Την Τετάρτη 5 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὦ φιλοθεάμονες τῶν ὑπέρ νοῦν καί φιλή­κοοι, μυστικῶς ἐπο­πτεύ­­σω­μεν Χριστόν ἐξα­­στράψαντα … καί ἐνη­­­χηθῶμεν τήν τοῦ γεν­­νή­τορος φωνήν».

Ἑορτή τῆς Μεταμορ­φώ­σεως τοῦ Κυρίου μας αὔριο καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος ἀπευ­θύνει μία πρόσ­κληση πρός ὅλους ὅσους θέλουν νά δοῦν καί νά ἀκούσουν· πρός ὅλους ὅσους ἀγαποῦν νά βλέ­πουν καί νά ἀκοῦν. Ἀλλά δέν μᾶς καλεῖ νά δοῦμε καί νά ἀκού­σουμε κάτι συνηθισμέ­νο, κάτι καθημερινό. Μᾶς καλεῖ νά δοῦ­με κά­τι θαυμαστό καί μονα­δι­κό. Μᾶς καλεῖ νά δοῦμε τόν Χρι­στό νά ἀστράφτει μέσα στό φῶς τῆς θεότητος καί νά ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Θεοῦ-Πατέρα νά τόν ἀνακηρύσσει Υἱό ἀγαπητό.

Πράγματι, αὐτό εἶναι τό πα­ρά­­δοξο θέαμα καί τό ὑπερκόσμιο ἄκου­σμα τῆς αὐριανῆς ἑορτῆς. Αὐ­­τό εἶναι τό ξένο θέα­μα καί τό ξένο ἄκουσμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως πού πα­νηγυρί­ζου­με.

Ζοῦμε σέ ἕνα κόσμο πού κατα­κλύζεται ἀπό εἰκόνες καί ἀπό θεά­ματα. Ζοῦμε σέ ἕνα κόσμο πού στη­ρίζεται στό θέαμα πού προσφέ­ρει στούς ἀνθρώπους. Ζοῦμε σέ μία ἐποχή κα­τά τήν ὁποία ἡ σύγ­χρο­νη τεχνολογία προσφέ­ρει στόν ἄνθρωπο μέ με­γάλη εὐκολία τήν εἰ­κο­νική πραγματι­κό­τη­τα. Καί παράλληλα ζοῦ­με σέ ἕνα κόσμο στόν ὁ­ποῖο οἱ ἦχοι καί τά ἀκού­σματα κάθε εἴδους πλημ­μυρί­ζουν τά πάντα καί ἐπη­ρεά­ζουν τά πά­ντα· σέ ἕναν κόσμο πού οἱ ἦχοι ἀπό τά πέρατα τοῦ κόσμου φθά­νουν καί στό πιό ἀπομακρυ­σμένο χωριό καί στόν πιό ἀπομονω­μένο ἄν­θρω­πο.

Ζοῦμε σέ μία κοινωνία στήν ὁποία τά πάντα σχεδόν στηρίζο­νται στόν ἦχο καί τήν εἰ­κόνα. Καί τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶ­ναι: τότε γιατί νά σπεύ­σουμε νά δοῦμε τό θέα­μα καί νά ἀκούσου­με τή φωνή πού μᾶς προ­τεί­νει ὁ ἱε­ρός ὑμνο­γρά­φος, πού μᾶς προτείνει ἡ Ἐκ­κλη­σία μας;

Γιατί τά συνήθη θεάματα καί ἀκού­σμα­τα εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου, καί ἐάν δέν εἶ­ναι ἁμαρτωλά, ἐάν δέν εἶναι βλαβερά, ἐάν δέν εἶναι δυσάρεστα, δέν ἔχουν καμία σχέση μέ αὐ­τό πού πραγμα­τι­κά εὐ­φραί­νει τήν ψυχή μας, δέν ἔχουν καμία σχέση μέ αὐτό πού στό βάθος ἐπι­θυμεῖ νά ἀπο­λαύσει. Γιατί αὐτό τό θέαμα δέν εἶναι εἰκο­νι­κή πραγ­ματικότητα, καί αὐ­τός ὁ ἦχος τῆς φω­νῆς τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι πλαστός καί ἀπατηλός.

Ἀντίθετα ἀπό τά θεά­μα­τα καί τά ἀκούσματα τοῦ κόσμου πού μᾶς πα­ρασύρουν σάν τίς μυθι­κές σει­ρῆ­νες σέ κό­σμους ψεύτικους καί ἀπα­τηλούς, τό θέαμα τοῦ μετα­μορ­φωθέντος Χριστοῦ καί τό ἄκου­­σμα τῆς φωνῆς τοῦ Θε­οῦ-Πατρός μᾶς δεί­χνει τόν πραγματι­κό κό­­σμο τοῦ οὐρανοῦ καί μᾶς κα­­λεῖ πρός αὐτόν, γιατί αὐτός εἶναι ὁ προ­ο­ρι­σμός μας, αὐτή εἶναι ἡ ἀλη­­θινή μας πατρίδα.

Ὁ Χριστός μεταμορ­φώ­­θηκε στό ὄρος Θαβώρ ὄχι γιά νά τρομάξει ἀλλά γιά νά ἐνισχύσει τούς μα­θη­τές του στήν πίστη καί δι᾽ αὐτῶν καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γιά νά τούς δείξει ποιός πραγ­ματικά εἶ­ναι καί ποιόν ἀποφάσισαν νά ἀκο­λου­­­θήσουν ἐγκαταλεί­πο­ντας τά πάντα. Γιά νά τούς δείξει ποιά ἦταν ἡ ἀληθινή μορφή του καί ἀληθινή ταυ­τότητά του. Γιά νά τούς δείξει ποιά εἶναι ἡ δόξα καί ἡ λαμπρότητα πού ἀναμένει στόν οὐ­ρανό ὅσους πιστεύουν σ᾽ Αὐ­τόν καί τόν ἀκολου­θοῦν.

