Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης, παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και πλήθους ευσεβών Ναουσαίων.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οὗτος γάρ τόν πρός ἐχθρούς ἀοράτους πόλεμον ὑπελθών καί νομίμως ἀθλήσας, ἀξίως τό τῆς νίκης βραβεῖον ἐδέξατο».

Ἑορτάζουμε σήμερα καί πανηγυ­ρίζουμε στόν περικαλλῆ ναό τῆς πόλεώς μας, τόν ἀφιερωμένο στόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Μηνᾶ, τή μνήμη του. Ἑορτάζουμε καί τιμοῦ­με τή νίκη καί τόν θρίαμβό του ἐναντίον τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν, ὅπως ἔψαλε ὁ ἱερός ὑμνογράφος. Ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε τή γεν­ναι­ότητα καί τήν τόλμη του, γιατί ὁ ἅγιος Μηνᾶς δέν ἀγωνίσθηκε μία μόνο φορά, δέν ἀγωνίσθηκε σέ ἕναν μόνο ἀγώνα, σέ ἕνα μόνο πεδίο μάχης, ἀλλά ἀγωνίσθηκε μέ πολλούς τρόπους προκειμένου νά κερδίσει τή νίκη καί νά λάβει τό βραβεῖο τῆς ἄνω κλήσεως, τό βρα­βεῖο ἀπό τά χέρια τοῦ ἀγωνοθέτου Θεοῦ.

Ἀγώνας ἦταν γιά τόν ἅγιο μεγα­λομάρτυρα Μηνᾶ καί μόνο τό γε­γονός ὅτι ἐπέλεξε νά πιστεύει στόν Χριστό, ἐνῶ ἡ πίστη στόν Χριστό ἀπαγορευόταν ἀπό τούς νόμους τοῦ κράτους καί οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι γύρω του πίστευαν στά εἴδωλα.

Δεύτερος ἀγώνας τόν ὁποῖο ἔδω­σε ὁ ἅγιος Μηνᾶς ἦταν, ὅταν ἐγκα­τέλειψε τόν ρωμαϊκό στρατό στόν ὁποῖο ὑπηρετοῦσε, γιατί δέν ἤθελε  νά καταδιώξει μαζί μέ τούς συσ­στρα­τιῶτες του καί νά συλλάβει ὅσους πίστευαν στόν Χριστό. Τότε ἐγκατέλειψε τόν κόσμο, ἐγκατέλειψε τή σταδιοδρομία του καί τό ἐπάγγελμά του καί ἀποσύρ­θηκε σέ ἕνα βουνό, γιά νά ζήσει ὡς ἀσκητής.

Τρίτος ἀγώνας ἦταν ἡ ἀσκητική του ζωή, ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, ἡ προσευχή, ἡ ἐγκράτεια στίς ὁποῖες ἀφοσιώ­θηκε, προσπαθώντας νά νικήσει τούς ἀοράτους ἐχθρούς, προκει­μέ­νου νά νεκρώσει τόν παλαιό ἄν­θρω­πο, νά νικήσει τούς πειρα­σμούς καί νά προετοιμασθεῖ γιά τόν τελευταῖο καί μεγαλύτερο ἀγώ­να, τόν ὁποῖο εἶχε νά διεξα­γάγει. Καί αὐτός ἦταν ἡ ὁμολογία τῆς πίστεώς του καί τό μαρτύριο.

Ἀφοῦ ἀγωνίσθηκε ἀρκετά χρόνια πνευματικά στήν ἐρημία ὁ ἅγιος Μηνᾶς καί προετοιμάσθηκε πνευ­μα­τικά, ἀποφάσισε νά ἀγωνισθεῖ καί στόν δύσκολο στίβο τῆς ὁμο­λογίας τῆς πίστεως καί τοῦ μαρ­τυρίου. Καί ἀνταπεξῆλθε μέ ἐπιτυ­χία καί σ᾽ αὐτόν τόν ἀγώνα, ὄχι μόνο ὁμολογώντας τήν πίστη του ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ἀλλά καί ὑπομένοντας τά πολλά βασανι­στή­ρια στά ὁποῖα τόν ὑπέβαλε καί στό τέλος τό μαρτύριο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Θυσίασε τήν ἐπίγεια καί πρόσκαιρη ζωή του καί κέρδισε τήν οὐράνια καί αἰώνια. Στερή­θη­κε τήν τιμή καί τή δόξα τοῦ κόσμου, γιά νά ἀπολαμβάνει τή δόξα τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ καί νά τιμᾶται αἰῶνες τώρα ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἀπό ὅλους τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι, ὅπως καί ἐμεῖς σήμερα, προστρέ­χουν στή χάρη του, ἐπικαλοῦνται τή βοήθειά του καί τόν τιμοῦν.

