Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς  τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου»  (Ματθ. 21,37)

Ὅσοι, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἄκουσαν ἀπὸ τὰ πανάχραντα χείλη τοῦ Κυρίου τὸν προηγούμενο λόγο τῆς σημερινῆς παραβολῆς Του θὰ ἔνιωσαν κάτι καί ἀπό τόν συναισθηματικό πλοῦτο, πού κρύβει ὁ λόγος Του αὐτός.  Ἐννοοῦμε, ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τοποθετεῖ στὰ χείλη τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ ἀμπελῶνος τὴν τελική του ἀπόφαση, νὰ στείλη στοὺς κακοὺς γεωργοὺς τὸν Γυιό Του, προσθέτοντας με βεβαιότητα, ὅτι θα ντραποῦν ἐπιτέλους το γυιό μου.

Ἄς θυμηθοῦμε, ὅτι τὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου μέσα στὸ σπίτι τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν πλουσίων ἀνθρώπων, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παιδιά, ζοῦσαν καὶ οἱ δοῦλοι, τὸ ὑπηρετικὸ προσωπικό, τοῦ ὁποίου ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς ἐξηρτᾶτο ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς ψυχῆς τοῦ οἰκοδεσπότου. Ἦτο ἀγαθῆς ψυχῆς ὁ κύριος του σπιτιοῦ καὶ οἱ δοῦλοι ζοῦσαν καλά, ἦτο κακὸς καί σκληρός ἄνθρωπος ὁ οἰκοδεσπότης, ἀλίμονο στοὺς δυστυχεῖς δούλους.

Γι’ αὐτὸ ἡ φράση τῆς παραβολῆς, «ὕστερα ἀπέστειλε τὸ γυιὸ του», εἶχε τότε τέτοια συναισθηματικὴ χροιά, τὴν ὁποία ἐμεῖς σήμερα ἀδυνατοῦμε νὰ αἰσθανθοῦμε. Πάλι ὅμως ὅσοι ἀξιώθηκαν ἀπὸ τὸν Μεγαλοδύναμο νὰ εἶναι πατέρες ἀντιλαμβάνονται κάτι ἀπὸ τὴν βαθειὰ ἔννοια τῆς φράσης.

Ὁ υἱός ἦτο ἡ δόξα καὶ ἡ χαρὰ τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας! Ὁ περιούσιος λαὸς ἔψαλλε κάποτε ἔνθους στὸν 126ον Ψαλμόν, καθὼς ἀνηφόριζε γιὰ τὴν ἁγία Πόλη, «Ἰδοὺ ἡ κληρονομία Κυρίου υἱοί, ὁ μισθός τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός… Μακάριος ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν. Οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις». Δηλαδή, νὰ ἡ μεγάλη τοῦ Θεοῦ κληρονομιὰ στὸν ἄνθρωπο. Οἱ γυιοί του! Ὦ πόσο εὐτυχὴς εἶναι ἐκεῖνος ὁ γονιός, ποὺ τοὺς εἶδε, ὅπως τοὺς ἐπεθύμησε ἡ καρδιά του… Πού δὲν ἔχει τίποτε νὰ ντραπῆ, ὅταν γίνη λόγος γι’ αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του…!

Εὐτυχεῖς πατέρες, ποὺ ἔχουν τέτοιους γυιοὺς καὶ τοὺς καμαρώνουν μπροστὰ καὶ σὲ φίλους καὶ σὲ ἐχθροὺς! Διότι «υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα…» (Παροιμίαι 10,1) καὶ «οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐπὶ υἱῶ ἀπαιδεύτω, υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ» (Παροιμ. 17,21).

