Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου και της Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Θεμιστοκλή Δαμιανίδη, ο οποίος διακονεί στο Ιερό Βήμα της ενορίας και συνεχάρη τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμ. Μητροφάνη Τουτζιαράκη για το σπουδαίο έργο που επιτελεί στον ευαίσθητο τομέα της νεότητος, συγκεντρώνοντας στην ενορία του πλειάδα νέων παιδιών, ενώ παράλληλα ευχήθηκε στους συλλειτουργούς εορτάζοντες Αρχιμανδρίτες π. Νεκτάριο Λασκαρίδη και π. Νεκτάριο Χαλετζή για την ονομαστική τους εορτή.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὅσιε Πάτερ, μελέτην θείου νό­μου τόν βίον ποιούμενος, τῶν πά­λαι Ἁγίων τήν ζωήν ἐχαρακτήρι­σας».

Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα τή μνήμη ἑνός μεγάλου καί θαυματουργοῦ ἁγίου τῆς Ἐκκλη­σίας μας, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἀρχιεπισκόπου Πενταπόλεως, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος μαζί μέ τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας ὁ ἱερός αὐτός ναός τῆς πόλεώς μας.

Καί ὅπως κάθε πανήγυρις τῆς Ἐκ­κλησίας μας εἶναι καί ἡ πανήγυρις αὐτή τῆς ἐνορίας σας πανήγυρις χαρᾶς καί πανήγυρις τιμῆς, γιατί ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος εἶναι ἕνας ἅγιος τοῦ ὁποίου ἡ ζωή καί τά θαύ­ματα εἶναι γνωστά σέ ὅλους μας καί μᾶς συγκινοῦν βαθύτατα· γιατί ἔχουμε τά ἱερά λείψανά του καί μποροῦμε νά τά προσκυνήσουμε καί νά ἐπικαλεσθοῦμε τή χάρη καί τή μεσιτεία του· γιατί ἔχουμε ὁρατά σημεῖα τῆς παρουσίας του καί τῆς ἐπιγείου ζωῆς του· γιατί μποροῦμε νά ἐπισκεφθοῦμε καί νά προσκυ­νήσουμε τήν Ἱερά Μονή, τήν ὁποία ἐκεῖ­νος ἵδρυσε καί στήν ὁποία ἔζησε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του καί εὑρίσκεται καί ὁ τάφος του.

Ἡ πανήγυρις ὅμως τοῦ ἁγίου καί θαυματουργοῦ Νεκταρίου, ὅπως καί οἱ πανηγύρεις ὅλων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι συγχρό­νως καί πανηγύρεις μνήμης.

Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τούς ἁγίους της, τούς τιμᾶ προβάλλοντάς τους ὡς πρότυπα ζωῆς γιά ὅλους τούς πιστούς. Τούς τιμᾶ γιά νά μᾶς ὑπεν­θυμίσει τή ζωή τους, τούς ἀγῶνες τους, τούς κόπους τους, τίς προσπάθειές τους, τίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες τίς ὁποῖες καί ἐκεῖνοι ἀντιμετώπισαν, ὅπως ἀντι­με­τωπίζουμε καί ἐμεῖς. Τούς τιμᾶ γιά νά μᾶς δείξει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐκεῖνοι βάδισαν πρός τήν ἁγιότητα καί τήν ἐπέτυχαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Τούς τιμᾶ γιά νά μᾶς δείξει ὅτι οἱ ἅγιοι ἦταν σάν καί ἐμᾶς, δέν ἔζησαν κάτω ἀπό ἰδιαί­τε­ρες συνθῆκες, οὔτε κέρδισαν τή χά­ρη τοῦ Θεοῦ καί τή βασιλεία του ἄνετα καί ἄκοπα. Τούς τιμᾶ ἀκόμη γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει τόν σύνδεσμο πού ἔχουμε καί πρέπει νά ἔχουμε μέ τούς ἁγίους μας, οἱ ὁποῖοι παρακο­λουθοῦν τόν ἀγώνα καί τή ζωή μας καί μεσιτεύουν γιά μᾶς, ἰδιαιτέρως ὅταν τούς τό ζητοῦμε καί ὅταν βλέ­πουν τήν προσπάθειά μας νά ἀκο­λουθήσουμε τό παράδειγμά τους. Διότι ἡ μίμηση τοῦ παραδείγματος τῶν ἁγίων μας εἶναι ὁ πιό ἀσφαλής τρόπος γιά νά ἐπιτύχουμε τόν σκοπό μας, νά μπορέσουμε νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί νά κερδίσουμε καί ἐμεῖς μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τή σωτηρία μας.

Αὐτό μᾶς συστήνει καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναφερόμενος στόν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. «Ὅσιε Πάτερ», ψάλλει, «μελέτην θείου νόμου τόν βίον ποιούμενος, τῶν πάλαι Ἁγίων τήν ζωήν ἐχαρακτή­ρισας». Ἔκανες τή ζωή σου, λέγει πρός τόν ἅγιο Νεκτάριο, μελέτη τοῦ θείου νόμου καί ἔτσι τήν ἔκανες νά ὁμοιάζει μέ τή ζωή τῶν παλαιῶν ἁγίων.

Μέ αὐτή τή φράση ἀποκαλύπτει καί σέ μᾶς ὁ ὑμνητής τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, τόν τρόπο καί τό περιε­χόμενο τῆς ἁγιότητος.

