Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του προστάτου της ενορίας, Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου, ενώ στο τέλος τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο των δωρητών και μελών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας.

Ακόμη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, προχείρησε σε πνευματικό τον Αρχιμ. Νεκτάριο Χαλετζή, εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Βεροίας και του Πανελληνίου Ιερού Προσκύνηματος της Παναγίας Σουμελά Βερμίου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἰωάννης πένησι δούς καί σκορ­πίσας, ὤ ποῖα Χριστῷ νῦν παρε­στώς λαμβάνει».

Μέ τούς δύο αὐτούς στίχους σκιαγραφεῖ ὁ ἱερός Συναξαριστής τόν ἑορταζόμενο σήμερα μεγάλο ἱεράρχη τῆς Ἐκκλη­σίας μας, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα, πα­τρι­άρ­χη Ἀλεξανδρείας. Δίδοντας καί σκορπίζοντας στούς φτωχούς, ἀπο­λαμβάνει τώρα ὁ Ἰωάννης τίς οὐ­ράνιες δωρεές εὑρι­σκόμενος ἐνώ­πιον τοῦ Χρι­στοῦ.

Ἡ ἐλεήμων καρδία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἦταν αὐτή πού χαρακτή­ριζε τήν πορεία καί τή ζωή του, καί ἡ ἐλεημοσύνη του εἶναι ἀσφαλῶς τό πιό χαρακτη­ριστικό καί τό πιό καθοριστικό γνώρισμα τῆς ἁγίας προσωπικότητός του. Ὄχι μόνο γιατί ἡ ἀγάπη του πρός τόν ἄν­θρω­πο καί ἡ διάθεσή του νά προσφέρει μέ κάθε τρόπο στόν πάσχοντα καί ἐνδεῆ ἀδελ­φό του ὑπερέβαινε τά συνήθη μέτρα, ἀλλά καί διότι ἡ ἀγάπη του καί ἡ ἐλεήμων καρδία του ἀπο­τελοῦσαν τή συνισταμένη καί τήν ἔκ­φραση ὅλων τῶν ἀρετῶν πού κο­σμοῦσαν τήν ἁγία ψυχή του.

Πολλές φορές νο­μί­ζουμε ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι μία εὔκολη ἀρε­τή, μία ἁπλῆ καί ἀνέξοδη κίνηση, ἰδίως γιά τούς ἀν­θρώπους πού δια­θέτουν κάποια ἄνε­­ση καί εὐχέρεια οἰκο­νομι­κή. Πολλές φορές νομί­ζουμε ὅτι εἶναι εὔκολο νά προσ­φέ­ρει κα­νείς στόν συνάνθρωπό του, ἰδίως ὅταν πρόκειται νά προσφέρει ἀπό τό περίσσευμά του. Ὅμως δέν εἶναι τόσο εὔκολο ὅσο νομίζουμε, γιατί ἡ ἐλε­ημοσύνη εἶναι ἔκφραση τῆς ἀγά­­πης καί ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ συνι­στα­μένη ὅλων τῶν ἀρετῶν.

Ἄν δέν καλλιεργήσει ὁ ἄνθρωπος στήν ψυ­χή του ὅλες τίς ἀρετές, ἄν δέν ἀπο­κτήσει τήν ταπείνωση, ἄν δέν ἐκκό­ψει τή φιλαυτία, τήν ἰδιοτέλεια, ἄν δέν συνειδητο­ποιή­σει τή ματαιό­τη­τα τῶν ὑλικῶν πραγ­μάτων καί τήν ἀξία τῶν πνευ­ματικῶν, ἄν δέν πι­στεύσει ὅτι ὁ πλησίον του δέν εἶναι οὔτε ἕνας ξένος οὔτε πολύ περισ­σό­τερο ἕνας ἀνταγωνιστής του, ἀλλά εἶναι ὁ ἀδελφός του, τόν ὁποῖο ὀφείλει νά ἀγαπᾶ ὡς ἑαυτόν, τότε δέν μπορεῖ νά προσφέρει, ἔστω καί ἐάν ἔχει περίσσεια ἀγαθῶν.