Μὰ δὲν βλέπετε καὶ Αὐτὸς ὁ Ὕψιστος, τοῦ παντὸς ὁ Δημιουργός, μὲ πόση καύχηση ἀναφέρεται στὸν Μονογενῆ Του, ὅταν ἀπὸ τοὺς οὐράνιους θόλους κατά τὴ Βάπτισή Του στόν Ἰορδάνη ποταμό καὶ στὴ Μεταμόρφωση Του στό Θαβώρ Τὸν παρουσιάζει στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ὅπως παλιὰ οἱ βασιλεῖς ἀπὸ τὸν ἐξώστη τῶν ἀνακτόρων παρουσίαζαν τὸ διάδοχό τους; «Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ὧ ηὐδόκησα…», ἐβρόντησεν ἡ θεία καὶ φρικώδης φωνή.

Ἐξ ἀφορμῆς, λοιπόν, τοῦ ἀπεσταλμένου γυιοῦ τοῦ οἰκοδεσπότου τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς μας παραβολῆς, ὁ ὁποῖος μὲ κῦρος πολὺ μεγαλύτερο τῶν δούλων τῆς οἰκογενείας ἐπιστεύετο, ὅτι θά διευθετοῦσε εὐκολώτερα τὸ ζήτημα μὲ τοὺς κακοὺς γεωργούς, μιλήσαμε γιὰ τοὺς γυιοὺς καὶ τοῦ κάθε χριστιανοῦ.

Ἄς καυχᾶται,λοιπόν, ἐν Κυρίῳ ὁ κάθε χριστιανὸς ποὺ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ εἶναι πατέρας υἱῶν καὶ θυγατέρων. Καὶ ἂς καυχᾶται ὅπως ἐκαυχῶντο πάντοτε οἱ δίκαιοι τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτὴν τὴν ἀτίμητη δωρεά Του.

Ἄς ἀναθέσουν τὴν προστασία τους ἀπὸ τοὺς μυρίους καθημερινοὺς κινδύνους στὴν ἄπειρη Ἀγάπη καὶ Πρόνοιά Του. Ἄς φροντίζουν δὲ νὰ εὐαρεστοῦν στὸν Δωρεοδότη Θεὸ διδάσκοντας μὲ λόγια καὶ ἔργα ἀνάλογα, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς τὴν μοναδικὴ πηγὴ εὐτυχίας στὸν δύστηνο αὐτὸν καί πολυώδυνο βίο.

Οἱ χριστιανοὶ γονεῖς ἄς μὴν ἀμνηστεύουν τὰ ἠθικὰ σφάλματα τῶν παιδιῶν τους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἀντὶ ἐκείνων βέβαια ἄς ψελλίζουν ἀπὸ τὴ ψυχή τους στὸν Κύριο «ἁμαρτίας νεότητος καὶ ἀγνοίας μὴ μνησθῆς Κύριε» καὶ ἂς Τὸν παρακαλοῦν νὰ συγχωρῆ πάντοτε τῶν παιδιῶν τους τὰ ἠθικὰ ὀλισθήματα.

Φωτεινὸ ἐν προκειμένῳ παράδειγμα ἀπὸ τὸν ἀκτινοβόλο κόσμο τῶν Ἁγίων μας ὁ πολύαθλος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Ἰώβ. Ὁ μακάριος αὐτὸς ἄνθρωπος εἶχε ἑπτὰ γυιοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρες. Φαίνεται δέ ὅτι ἡ πολυπληθής του οἰκογένεια δὲν συμμεριζόταν σὲ ὅλα τὴν ἁγία ζωή του. Ἀκοῦστε τί ἔκαμε, ὅταν τὰ παιδιά του, ἀγόρια καὶ κορίτσια, διασκέδαζαν ἀμέριμνα καὶ χαίρονταν ἀπερίσκεπτα τὴ νεότητά των. «Συμπορευόμενοι δὲ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἐποιοῦσαν πότον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, συμπαραλαμβάνοντες ἅμα καὶ τάς τρεῖς ἀδελφάς αὐτῶν ἐσθίειν καὶ πίνειν μετ’ αὐτῶν. Καὶ ὡς ἂν συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ πότου ἀπέστελλεν Ἰὼβ καὶ ἐκαθάριζεν αὐτοὺς ἀνιστάμενος τὸ πρωὶ καὶ προσέφερε περὶ αὐτῶν θυσίας κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν καὶ μόσχον ἕνα περὶ ἁμαρτίας περὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν» (Ἰὼβ 1, 4-5).

