Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ εόρτασε την Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Χριστού (24-25 Μαϊου 2023) με τον Πανηγυρικό Εσπερινό στον ομώνυμο Ι.Ναό στο χωρίο Άγιο Νικόλαο Σελίνιτσας Λεύκτρου και με την Θεία Λειτουργία στον Κοιμητηριακό Ναό της Αναλήψεως στο Γύθειο.

Κατωτέρω δημοσιεύουμε την Εγκύκλιο του Σεβ. για την εορτή που διαβάστηκε σ’ όλους τους ναούς:

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί,

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν ἀφοῦ παρέμεινε ἐπί τῆς γῆς σαράντα ἡμέρες καί μάλιστα ἐμφανιζόμενος στούς μαθητές Του σέ διαφόρους τόπους καί ἀκόμη, ὁ Ἴδιος ὁ Ἀναστάς Κύριος μαζί τους συνωμιλοῦσε καί ἔτρωγε μαζί τους πρός βεβαίωσιν καί τῆς Ἀναστάσεώς Του καί ἀφοῦ τούς ἔδωκε καί τίς τελευταῖες θεῖες ἐντολές Του, ἔπειτα τούς ἐξήγαγε στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν στά περίχωρα τῆς Βηθανίας καί ἐκεῖ εὐλογῶν αὐτούς, ἐπήρθη στά ἄνω, δηλαδή ἀνελήφθη στούς οὐρανούς ἐν μέσῳ φωτεινῆς νεφέλης σάν νά καθόταν σ’ αὐτές ὡς βασιλικό ὄχημα.

Οἱ μαθητές κυριολεκτικά ἔμειναν προσηλωμένοι νά τόν κοιτάζουν, ὁπότε ἐμφανίστηκαν δύο λευκοφοροῦντες Ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι καί τούς εἶπαν: «Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τόν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθείς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τόν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὅν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτόν πορευόμενον εἰς τόν οὐρανόν» (Πράξ. 1,11).

Αὐτό, λοιπόν, τό γεγονός ἑορτάζουμε σήμερα. Τήν μετά δόξης ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ στούς οὐρανούς, ὅπου ἐκάθησε ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καί Πατρός.

Ὡστόσο, ἄς ἐμβαθύνουμε περισσότερον στή περιγραφή τῆς ἑορτῆς:

Πρῶτον: Μέ τήν Ἀνάληψιν πραγματοποιεῖται ὁ σκοπός καί ἡ πληρότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ τελείωση τῆς σωτηρίας μας, δηλαδή ἡ συμφιλίωση Θεοῦ καί ἀνθρώπου καί ἡ δυνατότητά μας πρός τήν θέωση. Στό Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς ψάλλουμε: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν καί τά ἐπί γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν». Ἡ Ἀνάληψις ἀντιστοιχεῖ καί εἶναι συνέχεια στήν ἐπί γῆς κάθοδόν Του. Βλέπουμε τήν κάθοδο καί ἄνοδο, τήν συγκατάβαση καί ὕψωση, τήν κένωση καί δόξα. Εἶναι τό Μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως, τοῦ Ἁγίου Πάθους, τοῦ σταυρικοῦ θανάτου, τῆς ταφῆς καί τῆς καθόδου στόν Ἅδη ἀλλά βλέπουμε καί τήν ἔνδοξο Ἀνάσταση καί τήν Θεία Ἀνάληψη. Τό Δοξαστικόν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τά λέγει ὅλα αὐτά: «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν μή χωρισθείς, γλυκύτατε Ἰησοῦ, καί τοῖς ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος συναναστραφεῖς, σήμερον ἀπ’ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀνελήφθης ἐν δόξῃ˙ καί τήν πεσοῦσαν φύσιν ἡμῶν συμπαθῶς ἀνυψώσας, τῷ Πατρί συνεκάθισας… καί ἡμεῖς… τήν πρός ἡμᾶς σου συγκατάβασιν καί τήν ἀφ’ ἡμῶν Ἀνάληψιν, δοξολογοῦμεν…».

