Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀποδεδειγμένος θεό­πτης ὁ Θε­σβίτης σύν Μω­σῇ καθορᾶ, ἅ ὀ­φθαλ­­μός οὐκ οἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσε καί ἀν­θρώπων τῶν γη­γε­νῶν καρδία οὐ λελόγισται». Τιμᾶ σήμερα καί πα­νη­γυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας μία ἀπό τίς σημα­ν­τι­­κότερες μορφές τῆς Παλαιᾶς Δια­θήκης, τι­μᾶ καί πανηγυρίζει τόν ἅγιο ἔνδοξο προ­φήτη Ἠλία.

Καί μέσα στήν ὑμνο­γραφία της τόν συγ­κρί­νει μέ ἄλλες δύο ὑπέ­ρο­χες μορφές, τόν προ­φή­τη Μωυσῆ καί τόν τί­μιο Πρόδρομο.

Κι ἄν ἡ σύγ­κριση μέ τόν Ἰωάν­νη τόν Βα­πτι­στή ὀφεί­λεται στήν ἀ­σκη­­τική ζωή πού ἔζη­σαν καί οἱ δύο, ὥστε καί οἱ δύο νά χαρακτη­ρί­ζονται ὡς ἔνσαρκοι ἄγ­­γελοι, ἡ σύγκριση μέ τόν προφήτη Μωυσῆ ὀφείλεται σέ ἕνα ἄλλο κοινό τους στοιχεῖο. Μω­υσῆς καί Ἠλίας ἦταν οἱ δύο προφῆτες πού ἐμφανί­σθη­καν στό ὄρος Θαβώρ κατά τήν ἡμέρα τῆς Μεταμορφώ­σεως τοῦ Κυρίου· ἦταν οἱ δύο προφῆτες πού ἐμ­φανίζονται συλλα­λοῦ­­­ν­τες μέ τόν Χριστό, ἀλλά καί αὐτοί πού ἀξιώνονται νά εἰσδύ­σουν ἐν ζωῇ στόν θεῖο γνόφο καί νά γίνουν θε­α­τές τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ.

Καί ἄν ὁ προφήτης Μω­­υσῆς εἶναι αὐτός πού στό ὄρος Σινᾶ πα­ρα­λαμβάνει τίς πλάκες τοῦ Νόμου καί συνο­μι­λεῖ μέ τόν Θεό, ὅπως συνομιλεῖ ἕνας ἄνθρω­πος μέ ἕναν φίλο του, ὁ προφήτης Ἠλίας εἶναι αὐτός πού ἀκούει τή φω­νή τοῦ Θεοῦ καί με­ταφέρει τό θέλημά του στούς ἀνθρώπους. Εἶναι αὐτός πού ἀξιώ­νεται νά μήν γνωρίσει τόν θάνα­το, ἀλλά νά ἀναληφθεῖ στόν οὐρανό ἐπάνω σέ πύρινο ἅρμα, δεῖγμα τῆς μεγάλης εὐνοίας τοῦ Θεοῦ πρός τό πρό­σω­πό του ἀλλά καί τῆς με­γά­λης χάριτος τήν ὁποία βρῆκε ἀπό τόν Θεό.

Ὁ προφήτης Ἠλίας εἶ­ναι ἕνα ἀπό τά ἐλά­χι­στα πρόσωπα στήν Πα­λαιά Δια­θή­κη πού γνώ­ρισαν τήν εὔ­νοια καί τή χάρη τοῦ Θε­οῦ μέ τόσο προ­φανῆ τρό­πο. Εἶναι ἕνα ἀπό τά ἐλάχιστα πρό­­σω­πα ἀξιώ­θη­καν νά δοῦν καί νά ἀκούσουν μυ­στήρια πού κανένας ἄνθρωπος δέν θά μπορέσει νά δεῖ καί νά ἀκούσει ποτέ.

Καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἔλαβε τόση χάρη ἀπό τόν Θεό ἦταν ἡ ἀπό­λυτη ὑπακοή καί ἡ ἀπό­­λυτη ἐμπιστοσύνη πού ἔδειχνε στίς ἐν­το­λές του. Ἦταν ἡ ἀπό­λυ­τη καθα­ρό­τη­τα καί ἁγι­ό­τητα τῆς ζωῆς του, ὥστε δικαιολο­γη­μένα νά ὀνομά­ζεται «ἔν­σαρ­κος ἄγ­γε­λος» καί νά πα­ρομοιά­ζεται ἀπό τούς ἱε­ρούς ὑμνο­­γρά­φους μέ τόν προφήτη Μωυσῆ καί τόν τίμιο Πρό­δρομο.

