Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς  τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου»  (Ματθ. 21,37)

Ὅσοι, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἄκουσαν ἀπὸ τὰ πανάχραντα χείλη τοῦ Κυρίου τὸν προηγούμενο λόγο τῆς σημερινῆς παραβολῆς Του θὰ ἔνιωσαν κάτι καί ἀπό τόν συναισθηματικό πλοῦτο, πού κρύβει ὁ λόγος Του αὐτός.  Ἐννοοῦμε, ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τοποθετεῖ στὰ χείλη τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ ἀμπελῶνος τὴν τελική του ἀπόφαση, νὰ στείλη στοὺς κακοὺς γεωργοὺς τὸν Γυιό Του, προσθέτοντας με βεβαιότητα, ὅτι θα ντραποῦν ἐπιτέλους το γυιό μου.

Ἄς θυμηθοῦμε, ὅτι τὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου μέσα στὸ σπίτι τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν πλουσίων ἀνθρώπων, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παιδιά, ζοῦσαν καὶ οἱ δοῦλοι, τὸ ὑπηρετικὸ προσωπικό, τοῦ ὁποίου ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς ἐξηρτᾶτο ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς ψυχῆς τοῦ οἰκοδεσπότου. Ἦτο ἀγαθῆς ψυχῆς ὁ κύριος του σπιτιοῦ καὶ οἱ δοῦλοι ζοῦσαν καλά, ἦτο κακὸς καί σκληρός ἄνθρωπος ὁ οἰκοδεσπότης, ἀλίμονο στοὺς δυστυχεῖς δούλους.

Γι’ αὐτὸ ἡ φράση τῆς παραβολῆς, «ὕστερα ἀπέστειλε τὸ γυιὸ του», εἶχε τότε τέτοια συναισθηματικὴ χροιά, τὴν ὁποία ἐμεῖς σήμερα ἀδυνατοῦμε νὰ αἰσθανθοῦμε. Πάλι ὅμως ὅσοι ἀξιώθηκαν ἀπὸ τὸν Μεγαλοδύναμο νὰ εἶναι πατέρες ἀντιλαμβάνονται κάτι ἀπὸ τὴν βαθειὰ ἔννοια τῆς φράσης.

Ὁ υἱός ἦτο ἡ δόξα καὶ ἡ χαρὰ τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας! Ὁ περιούσιος λαὸς ἔψαλλε κάποτε ἔνθους στὸν 126ον Ψαλμόν, καθὼς ἀνηφόριζε γιὰ τὴν ἁγία Πόλη, «Ἰδοὺ ἡ κληρονομία Κυρίου υἱοί, ὁ μισθός τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός… Μακάριος ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν. Οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις». Δηλαδή, νὰ ἡ μεγάλη τοῦ Θεοῦ κληρονομιὰ στὸν ἄνθρωπο. Οἱ γυιοί του! Ὦ πόσο εὐτυχὴς εἶναι ἐκεῖνος ὁ γονιός, ποὺ τοὺς εἶδε, ὅπως τοὺς ἐπεθύμησε ἡ καρδιά του… Πού δὲν ἔχει τίποτε νὰ ντραπῆ, ὅταν γίνη λόγος γι’ αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του…!

Εὐτυχεῖς πατέρες, ποὺ ἔχουν τέτοιους γυιοὺς καὶ τοὺς καμαρώνουν μπροστὰ καὶ σὲ φίλους καὶ σὲ ἐχθροὺς! Διότι «υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα…» (Παροιμίαι 10,1) καὶ «οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐπὶ υἱῶ ἀπαιδεύτω, υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ» (Παροιμ. 17,21).

Μὰ δὲν βλέπετε καὶ Αὐτὸς ὁ Ὕψιστος, τοῦ παντὸς ὁ Δημιουργός, μὲ πόση καύχηση ἀναφέρεται στὸν Μονογενῆ Του, ὅταν ἀπὸ τοὺς οὐράνιους θόλους κατά τὴ Βάπτισή Του στόν Ἰορδάνη ποταμό καὶ στὴ Μεταμόρφωση Του στό Θαβώρ Τὸν παρουσιάζει στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ὅπως παλιὰ οἱ βασιλεῖς ἀπὸ τὸν ἐξώστη τῶν ἀνακτόρων παρουσίαζαν τὸ διάδοχό τους; «Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ὧ ηὐδόκησα…», ἐβρόντησεν ἡ θεία καὶ φρικώδης φωνή.

Ἐξ ἀφορμῆς, λοιπόν, τοῦ ἀπεσταλμένου γυιοῦ τοῦ οἰκοδεσπότου τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς μας παραβολῆς, ὁ ὁποῖος μὲ κῦρος πολὺ μεγαλύτερο τῶν δούλων τῆς οἰκογενείας ἐπιστεύετο, ὅτι θά διευθετοῦσε εὐκολώτερα τὸ ζήτημα μὲ τοὺς κακοὺς γεωργούς, μιλήσαμε γιὰ τοὺς γυιοὺς καὶ τοῦ κάθε χριστιανοῦ.

Ἄς καυχᾶται,λοιπόν, ἐν Κυρίῳ ὁ κάθε χριστιανὸς ποὺ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ εἶναι πατέρας υἱῶν καὶ θυγατέρων. Καὶ ἂς καυχᾶται ὅπως ἐκαυχῶντο πάντοτε οἱ δίκαιοι τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτὴν τὴν ἀτίμητη δωρεά Του.