Δεύτερον: Οἱ δύο φράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτόν» (Πράξ. 1,9) πού ἀναφέρει τό βιβλίο τῶν Πράξεων καί «ἐκάθησε ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. 16,19), πού γράφει ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος, σημαίνουν, ὅτι ἡ μέν νεφέλη θεωρεῖται σύμβολον τοῦ οὐρανοῦ καί παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τό δέ «καθίσας ἐκ δεξιῶν τοῦ Οὐρανίου Πατρός» δηλώνει τήν δόξα, τήν ἀγαλλίασιν τῆς Θείας Βασιλείας καί συνάμα τήν οἰκείωση καί ὁμοτιμία πρός τόν Πατέρα. Ἡ ἄνοδος καί ἡ καθέδρα σημαίνουν τήν ὑπερβατική ὄψη τοῦ ὅλου Μυστηρίου τῆς θείας Ἀναλήψεως.

Τρίτον: Ἡ Ἀνάληψις συνδέεται καί μέ τό ἄλλο γεγονός, αὐτό τῆς Πεντηκοστῆς. Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός τό εἶπε: «Καί ἰδού, ἐγώ ἀποστέλλω τήν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς˙ ὑμεῖς δέ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ, ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. 24,49). Δηλαδή, ἡ Ἀνάληψις προσανατολίζεται πρός τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐξόχως πολυσήμαντο γεγονός γιά τήν λύτρωσή μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν σωτηρία μας.

Τέταρτον: Ἡ παράδοξος χαρά τῶν μαθητῶν. Γράφει τό ἱερό κείμενο: «Καί αὐτοί (κατά τήν Ἀνάληψιν) προσκυνήσαντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ μετά χαρᾶς μεγάλης. Καί ἦσαν διά παντός ἐν τῷ ἱερῷ, αἰνοῦντες καί εὐλογοῦντες τόν Θεόν» (Λουκ. 24,52). Κάμνει, πράγματι ἐντύπωση. Ἐνῶ ὁ Χριστός ἔφευγε ἀπό τήν γῆ, ἀπό κοντά τους, ἐκεῖνοι ἀντί νά θλίβονται, εἶχαν μεγάλη χαρά. Τοῦτο συνέβη διότι εἶχαν ἀκριβῶς μέσα τους τήν θεϊκή βεβαιότητα, ὅτι θά ἐρχόταν τό Ἅγιον Πνεῦμα ὅπου τούς εἶχε ὑποσχεθεῖ καί αὐτή ἡ ἔλευση τοῦ Παρακλήτου θἆταν ἡ ὁλοκληρωτική δύναμή τους. Λέγει τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…».

Πέμπτον: Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Χριστοῦ φέρει μαζί μέ τήν Πεντηκοστή καί τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο. Ὡς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὁ Χριστός εἶναι «ὁ ἀναβάς ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τά πάντα» (Ἐφεσ. 4,10), δηλαδή νά πληρώσει μέ τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅλα τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ὁ χορηγός τῆς χάριτος πού ἐπιτελεῖ τά Μυστήρια.

Ἕκτον: Ἡ Ἀνάληψις ἔχει καί ἐσχατολογικό χαρακτῆρα. Φανερώνει, ὅπως γράφουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, τήν ἔλευση καί πάλιν τοῦ Χριστοῦ, αὐτή τήν φορά ὡς Δικαιοκρίτου: «Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθείς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τόν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτόν πορευόμενον εἰς τόν οὐρανόν» (Πράξ. 1,11). Ἔτσι θά ἔλθει πάλιν ὁ Χριστός κατά τήν Δευτέρα Του Παρουσία, γιά νά κρίνει τόν κόσμο ἀλλά καί γιά νά εἰσαγάγει ὁριστικῶς τούς ἐκλεκτούς καί δικαίους στή Βασιλεία Του. Πρόκειται γιά τήν ἀναμονή τῶν ἐσχάτων.