 Ὁ Θεός ἦταν αὐτός πού καθοδη­γοῦ­σε τά βή­­ματα τοῦ προ­φή­του Ἠλιοῦ. Ἦταν αὐτός ὁ ὁ­ποῖος τόν διέ­τρεφε θαυ­μα­­τουργικά στέλνο­ντάς του ψω­μί μέ ἕνα κο­ράκι. Ἦταν αὐτός πού ἔκα­νε τό ἀλεύρι καί τό λάδι τῆς χή­ρας πού τόν φιλοξενοῦσε νά μήν τε­λει­ώνει ποτέ. Ἦταν αὐ­τός πού ἀνέστησε διά τοῦ προφή­του του Ἠ­λία τό νε­κρό παι­δί τῆς χήρας. Ἦταν αὐτός πού ἔστειλε πῦρ ἀπό τόν οὐ­ρανό, κατά τήν παρά­κληση τοῦ ἐκλε­κτοῦ του δούλου, τοῦ προ­φή­του Ἠ­λία, γιά νά κα­τα­καύσει τίς θυ­σίες στά εἴ­δωλα. Ἦταν αὐ­τός πού στό τέλος ἀνήρπα­σε τόν προ­φή­τη του μέ πύρινο ἅρμα ζωντανό καί συνομιλοῦντα μέ τόν μαθητή του Ἐλισ­σαῖο στόν οὐρανό γιά νά μή γνωρίσει τόν θά­νατο, ὁ ὁποῖος εἶ­ναι συνέπεια τῆς ἁμαρ­τί­ας, καθώς ὁ προφήτης Ἠ­λί­ας δέν εἶχε καμία σχέ­­ση μέ τήν ἁμαρτία.

Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἦταν κατά τήν ἐπίγειο ζωή του ὁ προφήτης, καί μάλι­στα σέ μία ἐποχή πού ἐπλε­όναζε ἡ ἁμαρ­τία, ἡ πλε­ονεξία, ἡ ἀσωτία καί ἡ δια­φθορά. Καί ἔχει σημασία αὐτό, για­τί συχνά ἀκοῦ­με στίς ἡμέρες μας τή δι­καιο­λο­γία ὅτι δέν εἶναι δυ­νατό νά ζήσει κανείς στήν ἐποχή μας σύμφω­να μέ τό θέλημα τοῦ Θε­οῦ, ὅταν ὅλοι γύρω μας ζοῦν σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυ­μίες μας, ζοῦν μέσα στήν ἁμαρτία, καί ὅταν γύρω μας ὑπάρ­χουν δε­κά­δες πειρασμοί πού καθημε­ρι­­νά προ­σ­πα­θοῦν νά μᾶς ἀπο­μα­κρύ­νουν ἀπό τόν Θεό.

Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καί στίς ἡμέ­ρες μας καί στήν κοινωνία πού ζοῦμε καί ἁμαρτία καί ἀπι­στία καί δια­φθο­ρά καί πει­ρασμοί πού ἐπι­διώ­κουν νά μᾶς παρα­σύρουν στήν ὁδό τῆς ἀπωλείας. Ὅμως ἡ ση­με­ρινή ἐποχή καί ἡ ση­με­ρινή κοινω­νία δέν εἶναι πιό ἁμαρτωλή ἀπό τήν κοι­νωνία τῆς ἐποχῆς τοῦ προ­φήτου Ἠλία.

Καί ἄν ἐκεῖ­νος κατόρ­θω­σε ζώ­ντας μέσα σ’ αὐ­­τή νά δια­τηρήσει τήν ψυχή καί τό σῶμα του καθα­ρό, ἄν ἐκεῖ­νος κα­τόρ­θωσε νά ἑλ­κύ­­σει χά­ρη στήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς του καί τήν ὑπα­κοή του τή χάρη τοῦ Θε­οῦ καί νά ἀναδειχθεῖ «ἄνθρωπος τοῦ Θε­οῦ», τότε ἀσφα­λῶς μποροῦ­με νά τό ἐπι­τύχουμε καί ἐμεῖς.

