Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρθενομάρτυς ἀθλη­φό­ρε, Πα­ρα­σκευή πανένδοξε, τούς τήν ἄθλη­­σιν τήν σήν ἑορτάζοντας ἀξί­ως, αἴτησαι ρυσθῆναι πειρα­σμῶν καί θλίψεων, … καί τῆς μελ­λού­­­σης κρίσεως, Μάρτυς πανα­οίδιμε».

Μία ἱκεσία ἀπηύθυνε ἀπόψε ὁ ἱε­ρός ὑμνογράφος πρός τήν ἑορ­τα­ζoμένη ἁγία μεγαλο­μάρτυρα καί ἀθληφόρο Παρα­σκευή. Μιά ἱκεσία πού δέν τήν ἀπηύ­θυ­νε προσωπικά, ἀλλά τήν ἀπηύ­­θυνε ἐκ μέρους ὅλων τῶν πιστῶν, ἐκ μέρους ὅλων ὅσων συγκεντρωθήκαμε ἀπόψε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό της γιά νά τήν τιμήσουμε.

Καί ποιά εἶναι ἡ ἱκεσία τήν ὁποία ἀπηύθυνε ὁ ἱερός ὑμνογράφος; «Αἴ­τησαι ρυσθῆναι πειρα­σμῶν καί θλίψεων καί τῆς μελλούσης κρί­σεως». Τήν παρακάλεσε νά ζητήσει ἀπό τόν Θεό νά μᾶς σώσει ἀπό τούς πειρα­σμούς καί τίς θλίψεις καί ἀκόμη νά μᾶς σώσει ἀπό τή μέλ­λουσα κρίση.

Γιά ποιόν λόγο ὅμως δέν τά ζητᾶ ἀπευθείας ἀπό τόν Θεό, ἀλλά πα­ρα­καλεῖ τήν ἑορτα­ζομένη ἁγία νά τά ζη­τήσει γιά χάρη μας;

Τά ζητᾶ ἀπό τήν μεγαλο­μάρ­τυρα καί ἀθληφόρο Παρασκευή, γιατί ἀνα­­γνω­­ρίζει ἀφενός τήν ἀν­θρώ­­­­πι­νη ἀδυναμία καί ἀ­σθέ­­­νεια, καί ἀφε­τέρου γνωρίζει τήν παρ­ρησία πού ἔχει ἡ ἁγία ἐνώπιον τοῦ θρό­νου τοῦ Θε­οῦ, καθώς θυσίασε τή ζωή της γιά χάρη του καί ἀπο­λαμ­βά­νει τώρα τήν τιμή καί τή δόξα τῆς βασιλείας τῶν οὐ­ρα­νῶν. Γι᾽ αὐτό καί πιστεύει ὅτι μέσω αὐ­τῆς θά ἐπι­­τύχει εὐκολότερα τήν ἐκ­πλή­ρωση τῶν αἰτημάτων του, κα­θώς μάλιστα αὐτά πού ζητᾶ δέν εἶ­ναι πράγματα ὑλικά καί συ­νη­θι­σμένα, εἶναι ὅμως πο­λύ­τιμα καί ἀνα­γκαῖα γιά κάθε ἄνθρωπο.

Ζητᾶ νά μᾶς σώσει ὁ Θεός διά τῶν πρεσβειῶν τῆς ἁγί­ας Παρασκευῆς ἀπό τίς θλί­ψεις καί τούς πειρα­σμούς, δύο στοιχεῖα πού εἶναι σύμ­φυτα μέ τόν ἄνθρωπο μετά τήν πτώση καί τήν ἀπο­μά­κρυν­σή του ἀπό τόν πα­ρά­δεισο, καί ἀπο­τελοῦν συ­νέπειες τῆς ἁμαρ­τί­ας.

Καί ποιός ἀπό ἐμᾶς, ἀλήθεια, δέν θά ἐπιθυ­μοῦ­σε νά ζεῖ χωρίς θλί­­­ψεις καί χω­ρίς πειρα­σμούς; Ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Ἀλ­λά αὐτό δέν εἶναι δυνα­τό, γιατί καί οἱ θλίψεις καί οἱ πειρασμοί ἔχουν ἕνα νό­η­μα στή ζωή μας καί μᾶς βοηθοῦν στήν πνευ­ματική μας πρόοδο καί προκο­πή. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνο­γρά­φος δέν ζητᾶ ἀπό τήν μάρτυρα νά μεσιτεύσει στόν Θεό, ὥστε νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς, ἀλλά νά μᾶς σώσει, δηλαδή νά μᾶς βοηθήσει, ὥστε νά ἐξέλθουμε ἀπό τίς δοκιμα­σίες τῶν πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων  σῶοι, χωρίς νά ἔχου­με ὑποστεῖ σωμα­τι­κές καί ψυχικές βλάβες.

