Ἡ πίστη μας, ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν, εἶναι ὁ πιό μεγάλος θησαυρός. Αὐτή δονεῖ τήν καρδιά μας, πλημμυρίζει τήν ὕπαρξή μας καί ἀποτελεῖ τόν ἀσφαλή ὁδηγό στήν ἐγκόσμια πορεία μας. Ἄν χάσει ὁ χριστιανός τήν πίστη του, τότε χάνει τό πᾶν, τό νόημα τῆς ζωῆς, τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχει, τήν ἴδια τήν σωτηρία του.

Τό μέγεθος τῆς ἀξίας πού κρύβει ἡ πίστη πρός τόν Χριστό προσδιορίζει καί τό μέτρο εὐθύνης τοῦ Χριστιανοῦ ἀπέναντί της. Ἡ προσοχή τοῦ πιστοῦ πάντοτε θά συγκεντρώνεται στήν προσπάθεια νά διαφυλάττει καί ταυτόχρονα νά ζεῖ τό μυστήριο τῆς πίστεώς του. Καί γιατί ἄραγε; Γιατί ἁπλούστατα ὑπάρχουν πολλοί πού ἀπειλοῦν νά τόν διαρπάσουν. Νά μᾶς μετακινήσουν «ἀπό τῆς ἐλπίδος τοῦ Εὐαγγελίου» (Κολ. Α΄ 23). Νά μᾶς ἀποσπάσουν ἀπό τόν Χριστό καί νά μᾶς ὑποτάξουν στά δικά τους «πιστεύω».

Αὐτό τόν κίνδυνο ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό σημαντικό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα: «Ἀδελφοί », τονίζει πρός τούς Χριστιανούς τῶν Κολοσσῶν «προσέχετε καλά, μή σᾶς ἐξαπατήσει κανείς μέ τήν κούφια καί ἀπατηλή φιλοσοφία πού στηρίζεται σέ ἀνθρώπινες παραδόσεις καί σέ μία λανθασμένη πίστη πρός τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί ὄχι στήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ». Ὅσο καί ἄν ἄλλαξαν ἀπό τότε οἱ ἐποχές, ὁ κίνδυνος πού ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐξακολουθεῖ νά ἀπειλεῖ τήν πίστη τῶν χριστιανῶν καί σήμερα στήν ἐποχή μας. Πρόκειται γιά τόν ἴδιο κίνδυνο, ὁ ὁποῖος ἁπλούστατα στίς μέρες μας ἐμφανίζεται μέ διαφορετικό πρόσωπο ἤ μέ πλῆθος προσωπείων. Εἶναι τά διάφορα ἀντιχριστιανικά ἰδεολογικά ρεύματα πού μέ ζῆλο πολεμοῦν τήν χριστιανική πίστη καί μέ ποικίλους τρόπους προσπαθοῦν νά στρατολογήσουν ὀπαδούς μεταξύ τῶν χριστιανῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἀθεϊσμός ἀποτελεῖ μιά ἀντιχριστιανική ἰδεολογία τήν ὁποία θά ἀναλύσουμε δι’ ὁλίγων πιό κάτω.

Σύμφωνα μέ τόν ἀθεϊσμό ὁ Θεός δέν ὑπάρχει. Βάλθηκε ἡ ὁμάδα αὐτή τοῦ ἀθεϊσμοῦ νά γκρεμίσει τόν Θεό ἀπό τόν θρόνο Του. Τόν βλέπει σάν ἐχθρό του, αἰτία τῆς ἀνθρώπινης μιζέριας, ἐμπόδιο στήν πρόοδο καί τήν ἀνάπτυξη, δυνάστη καί σφετεριστή τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Ἡ ἀθεϊστική σκέψη, πιστεύοντας στήν αὐτάρκεια τοῦ ἀνθρώπου, θεωρεῖ τήν πίστη στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ σάν κάτι περιττό καί ἄχρηστο. Καί ἐπιδιώκοντας τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία σάν τό ὑπέρτατο ἀγαθό καί γι’ αὐτό σάν τήν πρώτη ἀξιολογική ἀρχή, βλέπει τόν Θεό σάν φραγμό στήν ἐλευθερία καί ἐμπόδιο στίς ἐπιλογές τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἀθεΐα, θεοποιώντας τήν λογική καί τήν γνωστική ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου, νομίζει πώς ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐξηγήσει μόνος του τά πάντα. Χωρίς τήν συνδρομή τοῦ Θεοῦ. Χωρίς τήν βοήθεια τῆς ἀποκαλύψεώς του. Τοῦ φτάνει ἡ ἐπιστήμη. Τοῦ ἀρκεῖ ἡ δύναμη τοῦ λογικοῦ γιά νά λύσει τά μυστήρια τοῦ σύμπαντος. Νά ἐξηγήσει τήν προέλευση τῶν ὄντων. Νά ἑρμηνεύεσει τό αἴνιγμα τῆς ἴδιας τῆς ὑπαρξῆς του. Ἔτσι πολλοί στίς μέρες μας διαλάλησαν μέ κομπασμό τόν «θάνατο» τοῦ Θεοῦ καί ἔσπευσαν νά ὑπογράψουν τήν ληξιαρχική πράξη θανάτου Του!!!

Ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ ὅπως καί τόσα ἄλλα δέν παρέμενε ἀνεξέλικτη. Ξεκίνησε ὡς ἄποψη καί ἀντίληψη στό χῶρο τῆς σκέψεως. Ἔγινε ἰδεολογία καί κίνημα. Ἕνα εἶδος θρησκείας. Καί ἀπετέλεσε μαζί μέ τόν ὑλισμό, τό θεωρητικό ὑπόβαθρο τῶν ὁλοκληρωτικῶν πολιτικῶν καθεστώτων τοῦ περασμένου αἰώνα.

Πολεμᾶ τήν πίστη μέ πάθος καί μέ κάθε τρόπο. Ἐπιστρατεύει τήν ἐπιστήμη καί μέ τήν καπηλεία τοῦ ὀνόματός της προσπαθεῖ νά ἀνατρέψει τίς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Παραποιεῖ τήν ἱστορία γιά νά ἀποδείξει τήν δῆθεν ἀποτυχία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὑποτάσσει καί θέτει τήν διανόηση καί τήν τέχνη στήν ὑπηρεσία τῶν ἰδεολογικῶν του στόχων. Χρησιμοποιεῖ τήν διαβολή καί τήν συκοφαντία, τήν εἰρωνία καί τήν διακωμώδηση ὅλων αὐτῶν, θεσμῶν, προσώπων, καί πραγμάτων, πού ἔχουν σχέση μέ τήν πίστη. Τέλος δέν διστάζει, ὅπου πλέον ἐπικράτησε σά κυρίαρχη ἰδεολογία καί περιβλήθηκε τό μανδύα τῆς ἀπόλυτης καί ἀνεξέλεγκτης ἐξουσίας, νά διώκει συστηματικά τήν πίστη. Νά πολεμᾶ μεθοδικά τήν Ἐκκλησία. Νά ὁδηγεῖ ἀκόμα καί στό μαρτύριο τούς πιστούς.

Αὐτό πού συνιστᾶ στούς Κολοσσαεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι νά προσέξουν. Νά προσέξουν γιά νά μήν ἐξαπατηθοῦν ἀπό τήν κούφια καί ἀπατηλή φιλοσοφία ἀλλά νά παραμείνουν προσηλωμένοι στόν Ἰησοῦ Χριστό πιστοί στήν διδασκαλία του. Ἀναμφίβολα τήν ἴδια σύσταση ἀπευθύνει καί σ’ ἐμᾶς. Αὐτό πού ἔχουμε περισσότερο ἀνάγκη οἱ σημερινοί χριστιανοί εἶναι νά εἴμαστε ὁπλισμένοι μέ διάκριση καί πολλή προσοχή. Ἀνέκαθεν μά περισσότερο στήν ἐποχή μας, οἱ διάφορες ἰδεολογίες ἀσκοῦν μία κάποια γοητεία στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ἐμφανίζονται μέ τήν λάμψη τοῦ καινούργιου πού θέλει νά ἐκτοπίσει τό παλαιό. Κηρύττουν τήν κατάργηση τῶν φραγμῶν τοῦ παρελθόντος καί εὐαγγελίζονται τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία. Κολακεύουν τόν ἐγωϊσμό τοῦ ἀνθρώπου καί ἀφήνουν τά ἀσύδοτα πάθη του. Ἔτσι δέν εἶναι δύσκολο ἡ ἐπιχειρηματολογία του νά πείσει καί οἱ ἐπαγγελίες τους νά αἰχμαλωτίσουν στά ἰδεολογικά δίχτυα τους τούς ἀστήρικτους στήν πίστη. Νά, λοιπόν, γιατί χρειάζεται νά δείχνουμε πολλή προσοχή.

Ἀδελφοί μου! Βρισκόμαστε στό κατώφλι ἑνός καινούργιου χρόνου πού μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρας μας. Εἶναι μία ὥρα περισυλλογῆς καί συνειδητοποιήσεως τοῦ χριστιανικοῦ μας χρέους ἀπέναντι σ’ αὐτήν τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας. Ὡς χριστιανοί εὐθυνόμαστε γιά τό πῶς θά ζήσουμε καί τί θά ἐπιδιώξουμε στήν διάρκεια τοῦ νέους ἔτους. Ἡ σύσταση πού εἰδικῶς σήμερα μᾶς ἀπευθύνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶναι νά δείχνουμε πολλή προσοχή στίς πλάνες τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί παράλληλα νά παραμένουμε πιστοί στό Ἰησοῦ Χριστό καί στήν αἰώνια διδαχή του. Καί τά δύο ἔχουν πρωταρχική σημασία.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...

Η Πάρος τίμησε τον Όσιο Αρσένιο

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε την Πέμπτη 18-8-2022 στην Πάρο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Άγιο Αρσένιο στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε την Τετάρτη 17-8-2022 το απόγευμα στην πανηγυρίζουσα...

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...