Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε, όπως κάθε Τρίτη, ο Εσπερινός και η Παράκληση του Θαυματουργού Αγίου, κατά την οποία τέθηκε σε προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Γέρων Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος και συμμετείχε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο, με τον οποίο συνδέονται από τα φοιτητικά τους χρόνια, ενώ αμέσως μετά ο Γέρων Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος αναφέρθηκε με λόγους αγάπης στον αδελφικό του φίλο.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει μεθαύ­ριο τό Γενέσιο τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεο­τό­κου, ὅπως ἀκούσαμε καί στούς προεορτίους ὕμνους πού ψάλαμε, τήν πρώτη με­γά­λη Θεομη­το­ρική ἑορτή τοῦ νέου ἐκκλησια­στι­­κοῦ ἔτος.

Ἄς ἀκούσουμε, λοιπόν, ἀπόψε, ἀφοῦ ψάλαμε τήν ἱερά Παρά­κλη­ση τοῦ προσφιλοῦς μας ἁγίου, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖτο τήν Παναγία μας, τί ἔχει νά μᾶς πεῖ γι᾽ αὐτή τή μεγάλη ἑορτή της.

«Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων», λέει «εἶναι ἄνθρωποι κοινοί, τούς ὁποίους ἡ Ἁγία Γραφή ὀνο­μάζει “λαόν τῆς γῆς”. Γιατί τούς ὀνομάζει ἔτσι;

Γιατί αὐτοί μοιάζουν μέ γκρίζο χορ­τάρι καί μέ χαμόκλαδα. Δέν ἔ­χουν στή ζωή τους κάποιους ἀνώ­τερους σκοπούς καί ἐπιδιώ­ξεις, ὁ νοῦς τους εἶναι πολύ ἐπιπό­λαιος καί ἀσχολεῖται μόνο μέ τίς βιο­τι­κές μέριμνες, τά γήινα ἀγαθά καί τά καθημερινά προβλήματα.

Ἀλλά ὅπως στούς λόφους πού εἶ­ναι σκεπασμένοι μέ χόρτα καί χα­μό­­κλαδα φυτρώνουν κάπου-κά­που μεγάλοι κέδροι καί τεράστιες βε­λανιδιές, ἔτσι καί μεταξύ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς ἀναδεικνύει ὁ Θεός κάποιους ἀνθρώπους πολύ μεγά­λους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑψηλή διά­νοια, σκέψη πολύ βαθιά καί ὁ λό­γος τους ἔχει μεγάλη δύναμη. Τέ­τοιοι ἄνθρωποι δημιουργοῦν μία νέα, πιό τέλεια ζωή, καί ἀλλά­ζουν τίς σχέσεις μεταξύ τῶν κρατῶν καί τῶν λαῶν.

Ἀσύγκριτα πιό σημαντικές εἶναι ἐκεῖνες οἱ ριζικές ἀλλαγές, τίς ὁ­ποῖες πραγματοποιεῖ ὁ Θεός μέσω τῶν πιό μεγάλων ἀνθρώπων», συ­νε­χίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «μέσω τῶν μεγάλων ἀσκητῶν τῆς εὐσε­βεί­ας καί τῆς δικαιοσύνης, μέσω τῶν μεγάλων ἱεραρχῶν, τῶν θαυ­μα­τουργῶν καί τῶν ὁσίων».

Καί μία ἀπό αὐτές τίς ριζικές ἀλ­λαγές, ἡ πιό μεγάλη καί ἡ πιό σπου­­­δαία γιά ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος, εἶναι αὐτή πού πραγματο­ποι­­εῖται μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτό­κο.

Γι᾽ αὐτό καί «ἄν τή γενέθλια ἡμέ­ρα τῶν μεγάλων ἀνθρώπων τήν τι­­­μοῦμε καί τήν ἑορτάζουμε μέ πο­­λύ σεβασμό, τότε μέ ποιά χαρά πρέπει νά τιμοῦμε καί νά πανηγυ­ρίζουμε τή γενέθλια ἡμέρα Ἐκεί­νης, ἀπό τήν ὁποία ἔλαμψε ὁ Ἥλι­ος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Κύριός μας, ὁ ὁποῖος ἀπό αὐτή ἔλαβε τήν ἀν­θρώ­πινη σάρκα;», διερωτᾶται ὁ ἅγιος Λουκᾶς.

