Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κατά την ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνά­­­στασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰ­σραήλ καί εἰς σημεῖον ἀντιλε­γό­μενον».

Ὡς βρέφος εἰσέρχεται σήμερα στόν ναό τοῦ Σολομῶντος ὁ Χρι­­­στός, στήν ἀγκάλη τῆς Παναγίας Μητέρας του, σύμ­φω­να μέ τήν ἐντολή τοῦ Μω­σαϊ­κοῦ νόμου.

Καί ἐνῶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ὁ προστάτης της, ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, δέν περίμεναν νά τούς ὑποδεχθεῖ κάποιος, τούς ὑποδέχεται ὁ πρε­­­σβύ­­­της Συμεών, ὁ ὁποῖος καί προ­­­φη­­­τεύει γιά τό τεσσαρακονθήμερο βρέφος, στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀναγνωρίζει τόν Σωτήρα καί Λυ­­­τρωτή τοῦ κόσμου.

«Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀ­νά­στασιν πολλῶν», προφητεύει ὁ πρε­­­σβύτης Συμεών πού σπεύδει νά ὑποδεχθεῖ «τό σωτήριον» τοῦ Κυ­ρίου, ὅπως τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Θεός.

Πῶς εἶναι ὅ­μως δυνατόν «τό σω­τήριον» τοῦ Κυρίου, ὁ Μεσσίας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου νά κεῖται καί «εἰς πτῶ­σιν καί ἀνάστασιν»; Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἀπεσταλ­μέ­νος τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων νά ὁδηγεῖ ἄλλους στή σωτηρία καί ἄλλους στήν κατα­στρο­­­­φή;

Εἶναι δυνατόν, για­τί ὁ Θεός πού ἀποφασίζει νά σώσει τόν ἄνθρωπο εἶναι Θεός-Πατέρας καί προσφέρει στόν ἄνθρωπο τήν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς. Δέν τόν σώζει μέ τή βία, δέν τόν ἀναγκάζει νά ἀποδεχθεῖ τή σωτηρία πού τοῦ προσφέρει. Τοῦ δίδει τή δυνατότητα νά σωθεῖ καί μαζί καί τήν ἐλευθερία νά ἐπιλέξει.

Ὁ Θεός στέλνει στόν κόσμο τόν Υἱό του γιά νά προσφέρει στόν ἄν­θρωπο τή σωτηρία. Τοῦ ἁπλώ­νει τό χέρι γιά νά τόν τραβήξει ἀπό τόν βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας στόν ὁποῖο εἶχε πέ­­­σει καί νά τοῦ δώσει τήν εὐ­καιρία νά βγεῖ ἀπό ἐκεῖ. Τόν πλη­σιάζει, ταπεινώνεται, γίνεται ὅ­μοι­ος μέ αὐτόν, τόν ἀναζητᾶ, ἀλ­λά ἀφήνει στόν ἄνθρωπο τήν ἐπι­λογή. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκο­λου­­­θεῖν», τοῦ λέγει. Τόν καλεῖ, ἀλλά δέν τόν ὑποχρεώνει.

Ἔτσι ἡ προ­φη­τεία τοῦ πρεσβύτου Συμεών ἐπιβεβαιώνεται τότε καί τώρα. Ἐπιβεβαιώνεται στήν ἐπο­­χή τοῦ Χριστοῦ καί στή διάρ­κεια τῶν εἴκοσι αἰώνων πού ἔ­χουν περάσει ἀπό τότε. Ὁ κάθε ἄν­θρωπος κάνει τίς ἐπιλογές του. Ὁ πρεσβύτης Συ­­­μεών μαζί μέ τήν Ἄννα στόν ναό τοῦ Σολομῶντος τόν ἀναγνωρί­­­ζουν, ἄν καί βρέφος, ὡς Μεσσία καί εὐφραίνονται γιά τήν τιμή τῆς οὐ­ράνιας αὐτῆς συναντήσεως. Ὁ Ἡ­ρώ­δης ἀκούει γιά τήν ὕπαρξή του ἀπό τούς μά­­­γους καί σπεύδει νά τόν θανατώ­­­σει. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀκοῦν τό κήρυγμά του καί ἄλλοι τόν πι­στεύουν καί τόν ἀκολου­θοῦν, καί ἄλλοι πάλι σπεύδουν νά τόν καταδικάσουν καί νά τόν σταυρώσουν.

