁ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ; Ἄς δημοσιεύσουν παγκοσμίως τὰ ἀποτελέσματα τῶν Ἐρευνῶν τους, γιὰ νὰ τοὺς δοθεῖ καὶ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΒΕL, γιὰ τίς ἔρευνές τους ἤ μήπως εἶναι ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΙ (καὶ ἐπὶ τὸ Ἑλληνικώτερον ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ!).

Ἡ Ἐκκλησία, χωρὶς νὰ ἐπιζητεῖ κανένα βραβεῖο, ἔχει κάνει τὰ πειράματά της καὶ ἀπέδειξε ὅτι μὲ τὴ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ δὲν μεταδίδεται κανένας ΙΟΣ καὶ καμμία ἀσθένεια. Στὰ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ ὑπηρετοῦν Ἐφημέριοι, οἱ ὁποῖοι μετὰ ποὺ κοινωνοῦσαν τοὺς Φυματικοὺς ΚΑΤΕΛΥΑΝ τὸ Ἅγιο Ποτήριο μὲ ὅ,τι εἶχε μείνει ἀπὸ τὴ ΜΕΤΑΛΑΒΙΑ τῶν ΧΤΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ!

Γνωρίζω Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος μιὰ φορὰ τὸ χρόνο ἔπαιρνε τὰ Παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς Ἐνορίας του καὶ πήγαινε στὸ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟ καὶ Λειτουργοῦσε, μαζί του ἔρχονταν καὶ μερικοὶ γονεῖς τῶν παιδιῶν καὶ μερικοὶ Ἐπίτροποι. Πρῶτα κοινωνοῦσαν οἱ ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ, ὕστερα τὰ παιδιά καὶ τέλος οἱ μεγάλοι.

Ὅταν τελείωνε ἡ Θεία Λειτουργία ὁ ἱερεὺς κατέλυε ὅ,τι εἶχε μείνει στὸ Ἅγιο Ποτήριο. Δὲν ἔπαθε τίποτε! οὔτε καὶ κανένα ἀπὸ τὰ Κατηχητόπουλα οὔτε ἀπὸ τοὺς μεγάλους!

Στὸ τέλος τὰ κατηχητόπουλα εἶχαν ἑτοιμάσει ἕνα ψυχαγωγικὸ Πρόγραμμα καὶ τὸ παρουσίαζαν στοὺς ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι κατενθουσιάζονταν.

Αὐτὸς ὁ Ἐφημέριος συνώδευε τὸν ΡΑΟΥΛ ΦΩΛΛΕΡΩ στὶς ἐπισκέψεις του στὸ Λεπροκομεῖο, ὡς μεταφραστὴς καὶ πῆρε πολλὰ καλὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσ­πάθεια ποὺ ἔκανε καὶ αὐτὸς ἦταν ἐκεῖνος ποὺ ὥρισε τὴν ἀσθένεια ὡς ΧΑΝΣΕΝΙΣΜΟΣ, πρὸς τιμὴν τοῦ γιατροῦ ΧΑΝΣΕΝ, ποὺ μὲ τὶς ἔρευνες καὶ τὰ Πειράματά του ἀνεκάλυψε τὴν αἰτία (δὲν εἶμαι γιατρὸς καὶ δὲν ξέρω τὴν ὁρολογία) τῆς ΛΕΠΡΑΣ.

Ἐσεῖς, κύριοι ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ τί προσφέρατε στὴν ἀνθρωπότητα; ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τρομοκρατία, ἡ ὁποία εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΩΝ καὶ τῶν ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ποὺ ἐπηρεάζουν τοὺς ΑΦΕΛΕΙΣ ΗΓΗΤΟΡΑΣ τῶν Ἐθνῶν.

Ἄς εἶναι ὅμως κάτι ποὺ λέει ὅτι «ἔστι ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ὅς τὰ πάνθ’ ΟΡΑ» καὶ ἄς μὴ ξεχνᾶνε οἱ δικοί μας Πολιτικοὶ Ἡγήτορες αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χρυσορρήμων ὅτι: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΝΙΚΑ».

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρώ…»

Συνέχισε και σήμερα Παρασκευή της Ε' Εβδομάδος των Νηστειών 16 Απριλίου  την μεγάλη ποιμαντική περιοδεία του στις Ιερές Μονές της Φθιώτιδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Συναξάρι 17ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀνικήτου, πάπα Ρώμης.   Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἀνίκητος καταγόταν ἀπό τήν πόλη Ἔμεσα...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος στο ζήτημα του ωραρίου την Μεγάλη Εβδομάδα»

Στην εκπομπή «κοινωνία ώρα MEGA» φιλοξενήθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και αναφέρθηκε στον εορτασμό του φετινού Πάσχα, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών....

Σύσκεψη Μητροπολίτου Ιερωνύμου και Δημάρχου Καλαβρύτων για τον Αεροδιάδρομο στα Καλάβρυτα

Στο πλαίσιο των προχωρημένων επαφών και συναντήσεων της Δημοτικής Αρχής Καλαβρύτων για την υλοποίηση του σχεδίου δημιουργίας Αεροδιαδρόμου ελαφρών και εκπαιδευτικών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη...

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Τρίτεκνων στον Μητροπολίτη Λαρίσης

Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 αντιπροσωπία του Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων ν. Λάρισας...

«Ο Ακάθιστος Ύμνος»

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Την πέμπτη Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μας ψάλλει τον Ακάθιστο Ύμνο προς το πρόσωπο της Υπεραγίας...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Δρακότρυπας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, τέλεσε την ακολουθία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίου...

Ο Ακάθιστος Ύμνος: Ιστορία, Δομή, Περιεχόμενο, Σύνθεση

Ιδιαίτερη είναι η αγάπη και ξεχωριστός ο σεβασμός, με τον οποίο το σύνολο των πιστών περιβάλλει την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Αγάπη και σεβασμός...

Η θεολογική και αισθητική αξία του Ακάθιστου Ύμνου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η ορθόδοξη υμνολογία αποτελεί ένα κορυφαίο κεφάλαιο στον παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι  η αδιάκοπη συνέχεια της ανεπανάληπτης αρχαιοελληνικής ποίησης, καθότι,...

Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας, πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι

Η Πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών είναι το λειτουργικό αποκορύφωμα της Τεσσαρακοστής. Οι ακολουθίες είναι μακρότερες και εκλεκτότερες. Στη συνήθη ακολουθία των λοιπών εβδομάδων θα...

Συναξάρι 16ης Ἀπριλίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀγάπης, Εἰρήνης καί  Χιονίας. Οἱ Ἁγίες Ἀγάπη, Εἰρήνη καί Χιονία ἐμαρτύρησαν...

Η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

Την Τετάρτη 14 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος στον...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- ΧΑΙΡΕ ΘΑΛΑΣΣΑ…

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία Την Πέμπτη Του Μεγάλου Κανόνος στην Λάρισα

Στον υπόγειο Ιερό Ναό της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης τέλεσε την Θεία Λειτουργία, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....

Δωρεά στολών υπηρεσίας αξίας 4.000€ από την Ι.Μ. Κορίνθου στην ΟΠΚΕ

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο επισκέφτηκαν σήμερα, 15 Απριλίου 2021, στα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεως μας, ο Διοικητής της ΟΠΚΕ Κορινθίας κ. Απόστολος...