Τῆς ζητᾶ ὅμως καί κάτι ἀκό­μη πιό σπουδαῖο καί σημα­ντικό: νά μᾶς σώσει ἀπό τή μέλλουσα κρίση, νά μᾶς βοηθήσει δηλαδή, ὥστε ἡ κρί­­ση αὐτή, ἀπό τήν ὁποία θά περά­σουμε ὅλοι οἱ ἄν­θρωποι, νά μήν εἶναι κα­τα­δικαστική γιά μᾶς, ἀλλά νά εἶναι ἀπαλλακτική καί νά μᾶς ὁδηγήσει ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, νά μᾶς ὁδηγήσει στή χαρά τῆς βασι­λείας του.

Ἡ ἱκεσία τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γράφου περιέχει ὅμως καί ἕνα ἀκό­­μη στοι­χεῖο τό ὁποῖο θά πρέπει νά προσέ­ξουμε. Τί λέ­ει; «Τούς τήν ἄθλησιν τήν σήν ἑορτάζοντας ἀξί­ως, αἴ­τη­σαι ρυσθῆναι πει­ρα­σμῶν καί θλί­ψεων, … καί τῆς μελ­­λού­­σης κρί­σε­ως».

Ἡ αἴτηση τοῦ ὑμνο­γρά­φου πρός τήν ἁγία μεγα­λο­μάρτυρα Παρα­σκευή ἀφορᾶ ὅσους ἑορτάζουν ἀξί­ως τή μνήμη της. Ὄχι γιατί θέλει νά κάνει διάκριση, ἀλλά ἀφενός για­τί σ᾽ αὐτούς πού τήν τιμοῦν ἀξί­ως ἀξίζει ἡ χά­ρη τῆς ἁγίας καί ἀφε­τέ­ρου γιατί ὅσοι δέν τήν τιμοῦν ἀξίως, δέν θά μπορέσουν νά ἀξιο­ποιή­σουν καί τή δω­­ρεά τῆς ἁγίας καί ἄν ἀκόμη τούς τήν προσφέρει.

Ποιοί εἶναι ὅμως αὐτοί πού τι­μοῦν ἀξίως τήν ἁγία Παρασκευή; Εἶναι αὐτοί πού ἔρχονται στό ναό της γιά νά ἑορ­τά­σουν τή μνήμη της ἔχο­ντας συνείδηση ὅτι τιμοῦν μία μάρτυρα, μία νέα κοπέλα πού θυ­σί­ασε τά πά­ντα καί τή ζωή της ἀκόμη γιά χάρη τοῦ Χρι­στοῦ. Γιά μιά μάρ­τυ­ρα πού δέν δίστα­σε νά ὁμολογή­σει τήν πί­στη της στό Χρι­στό οὔτε μπροστά στά βασανι­στή­ρια στά ὁ­ποῖα τήν ὑπέ­βαλαν οὔτε μπρο­στά στόν ἴδιο τό θά­νατο.

Εἶναι αὐτοί πού δέν τιμοῦν τή μνήμη τῆς ἁγίας Παρασκευῆς σάν νά πρόκειται γιά ἕνα κοι­νω­νικό γε­γονός ἤ μία κο­σμική ἐκδήλωση, πού δέν τή βλέπουν ἁπλῶς σάν μία ἑορτή κάποιων προσ­φι­λῶν τους προσώπων, ἀλλά τή βλέπουν στήν πνευματική της διά­στα­ση. Καί αὐ­τή εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τοῦ γε­γο­­νό­τος ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἑορτάζει ἑορτές τῶν ἁγί­­ων της, ἀλλά τιμᾶ τίς μνῆ­­μες τους, ἀπο­δί­δει δη­λαδή τόν σεβασμό καί τή τιμή πού ἁρμόζει σ᾽ αὐτά τά ἐκλε­κτά τέκνα της τά ὁποῖα ἔζη­σαν σύμ­­φωνα μέ τίς ἐν­το­λές τοῦ Θεοῦ, πού πί­στευ­σαν στό μήνυμα τῆς σω­τη­­ρίας τοῦ Εὐαγγελίου, καί πού δέν θέλησαν ἐπ᾽ οὐδενί νά­ χω­ρι­σθοῦν ἀπό τῆς ἀγά­πης τοῦ Χρι­στοῦ.

