Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν,  βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων»  (Ματθ.14,24)

Μία ἀπὸ τὶς πιὸ ζωηρὲς εἰκόνες, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ποὺ ἀποτυπώνει στὸ μυαλό μας τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο τῆς Θείας Λειτουργίας, εἶναι καὶ αὐτὴ ἡ εἰκόνα τοῦ πλοίου, καθὼς πλέοντας στὰ νερὰ τῆς λίμνης Γεννησαρέτ κτυπιέται σὲ ὥρα θύελλας ἀλύπητα ἀπὸ δυνατοὺς ἀνέμους. Ἦτο τὸ πλοῖο μὲ τοὺς δώδεκα μαθητὲς τοῦ Κυρίου, καθὼς ἔπλεε ἀπὸ τὴν ἐρημικὴ ἀκτή, ὅπου ὁ Κύριος εὐλόγησε τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τὰ δύο ψωμιά, μὲ προορισμό τὴν Καπερναούμ, ἡ ὁποία ἦτο τὸ ὁρμητήριο τῆς δράσεώς των.

Οἱ μαθητές, ἔχοντας καὶ τὰ δώδεκα κοφίνια μὲ τοὺς ἄρτους καὶ τὰ ψάρια ποὺ περίσσευσαν μετὰ τὸ θαῦμα, ἐπέστρεφαν ἥσυχοι στὴν πόλι τους. Ξαφνικὰ ἐμφανίσθηκε ἀπότομη καὶ σφοδρὴ θαλασσοταραχὴ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κινδυνεύουν νὰ πνιγοῦν στὴ λίμνη, ποὺ ὑπῆρξε ἡ καθημερινή τροφοδότριά των καὶ ἡ ἀφετηρία τῆς νέας ζωῆς των κοντὰ στὸν Ἰησοῦ.

 Ἀλλὰ μήπως δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο πολλές φορές καὶ μὲ τὸ σκάφος τῆς οἰκογένειας; Τὸ ἀνδρόγυνο μπαίνει μέσα στὸ πλοῖο τῆς ἀγάπης τῆς νέας ζωῆς των καὶ γεμᾶτοι ἐλπίδες καὶ ὄνειρα πλέουν μέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς. Δὲν σκέπτονται ποτὲ τὸν κίνδυνο. Ὁ οὔριος ἄνεμος τῆς ἀγάπης καὶ τῶν ἐλπίδων σπρώχνει τὸ σκάφος τους πρὸς τὰ ἐμπρός.

Καὶ ὅμως, ὅ,τι δὲν ἐφαντάζοντο ἔρχεται ξαφνικά, χωρίς νά τό περιμένουν οἱ δυστυχεῖς θνητοί.  Ὁ οὐρανὸς ἀπότομα σκοτεινιάζει. Ἡ αὔρα ἡ θαλασσινὴ ἐξαφανίζεται. Τὸ πρὶν γαλήνιο καὶ εὐχάριστο πρόσωπο τῆς θάλασσας ἀλλάζει ὄψη. Γίνεται ἀγνώριστο. Ἀγριεύει. Τὰ κύματα ὑψώνονται ἀπειλητικά. Ὁ πόνος καὶ ἡ ἀγωνία σφίγγει τὴν καρδιά. Τὰ ὄνειρα καὶ οἱ ἐλπίδες πετᾶνε σὰν τρομαγμένα πουλιὰ μακρυά. Ἡ παγωνιὰ τοῦ φόβου, τοῦ θανάτου ἀγγίζει τὴν ψυχή.

Ἀλίμονο σὲ ὅσους ἀγνοοῦν, ἰδίως στὰ νέα ἀνδρόγυνα, ὅτι τὸ πλοῖο τῆς ζωῆς τους, φορτωμένο ἴσως μὲ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ, ὅτι δέν θὰ πλέη πάντοτε ἐξ οὐρίας. Μέσα σὲ ἥσυχη καὶ γαληνεμένη θάλασσα.

