Την Κυριακή 19 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων:  «’Εγώ ὑπολέλειμμαι προφήτης Κυ­ρίου μονώτατος».

Στή χορεία τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ξεχωριστή θέ­ση κατέχει ὁ ἑορ­τα­ζόμενος σήμερα καί αὔριο προφήτης Ἠλί­ας. Καί ἡ ξεχωριστή αὐτή θέση δέν ὀφείλεται σέ κά­ποια ἀνθρώπινη ἀξιο­­λό­γηση. Ὀφεί­λεται στόν ἴδιο τόν Θεό πού τίμησε δύο φορές μέ ξε­χωριστό τρό­πο τόν ἐκλεκτό δοῦ­λο του. Μία φορά ὅταν τοῦ ἔκανε τήν τιμή νά τόν ἀναλάβει ἐπάνω σέ πύρινο ἅρμα στόν οὐρανό γιά νά μήν γνωρίσει τόν θάνατο, πού ἀπο­τε­λεῖ τήν κοινή μοίρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καί μία δεύτερη φο­ρά, ὅταν μαζί μέ τόν προφήτη Μωυσῆ ἐμφανίσθηκε καί ἐκεῖνος στό ὄρος Θα­βώρ συνοδεύοντας τόν Χριστό τήν ὥρα τῆς θείας Με­ταμορ­φώ­σεώς του.

Γιατί ὅμως ὁ Θεός ἐπεφύλαξε αὐ­τή τήν τιμή στόν προφήτη Ἠλία; Τήν ἐπεφύλαξε γιατί ἦταν πράγ­μα­­τι ἐκλεκτός δοῦλος του.

Ἔζησε ὁ προφήτης Ἠλίας σέ μία ἐποχή στήν ὁποία ἐπικρατοῦσε ἀκόμη καί ἀνάμεσα στόν ἰσραη­λι­τι­κό λαό ἡ εἰδωλο­λα­τρεία καί ἡ ἁμαρτία. Οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν παρα­συρ­θεῖ καί εἶχαν ξεχά­σει τόν Θεό καί τίς ἐντολές του καί ζοῦσαν ἀσύδοτα καί βουτηγμένοι στά πάθη καί τήν ἀνηθικότητα.

Μέσα σ᾽ αὐτή τήν κατάσταση ὁ προ­φήτης Ἠλίας ἦταν ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ πού προσπαθοῦσε νά συνε­τί­σει τούς Ἰσραηλίτες καί νά τούς ἐπα­να­φέρει στόν ὀρθό δρόμο. Ἦταν αὐτός πού προσπαθοῦσε νά πείσει τούς συμπατριῶτες του γιά τήν ἀνάγκη νά ἐγκαταλείψουν τή ζωή τῆς ἁμαρτίας, τῶν ἡδονῶν καί τῆς ἀκολασίας καί νά ἐπιστρέψουν στήν πίστη στόν Θεό.

Ὅμως, ὅπως συμβαίνει συνήθως, ἡ φωνή τῆς ἀληθείας δέν εἶναι εὐχάριστη στούς ἀνθρώπους, πού προτιμοῦν νά συνεχίζουν ἀνενό­χλη­τοι τή ζωή τῆς ἁμαρτίας. Γι᾽ αὐτό καί ὄχι μόνο οἱ Ἰσραηλίτες δέν ἄκουαν τή φωνή τοῦ προφή­του, ἀλλά καί ὁ βασιλεύς Ἀχαάβ, ὑπό τήν ἐπιρροή τῆς συζύγου του Ἰεζάβελ, κατεδίωκε τόν προφήτη Ἠλία, ὥστε νά μήν ἐλέγχεται ἀπό τόν λόγο του γιά τίς πράξεις του.