Ἡ προφητεία τοῦ πρεσβύτου Συ­­­μεών βρίσκει τήν ἐκπλήρωσή της σέ κάθε ἐπο­χή ἀνάλογα μέ τήν ἐπι­­­λογή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Δέν εἶναι ὁ Χριστός πού ὁδηγεῖ τούς ἀν­­­θρώπους στήν πτώση. Ὁ Χριστός μᾶς ὁδηγεῖ ὅλους στήν ἀνά­σταση. Τήν πτώση τήν ἐπιλέ­γουν ὅσοι δέν θέλουν νά πιασθοῦν ἀπό τό χέρι πού ἁπλώνει ὁ Χρι­στός πρός τό μέρος τους. Ὅσοι νομίζουν ὅτι ὁ Χριστός τούς δε­σμεύει καί τούς πε­­­ρι­­­ορίζει. Ὅσοι δέν θέλουν νά πι­­­στεύ­­­­­­­­­σουν ὅτι ὁ Χρι­στός μᾶς πλη­­­σιάζει μόνο ἀπό ἀγάπη. Ὅσοι δέν θέλουν τόν Χριστό στή ζωή τους. Γιατί ὁ Χριστός ταυ­τί­ζε­ται μέ τήν ἀνάσταση. Ἡ δική του ἀνάσταση εἶναι ἡ δική μας ἀνά­σταση, γιατί αὐτός εἶναι, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει, «ἡ ζωή καί ἡ ἀνά­στα­σις». Ἡ ἀπουσία του ἀπό τή ζωή μας εἶναι ταυτόσημη μέ τήν πτώση μας. Καί ὁ Χριστός δέν φεύ­γει ἀπό τή ζωή μας, ἐάν ἐμεῖς δέν τοῦ ζη­τήσουμε νά φύγει.

«Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνά­­στασιν πολλῶν».

Ἡ φωνή τοῦ πρε­σβύ­­του Συμεών ἀκούεται καί σή­μερα, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, γιά νά μᾶς ὑπενθυμί­­­σει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἐδῶ καί μᾶς περιμένει νά τόν ὑποδεχθοῦμε μέ τήν πίστη ὅτι αὐ­τός εἶναι ὁ Σωτή­­­ρας καί Λυ­τρωτής μας. Μᾶς περι­­­μέ­­­νει νά τόν ὑπο­δε­χθοῦμε, ὅπως τόν ὑποδέχθηκε ὁ πρεσβύτης Συ­­­μεών. Μᾶς περιμένει νά τόν δε­χθοῦμε στήν ψυχή μας καί νά ἑνω­­­θοῦμε μαζί του. Μᾶς περιμένει νά ἐμπι­­­στευ­­­­­­θοῦμε τή σωτηρία μας στήν ἀγάπη του, ἀκολουθώντας τό θέ­­­λημα καί τίς ἐντολές του.

Ἄς ἀκολουθήσουμε τήν ἐπιλογή τοῦ πρεσβύτου Συ­μεών. Ἄς ἀνοί­­­ξουμε τήν ψυχή μας στόν Χριστό, γιά νά γίνει καί γιά μᾶς ἡ δική μας ἀνάσταση, γιά νά γίνει «τό σωτή­­­ριον τοῦ Κυ­ρίου».

Καί ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι, σέ ἀντί­­­θεση μέ τόν Συμεών πού περί­­­μενε ἐπί χρόνια νά συναντήσει τόν Χρι­­­στό, ἐμεῖς δέν χρειάζεται νά πε­­­ρι­­­μέ­­­νουμε, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ἐδῶ, δίπλα μας, εἶναι μέσα στήν Ἐκκλη­­­σία μας, ἕτοι­­­μος νά ἐνοική­­­σει στήν ψυχή μας καί νά τήν λυ­­­τρώσει. Ἄς μήν τόν ἀφή­­­νουμε νά περιμένει. Ἄς τόν ὑπο­­­­­­δεχθοῦμε γιά νά ζήσου­­­με καί ἐμεῖς «τό σωτή­­­ριόν» του.