«Στό ἀπολυτίκιο τῆς μεγάλης αὐ­τῆς ἑορτῆς ἀκοῦμε τά θαυμάσια λό­­­για: “Ἡ Γέννησίς σου Θεοτόκε, χα­ράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμέ­νῃ”. Γιά ὅλη τήν οἰκουμένη, ὄχι μό­νο γιά τό ἀνθρώπινο γένος, ἀλ­λά καί γιά τόν κόσμο τόν ἀό­ρατο, γιά τόν κόσμο τῶν ἀγγέλων ἔλαμ­ψε σήμερα ἡ μεγάλη χαρά. Πάνω, λοιπόν, ἀπό ὅλους τούς μεγάλους ἀνθρώπους, πάνω ἀκόμη καί ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, πάνω ἀπό τούς ἀγ­­γέλους τοποθέτησε ὁ Κύριος τήν Ὑπεραγία ἄχραντο Παρθένο Μα­ρία.

Καί βεβαίως δικαίως τῆς ἔδωσε αὐτή τή θέση, ἐπειδή σέ αὐτήν ἐ­σκήνωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιά νά γίνει αὐτή γήινη Μητέρα τοῦ προ­αι­ω­νίου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυ­ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τό Πανάγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἔ­κανε τήν καρδιά τῆς Μαρίας σέ ἀσύγκριτο βαθμό πιό καθαρή ἀπό τήν καρδιά ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τήν θεωρεῖ ὁ Κύριός μας τό πιό σημα­ντι­κό ἀπό ὅλα τά ἄλλα, γι᾽ αὐτό καί εἶπε στούς μακαρισμούς: “μα­κά­ριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.” Ἡ ἀδιά­λει­πτη κοινωνία μέ τόν Θεό, ἡ θεω­ρία τοῦ προσώπου του, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀνταμοιβή γι᾽αὐτούς πού τή διατηροῦν καθαρή, ἐπειδή ἀπό τήν καρδιά ἐκπορεύονται ὅλοι οἱ λογισμοί καί οἱ πράξεις μας.

Ἡ καρδιά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου», συνεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «σκορποῦσε τό φῶς τῆς ἐξαιρε­τι­κῆς καθαρότητας καί ἀγάπης ὄχι μόνο στόν γήινο κόσμο, γι᾽ αὐτό καί ἡ ἡμέρα τῆς λαμπροφόρου γεν­­­­νή­­σεώς της “χαράν ἐμήνυσε πά­σῃ τῇ οἰκουμένῃ”, σέ ὁλόκληρο δηλαδή τόν κόσμο, καί στή γῆ καί στόν οὐρανό».

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ­τά­ζει τόσο πανηγυρικά αὐτή τήν ἡμέ­ρα τῶν γενεθλίων της καί μᾶς κα­λεῖ καί μᾶς «νά φυλάσσουμε στίς καρδιές μας τή χαρά τῆς λαμ­προ­φόρου καί μακα­ρίας ἡμέρας τῆς γεννήσεώς της.

 Ἄς προσπαθοῦμε, λοιπόν», ὅπως μᾶς προ­τρέ­πει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «μέ ὅλες τίς δυνά­μεις μας νά κρατᾶμε πάντοτε τήν καρδιά μας καθαρή, γιά νά εἴμαστε ἄξιοι τῆς ἀγάπης τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία πρε­σβεύει πάντοτε γιά μᾶς ἐνώ­πιον τοῦ Υἱοῦ της, τοῦ Κυρίου μας Ἰη­σοῦ Χριστοῦ», καί τῆς ὁποίας τίς πρε­σβεῖες ἐπικαλε­σθήκαμε καί ἐ­μεῖς ἀπόψε μαζί μέ τοῦ ἁγίου Λου­­κᾶ τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουρ­γοῦ γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε ἀνάγκη καί ὅσα μᾶς ἀπασχολοῦν.

Ἀπόψε εἴχαμε τήν εὐλογία ἀλλά καί τή χαρά νά ἔχουμε χοροστατοῦντα τόν Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος ἀπό εὐλάβεια πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ, τόν ἰατρό καί θαυματουργό, τόν ὁποῖο τιμᾶ καί εὐλαβεῖται, ἀλλά καί μέ τήν εὐκαιρία τῶν προεορτίων τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ὁποία ἔχει προστάτιδα καί εὐλαβεῖται ἰδιαιτέρως, καί ἡ ὁποία τόν βοηθᾶ στό ἔργο τό δύσκολο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ στά Πριγκηπόννησα τῆς Κωνσταντινουπόλεώς μας, εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας. Τόν εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως, διότι μᾶς ἐτίμησε, μᾶς εὐλόγησε μέ τήν παρουσία του. Γιά μένα εἶναι ἀδελφός, εἶναι πατέρας, εἶναι ὅ,τι πολύτιμο ἔχω ἀπό τά νεανικά μου χρόνια. Εἶναι ὁ ἀδελφός μου, μέ τόν ὁποῖο ἀγωνιζόμεθα ὅλα αὐτά τά χρόνια πνευματικά.