Ὁ προφήτης ὅμως δέν μποροῦσε νά σιωπήσει. Δέν μποροῦσε νά πα­ραβλέψει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐντολή πού εἶχε λάβει, καί γι᾽ αὐτό συνέχισε καί κάτω ἀπό αὐτές τίς δύσκολες συνθῆκες νά ζεῖ σύμ­φωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί νά κηρύσσει τό θέλημά του. Καί μπορεῖ νά ἐκφράζει αὐτή τή μο­να­ξιά, κατά κάποιον τρόπο, τήν ὁποία αἰσθά­νεται, λέγοντας, «Ἐγώ ὑπο­λέ­λειμμαι προφήτης Κυρίου μο­νώ­τατος», ἐγώ, δηλαδή, ἔχω ἀπο­μείνει ὁ μοναδικός προφήτης τοῦ Κυρίου, ἀλλά δέν ἀπογοη­τεύ­εται, δέν ὑποχωρεῖ, δέν ἐγκατα­λείπει τήν προσπάθεια. Συνεχίζει νά πι­στεύει καί νά ζεῖ σύμφωνα μέ τόν νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Συνεχίζει νά μένει πιστός στόν ἀλη­θινό Θεό, ἔστω καί ἐάν διώ­κε­ται, ἔστω καί ἐάν ἀναγκά­ζεται νά ζεῖ «ἐν ὄρεσι καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς». Πι­στεύει στόν ἀληθινό Θεό, γιατί τόν βλέπει νά ἐπεμβαίνει στή ζωή του, διατρέφοντάς τον στήν ἐρη­μιά ὅπου ζοῦσε μέ θαυμαστό τρό­πο· ἐπεμβαίνει ἀνταποκρι­νόμε­νος στήν προσευχή του νά κλείσει τούς οὐρανούς γιά τρία χρόνια καί στή συνέχεια νά δώσει βροχή στούς ἀνθρώπους προκειμένου νά κατανοήσουν ποιός εἶναι ὁ ἀλη­θι­νός Θεός, τόν ὁποῖο εἶχαν ἐγκα­τα­λείψει.

Ὁ προφήτης Ἠλίας πιστεύει στόν Θεό καί ζεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐν­το­λές του, ἔστω καί ἐάν εἶναι μόνος αὐτός πού τίς ἐφαρμόζει μέσα σέ ἕνα περιβάλλον πού τίς ἀγνοεῖ ἐπι­δει­κτικά.

Πιστεύει στόν Θεό, ἔστω καί ἐάν ἀπέμεινε «μονώ­τατος», δίνο­ντας καί σέ μᾶς μία ἀπά­ντηση σέ ἐρω­τή­ματα καί ἀπο­ρίες πού μπορεῖ νά μᾶς ἀπα­σχο­λοῦν. Διότι καί ἐμεῖς πολλές φο­ρές, ζώ­ντας σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία τά πάντα ἀμφισβη­τοῦ­νται, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία «ἐπλεόνα­σεν ἡ ἁμαρτία», μπορεῖ νά σκε­φτό­μαστε ἤ νά ἀκοῦμε νά διατυ­πώνεται ἡ ἐρώτηση: μπορεῖ νά πι­στεύει κα­νείς σήμερα στόν Θεό; Μπορεῖ νά ζεῖ κανείς σή­με­ρα ἐφαρ­μόζοντας τίς ἐντολές του, ἐντολές πού δό­θηκαν πρίν ἀπό εἴ­κοσι αἰῶνες; Μπορεῖ νά ζεῖ κα­νείς σήμερα μέ ἀγάπη, μέ τιμιό­τη­τα, μέ δι­καιο­σύ­νη, μέ προσευχή, μέ νη­στεία, μέ­νο­­ντας κοντά στήν Ἐκ­κλη­σία, ὅταν οἱ πολλοί ζοῦν ἀδια­φορώ­ντας γιά ὅλα αὐτά;

Μπορεῖ ἀκόμη καί ἐάν ἀπομείνει μόνος, ὅπως ἀπέ­μει­­­νε ὁ προφήτης Ἠλίας, πού ζοῦ­σε σέ μία ἐποχή πολύ πιό δύσκολη ἀπό τή δική μας. Μπορεῖ, ἐφόσον πιστεύει πραγ­­ματικά στόν Θεό. Διότι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι μία προσω­πι­κή ὑπόθεση ἡ ὁποία δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τή στάση καί τή συμπεριφορά τῶν ἄλλων. Διότι, ἐάν πιστεύουμε στόν Θεό, ἐπειδή πιστεύουν καί οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι γύ­ρω μας, τότε δέν πιστεύουμε στόν Θεό ἀλλά στούς ἀνθρώπους, καί αὐτή ἡ πίστη μας δέν εἶναι ἡ ἀλη­θινή καί γνήσια πίστη πού θέ­λει ὁ Θεός.