Ἕβδομον: Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως ἀποκαλύπτει καί τήν ἰδική μας προοπτική. Εἴμαστε πλασμένοι τοῦ «ὁρᾶν τόν Θεόν», δηλαδή νά βλέπουμε τόν Θεὸν, νά Τόν δοξολογοῦμε ἀπαύστως καί νά ἔχουμε αἰώνια τήν θεία οἰκειότητα. Αὐτό συνιστᾶ τήν θέωσή μας. Πρόγευση αὐτῆς τῆς θεο-κοινωνίας εἶναι κάθε φορά ἡ συμμετοχή μας στή Θεία Εὐχαριστία. Ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει αὐτόν τόν προσανατολισμό, ὡς ἀναίμακτος θυσία ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, γι’ αὐτό καί εἶναι φοβερά τά λόγια στήν εὐχαριστιακή ἀναφορά: «Σύ ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες καί παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν καί οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τόν οὐρανόν ἀνήγαγες καί τήν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τήν μέλλουσαν».

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Αὐτή, λοιπόν, τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, ἄς τήν πανηγυρίσουμε μετά τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ἀποστόλων καί ἄς ἀξιωθοῦμε, ὅλοι μας, νά τύχωμεν καί τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, τοῦ Παραδείσου. Ἀμήν._

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μοναχός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε ποδηλάτη

Ένας ποδηλάτης έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο το απόγευμα της Παρασκευής (9/6) όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε στον Ορχομενό Βοιωτίας και συγκεκριμένα στην επαρχιακή...

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Χριστιανικής Νεολαίας 2023 | Λήξη κατηχητικής χρονιάς της Ι. Μ. Φωκίδος

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το 3o Φεστιβάλ της Ι. Μ. Φωκίδος, που έγινε με την ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Θεοκτίστου, αφού προσήλθαν πάνω...

Τι Εορτάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων

Ο Χριστός είπε: «Εάν εγώ υψωθώ, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν» και πράγματι με την Ανάληψή Του, έπρεπε να στείλει και το άγιο Πνεύμα στους...

Μποροῦμε νά γίνουμε ἅγιοι σήμερα;

Ἁγ. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου Πολλές φορές ἀκοῦμε  τούς χριστιανούς νά λένε: «Ἄν ζούσαμε κι’ ἐμεῖς στήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων καί ἀξιωνόμασταν νά δοῦμε τό Χριστό,...

Των Αγίων Πάντων τα κατορθώματα

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θ. Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Κασσανδρείας   Η Κυριακή των Αγίων Πάντων, είναι μια εορτή των ανθρωπίνων ψυχών που βρίσκονται εν «ουρανοίς»,...

Το άβατο του Αγίου Όρους

Το Άγιο Όρος ή αλλιώς το “Περιβόλι της Παναγίας”, γεωγραφικώς βρίσκεται στο τρίτο και ίσως στο ομορφότερο πόδι της Χαλκιδικής. Τη δεύτερη ονομασία του...

Mητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ: οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υφίστανται βία εξαιτίας της πίστεώς τους

Ο μητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, όπου έθιξε ειδικότερα το θέμα των διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθοδόξου...

«Υπάρχουν άγιοι;»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή των Αγίων Πάντων «Υπάρχουν  άγιοι;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου...

Συνάντηση του Μητροπολίτη Ταμασού με την Υπουργό Υγείας της Κύπρου

Την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας επισκέφθηκε την Υπουργό Υγείας, Δρ Πόπη Κανάρη, με την οποία συζήτησαν...

Επίσημη πρόσκληση στον Περιφερειάρχη Αττικής για το Συνέδριο του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως...

Λήξη του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Ολοκληρώθηκαν χθες, 8 Ιουνίου, οι εργασίες του ΙΗ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος...

Επίσκεψη δημάρχου Μεγαρέων στον Μητροπολίτη Κορίνθου

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2023, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο, υπό την παρουσία και του...

Ανακοίνωση εορτής των ονομαστηρίων Μητρ. Λαρίσης

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοινώνεται ὅτι λόγῳ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Φιλοξενία: το αντίτιμο του Παραδείσου»

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Επίσκεψη του τ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Το απόγευμα της Πέμπτης, 8ης Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από τον...