Καί ἀκριβῶς ἐπειδή ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἔκφραση τῆς ἀγάπης καί ἡ ἀγά­πη προϋπο­θέτει τήν ὕπαρξη ὅ­λων τῶν ἀρετῶν στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, γι᾽ αὐτό καί ὁ Χρι­στός ὁρίζει τήν ἐλεημοσύνη ὡς τό ἀπό­λυ­το κριτήριο τῆς σωτηρίας μας. Ἕνα ποτήριο ψυ­χροῦ ὕδατος «εἰς ὄνο­μα προφήτου» χαρίζει σ᾽ αὐτόν πού τό προσφέρει «μισθόν προ­φή­του», κατά τή διαβεβαίωση τοῦ Κυ­ρίου, ἐνῶ τό νά προσφέρει κάποιος φαγητό σέ ἕναν ἐνδεῆ συνάνθρω­πό του θεωρεῖται ὡς παρεχόμενο στόν ἴδιο τόν Χριστό καί τοῦ ἐξα­σφα­λίζει, ἐφόσον παρέχεται μέ ἀγαθή διά­θεση, θέση στά δεξιά τοῦ Χρι­στοῦ κατά τήν ἡμέρα τῆς κρί­σεως. Ἀντίθετα βλέπουμε ὅτι ἡ δυσκολία τοῦ νέου τοῦ Εὐαγγελίου νά μοιράσει τά ὑπάρχοντά του στούς πτωχούς, τοῦ στερεῖ τήν αἰώ­νιο ζωή.

Θά μποροῦσε βεβαίως ἡ Ἐκ­κλησία μας ἀντί νά προβάλλει τό με­γαλεῖο τῆς ἐλεήμονος καρδίας τοῦ ἑορ­τα­ζομένου ἁγίου νά προ­βάλλει τίς ἄλ­λες ἀρετές του. Δέν τό κάνει ὅμως, γιατί ἡ ἐλεημοσύνη δέν εἶναι μόνο θεωρητική ἀρετή, ἀλ­λά καί πρακτική. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς πού ἤλθαμε σή­με­ρα γιά νά τι­μήσουμε καί νά πα­νη­γυρίσουμε τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος μπορεῖ νά προσπαθήσει στό ἑξῆς νά μιμη­θεῖ τήν ἐλεήμονα συμ­περιφορά τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Ἰωάννου.

Καί εἶναι πιό εὔκολο γιά μᾶς τούς ἀδύναμους καί χοϊκούς ἀνθρώ­πους νά προσπα­θήσουμε νά κατα­κτή­­σου­με αὐτή τή μεγάλη ἀρετή τοῦ ἁγίου πού ἔχει καί πρακτικές πλευρές, ἀπό τό νά προσπαθήσου­με νά μιμη­θοῦμε κάποια ἄλλη ἀρετή του, ὅ­πως τήν ταπεινοφρο­σύνη ἤ τήν ἐγκρά­τεια ἤ τήν πίστη πού δέν ἔχουν τόσο ἐμφανεῖς πρα­κτι­κές προ­­εκτάσεις καί εἶναι πιό δύσκολο νά γίνει κατανοη­τό τό μεγαλεῖο τους σέ ἀνθρώπους σάν καί μᾶς, πού δέν ἔχουμε προχω­ρή­σει στίς ὑψη­λές βαθμίδες τῆς πνευ­ματικῆς ζωῆς στίς ὁποῖες εἶχε ἀνέλθει ὁ τιμώμενος ἅγιος Ἰωάν­νης ὁ Ἐλεήμων.

Ὁ στίχος ὅμως τοῦ Συναξαριστοῦ «Ἰωάννης πένησι δούς καί σκορπί­σας» κάνει σαφῆ καί μία ἀπα­ραίτη­τη προϋπόθεση τῆς ἐλεη­μο­σύνης, τήν ὁποία ἐκπληροῦσε σέ ἀπόλυτο βαθμό ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος. Καί αὐτή εἶναι ἡ ἀγαθή διάθεση.