Ἐάν ὅμως πιστεύουμε πραγμα­τι­κά στόν Θεό, τότε θά πρέπει νά ἀποδεικνύουμε αὐτή τήν πίστη μας ζώντας σύμφωνα μέ τίς ἐντο­λές του, κάνοντας ἔργα πού εἶναι σύμφωνα μέ τό θέλημά του, ἀκό­μη καί ἐάν ὅλοι γύρω μας ζοῦν καί πολιτεύονται ἀντίθετα πρός τό θέ­λη­μα τοῦ Θεοῦ. Γιατί μόνο ἔτσι θά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, ὅπως τήν εἶχε ὁ προ­φήτης Ἠλίας, πού ἔμεινε μονώτατος, καί θά ἀξιωθοῦμε τῆς οὐρανίου βα­σιλείας στήν ὁποία καί ἐκεῖνος εὐφραίνεται, ἀλλά θά ἔρθει καί πάλι, ἐπειδή εἶναι ἕνας ἀπό αὐτούς πού δέν πέθαναν, θά ἔρθει πρό τῆς Δευτέρας Παρουσίας γιά νά κηρύξει ἀλλά καί νά μαρτυρήσει γιά τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χειροτονία Διακόνου στον Πειραιά

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ, τελέστηκε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 η Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς, όπου πραγματοποιήθηκε...

Η Χίος τίμησε την Καπετάνισσα Παναγία της

Σέ ἕνα Μοναστῆρι, μέ βαθειά ἀσκητική καί ἱστορική παράδοση, πού δίνει τήν ἐντύπωση πλοίου, τό ὁποῖο ταξιδεύει μέσα στή θάλασσα, ἐτίμησε χθές ἡ...

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε...

Αιωνία αυτής η μνήμη – Η Μοναχή  Νειλία εκοιμήθη εν Κυρίω

Ἡ Μοναχή  Νειλία  ( κατά κόσμον  Χρυσούλα ) Μαντᾱ, μονάσασα κατά τό παρελθόν  εἰς την Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας  παρέδωσε σήμερα 24η ...

Η Πύλος εόρτασε την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με σεμνό και λιτό τρόπο η πόλη της Πύλου εόρτασε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2020, την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα. Την πανηγυρική θεία Λειτουργία, στον Ιερό...

Ο νέος Διευθυντής Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο νέος Διευθυντής της Διεύθυνσης του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΘΑ, Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κουράκλης, επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών...

Αδικήθηκε πράγματι ο κ. Υπουργός που Κοινώνησε!

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου α. Αδικήθηκε απ´ εκείνους που μάλλον έχουν χάσει το μέτρο και φωτογραφίζουν τα πάντα μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας. Μερικές φορές...

Ὁ ρασοφόρος εἶναι μοναχός καί ὄχι δόκιμος

Τήν 21η Σεπτεμβρίου 2020, στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτό­κου Ἀμπελακιωτίσσης μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά τελέσω τήν ἱερά ἀκολουθία «εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα», ὕστερα ἀπό...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο νέος Κοσμήτωρ της Θεολογικής...

Διήγηση της εύρεσης της Ιερής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδίώτισσας

Ευρισκόμενος εις ταύτην, την νήσον των Κυθήρων ένας ερημότοπος, λεγόμενος Μυρτίδια, (διατί όλος δασωμένος από μυρτίαις, και ακατοίκητος, μόνον τα ζώα των αγροίκων εκεί...

Ο εόρτιος Εσπερινός της Παναγίας Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ χοροστάτησε απόψε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά τον Εόρτιο Εσπερινό της Παναγίας της «Φανερωμένης», θαυματουργή...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα στον Κυπάρισσο

Στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, στο χωριό Κυπάρισσος του Δήμου Κιλελέρ μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και χοροστάτησε...

Αποστρατικοποίηση και της νήσου Λήμνου… απαιτεί η Άγκυρα με νέα ΝΑΥΤΕΧ

Την ώρα που υποτίθεται ότι η Άγκυρα προχωρά σε αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να δοθεί χώρος στο διάλογο, σημειώνονται νέες προκλήσεις...

Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Τήν Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 καί ὥρα 8.30 τό βράδυ, στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς...

Μόρια: Λαθρομετανάστες κατέστρεψαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου – Απίστευτες εικόνες

Οι αλλοδαποί έφτασαν στο σημείο να σκίσουν πολλές εικόνες και να γεμίσουν με σκουπίδια το σημείο. Την απόλυτη καταστροφή άφησαν πίσω τους οι μετανάστες, οι οποίοι...