Την Πέμπτη 24 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ναούσης.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Θεός ὅπου βούλεται νικᾶται φύ­σεως τάξις, φησίν ὁ Ἀσώματος, καί τά ὑπέρ ἄνθρωπον διαπράτ­τε­ται».

Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου αὔριο καί τό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ πρός τήν Παναγία Παρθένο ἐκφρά­ζει κάτι παράδοξο καί συγχρόνως αὐτονόητο. Παράδοξο εἶναι ὅτι ἡ Παρθένος Κόρη τῆς Ναζαρέτ θά γίνει Μητέρα παραμένοντας παρ­θέ­νος. Παράδοξο εἶναι πῶς ὁ ἄσαρ­κος Θεός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, θά γεννηθεῖ ἐν σαρκί.

Εἶναι ὅμως συγχρόνως καί αὐτο­νόητο, γιατί ὅλα ὅσα φαίνονται πα­ράδοξα στά μάτια τῶν ἀνθρώ­πων, εἶναι αὐτονόητα γιά τόν Θεό. Γιατί ὁ Θεός εἶναι ὁ δημιουργός καί κύριος τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώ­πων. Εἶναι αὐτός πού ὅρισε τούς νόμους καί τήν τάξη τῆς φύσεως καί κατά συνέπεια εἶναι αὐτονόητο ὅτι μπορεῖ νά τά ὑπερβαίνει γιά νά ἐξυπηρετεῖ τό σχέδιο τῆς θείας οἰκο­νομίας του, τό σχέδιο τῆς ἀγάπης του γιά τόν ἄνθρωπο.

«Θεός ὅπου βούλεται νικᾶται φύ­σεως τάξις».

Αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ ἀρχαγγε­λικοῦ μηνύματος: ἡ Παναγία Παρ­θέ­νος θά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ. «Ὅπου θέλει ὁ Θεός», λέγει μέ ἄλλους λόγους ὁ ἀρχάγγελος Γα­βριήλ, «νικᾶται ἡ τάξη τῆς φύσεως καί συμ­βαίνουν πράγματα πού ὑπερ­­βαί­­νουν τίς ἀνθρώπινες δυ­να­τό­τη­­­τες».

Ὁ Θεός ἔπλασε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν προίκισε μέ ποικίλες δυνατότητες καί ἱκανότητες. Αὐτός ἔθεσε καί τά ὅριά της. Αὐτός ὅμως καί ὡς δημιουργός της μπο­ρεῖ νά τά ξε­περνᾶ, ὅταν Ἐκεῖνος νομίζει, ὅταν Ἐκεῖ­νος κρίνει, ὅταν Ἐκεῖ­νος θέλει νά δείξει στόν ἄν­θρω­πο ὅτι αὐτός εἶναι πού δημι­ούργησε τόν κόσμο καί τόν κυβερ­νᾶ ἐν σο­φίᾳ καί τί­ποτε δέν μπορεῖ νά στα­θεῖ ἐμπόδιο στίς ἀποφάσεις καί τή θέ­λη­σή του.

Κι ὅμως αὐτή τήν ἀδιαμφισβή­τη­τη πραγματικότητα ἐμεῖς οἱ ἄν­θρω­ποι συχνά τήν ξεχνοῦμε ἤ καί τήν ἀμφισβητοῦμε. Ὅλα νο­μίζου­με ὅτι ἀρχίζουν καί τελειώ­νουν σέ ἐμᾶς. Ὅλα νομίζουμε ὅτι μποροῦν νά συμβοῦν, ἐφόσον μπο­­ροῦμε ἐμεῖς νά τά κάνουμε, καί δέν γίνο­νται ἐφόσον ὑπερβαί­νουν τίς δυ­να­τό­τη­τές μας.

Ὑπερεκτιμοῦμε μέ τόν τρόπο αὐτό ἐγωιστικά τίς δυνάμεις μας, ἀλλά αὐτό πού ἐπιτυγ­χάνουμε εἶ­ναι πώς ἀντί νά γινόμεθα εὐτυ­χεῖς, γινόμεθα δυστυχεῖς, γιατί, ὅταν διαπιστώσουμε ὅτι οἱ δυνά­μεις μας δέν ἀρκοῦν γιά νά ἐπιτύ­χου­με τόν στόχο μας, τότε δέν ἔ­χου­με ποῦ νά καταφύγουμε καί ἀπο­γοητευόμεθα, γιατί βγάλαμε τόν Θεό ἀπό τή ζωή μας καί ἀπορ­ρίψαμε τήν παντοδυναμία του.

Ἀντίθετα ἀπό αὐτό πού κάνουμε ἐμεῖς, ἡ Παναγία μας ἐπέλεξε τόν δρόμο τῆς ἐμπιστοσύνης στόν Θεό. Πίστευσε ἀμέσως στό ἀρχαγγελικό μήνυμα καί δέχθηκε μέ ταπείνωση νά ὑπακούσει στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά διακονήσει στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας. Μέ τή στάση καί τήν ἀποδοχή της ἀπέδειξε ὅτι πιστεύει στή δύναμη τοῦ Θεοῦ, πι­στεύει ὅτι «Θεός ὅπου βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις» καί ἔτσι ἔζη­σε τό μεγάλο καί καινό καί πα­ράδοξο θαῦμα τῆς θείας ἀ­γά­πης, νά φέρει στόν κόσμο τόν Χρι­στό, νά γίνει μητέρα τοῦ Σω­τῆ­ρος καί Λυ­τρωτοῦ τοῦ κόσμου.