Δέν λέει μόνο «δούς» ὁ ἱερός Συ­να­ξαριστής, λέει καί «σκορ­πίσας». Δέν λέει, δηλαδή, ἔδω­σε ἁπλῶς, ἀλλά ἔδωσε γεν­ναιόδωρα, ἔδωσε ἁπλόχερα, μέ ἀνοικτή καρ­διά, χω­ρίς ὑπολογισμούς, χωρίς νά σκέ­φτεται ἄν τοῦ κοστίζει καί πόσο, ἄν θά τοῦ λείψει ἤ ὄχι. Πρόσφερε ὁ ἅγι­ος καί ἀπό τό ὑστέρημά του μέ πολλή ἀγάπη καί μέ τή βεβαιότητα ὅτι «ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός», ὅτι δηλαδή ὁ Θεός εὐαρεστεῖται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσφέρει ἀπό τήν καρδιά του, προσφέρει ἀπό ἀγά­πη καί ὄχι ἀπό ἀνάγκη. Καί αὐτόν τόν ἄνθρωπο, πού προσφέ­ρει, μιμού­με­νος τόν Θεό, ὁ ὁποῖος χαρίζει τά δῶρα του σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους χωρίς διάκριση καί «βρέχει ἐπί δι­καί­ους καί ἀδίκους», ἀγαπᾶ καί ἀμείβει καί ἁγιάζει ὁ Θεός.

Αὐτή τήν ἀγαθή διάθεση ἄς προ­σπα­θήσουμε νά ἀποκτήσουμε, μι­μού­με­νοι τήν ἐλεήμονα καρδία τοῦ ἑορ­τα­ζομένου ἁγίου, γιά νά γίνου­με καί ἐμεῖς ἄξιοι τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ καί στή γῆ καί στόν οὐρανό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Κατερίνη γιόρτασε την Πολιούχο και Προστάτιδά της Αγία Αικατερίνη

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη ο φιλόχριστος λαός της Κατερίνης τίμησε την πολιούχο  και προστάτιδα της πόλεως Αγία Αικατερίνη. Το απόγευμα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου, στον...

Η εορτή του Αγίου Στυλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σάικας

Επ’ ευκαιρία της ιεράς μνήμης του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το Σάββατο...

Αποστολικά Μηνύματα: «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας»

Αποστολικά Μηνύματα «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας». Κυριακή ΚΓ΄ 24/11/2019 Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου Στο σημερινό αποστολικό κείμενο έρχεται ο Απόστολος Παύλος...

Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού;

Το μήνυμα του πλουσίου νεανίσκου. Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού; Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς...
video

Ταμασού Ησαΐας: «Τα εγγόνια των αγωνιστών θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία»

Τη μνήμη του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Παντελή Κατελάρη τίμησαν το βράδυ της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου 2022, στον Σύνδεσμο Αγωνιστών – Παντελή Κατελάρη στο Επισκοπειό. Ανάμεσα στους...

Κοντά στους νέους ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Συνεχίζοντας κανονικά το εκκλησιαστικό του έργο, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος καθοδηγεί τη νεολαία μας μέσα στις τρικυμίες της ζωής. Μιλώντας σε ένα κατάμεστο από...

Η τιμή των γονέων – Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Λουκᾶ 18,20) Πολὺ παλαιὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μὲ τὴν ὁποίαν...

Καθιέρωση νέων εικόνων από τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο

Στο ιστορικό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της συνοικίας Φραγκοπήγαδο, το ανήκον στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας, μετέβη το Σάββατο 26 Νοεμβρίου...

Στην Αδελαΐδα ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Στην Αδελαΐδα έφτασε το πρωί της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος θα παραμείνει για έξι ημέρες στην Νότιο...

Εγκαίνια Ιερού Παρεκκλησίου της «Παναγίας Παμμακαρίστου»

Με τη πρέπουσα ευπρέπεια και συμφώνως προς την προβλεπόμενη εκκλησιαστική τάξη και το Τυπικόν της Αγίας μας Εκκλησίας τελέσθηκαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου...

Χειροτονία Διακόνου στην Σαντορίνη

Με λαμπρότητα και σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλόχιος, συμπληρουμένου ενός έτους από την εγκατάστασή του στην Ιερά Μητρόπολη, ετέλεσε την πρώτη του χειροτονία,...

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Κατούνας

Τον όμορφο και γραφικό συνοικισμό του Αγίου Νικολάου Κατούνας επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ....

Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων και στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου

Προσκυνηματική επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και...

Άγιος Νίκων ο Μετανοήτε: Ο Φλογερός Κήρυκας της Μετάνοιας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι συχνά συνδεδεμένος και με την ιεραποστολή της Εκκλησίας μας. Φλογεροί μοναχοί διέδωσαν τη σώζουσα χριστιανική...

Θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισθέντος ιστορικού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στο Σουέζ

Την 25η Νοεμβρίου 2022, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ , συνοδευόμενος από τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου...