Την Πέμπτη 25 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου και Αγίου Νεκταρίου Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων χειροθέτησε Πνευματικό τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμ. Μητροφάνη Τουτζιαράκη, ο οποίος κατόπιν αδείας και ευλογίας του Ποιμενάρχου μας διακονούσε από ετών το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, ενώ παράλληλα τον συνεχάρη για το σπουδαίο έργο που επιτελεί στην ενορία συγκεντρώνοντας πλήθος νέων παιδιών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας οἰκο­νομίαν καί τά ἐπί γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν».

Πρίν ἀπό σαράντα περίπου ἡμέρες ἀκούσαμε τόν Χριστό νά λέγει πρός κατά τήν ἀρχιερατική του προσευ­χή τόν Θεό-Πατέρα του: «ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς, τό ἔργον ἐτε­λείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καί νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρά σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρό τοῦ τόν κόσμον εἶναι παρά σοί».

Μέ τούς λόγους αὐτούς ὁ Χριστός βεβαιώνει τόν Θεό-Πατέρα του ὅτι ὁλοκλήρωσε τό ἔργο πού τοῦ ἀνέ­θεσε καί τόν δόξασε ἐπί τῆς γῆς. Τό ἔργο αὐτό, ὅπως λέγει ὁ Χριστός σέ ἄλλο σημεῖο τῆς προσευχῆς του, ἦταν νά γνωρίσει τόν Θεό στούς ἀνθρώπους, νά μᾶς δείξει τόν δρό­μο πρός τόν οὐρανό, νά μᾶς ἀπο­καλύψει τόν Θεό­-πατέρα πού χά­σα­με μέ τήν παρακοή μας καί ξε­χάσαμε μέσα στήν τύρβη τῆς καθη­μερινότητος καί τῆς ἁμαρτίας, νά μᾶς ἀπο­καταστήσει ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἐκπέ­σαμε καί νά μᾶς χαρίσει καί πάλι τήν υἱοθεσία.

Καί ἐάν τά δικά μας καλά ἔργα δοξάζουν τόν Θεό κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου, αὐτό ἰσχύει κατά μεί­ζονα λόγο γιά τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπι­τέλεσε ὁ Χριστός στή γῆ γιά τή σω­τηρία τῶν ἀνθρώπων, κενώνο­ντας τόν ἑαυτό του καί «γενόμενος ὑπή­κοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ Σταυροῦ» στόν Πατέρα του.

Ὁ Χριστός ὅμως ζητᾶ καί κάτι ἀπό τόν Θεό-Πατέρα του. Ζητᾶ νά τόν δοξάσει μέ τή δόξα πού εἶχε ἀνέ­καθεν κοντά του. Καί δέν τό ζητᾶ γιά ἄλλο λόγο παρά μόνο γιά νά δώσει στούς μαθητές του καί σέ ὅλο τόν κόσμο μία ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς Θεότητός του καί συγχρόνως νά τούς δείξει ποιά δόξα ἀναμένει καί τούς ἀνθρώπους πού θά τόν πιστεύσουν καί θά τόν ἀκολουθή­σουν.

Αὐτή τή δόξα πού ζήτησε ὁ Χρι­στός ἀπό τόν Θεό πρίν ἀπό τή Σταύ­ρωσή του λαμβάνει σήμερα, καθώς δέν ἀνέρχεται στούς οὐρανούς τα­πει­νά καί χωρίς νά τόν ἀντιληφθεῖ κανείς, ὅπως συνέβη κατά τή γέν­νη­σή του, ἀλλά ἀνέρχεται ἐν δόξῃ.

Ἐπιστρέφει στόν οὐρανό μέσα στή θεία του δόξα ἐνώπιον τῶν μαθη­τῶν του, οἱ ὁποῖοι παρίστανται γιά νά εἶναι αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ θαυμαστοῦ αὐτοῦ γεγονότος καί τῆς δόξης πού ἀπολαμβάνει ὁ Χρι­στός ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ καί συγ­χρόνως ὡς Σωτήρας τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων.

Ἐπιστρέφει στόν Θεό-Πατέρα ἀπό τόν ὁποῖο ἐξῆλθε καί κατῆλθε στή γῆ μέ τήν ἀνθρώπινη σάρ­κα πού ἔλαβε ἀπό τήν Παναγία Μη­τέρα του, ὄχι ὅμως φθαρτή ὅπως τήν ἔλαβε, ἀλλά ἀναστη­μένη, ὅπως τήν μεταποίησε πρός χά­ρη τῆς δικῆς μας σωτηρίας.

Ἐπι­στρέφει στόν Θεό δείχνοντας στούς ἀποστόλους καί δι᾽ αὐτῶν σέ ὅλους ὅσους θά πιστεύσουν σ᾽ αὐ­τόν, ποιός εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἐπι­στροφῆς στόν Θεό καί ποιός εἶναι ὁ τρόπος.

Ἡ θεωθεῖσα στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου ἀνθρώπινη σάρκα ἀνε­βαίνει καί αὐτή στόν οὐρανό καί παραμένει ἐκεῖ ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, δείχνοντας τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί διδά­σκο­ν­τας τήν ἐν σώματι ἀνάστασή μας κατά τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας καί ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυ­ρίου.