Ὁ Χριστός ὅμως δέν ἐπε­φύλαξε αὐτό τό μο­να­δικό θέαμα μόνο στούς τρεῖς μαθητές του πού τόν συνόδευ­σαν στό ὄρος Θαβώρ καί ἀξιώθηκαν νά ἀ­κού­­σουν τή φωνή τοῦ Θεοῦ. Τό προσφέρει σέ ὅλους τούς πιστούς κά­θε ἐποχῆς, τό προσφέ­ρει καί σέ ὅλους ἐμᾶς, ἄν θελήσουμε νά τόν ἀκο­λουθήσουμε στό νοη­τό Θαβώρ.

Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ζωή τῶν ἁγίων μας εἶναι γεμάτη ἀπό ἐμπειρίες τῆς θείας Με­ταμορφώ­σεως, εἶναι γε­μάτη ἀπό ἐμπειρίες τοῦ θείου φωτός πού ἔλαμ­ψε στό ὄρος Θαβώρ καί ἔκανε τά ἱμάτια τοῦ Χρι­­στοῦ νά φαίνονται λευκά ὡς τό φῶς καί τό πρόσωπό του ὡς ὁ ἥ­λι­ος. Καί αὐτῶν τῶν ἐμ­πειριῶν καλεῖ καί ἐμᾶς ὁ ἱερός ὑμνο­γρά­φος νά γίνουμε μέτο­χοι, γιατί ὅλοι μποροῦμε μέ τή χά­ρη τοῦ Θεοῦ νά γί­νουμε, ἐάν ἀγωνισθοῦ­με καί προσπαθήσουμε νά καθάρουμε τόν ἑαυ­τό μας, νά καθάρουμε τά μάτια τῆς ψυχῆς μας ἀπό τά θεάματα τοῦ κό­σμου πού τήν κατακλύ­ζουν, ἐάν καθάρουμε τά αὐτιά μας ἀπό τούς ἤ­χους πού τά πληροῦν καί ἐάν στρέψουμε τήν προσοχή μας στόν ἔσω μας ἄνθρωπο, ἐκεῖ πού τελεσιουργοῦνται τά μυ­στή­ρια τοῦ Θεοῦ.

Καί βε­βαίως ἐμεῖς μπο­ρεῖ νά μήν εἴμαστε ἄξιοι, ὅπως οἱ ἅγιοι, νά δοῦμε τό φῶς τῆς Με­ταμορ­φώ­σεως, νά δοῦ­με τό ἄκτι­στο φῶς, μπο­ροῦμε ὅμως στό μέ­τρο τῶν δυ­νατοτήτων μας νά κα­τα­νοήσουμε κάτι ἀπό τή λάμψη του καί νά ἀκού­σουμε τή φω­νή τοῦ Θεοῦ καί στή δική μας ψυχή. Γιατί ὁ Θεός δίνει στόν καθένα μας τή χάρη νά τόν δεῖ, ὅπως καί στούς μα­θη­τές καί ἀποστόλους του, «καθώς ἠδύ­να­ντο», ὅσο δηλαδή ὁ κα­θέ­νας μας μπορεῖ.

Αὐτῆς τῆς χάριτος εὔ­χομαι ταπεινά, διά πρεσβειῶν καί τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, νά ἀξιώσει ὁ μεταμορφωθείς Κύριος καί ὅλους ἐμᾶς πού τιμοῦμε ἐν εὐλαβείᾳ καί κατα­νύ­ξει τή θεία του Μετα­μόρ­φωση καί πού σπεύσαμε νά τήν ἑορτάσουμε ἀπόψε στήν πανηγυ­ρίζουσα Ἱερά αὐτή Μονή, ἀλλά καί στίς εὐλαβεῖς μοναχές τῆς Ἱε­ρᾶς αὐτῆς Ἀδελφότητος οἱ ὁποῖ­ες ἀγωνίζονται καθημερινά γιά τήν προσωπική τους μεταμόρφωση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Ιεροδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη  «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τονίζει την αξία...

Εναρκτήρια δράση της Ι.Α. Αυστραλίας για την επέτειο των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Picton της Νέας Νοτίου Ουαλίας η εναρκτήρια δράση της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την επέτειο...

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.M. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολή μας, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα...

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στη Βέροια

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,...

Θεία Εὐχαριστία καί σύγχρονες ἀμφισβητήσεις της

Ἡ Θεία Εὐχαριστία στό στόχαστρο νέων ἐπιθέσεων   Ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δίνει τό γεγονός ὅτι, μεταξύ τῶν τραγικῶν καταστάσεων, πού...

Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη Η γνώση είναι δύναμη και η αγάπη σκοπός, όταν τα δύο αυτά συνοδοιπορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιά μου επιβάλλει να βρεθώ κοντά στο ποίμνιό μου»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η θεομηνία, ενεργοποίησε όλο τον μηχανισμό στήριξης της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να συμπαρασταθεί και...

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απαντά στον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ – Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ  *********** ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ, Δεχθήτε, παρακαλώ, τις θερμές μου ευχαριστίες για το υβριστικό δημοσίευμά σας...

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...