Αὐτό πίστευαν καί οἱ πρόγονοί μας πού ξεσηκώθηκαν τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ γιά νά ἐλευθε­ρώσουν τήν Ἑλλάδα. Αὐτό πίστευ­αν καί οἱ πατέρες μας πού πρίν ἀπό 200 χρόνια πῆραν τά ὅπλα γιά νά ἐλευ­θερώσουν τή Νάουσα, γιά νά ἐλευ­θε­ρώσουν τή Μακεδονία. Καί αὐτή ἡ πίστη ὅτι μποροῦν μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ νά νικήσουν τόν κατα­κτητή τούς ἐνίσχυσε γιά νά ἀγωνι­σθοῦν καί νά θυσιάσουν τή ζωή τους γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα, εἴτε στά πεδία τῶν μαχῶν εἴτε ὑπο­μένοντας τόν μαρτυρικό θάνατο στό Κιόσκι, στήν Ἀράπιτσα ἤ στίς φυλακές τῆς Θεσσαλονίκης.

Αὐτή τήν πίστη ἔχουμε ἀνάγκη καί ἐμεῖς, καθώς ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο συμβαίνουν γε­γο­νότα καί ἀντιμετωπίζουμε κατα­στάσεις πού ὑπερβαίνουν τίς δυνά­μεις μας· καθώς βρισκόμαστε ἐνώ­πιον προβλημάτων πού δέν ξέρου­με πῶς νά τά διαχειρισθοῦμε ἤ πῶς νά τά ἐπιλύ­σου­με. Καί ὅλα αὐτά μᾶς κάνουν νά αἰ­σθα­νόμαστε ἀβοή­­θη­­τοι, ἀπρο­στά­τευτοι, ἀνίκα­νοι νά προ­χωρή­σου­με καί νά συνεχίσουμε στό μέλλον.

Ἡ διαβεβαίωση ὅμως τοῦ ἀρχαγ­γέλου Γαβριήλ πρός τήν Παναγία Παρθένο ἰσχύει καί γιά μᾶς. «Θεός ὅπου βού­­­­­λεται νικᾶται φύ­σεως τάξις καί τά ὑπέρ ἄνθρωπον δια­πράτ­τε­ται».

Στά ἀνθρώπινα ἀδιέξοδα ὑπάρχει πάντοτε ἡ διέξοδος τοῦ Θεοῦ· γιατί ἡ δύναμή του δέν εἶναι πεπε­ρα­σμέ­νη ὅπως ἡ δική μας· γιατί ἡ πα­ντοδυναμία του περιορίζεται μόνο ἀπό τήν ἀγάπη του· γιατί ὡς δη­μι­ουρ­γός τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀν­θρώπου ὁ Θεός μπορεῖ νά ἀλλάξει τά πάντα γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων πού τόν πιστεύουν καί τόν παρακα­λοῦν. Ὑπό μία ὅμως προϋπόθεση: Νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε τή λύση πού μᾶς προτείνει. Νά εἴ­μα­στε πρόθυμοι νά πιστεύσουμε στή δύναμή του καί νά ἀκολου­θή­σουμε μέ ταπείνωση τό θέλημά του, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε ἡ Πανα­γία μας, ἡ ὁποία στό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ μία ἀπάντη­ση μόνο εἶχε: «ἰδού ἡ δούλη Κυ­ρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου».

Θά πρέπει, λοιπόν, καί ἐμεῖς νά εἴμεθα πάντοτε ἕτοιμοι νά ποῦμε «γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου». Ἀλλά δυστυχῶς πολλές  φορές ὑπερισχύει τό δικό μας θέλημα καί ὄχι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί συχνά δέν μποροῦμε νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα. Νά μάθουμε αὐτό πού λέμε στήν Κυριακή προσευχή «γενηθήτω τό θέλημά σου». Καί τότε, ὁ Θεός ξέρει τί εἶναι τό συμφέρον γιά τήν ψυχή τοῦ καθενός μας, τί εἶναι τό συμφέρον γιά τήν πατρίδα μας καί γιά ὅλο τόν κόσμο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγ. Λουκά στην Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά

Το Σάββατο 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός...

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με τον Αγγλικανό Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart. Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στην Πέρθη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος έφθασε στην Πέρθη το Σάββατο, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη ποιμαντική επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Σεβασμιώτατος στη...

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος θα δεχτεί στην αγκαλιά του και πονεμένα παιδιά από την Ουκρανία

Γεύμα και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε χθες στην Αθήνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko,...

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...

Θέλεις λοιπόν να δεις τον Θεό; Έρχου και ίδε

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είδαμε τον Χριστό μας για ακόμα μια φορά, να θεραπεύει κάποιον ασθενή. Αυτή την φορά ήταν κάποιος τυφλός εκ γενετής...

Κυριακή του Τυφλού: Οι προϋποθέσεις για το θαύμα

Προϋποθέσεις για το θαύμα Ο τυφλός στερείται όρασης σωματικής, αφού είναι αόμματος, αλλά και νοητής, αφού δεν γνω­ρίζει τον Χριστό και δεν έχει το...