Ἡ μνήμη ὅμως τοῦ ἁγίου μεγα­λομάρτυρος Μηνᾶ, τόν ὁποῖο τιμοῦ­με σήμερα, εἶναι συγχρόνως καί μία ὑπόμνηση πρός ὅλους μας, προκειμένου νά παραδειγμα­τι­σθοῦ­με καί νά μιμηθοῦμε τούς δικούς του ἀγῶνες. Καί αὐτό γιατί ἡ ζωή τοῦ κάθε χριστιανοῦ ἀπαιτεῖ ἀγῶνες, ἀγῶνες τούς ὁποίους θά πρέπει νά διεξαγάγουμε ὅλοι μας, ἀνάλογα μέ τήν κατάστασή μας καί τίς δυνάμεις. Γιατί ἄν οἱ ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας δίνουμε καθημερινά ἀγῶνες γιά ἐπιτύχουμε σκοπούς καί στόχους τῆς ζωῆς μας, γιά νά κερδίσουμε καί νά ἀποκτήσουμε ἀγαθά πού φθείρονται καί παρέρ­χο­νται, εἶναι δυνατόν νά μήν συνει­δητοποιοῦμε τήν ἀνάγκη νά ἀγωνισθοῦμε ὅσο χρειάζεται γιά νά ἐπιτύχουμε τόν μόνο σημαντικό στόχο τῆς ζωῆς μας καί νά κερδί­σουμε τά ἀγαθά, τά ὁποῖα ἔχει ἑτοι­μάσει ὁ Θεός «τοῖς ἀγαπῶσιν αὐ­τόν», καί τά ὁποῖα ξεπερνοῦν κατά πολύ ὅ,τι ἔχουμε δεῖ ἤ φαντασθεῖ, τά ἀγαθά «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδεν καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρ­δίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη», ὅπως γράφει ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπό­στολος Παῦλος.

Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τό παρά­δειγ­μα τοῦ ἁγίου Μηνᾶ καί ἄς μήν ἐπη­ρεαζόμεθα ἀπό τήν ἀπιστία πού ὑπάρ­χει γύρω μας, ἀλλά ἄς ἐμμέ­νου­με στήν πίστη μας στόν Χριστό, χωρίς νά κάνουμε συμβιβασμούς προκειμένου νά ἱκανοποιήσουμε ὅσους δέν πιστεύουν ἤ ὅσους χλευ­ά­ζουν ἤ συκοφαντοῦν τήν πίστη μας. Ἄς ἐνισχύουμε τόν ἑαυτό μέ τήν ἄσκηση, τήν προσευχή καί τή μυστηριακή ζωή, ὥστε ἀφενός νά μποροῦμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἀνταπεξερχόμεθα στίς προκλήσεις καί τούς πειρασμούς, τούς ὁποίους ἀντιμετωπίζουμε καθημερινά στή ζωή μας, ἀλλά καί ἀφετέρου νά ὑπομένουμε τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες καί τά προβλήματα πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός μέ καρτερία καί ἐμπιστοσύνη σ᾽ Αὐτόν, ὁμολογώντας ἔτσι ἔμπρα­κτα τήν πίστη καί τήν ἀγάπη μας στόν Χριστό, ὅπως ἔκανε καί ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Μηνᾶς. Γιατί μόνο μέ τόν τρόπο αὐτό καί θά τιμοῦμε ἐπαξίως τόν ἅγιο ἀλλά καί θά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά λάβου­με διά πρεσβειῶν του ἀπό τόν Θεό τό βραβεῖο τῆς νίκης, δηλαδή τή σωτηρία μας καί τήν αἰώνιο ζωή, νά ἀπολαύσουμε δηλαδή ὅλα αὐτά πού ἀπολαμβάνει ὁ ἅγιος Μηνᾶς καί ὁ ἅγιος Θεοφάνης καί οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες τῆς πόλεώς μας, ὅλα αὐτά τά ὁποῖα ἑτοίμασε ὁ Θεός γι᾽ αὐτούς οἱ ὁποῖοι τόν ὁμολογοῦν μέ τή ζωή τους καί δείχνουν τήν ἀγάπη τους.

Διότι δέν εἶναι ὁμολογία νά ἔρθουμε μόνο στήν ἐκκλησία ἤ νά ἀνάψουμε τό κερί μας. Ὁμολογία εἶναι ἡ καθημερινή μας ζωή, ὅταν εἶναι μία ζωή, ἡ ὁποία δείχνει ὅτι πράγματι ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, ὅτι πράγματι ἀγαποῦμε τόν Χριστό, γιατί, ὅπως εἶπα ἔχουν πληθυνθεῖ καί οἱ εἰρωνεῖες καί οἱ συκοφαντίες καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα γίνονται ἀπό τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν τή δύναμη νά ποῦν καί αὐτοί ὅτι πιστεύουν. Μόνο στίς δύσκολες στιγμές ζητοῦμε τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καί τοῦ ἁγίου Μηνᾶ. Δέν φθάνει ὅμως αὐτό. Δέν εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀνάγκης, ἀλλά εἶναι ὁ Θεός τῆς καθημερινότητός μας. Ἄν πράγματι τόν ἀγαποῦμε κάθε ἡμέρα πρέπει μέ τή ζωή μας, μέ τά ἔργα μας, μέ τά λόγια μας, μέ τή συναναστροφή μας δείχνουμε ὅτι ἀνήκουμε στόν Χριστό. Καί ὁ Χριστός ἔτσι μᾶς θέλει. Δέν μᾶς θέλει ψεύτικους, νά λυπούμεθα νά ποῦμε ὅτι τόν ἀγαποῦμε καί νά θυσιάσουμε γιά χάρη του κάποια πράγματα, τά ὁποῖα δέν μᾶς προσθέτουν ἀλλά μᾶς ἀφαιροῦν ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό.