Ἄς ἀναθέσουν τὴν προστασία τους ἀπὸ τοὺς μυρίους καθημερινοὺς κινδύνους στὴν ἄπειρη Ἀγάπη καὶ Πρόνοιά Του. Ἄς φροντίζουν δὲ νὰ εὐαρεστοῦν στὸν Δωρεοδότη Θεὸ διδάσκοντας μὲ λόγια καὶ ἔργα ἀνάλογα, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς τὴν μοναδικὴ πηγὴ εὐτυχίας στὸν δύστηνο αὐτὸν καί πολυώδυνο βίο.

Οἱ χριστιανοὶ γονεῖς ἄς μὴν ἀμνηστεύουν τὰ ἠθικὰ σφάλματα τῶν παιδιῶν τους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἀντὶ ἐκείνων βέβαια ἄς ψελλίζουν ἀπὸ τὴ ψυχή τους στὸν Κύριο «ἁμαρτίας νεότητος καὶ ἀγνοίας μὴ μνησθῆς Κύριε» καὶ ἂς Τὸν παρακαλοῦν νὰ συγχωρῆ πάντοτε τῶν παιδιῶν τους τὰ ἠθικὰ ὀλισθήματα.

Φωτεινὸ ἐν προκειμένῳ παράδειγμα ἀπὸ τὸν ἀκτινοβόλο κόσμο τῶν Ἁγίων μας ὁ πολύαθλος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Ἰώβ. Ὁ μακάριος αὐτὸς ἄνθρωπος εἶχε ἑπτὰ γυιοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρες. Φαίνεται δέ ὅτι ἡ πολυπληθής του οἰκογένεια δὲν συμμεριζόταν σὲ ὅλα τὴν ἁγία ζωή του. Ἀκοῦστε τί ἔκαμε, ὅταν τὰ παιδιά του, ἀγόρια καὶ κορίτσια, διασκέδαζαν ἀμέριμνα καὶ χαίρονταν ἀπερίσκεπτα τὴ νεότητά των. «Συμπορευόμενοι δὲ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἐποιοῦσαν πότον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, συμπαραλαμβάνοντες ἅμα καὶ τάς τρεῖς ἀδελφάς αὐτῶν ἐσθίειν καὶ πίνειν μετ’ αὐτῶν. Καὶ ὡς ἂν συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ πότου ἀπέστελλεν Ἰὼβ καὶ ἐκαθάριζεν αὐτοὺς ἀνιστάμενος τὸ πρωὶ καὶ προσέφερε περὶ αὐτῶν θυσίας κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν καὶ μόσχον ἕνα περὶ ἁμαρτίας περὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν» (Ἰὼβ 1, 4-5).

Εἴθε κατ’ αὐτὸν τὸν ἁγιοπρεπῆ, οὐράνιο πράγματι τρόπον καὶ νὰ χαίρωνται καὶ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ προκοπὴ τῶν υἱῶν τους καί σήμερα οἱ ἀγαπητοί μας χριστιανοὶ γονεῖς. Ἀμὴν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται…

Η μάχη του Ορμενίου, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1371, ήταν καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις στο χώρο της Βαλκανικής. Η κυριαρχία των Οθωμανών στην...

Ἂρχισαν οἱ ἑορτασμοί τῆς ἑορτῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα

Συμπληρώνονται ἐφέτος 56 χρόνια ἀπό τήν ἐπανακομιδή τῆς Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀπό τήν Ρώμη στήν Πάτρα (26 Σεπτεμβρίου 1964- 26 Σεπτεμβρίου 2020). Ὃπως κάθε...

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Mε λαμπρότητα εορτάσθηκε την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος.  Στον...

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ανήκει στα ιερά εκείνα πρόσωπα που αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Κυρίου....

Επικίνδυνη σίγουρα δεν είναι η Θεία Κοινωνία…

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου Διάβασα σε ιστότοπο την είδηση, ότι ο δημοσιογράφος κ. Μανώλης Καψής, συνομιλών σε τηλεοπτικό διάλογο, σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού...

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Άνδρο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί , εν πληθούση Εκκλησία και την παρουσία πολλών παιδιών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου...

Μνημόσυνο Γέροντος π. Συμεών Κραγιόπουλου

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, τελέσθηκε το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου ε.έ., εις το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Πανοράματος, το πενταετές...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης – Κυριακή Α’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες  οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου  χαλάσω τὸ δίκτυον»  (Λουκᾶ 5,5) Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἀγαπητοί Ἀδελφοί,...

Η αναβολή της Ιεραρχίας

Του Γιώργου Ν. Πασπαθανασόπουλου Η αναβολή – ματαίωση της ετήσιας υποχρεωτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει καμία δικαιολογία. Ούτε φυσικά τον κορωνοϊό....

Περί κανονικής προσκτήσεως της μοναχικής ιδιότητος (μέ ἀφορμή Ἀνακοινωθέν μας διά τόν ἐκπεσόντα Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Κονάνον)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ Ὁ πολιός καί πολυσέβαστος καί βαθυνούστατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τόν δυναμισμό πού τόν...

Η εορτή του Αγίου Σιλουανού στην Μητρόπολη Θηβών

Στην  Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) στο Ακραίφνιο λειτούργησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε...

Ἡ Ἐξόδιος Άκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας στήν Τρίπολη

Τήν Παρασκεύη 25 Σεπτεμβρίου 2020, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας, στόν Ἱερό Ναό Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου Τριπόλεως. Ἡ Μοναχή Νειλία (κατά κόσμον Χρυσούλα)...

Ορκωμοσία Νεοσύλλεκτων Οπλιτών από τον Μητροπολίτη Λαγκαδά

Τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης για τον κορωνοϊό, με αποστάσεις αλλά και χωρίς την παρουσία συγγενών ή φίλων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25...

Δεν θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Κορίνθου λόγω κορωνοϊού

Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ημέρα κατά την οποίαν...