Ὅπως εἶπα, ὁ Συμεών χρόνια ὁλόκληρα περίμενε αὐτή τή στιγμή γιά νά δεῖ τόν Σωτήρα τοῦ κόσμου, γιά νά δεῖ τόν Χριστό. Καί ὁ Χριστός ἦρθε, καί, ὅπως εἶπα, μᾶς περιμένει. Τότε περίμενε ὁ Συμεών, τώρα περιμένει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Σέ λίγο θά ἀκούσουμε: «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε», δηλαδή μᾶς καλεῖ, μᾶς περιμένει, μᾶς περιμένει νά μᾶς ἀναστήσει μέ τό Σῶμα του καί τό Αἷμα του. Στή δική μας ἐπιλογή εἶναι ἐάν θά ἀξιοποιήσουμε αὐτή τήν πρόσκληση τήν ὁποία μᾶς ἀπευθύνει ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ στόματος τοῦ ἱερέως, γιά νά γίνουμε καί ἐμεῖς μέτοχοι αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως, τήν ὁποία προσφέρει ὁ Κύριός μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το 40νθήμερο Μνημόσυνο του Αρχιμ. Αντωνίου Παραρά

Το 40νθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιμ. Αντωνίου Παραρά τελέσθηκε το Σάββατο 18-3-2023 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλοξύλου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας...

«Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου»

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως σε ολόκληρη την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Στο Αγρίνιο επίκεντρο της εορτής ήταν ο Ιερός Ναός των...

Η υπομονή είναι που βοηθά τον καθένα μας στην άρση του προσωπικού Σταυρού

Την Ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Κεχαριτωμένη Παναγία μας, τέλεσε την κατά το έθος στον Mητροπολιτικό Ιερό Nαο Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Μέμφιδος...

Για να φθάσουμε να ζήσουμε και να βιώσουμε την ανάσταση του Κυρίου μας, πρέπει πρώτα να περάσουμε από τον...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, λειτούργησε και ομίλησε στον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην περιοχή Κουλίνες...
video

Σε ποιον σε νοιάζει να αρέσεις;

Σε ποιον σε νοιάζει να αρέσεις; Πώς θέλουμε να φαινόμαστε στους γύρω μας; Ποια σχέση θέλουμε να έχουμε με τον Θεό; Πώς θέλουμε να...

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Βόλο

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου λειτούργησε σήμερα, Γ΄ Κυριακή των Νηστειών, εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία...

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους – Λευκών Αυλωναρίου

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ  Σεραφείμ μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους -...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην ενορία Παντοκράτορος Άρτης

Το απόγευμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Παντοκράτορος στην πόλη της Άρτας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Ζητάμε τη δύναμη του Θεού χωρίς να έχουμε κουραστεί

Το απόγευμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρώνας Νέας Ερυθραίας τελέστηκε ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός. Στο τέλος του Εσπερινού...

Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου

Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα κατάνυξης, εορτάσθηκε η Κυριακή της «Σταυροπροσκυνήσεως» στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Σήμερα, Γ' Κυριακή των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης...

Ενθρόνιση νέου Καθηγουμένου Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Γαλακτοτροφούσης

Στο μέσο του πελάγους της Αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, της κατανυκτικότερης περιόδου όλου του έτους, τελέστηκε το Σάββατον 18η Μαρτίου 2023, στις 06:30 μ.μ.,...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή της Συνάξεως πάντων των Φθιωτών Αγίων

Λαμπρό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο τελέσθηκε σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου 2023 για την εορτή της Συνάξεως πάντων των Φθιωτών Αγίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό...

Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023,  εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως,  Γ΄ των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς τελέσθηκε ...

Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Αγιοτόκο νήσο Κίμωλο

Στον Ιερό Ναό Παναγίας της Οδηγητρίας Κιμώλου, όπου φυλάσσονται και τα τιμία Λείψανα της Οσίας Μεθοδίας, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος...

«Ας αποτελέσει η σημερινή Κυριακή την αφετηρία, για να ξεκινήσουμε ως «σταυρικοί» δρομείς τον αγώνα τον καλόν»

Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, 19 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Συκεών. Μετά...