Σεβασμιώτατε, σᾶς εὐχαριστοῦμε καί σᾶς παρακαλοῦμε νά εὔχεσθε καί γιά τό ποίμνιό μας, γιά ὅλους αὐτούς οἱ ὁποῖοι προσέρχονται στόν ἅγιο Λουκᾶ μέ πολλή εὐλάβεια, μέ πολύ πόνο στήν ψυχή τους, διότι ξέρετε οἱ ἀσθένειες εἶναι τόσο πολλές ἀλλά καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι τόσο μεγάλη καί προσφεύγουμε σέ Ἐκεῖνον, καί Ἐκεῖνος πράγματι μᾶς ἱκανοποιεῖ, μᾶς θεραπεύει καί μᾶς βοηθᾶ στόν πνευματικό μας ἀγώνα.

Καλῶς ἤρθατε! Σᾶς εὐχαριστοῦμε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Επίσκοπος Ωλένης στην εορτή της «Παναγίας της Γοργοεπήκοου», στον Πύργο

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος το πρωϊ του Σαββάτου 1η Οκτωβρίου 2022, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ, Γερμανού, τέλεσε την...

Σύναξη Νεότητος στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στα πλαίσια της έναρξης και του προγραμματισμού της νέας κατηχητικής περιόδου 2022 – 2023, τελέσθηκε, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022 υπό του Σεβ. Μητροπολίτου...
video

Κακό μάτι: Γιατί δεν πρέπει να φοράμε μπλε χάντρες και ματάκια;

Κακό μάτι: Γιατί δεν πρέπει να φοράμε μπλε χάντρες και ματάκια; Πιστεύει η εκκλησία στο μάτι, στη βασκανία ή στη μαγεία; Πώς θα φύγει...

Εν πληθούση Εκκλησία εορτάσθηκε στη Μύκονο η Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β', με την παρουσία πλήθους Μυκονίων πιστών. Το αναλόγιο του...

Προσκύνημα στην Κέρκυρα του Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Κέρκυρα, όπου συμμετείχε στην 13η πανελλήνια συνάντηση πρόληψης για τις εξαρτήσεις, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας αξιοποίησε ...

Ιερό Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Η Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού και μύστις της αρρήτου σοφίας του Θεού χαριτώθηκε και καταξιώθηκε να έχει  παρρησία στον Κύριό μας και έτσι...

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, προσκεκλημένος του Διευθυντού Α/βάθμιας Εκπαιδεύσεως Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Ζημιανίτη, μετέβη στα...

Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…». Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο...

Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀγάπη

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πολλές φορὲς ὁ Χριστὸς μᾶς μιλάει στὸ Εὐαγγέλιο Του γιὰ τὴν νέα ἐντολὴ...

Φθιώτιδος Συμεών: « Αν δεν προηγείται η πράξη, δεν μπορεί να ακολουθήσει το μέλος»

Με κατάνυξη και ευλάβεια εορτάσθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου και οι Άγιοι της Μουσικής, ο Όσιος...

Η Μύκονος τιμά την Παναγία την Γοργοϋπήκοο

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, όπου φυλάσσεται «φωτοείδες εκτύπωμα» της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου, χοροστάτησε...

Πορεία προς τη Θέωση

Ὑπήρξαν στήν ἀρχαιότητα πολλοί σοφοί πού εἶπαν: «Μὴν κάνεις ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι». Σ’ αὐτὴν τὴν ἀρχὴ εἶχαν δεῖ τὸ...

Αγιασμός έναρξης των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, τελέστηκε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του νέου σπουδαστικού...

Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων τον μήνα Σεπτέμβριο.             Η πρώτη έλαβε χώρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ε.έ. το...

Η παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει πολιτισμούς, ήθη, έθιμα, αξίες και συνειδήσεις

Είσαι γονιός; Σε ενδιαφέρει! - Είσαι γονιός; Έχει σκεφθεί, όταν ισοπεδώνονται τα πάντα, πώς το παιδί σου θα σταθεί όρθιο σ' αυτή την κοινωνία; - Η μόνη...