Ὁ ἅγιος Μηνᾶς ἔδειξε μέ ὅλη του τή ζωή του τήν ἀγάπη του γιά τόν Θεό. Γιατί ποιός ἀφήνει τό ἀξίωμά του σήμερα γιά νά πεῖ ὅτι πιστεύει στόν Χριστό; Ὁ ἅγιος Μηνᾶς ὅμως τό ἐγκατέλειψε, ἔζησε ἀσκητικά καί στό τέλος εἶπε «ναί, πιστεύω στόν Χριστό», καί τό εἶπε σέ μία ἐποχή δύσκολη, ὄχι ὅπως ἡ δική μας. Τό ἀποτέλεσμα; Ποῦ εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού δέν πίστευαν; Τά ὀνόματά τους ποιός τά ξέρει; Ἐνῶ τόν ἅγιο Μηνᾶ ὅλοι καί τόν ξέρουν καί τόν τιμοῦν καί ζητοῦμε τή βοήθειά του πού εὔχομαι νά εἶναι πλούσια σέ ὅλους μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ | Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους

Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου, Προη­γου­μέ­νου Ἱ. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁγίων Μετεώρων 28 Νοεμβρίου 2022   Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, μία ἀπό τίς πιό γνωστές Ἑταιρεῖες Δημοσκοπήσεων δημοσίευσε μία...

«Ασκητισμός ή σχιζοφρένεια;»

Η πνευματική ομιλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας των εσπερινών ομιλιών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του Σεβασμιωτάτου...

Ποιμαντικές δραστηριότητες του Μητροπολίτου Καστορίας

Πλούσιο σέ δραστηριότητες ποιμαντικές ἦταν τό Σαββατοκύριακο 26 καί 27 Νοεμβρίου 2022 γιά τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο. * Σάββατο 26 Νοεμβρίου Τό Σάββατο τό πρωί...

Αιτωλίας Δαμασκηνός προς ιερείς: «Να χαίρεστε για την ιερωσύνη που σας εμπιστεύθηκε ο Θεός και η Εκκλησία»

Την πρώτη γενική ιερατική σύναξη συνεκάλεσε σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στον Ιερό Ναό...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας προς κληρικούς Αδελαΐδος: «Παρακαλώ να πορευθούμε με αγάπη και ενότητα»

Το μήνυμα της αγάπης και της ενότητας εξέπεμψε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, κατά την εισήγησή του στην Ιερατική Σύναξη των κληρικών της...

Στον Μητρ. Δημητριάδος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Υδατοσφαίρισης & Ασημένιος Ολυμπιονίκης Θοδωρής Βλάχος

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κ. Ιγνάτιο, επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, στο γραφείο του στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός...

Ο Μητροπολίτης Φαναρίου ομιλητής στην ιερατική σύναξη των κληρικών της Αυστρίας και Ουγγαρίας

Μετά από τιμητική και φιλάδελφο πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας κου Αρσενίου επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας ο Πανιερ. Μητροπολίτης Φαναρίου κος Αγαθάγγελος, Γενικός...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας προς νεοχειροτονούμενο Διάκονο: «Έχουν μεγάλη αξία οι προσευχές της μάνας»

Την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία παραδόθηκε επισήμως στην κοινή λατρεία ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας στην Αδελαΐδα, ένα...

Η Εκκλησία δεν διώχνει κανέναν, έχει ρόλο σωστικό για όλους τους ανθρώπους και αγαπητικό

Την Θ. Λειτουργία τέλεσε χθες Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο...

Απόφαση-καταλύτης της Εκκλησίας της Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, εἰς συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου,...

Δοξολογία για την Εθνική Αντίσταση στην Άρτα

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Άρτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ετέλεσε Δοξολογία, προς...

Ἡ ἑορτή τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων στήν Πάτρα

          Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἱερά καί πανσεβάσμιος μνήμη, πάντων τῶν ἐν Ἀχαΐᾳ καί ἐξ’ Ἀχαΐας Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι μέ πρῶτον τόν πανεύφημον καί...

Η Άρτα εόρτασε τον Άγιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, το πρωΐ, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου, στο Επισκοπείο Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη...

Θυρανοίξια του νέου Καθεδρικού Ναού της Αδελαΐδος: «Θέλω να συνδέσω αυτό τον Ναό με την Κωνσταντινούπολη», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος

Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκίνησης, το πρωί της Κυριακής, 27 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος τέλεσε την Ακολουθία των Θυρανοιξίων...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο Μητροπολιτών Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού – Σάμου Ευσεβίου

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα ο Δήμος Θέρμου υποδέχθηκε τον νέο Ποιμενάρχη και πνευματικό του Πατέρα, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό το απόγευμα του...