Καί αὐτό κάνει τή δόξα τοῦ Χρι­στοῦ ἀκόμη μεγαλύτερη, ἀλλά καί ἀκόμη πιό σημαντική γιά ἐμᾶς τούς χοϊκούς ἀνθρώπους. Διότι θά μπο­ροῦσε ὁ Χριστός νά ἐπιστρέψει στόν οὐρανό καί νά δοξασθεῖ μόνο ὡς Θεός, ἀλλά ὁ Χριστός, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά τή σωτηρία μας δια­τηρεῖ καί κατά τήν ἀνάληψή του τή θεανθρώπινη φύση του, δείχνο­ντάς μας ὅτι μέ τήν ἐνανθρώπησή του δέν ἀπάλλαξε ἁπλῶς τήν ἀν­θρώπινη φύση ἀπό τήν ἁμαρτία ἀλ­λά τήν ἀπεκατέστησε στήν τιμή καί τή δόξα, τήν ὁποία στερήθηκε ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς καί τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό.

Ἔτσι ἡ ἐν δόξῃ ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας στόν οὐρανό μαζί μέ τό ἀναστημένο θεανθρώπινο σῶμα του ἀποτελεῖ καί τήν ἐπισφράγιση ἀπό τόν Θεό τοῦ ἔργου πού ὁλο­κλή­ρωσε ὁ Υἱός του.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει καί πανηγυρίζει χαρμόσυ­να τό γε­γο­νός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χρι­στοῦ, διότι αὐτή ἀποτελεῖ ἐχέγ­γυο γιά τή δόξα τήν ὁποία θά μπο­ρέσουμε νά ἀπολαύσουμε καί ἐμεῖς στή βασι­λεία τοῦ Θεοῦ, ἐφόσον βέβαια ἀγωνιζόμεθα καί προσπα­θοῦμε ἐδῶ στή γῆ νά βαδίζουμε τόν δρόμο τόν ὁποῖο μᾶς ὑπέδειξε ὁ Χριστός μέ τή διδασκαλία καί τίς ἐντολές του, ἐφόσον ἀγωνιζόμεθα καί ἐμεῖς νά «τελειώσουμε» μέ τή χάρη του τό ἔργο τοῦ Θεοῦ κατά τήν ἐπίγεια ζωή μας, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τή σωτηρία μας, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά συναντή­σουμε τόν ἐν δόξῃ ἀναληφθέντα Κύριο καί Θεό μας στόν οὐρανό, ὅταν καί ἐμεῖς θά ἀνέλθουμε ἐκεῖ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το άβατο του Αγίου Όρους

Το Άγιο Όρος ή αλλιώς το “Περιβόλι της Παναγίας”, γεωγραφικώς βρίσκεται στο τρίτο και ίσως στο ομορφότερο πόδι της Χαλκιδικής. Τη δεύτερη ονομασία του...

Mητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ: οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υφίστανται βία εξαιτίας της πίστεώς τους

Ο μητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, όπου έθιξε ειδικότερα το θέμα των διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθοδόξου...

«Υπάρχουν άγιοι;»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή των Αγίων Πάντων «Υπάρχουν  άγιοι;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου...

Συνάντηση του Μητροπολίτη Ταμασού με την Υπουργό Υγείας της Κύπρου

Την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας επισκέφθηκε την Υπουργό Υγείας, Δρ Πόπη Κανάρη, με την οποία συζήτησαν...

Επίσημη πρόσκληση στον Περιφερειάρχη Αττικής για το Συνέδριο του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως...

Λήξη του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Ολοκληρώθηκαν χθες, 8 Ιουνίου, οι εργασίες του ΙΗ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος...

Επίσκεψη δημάρχου Μεγαρέων στον Μητροπολίτη Κορίνθου

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2023, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο, υπό την παρουσία και του...

Ανακοίνωση εορτής των ονομαστηρίων Μητρ. Λαρίσης

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοινώνεται ὅτι λόγῳ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Φιλοξενία: το αντίτιμο του Παραδείσου»

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Επίσκεψη του τ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Το απόγευμα της Πέμπτης, 8ης Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από τον...

Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητρ. Καλαβρύτων Ιερώνυμος

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, την ερχόμενη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023,...

Σύσκεψη της διοικούσας επιτροπής Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Συνήλθε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου,...

«Μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο» Συναυλία της Φιλαρμονικής της Ι.Μ. Ταμασού

Μια θαυμάσια συναυλία της φιλαρμονικής της Μητροπόλεως Ταμασού υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Μάκη Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στό προαύλιο της Μητροπόλεως Ταμασού στο Επισκοπειό...

32000 έτοιμα γεύματα για το καλοκαίρι από το «Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη» στην Μητρόπολη Φθιώτιδος

Τριάντα δυο χιλιάδες έτοιμα γεύματα, χιλιάδες χαμόγελα αισιοδοξίας και αγάπης προσέφερε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο κ. Ιωάννης Μασούτης, Διευθυντής...