Ἀναμιμνήσκεται τή ζωή τους καί τιμᾶ τά κατορ­θώ­ματα καί τίς ἀρε­τές τους, τίς ὁποῖες καί προβάλλει στούς πιστούς πρός μίμηση. Καί ἀληθινή καί οὐσιαστι­κή τιμή τῶν ἁγίων εἶναι ἡ μίμηση τῆς ζωῆς τους, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο.

Αὐτοί πού θέλουν, λοιπόν, νά τι­μοῦν ἀξίως τούς ἁγίους, ὀφεί­λουν νά προσπαθοῦν νά μιμοῦνται τή ζωή καί τίς ἀρετές τους, καί αὐτοί εἶναι πραγματικοί ἀποδέκτες τῆς χάρι­τος τῶν ἁγίων.

Τιμώντας καί ἐμεῖς τή μεγα­λο­μάρ­τυ­ρα καί ἀθληφόρο ἁγία Πα­ρασκευή, ἄς προσπαθή­σου­με νά μιμη­θοῦ­με τήν πίστη καί τήν ἀγά­πη της στόν Χρι­στό, τήν καθα­ρό­τητα τῆς ζωῆς καί τήν παρ­ρησία τῆς ὁμολο­γίας της, ὥστε νά τήν ἑορ­τάζουμε ἀξί­ως, γιά νά ἀξιω­θοῦ­με καί τῆς χάριτος καί τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, τίς ὁποῖες ζητή­σαμε πρό ὀλίγου διά τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γράφου ἀπό τήν ἑορταζομένη ἁγία μεγαλο­μάρτυρα καί ἀθληφό­ρο Παρα­σκευή.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Επίσκοπος Ωλένης στην εορτή της «Παναγίας της Γοργοεπήκοου», στον Πύργο

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος το πρωϊ του Σαββάτου 1η Οκτωβρίου 2022, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ, Γερμανού, τέλεσε την...

Σύναξη Νεότητος στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στα πλαίσια της έναρξης και του προγραμματισμού της νέας κατηχητικής περιόδου 2022 – 2023, τελέσθηκε, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022 υπό του Σεβ. Μητροπολίτου...
video

Κακό μάτι: Γιατί δεν πρέπει να φοράμε μπλε χάντρες και ματάκια;

Κακό μάτι: Γιατί δεν πρέπει να φοράμε μπλε χάντρες και ματάκια; Πιστεύει η εκκλησία στο μάτι, στη βασκανία ή στη μαγεία; Πώς θα φύγει...

Εν πληθούση Εκκλησία εορτάσθηκε στη Μύκονο η Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β', με την παρουσία πλήθους Μυκονίων πιστών. Το αναλόγιο του...

Προσκύνημα στην Κέρκυρα του Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Κέρκυρα, όπου συμμετείχε στην 13η πανελλήνια συνάντηση πρόληψης για τις εξαρτήσεις, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας αξιοποίησε ...

Ιερό Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Η Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού και μύστις της αρρήτου σοφίας του Θεού χαριτώθηκε και καταξιώθηκε να έχει  παρρησία στον Κύριό μας και έτσι...

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, προσκεκλημένος του Διευθυντού Α/βάθμιας Εκπαιδεύσεως Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Ζημιανίτη, μετέβη στα...

Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…». Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο...

Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀγάπη

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πολλές φορὲς ὁ Χριστὸς μᾶς μιλάει στὸ Εὐαγγέλιο Του γιὰ τὴν νέα ἐντολὴ...

Φθιώτιδος Συμεών: « Αν δεν προηγείται η πράξη, δεν μπορεί να ακολουθήσει το μέλος»

Με κατάνυξη και ευλάβεια εορτάσθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου και οι Άγιοι της Μουσικής, ο Όσιος...

Η Μύκονος τιμά την Παναγία την Γοργοϋπήκοο

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, όπου φυλάσσεται «φωτοείδες εκτύπωμα» της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου, χοροστάτησε...

Πορεία προς τη Θέωση

Ὑπήρξαν στήν ἀρχαιότητα πολλοί σοφοί πού εἶπαν: «Μὴν κάνεις ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι». Σ’ αὐτὴν τὴν ἀρχὴ εἶχαν δεῖ τὸ...

Αγιασμός έναρξης των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, τελέστηκε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του νέου σπουδαστικού...

Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων τον μήνα Σεπτέμβριο.             Η πρώτη έλαβε χώρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ε.έ. το...

Η παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει πολιτισμούς, ήθη, έθιμα, αξίες και συνειδήσεις

Είσαι γονιός; Σε ενδιαφέρει! - Είσαι γονιός; Έχει σκεφθεί, όταν ισοπεδώνονται τα πάντα, πώς το παιδί σου θα σταθεί όρθιο σ' αυτή την κοινωνία; - Η μόνη...