Εἴθε κατ’ αὐτὸν τὸν ἁγιοπρεπῆ, οὐράνιο πράγματι τρόπον καὶ νὰ χαίρωνται καὶ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ προκοπὴ τῶν υἱῶν τους καί σήμερα οἱ ἀγαπητοί μας χριστιανοὶ γονεῖς. Ἀμὴν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Παράδοση μαθημάτων σέ ὑποψηφίους διδάκτορες

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, τήν ἑβδομάδα ἀπό Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι τήν Παρασκευή 14 Μαΐου ἐἔ., παρέδωσε μαθήματα «Πατερικῆς...
video

Αναστάσιμες ωδές – Ψάλλει o Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος από του θρόνου της εορτάζουσας Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Αγίων Μετεώρων αναπέμπει τις Αναστάσιμες ωδές. Η εγγραφή έγινε ...

Ο Μητροπολίτης Εδέσσης για τον Άγιο Νικολάου εκ Μετσόβου

Στην αναδημοσίευση μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ομιλίας προέβει το poimin.gr επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου. Πρόκειται για την ομιλία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου...

Έκκληση Μητροπολίτου Δημητριάδος για ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Τοπικής Εκκλησίας

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου λειτούργησε την Κυριακή 16/5 (Μυροφόρων) ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Στο τέλος του Όρθρου, ο Σεβασμιώτατος...

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο μακαριστού π. Βασιλείου Χασούρα

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 15 Μαΐου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ....

Κυριακή των Μυροφόρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

  Την Κυριακή, 16 Μαΐου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο....

Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου: «Χριστιανὸς ἐγεννήθην καὶ Χριστιανὸς θέλω νὰ ἀποθάνω»

Ο Νεομάρτυς Νικόλαος Μπασδάνης ή Βλαχονικόλας ή Εξηντατρίχης, όπως αλλιώς ονομάζεται,  καταγόταν από το Μέτσοβο της Ηπείρου και γεννήθηκε κάπου στις αρχές του 17...

Απάντηση Αναστασίου Βαβούσκου στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Στην φιλόξενη ιστοσελίδα www.poimin.gr, στην οποία δημοσίευσα προσφάτως επιστημονικό - νομοκανονικού χαρακτήρα - άρθρο μου με τον τίτλο «Περί κανονικών παραπτωμάτων και ποινών συνέχεια»,...

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και εκδηλώσεις τιμής για τον Αθανάσιο Διάκο στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων 16 Μαΐου 2021 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Συνοδικού Μητροπολίτου...

Κυριακή των Μυροφόρων στη Μητρόπολη Χαλκίδος

Φωτογραφίες: Παρασκευή Σπυροπούλου Την Κυριακή 16 Μαΐου 2021, τρίτη από του Πάσχα, κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες και τους...

Μεθέορτος εορτασμός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στη Χώρα της Μυκόνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων στον πάλαι ποτέ Ενοριακό Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στη Χώρα της Μυκόνου,στον...

Κυριακή των Μυροφόρων στη Νάουσα – Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Την Κυριακή 16 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος...

Θετικός στον κορωνοϊό ο Mητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος

Μετά από μοριακό τεστ, λόγω ηπίων συμπτωμάτων, που υποβλήθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.  Κωνσταντίνος, στο οποίο βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό (covid...

Εκδημία Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου κυρού Ανανία Κουστένη, Εφημερίου του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου οδού Ισαύρων Εξαρχείων...

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Καλοκτένους του νέου Ελεήμονος, Πολιούχου της πόλεως των Θηβών

Τον πολιούχο της πόλεως των Θηβών Άγιο Ιωάννη τον Καλοκτένη, Μητροπολίτη Θηβών και Έξαρχο πάσης Βοιωτίας τον νέο Ελεήμονα, εόρτασε η Βοιωτική Εκκλησία το...