Καὶ ὅμως μᾶς προειδοποίησε ὁ Κύριός μας. Σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο, εἶπε, ἀγαπητοί μου, θὰ ἔχετε πολλές στενοχώριες. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε» (Ἰωάν. 16,33). Μακάρι γιὰ πάντα νὰ εἶναι ἀνέφελος ὁ οὐρανὸς τῆς οἰκογένειας. Ἀλλὰ φαίνεται, ὅτι ἡ δυστυχία καὶ ὁ πόνος εἶναι φαινόμενα ἀναπόφευκτα.

Κατ’ ἀρχὰς λόγω τῆς ἄρρωστης ἀπὸ τὸ μικρόβιο τῆς ἁμαρτίας φύσεώς μας. Τὶς πρῶτες θλίψεις στήν οἰκογένεια τὶς δημιουργοῦν οἱ ἀδυναμίες καὶ τὰ ἐλαττώματά μας. Οἱ ἐρχόμενοι εἰς γάμου κοινωνίαν ἄνθρωποι εἶναι, ἀπόγονοι τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας. Δὲν εἶναι ἄγγελοι. Δέν κατέβηκαν ἀπό τόν οὐρανό. Οἱ αἰφνίδιες παρεξηγήσεις, οἱ συγκρούσεις καί διαφωνίες, τὰ πικρὰ λόγια, εἶναι τὰ πρῶτα αἰχμηρά ἀγκάθια, ποὺ ἀπρόσκλητα φυτρώνουν στὸν ἀγρὸ τῆς οἰκογένειας.

Κατόπιν ἔρχονται οἱ ὑπόλοιπες δυσχέρειες ποὺ ἔχουν τόση ποικιλία, ὥστε νὰ μὴ λείπουν ἀπὸ τὴ ζωὴ κανενός. Εἴτε πλουσίου, εἴτε πτωχοῦ, εἴτε ἐγγραμμάτου, εἴτε ἀγραμμάτου. Ἄλλοτε εἶναι οἱ οἰκονομικῆς φύσεως δυσκολίες, ἄλλοτε θέματα ὑγείας, ἄλλοτε ζητήματα ἀσυμφωνίας χαρακτήρων, ἄλλοτε ἄλλα.. Ἀμέτρητες δυσχέρειες καί προβλήματα. Ὦ! Καί νἆχαν ποτέ τελειωμό τά βάσανα τῶν ἀνθρώπων!

Τότε ἡ οἰκογένεια μοιάζει σὰν τὸ πλοῖο τῶν μαθητῶν, ποὺ ἔπλεε στὴ λίμνη τῆς Τιβεριάδος ἀνάμεσα στὰ ὑψωμένα ἄγρια κύματα, ποὺ ζητοῦσαν νὰ τὸ καταποντίσουν. Τότε πού οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ἂν καὶ ἔμπειροι ψαράδες καὶ ἄριστοι γνῶστες τῆς λίμνης, ἐφοβήθησαν. Τότε, ποὺ ὅπως λέγει κάπου ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «ὁ πλοῦς ἐν νυκτὶ καὶ πυρσὸς οὐδαμοῦ» καὶ τὸ χειρότερο «ὁ Χριστὸς καθεύδει…».

Ἀλλὰ ὄχι, ὄχι, ἀγαπητοί, ὁ ἀκοίμητος ὀφθαλμὸς τῆς Θείας Προνοίας εἶναι ἐπάνω στὴ χειμαζομένη οἰκογένεια. Ὁ Κύριος δὲν ξεχνᾶ ποτέ τοὺς ταλαίπωρους ταξιδιῶτες στὴ φουρτουνιασμένη λίμνη τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Βλέπει τὰ κύματα τῶν συμφορῶν, ποὺ χτυποῦν τὸ πλοῖο τῆς οἰκογένειας καὶ σὲ λίγο θὰ σπεύση νὰ σώση τοὺς πτωχοὺς καὶ δυστυχεῖς ταξιδιῶτες τοῦ βίου.

Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, τήν σώζουσα,ἄς ἔχουν βαθειὰ χαραγμένη στὸ πνεῦμα καὶ στὴν καρδιὰ τους οἱ ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ πλοῖο τῆς οἰκογένειάς των πλέουν στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς. Ἄς μή λησμονοῦν ποτέ ὅτι Κάποιος ἀγρυπνεῖ. Κάποιος, ὁ Ὁποῖος καὶ ἂν ὅλοι τούς ξεχάσουν στὴ δυστυχία τους, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ τοὺς ξεχάση. Κουράγιο, ἀδέλφια! Ἡ δοκιμασία θὰ περάση. Θὰ ἔλθη ὁ Κύριος καὶ μὲ τὸν παντοδύναμο λόγο Του θὰ φέρη τὴν ποθητή γαλήνη στή θάλασσα τοῦ βίου καὶ ἡ εὐτυχία θὰ ἐπιστρέψη καὶ πάλι νά θρονιαστῆ στὸ σπίτι. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected].gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Να αισθάνεστε υπερηφάνεια για το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας»

Υλοποιώντας την συνεχή και αμείωτη στήριξή του προς το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, βράβευσε τους...

Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο "Μ.Αλέξανδρος" της Χρυσούπολης Καβάλας, μετέβη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, στο χωριό...

Παράκληση στην Παναγία την Παρηγορήτρια για τις Πανελλαδικές

Η μέριμνα και η συναντίληψή μας  προς την μαθητιώσα νεολαίαείναι συνεχής και αδιάκοπη, ειδικά την περίοδο αυτή  κατά την οποία θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. Για το λόγο...

«Καλοκαίρι…στον Παράδεισο!» – Καλοκαιρινή Κατασκήνωση στην πόλη μας

Ο Πολυχώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών "Ο Μικρός Παράδεισος" του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Βόλου επιστρέφει δυναμικά με τον θεσμό της κατασκήνωσης στην πόλη...

Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυμάτων

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ακολουθώντας πάντα πιστά τις διατάξεις που ορίζουν την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία των Ιδρυμάτων της, εκφράζει την ικανοποίησή της για...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κεντρικός ομιλητής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ελληνική Διασπορά

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αποστολή της στον κόσμο» είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ως κεντρικός ομιλητής...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου

Το Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας, κ. Δέσποινας Γεωργιάδη - Αλεξοπούλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου...

Αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου για την Ελλάδα

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, από την έδρα του, για την Ελλάδα, και συγκεκριμένα για...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος ο Δερβίσης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία ενδόξων Νεομαρτύρων στα τετρακόσια μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ήταν και αυτοί που είχαν αλλαξοπιστήσει και...

Χείμαρρος ο Μόρφου! Έσπασε την σιωπή του για τον πόλεμο που δέχτηκε

Μετά από έναν χρόνο σιωπής ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος εξήγησε, μεταξύ άλλων, τον λόγο που δεν έκανε δημόσιες ομιλίες ύστερα από τις παραινέσεις...

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η Ιερατική Σύναξη στο Μπραχάμι

Ρεπορτάζ : Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ομωνύμου...

Φοιτητές Θεολογίας και Μαθητές Δημοτικού στον Αρχιεπίσκοπο

Στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και στα ζητήματα του εφημεριακού κλήρου και των εκκλησιαστικών σχολείων αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και...

«Μπροστά στην Πατρίδα δεν υπάρχει τίποτα το ατομικό και προσωπικό»

Με μία συγκινητική εκδήλωση και υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας, έκλεισε η «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919 – 1922 – 2022» της Ιεράς...

Eκδήλωση “Παραποδηλασία – Πηγή Ζωής”

Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, η εκδήλωση ΠΑΡΑΠΟΔΗΛΑΣΙΑ – ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ, την οποία διοργάνωσε ο ποδηλατικός όμιλος της Ιεράς...