Τό πρώτιστο εἶναι ἡ μελέτη τοῦ θείου νόμου. Ὄχι ὅμως ἡ ἁπλῆ καί ἐπιφανειακή μελέτη, ὄχι ἡ μελέτη πού ὁδηγεῖ μόνο στή γνώση. Γιατί δέν ὠφελεῖ νά γνωρίζουμε μόνο τί λέγει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ γιά τήν μία ἤ τήν ἄλλη περίπτωση, ἀλλά μελέ­τη πού θά μᾶς ὁδηγεῖ στό βίωμα, πού θά μᾶς βοηθᾶ νά ζοῦμε σύμ­φωνα μέ τόν θεῖο λόγο, ὥστε ἡ ζωή μας νά ταυτίζεται μέ αὐτό, καί νά μπορεῖ αὐτός πού μᾶς βλέπει καί παρακολουθεῖ τή ζωή μας νά ἀνα­γνωρίζει σ᾽ αὐτήν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Νά μπορεῖ νά κατανοήσει ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ βλέ­ποντας τίς πράξεις μας καί τήν ἀνα­στροφή μας.

Αὐτό ἔκαναν ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί οἱ παλαιοί καί οἱ νεώτεροι. Ἔζησαν σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ταυτίσθη­καν μέ αὐτόν, ὥστε στή ζωή τους νά μποροῦμε ἐμεῖς νά διαβάζουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς, ὅπως ψάλλει καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος, ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ἦταν σάν τή ζωή τῶν παλαιῶν ἁγίων, γιατί καί ἐκεῖνος, ὅπως καί οἱ παλαιοί ἅγιοι, εἶχαν ὡς κανόνα καί πυξίδα τῆς ζωῆς τους τόν θεῖο νόμο.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος, γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας συστήνει καί σέ μᾶς τή μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί συγχρόνως προβάλ­λει τή ζωή τῶν ἁγίων: γιά νά βλέ­πουμε στή ζωή τῶν ἁγίων πού τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε ἐφαρμο­σμέ­νο τόν νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι θά παρακινούμεθα καί νά τόν μελετοῦμε καί νά ἐναρμο­νί­ζου­με τή ζωή μας μέ αὐτόν, ὅπως βλέπουμε νά κάνουν οἱ ἅγιοι, γιατί, ὅπως εἴπαμε, δέν ἔχει ἀξία μόνο νά διαβάζουμε τό εὐαγγέλιο ἤ νά τό ἀκοῦμε στήν Ἐκκλησία ἤ νά ἀκοῦμε κηρύγματα ἤ νά με­τέ­χουμε στίς πανηγύρεις τῶν ἁγίων μας. Εἶναι ἀνάγκη νά ἀγωνιζόμεθα γιά νά τά ζοῦμε στήν καθημερι­νό­τητά μας, νά ἀντιμετωπίζουμε σύμ­φωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὅλα τά προβλήματα τῆς ζωῆς μας, ὅπως ἔκαναν οἱ ἅγιοι, ὅπως ἔκανε καί ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὁ θαυμα­τουρ­γός, πού τιμοῦμε σήμερα.

Ἔτσι θά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη καί τήν εὐλογία τῶν ἁγίων καί τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, καί μέ τή βοήθειά τους θά ἀξιωθοῦμε καί τῆς αἰωνίου ζωῆς πού καί ἐκεῖνοι ἀπολαμβάνουν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Τα ζώα έχουν ψυχή;

Τα ζώα έχουν ψυχή; Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για την ψυχή των ζώων; Έχουν την ψυχή που έχει και ο άνθρωπος; Ποια η...

Εορτή Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, εντός του οποίου ευρίσκεται το πανηγυρίζον...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος,...

Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου στήν Ναύπακτο

Τήν Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο...

Η πρώτη υποδειγματική Θεία Λειτουργία για μαθητές από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τελέσθηκε υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου. Την Θεία...

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πενήντα (50) μαθητές και μαθήτριες της (Β΄) και (Γ΄) τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αντώνιο Σταυρόπουλο,...

Νέος Διευθυντής στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο της Μητρόπολης Χαλκίδος

Κατόπιν της από 6ης Οκτωβρίου 2022 εκλογής, από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως του έως τώρα...

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Ενορία Αγ. Νικολάου Μπούρτζι

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου 2022, στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Αγ. Νικολαόυ-Μπούρτζι Ληλαντίων, ετελέσθη Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την μνήμη του...

Η Λαμία υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος υποδέχθηκε χθες το απόγευμα την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών εκ του...

Συνάντηση Μητροπολίτη Γρεβενών με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως είχε συνάντηση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, το μεσημέρι της Παρασκευής 2.12.2022, στο Επισκοπείο....

Το Καστόρι τίμησε τον Πολιούχο του Άγιο Θεόκλητο

Τη μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου Επισκόπου Λακεδαιμονίας τίμησε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 η Εκκλησία μας και το Καστόρι εόρτασε με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τον Πολιούχο...

Πανήγυρις Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, εορτή του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο...

Η εορτή της Παναγίας της Γεροντίσσης και του Αγίου Πορφυρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με κατάνυξη εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας της Γεροντίσσης και του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του...

Ο Ταμασού περί των αμβλώσεων

Σε πρόσφατη ραδιοφωνική  συνέντευξή μου και αναφερόμενος στο θέμα των αμβλώσεων δεν είχα την ευκαιρία να ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου περί του θέματος πότε...

Σύναξη πρεσβυτερών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Εκδήλωση της πατρικής αγάπης και της ποιμαντικής φροντίδας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου για την ιερατική οικογένεια και ιδιαίτερα για...