Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἀπέστειλε στόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τήν παρακάτω Ἐγκύκλιο.
Ἀγαπητοί μου,
 

Μετά τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 1371/619/17.3.2020 Ἐγκύλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τό ὁποῖο διαβιβάζεται τό Φ.Ε.Κ. ὑπ’ ἀριθμ.2867/Υ1, πού περιλαμβάνει τήν κοινή ὑπουργική ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἲδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἓως 30.3.2020» καί τήν ὁποία ἀπόφαση πρέπει νά τηρήσωμε, μέ πόνο ψυχῆς καί συνοχή καρδίας, σᾶς ἀπευθύνω τίς παρακάτω γραμμές.

Ὁ Θεός οἰκονόμησε, διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν, νά ζοῦμε ἡμέρες ὄχι ἀπλῶς δύσκολες, ἀλλά ἄκρως ἐπώδυνες, ἀφοῦ ὁ κόσμος ὅλος καί βεβαίως ἡ Πατρίδα μας, δοκιμάζονται ἀπό τόν φοβερό ἰό, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἐξαπλώνεται μέ ρυθμούς, ὡς ἐπισημαίνουν οἱ εἰδικοί, ταχυτάτους. Στήν δύσκολη αὐτή κατάσταση, πιστεύω ὅτι μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσῃ. Ἄς γονατίσωμε λοιπόν, προσευχόμενοι καί ἄς μετανοήσωμε διά τάς πολλάς ἡμῶν ἁμαρτίας. Ἄς ἐκζητήσωμε τό μέγα ἔλεος τοῦ Κυρίου μας καί μέ δάκρυα ἄς Τόν παρακαλέσωμε νά μᾶς ἐλεήσῃ.

Ἄς προσπέσωμε στήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας καί ἄς δεηθῶμεν, ὥστε νά μεταφέρῃ τόν πόνο μας στόν Ὑιό καί Θεό Της, στόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, προκειμένου νά γίνῃ ἳλεως σέ ὅλους μας. Καί στόν δικό μας Ἀπόστολο, τόν μέγα προστάτη μας ἂς καταφύγωμε, στόν Ἅγιον Ἀνδρέα, ὥστε οἱ πρεσβεῖες Του θερμές νά ἀναπέμπωνται πρός τόν Θεόν, ὑπέρ ἡμῶν.

Τώρα πλέον ἀδελφοί εἶναι ἡ ὥρα νά ταπεινωθοῦμε καί νά δεχθοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά διορθωθοῦμε. Ἡ ταπείνωση αὐτή περνάει μέσα ἀπό τόν περιορισμό μας εἰς τά ἴδια καί μάλιστα κατά τήν ἁγίαν αὐτή περίοδο πού διανύομε.

Ἄς κάνωμε πλέον ὁ καθένας τόν «κανόνα μας» στό σπίτι μας καί στό δωμάτιό μας. Ὁ οὐράνιος Πατήρ, αὐτόν τόν κανόνα μᾶς ἔβαλε. Καί οἰκονόμησε νά μᾶς ἐπιβληθῇ, αὐτός ὁ κανόνας, κατά τρόπον ἐξαιρέτως ὀδυνηρό. Ὅμως, πιστεύω, ὃτι ὃλο αὐτό ἒγινε διά τήν σωτηρία μας. Τώρα τελοῦμε ὅλοι μας ὑπό «ἐπιτίμιον» (ὁ ὅρος εἶναι γνωστός γιά ὅσους γνωρίζουν ἀπό πνευματικά θέματα). Ἄς τό ὑπομείνωμεν, ὅπως πράττομε ὅταν ὁ πνευματικός μας, μᾶς βοηθάει, βάζοντάς μας ἔστω καί ὀδυνηρά ἐπιθήματα προκειμένου νά θεραπευθοῦν οἱ πνευματικές μας πληγές.

Ἄς μείνωμε, λοιπόν, στό σπίτι μας καί μάλιστα ὑπό αὐστηρόν περιορισμό. Εἶναι ἀναγκαῖο παρά ποτέ, ἓως ὅτου παρέλθη ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου. Ἄς ποτίσωμε ἐκεῖ τόν τόπο μέ τά δάκρυα μας καί ἄς κοιλάνομεν τό ἔδαφος μέ τίς γονυκλισίες μας καί τίς μετάνοιές μας. Ἂς διαβάζομε τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας καί ἂς τελοῦμε τό ἱερό Ἀπόδειπνο. Ἄς λοιώσει στό χέρι μας τό κομβοσχοίνι καί ἄς λησμονήσωμε πρός καιρόν τήν φθοροποιό ἐκκοσμίκευση, ἡ ὁποία μᾶς κατέστησε τοῦ διαβόλου παίγνια. Ἄς παύσωμε τήν πολυλογία. Ἄς σιγήσουν οἱ κακοί λογισμοί καί ἄς φροντίσωμε νά νεκρωθοῦν οἱ ψυχθοφόρες ἐπιθυμίες. Ἂς χαροῦμε τήν οἰκογενειακή ἑστία καί θαλπωρή.

Ἦλθεν ἡ ὥρα, φεῦ, νά σιγήσουν οἱ ψαλμωδίες καί νά μή ἀκούωνται πρός καιρόν οἱ ὑμνωδίες ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἦλθε καιρός νά ποθήσωμε τόν ἐκκλησιασμό καί νά κατανοήσωμε τήν μεγίστη ἀξία καί δωρεά τοῦ Κυρίου, ὥστε νά γινώμεθα ὅμαιμοι καί σύσσωμοι Αὐτοῦ μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἂς δεχθοῦμε αὐτό τό «ἐπιτίμιο» διά τήν σωτηρία μας, ὡς μέσο θεραπευτικό καί ἂς ἱκετεύσωμε τόν Κύριο, ὣστε ταχέως νά λύσῃ αὐτόν τόν «κανόνα» τόν ὁποῖον ἐπέσυρε ἡ ἀποστασία μας ἀπ’ Αὐτόν.

Γνωρίζω ὃτι οἱ πνευματικῶς σκεπτόμενοι θά κατανοήσουν τά γραφόμενά μου, τό μέγεθος τῆς εὐθύνης μας διά τά συμβάντα, ἀλλά καί τήν ἀδήριτη ἀνάγκη τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας.

Ὃσοι δέν κατανοοῦν τά πνευματικά, ἂς μή χλευάσουν τῆς ψυχῆς μας τό ἂλγος καί ἂς μή λοιδορήσουν τοῦ Κυρίου μας τήν ἀγάπη καί τό μέγα Αὐτοῦ ἒλεος. Ἂς ἐφαρμόσουν ὃμως, ὃσα οἱ ἁρμόδιοι στόν τομέα τῆς ὑγείας αὐστηρῶς συνιστοῦν καί ἂς εἶναι βέβαιοι ὃτι θερμῶς προσευχόμεθα ἰδιαιτέρως δι’ αὐτούς, ἀφοῦ περιπαθῶς τούς ἀγαπᾶμε.

Ἀδελφοί μου, ἒγραψα τά παραπάνω μέ ἂλγος ψυχῆς καί βαθυτάτην ἐσωτερικήν ὀδύνη, διότι ἡ πραγματικότης δέν εἶναι αὐτή πού φαίνεται, ἀλλά ὀδυνηροτέρα, τοὐλάχιστον ἀπό πλευρᾶς ἐπιστημονικῆς, ὃσον ἀφορᾶ στήν διασπορά τοῦ ἰοῦ.

Εὐσεβεῖς Ἐπιστήμονες μέ ἐκλιπαροῦσαν χθές νά συστήσω καί στούς Ἱερεῖς καί στόν Λαό σύνεσιν ἐν πᾶσι καί φρόνησιν ἐν Κυρίῳ, ἓως ὃτου καιρός παρέλθῃ.

Ἂν δέν τηρήσωμε αὐστηρῶς τίς ἰατρικές ὁδηγίες, θά θρηνήσωμεν σέ λίγο (τά λέγω αὐτά σύμφωνα μέ τά ἐπιστημονικά δεδομένα) καί στήν Πατρίδα μας, δεκάδες θυμάτων.

Ἂς παραμείνωμε, λοιπόν, στό σπίτι μας καί ἂς προσευχώμεθα ἀπό ἐκεῖ, ἡσυχάζοντες καί δεόμενοι μυστικῶς διά τήν σωτηρία μας.

Ὃπως ἒχομεν ἢδη ἀναγγείλλει τελοῦνται συνεχῶς παρακλήσεις ἐνώπιον τῶν ἱερῶν Λειψάνων καί τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί οἱ Ἀκολουθίες, ἡ Θεία Λειτουργία καί οἱ ἂλλες, θά μεταδίδωνται ἀπό τόν τηλεοπτικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΛΥΧΝΟΣ» καί τόν ραδιοφωνικό σταθμό «ἈΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 88.4FM Stereo», τελούμενες λιτά, μέ τό ἂκρως ἀπαραίτητο προσωπικό (Ἱερεύς, Διάκονος, Ψάλτης), χωρίς τήν συμμετοχή Λαοῦ, ἀπό τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν.

Αἰσθάνομαι καί πάλι τό χρέος νά μνησθῶ τῶν κόπων καί τῆς ἀκοιμήτου ἐργασίας τῶν Ἰατρῶν μας, τοῦ Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, τῶν ἐργαζομένων στά Νοσοκομεῖα, ὡς καί ὃλων τῶν ἐμπλεκομένων στό τομέα τῆς Ὑγείας, ὑπέρ τῶν ὁποίων ἐκτενῶς δεόμεθα καί πρός τούς ὁποίους ἐκφράζομε τήν βαθυτάτην ἀγάπη μας καί τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας. Ἐπίσης εὐχαριστῶ τούς Ἱερεῖς τῶν Νοσοκομείων μας. Ἰδιαιτέρως καί γονυκλινῶς προσευχόμεθα ὑπέρ τῶν ἐν ἀσθενείᾳ εὑρισκομένων ἀδελφῶν ἡμῶν καί τῶν οἰκείων αὐτῶν.

Ἀγαπητοί μου ἂς φροντίσωμε, ὃσον ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς, νά μήν ἒλθουν τά χειρότερα.

Πρέπει νά μείνωμε στό σπίτι. Πρέπει νά ἀποφεύγωμε τίς ἂσκοπες ἐξόδους καί ἐπικίνδυνες διά τήν ὑγεία μας, ἀλλά καί διά τήν ὑγεία τῶν ἂλλων μετακινήσεις. Ἡ κατάσταση δυστυχῶς, δέν εἶναι καθόλου ἁπλῆ καί εὒκολη.

Δέεσθε-δέεσθε ἀδελφοί, παρακαλεῖτε- παρακαλεῖτε, νά μᾶς λυπηθῇ ὁ Θεός καί νά μᾶς ἐλεήσῃ τούς ταλαιπώρους, ὣστε νά ἑορτάσωμε τό Πάσχα στούς Ἱερούς Ναούς μας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Όσιος Παΐσιος: Οι ψυχές των κεκοιμημένων

- Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχωνται; - Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται...

Ο εορτασμός των oνομαστηρίων του Μητροπολίτη Σύρου Δωροθέου Β’

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος τελέσθηκε σήμερα το πρωί, επι τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου, Θεία Λειτουργία...

Βουλευτής της Μεσσηνίας για την καταβολή εφάπαξ στους ιερείς

Ερώτηση για το εφάπαξ των ιερέων κατέθεσε ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος ζητώντας να καταβάλλεται σε 70χρονους ιερείς χωρίς να απαιτείται η αποχώρησή τους από...

Δεκαετής Θεοφιλής Αρχιερατεία Μητρ. Λαγκαδά Ιωάννη (2010 – 2020)

ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ (2010 – 2020) Πρωτ. Αναστασίου Παρούτογλου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης «Οὐ γάρ διδάσκων μόνον,...

Συναξάρι 6ης Ἰουνίου – Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος †Τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, μνείαν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, οἱ...

10ετης επέτειος ενθρονίσεως Μητροπολίτου Λαγκαδά Ιωάννη

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Επ΄ ευκαιρία της σημερινής Επετείου της συμπληρώσεως 10 ετών από της Ενθρονίσεως του, εις τον Θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, όπου τον...

Προσκυνητές από την Αθήνα επισκεύτηκαν το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο στην Κόρινθο

Προσκυνητές από την Αθήνα επισκεύτηκαν σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, προκειμένου να προσκυνήσουν την Εικόνα της...

Πάτρα: Ζήτησε να εξομολογηθεί και έκλεψε την Παντάνασσα

Περί ὣραν 12:45 εἰσῆλθε ἂγνωστος στόν Ἱερό Ναό Παντανάσσης Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε ἀπό τόν νεωκόρο πληροφορίες γιά νά ἐξομολογηθῇ. Καθ’ ἣν στιγμήν...

Λόγω “Κορονοϊού” δεν θα γίνουν Βαπτίσεις στον Άη Συμιό τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι το μυστήριο του Βαπτίσματος που πραγματοποιούνταν στην Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, την Δευτέρα του Αγίου...

Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας  Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν εἶναι οἱ ἀκόλουθες: α) Τό Τάγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (ΟΤΟ) Τό τάγμα αὐτὸ (Ordo...

Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων: Με μεγάλη προσφορά στην Κρήτη

Η Μονή Αγίας Τριάδας, ή Μονή Τζαγκαρόλων όπως επίσης είναι γνωστή, είναι ένα  από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια που θα δείτε στην Κρήτη. Η Μονή...

Επιτρέπεται να τελεστεί βάπτιση στη θάλασσα;

Πρωτοπρ. Νεκτάριος Μαρκάκης Αφορμή για τη δημοσίευση των παρακάτω σκέψεων, δόθηκε από το αίτημα μερικών ανθρώπων, να βαπτιστούν τα παιδιά τους στη θάλασσα, αφού ήδη...

Ἡ οἰκολογική κρίση ἀντικατοπτρίζει τήν ἐσωτερική πνευματική κρίση τοῦ ἀνθρώπου

Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σόφίᾳ ἐποίησας (Ψαλμός ΡΓ’) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ 5η Ἰουνίου ἔχει θεσμοθετηθεῖ ἀπό τόν ΟΗΕ, ἤδη ἀπό το...

Διαμαρτυρία της Μητροπόλεως Περιστερίου για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2020 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἐξ ἀφορμῆς δημοσιεύματος με τίτλο «Ξεσηκωμός τῶν πιστῶν γιά τήν Μητρόπολη Περιστερίου», πού ἀναρτήθηκε τήν...