Σέ μᾶς ἐπαφίεται νά τό θε­λή­σουμε καί νά ἀγωνι­σθοῦ­με γι’ αὐτό, καί εὔχο­μαι διά τῶν πρε­σβειῶν του νά τό ἐπι­τύχουμε ὅλοι μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας Παντανάσσης στην Έδεσσα

Με αρχιερατική συγχοροστασία και θεία λειτουργία εορτάστηκε η σύναξη της ιεράς εικόνος της Παναγίας Παντανάσσης κατά την οποία πανηγυρίζει η ενορία Αγίου Νεκταρίου Εδέσσης. Την...

Άρχισαν τα όργανα. Ο Δράμας δεν συναινεί στην ακύρωση της ιεραρχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ Ἀριθ. Πρωτ. 313 Ἐν Δράμᾳ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2020 Πρός τόv Μακαριώτατov Ἀρχιεπίσκoπov Ἀθηvῶν καί πάσης Ἑλλάδoς κ.κ. Ἱερώνυμον Πρόεδρov τῆς Ἱερᾶς Συvόδoυ τῆς Ἐκκλησίας...

Ο εορτασμός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στον τόπο Της το νησί των Κυθήρων

Με λαμπρότητα παρά τις ειδικές υγειονομικές περιστάσεις εορτάστηκε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα στον τόπο Της, το νησί των Κυθήρων και στο Ιερό Της Προσκύνημα...

Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης στην Ι.Μ. Διδυμοτείχου

Την Πέμπτη, 24 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ., στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου Παλιουρίου, του τέως Δήμου Μεταξάδων, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος...

Η πανήγυρις της Παναγίας Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη τελέσθηκε σήμερα το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’, επί...

Καρδίτσα: Αγρυπνία επί τη αναμνήσει του εν Κυθήροις θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, επί τη αναμνήσει του εν Κυθήροις θαύματος της Θεοτόκου, της Μυρτιδιωτίσσης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να εκαινιάσουμε μια ουσιαστική επικοινωνία με την Παναγία μας»

«Να εγκαινιάσουμε μια ουσιαστική επικοινωνία με την Παναγία μας». Με αυτά τα παραινετικά  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών, ολοκλήρωσε αργά τα μεσάνυκτα της Τετάρτης...

Χειροτονία Διακόνου στον Πειραιά

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ, τελέστηκε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 η Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς, όπου πραγματοποιήθηκε...

Η Χίος τίμησε την Καπετάνισσα Παναγία της

Σέ ἕνα Μοναστῆρι, μέ βαθειά ἀσκητική καί ἱστορική παράδοση, πού δίνει τήν ἐντύπωση πλοίου, τό ὁποῖο ταξιδεύει μέσα στή θάλασσα, ἐτίμησε χθές ἡ...

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε...

Αιωνία αυτής η μνήμη – Η Μοναχή  Νειλία εκοιμήθη εν Κυρίω

Ἡ Μοναχή  Νειλία  ( κατά κόσμον  Χρυσούλα ) Μαντᾱ, μονάσασα κατά τό παρελθόν  εἰς την Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας  παρέδωσε σήμερα 24η ...

Η Πύλος εόρτασε την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με σεμνό και λιτό τρόπο η πόλη της Πύλου εόρτασε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2020, την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα. Την πανηγυρική θεία Λειτουργία, στον Ιερό...

Ο νέος Διευθυντής Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο νέος Διευθυντής της Διεύθυνσης του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΘΑ, Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κουράκλης, επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών...

Αδικήθηκε πράγματι ο κ. Υπουργός που Κοινώνησε!

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου α. Αδικήθηκε απ´ εκείνους που μάλλον έχουν χάσει το μέτρο και φωτογραφίζουν τα πάντα μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας. Μερικές φορές...

Ὁ ρασοφόρος εἶναι μοναχός καί ὄχι δόκιμος

Τήν 21η Σεπτεμβρίου 2020, στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτό­κου Ἀμπελακιωτίσσης μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά τελέσω τήν ἱερά ἀκολουθία «εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα», ὕστερα ἀπό...