του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας 

Ἀρχικά θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ὁ Σατανισμός εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ Σατανᾶ μέ πιστούς σέ ὅλες τίς ἠπείρους. Οἱ ρίζες τοῦ Σατανισμοῦ ξεκινοῦν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Δυϊσμοῦ τῶν Περσῶν μέ τόν Ὡρομάσθη, «τόν θεό τῆς Τάξης καί τοῦ Φωτός» καί τόν Ἀριμᾶν, «τόν Πρίγκιπα τοῦ Σκότους». Οἱ ὀπαδοί τοῦ Σατανισμοῦ ἰσχυρίζονται πώς οἱ θρησκευτικοί τους ἀντίπαλοι, πού εἶναι οἱ Ἰουδαϊστές, Ἰσλαμιστές καί οἱ Χριστιανοί, τούς κυνηγοῦν ἀνελέητα ἐδῶ καί δυό χιλιάδες χρόνια. Οἱ πιστοί τοῦ Σατανισμοῦ κηρύττουν πώς ἡ Ἁγία Γραφή δέν λέγει τήν ἀλήθεια γιά τόν ἀρχηγό τους. Πρεσβεύουν πώς ὁ Σατανάς «εἶναι ὁ ἀληθινός Ἄρχοντας καί Κυρίαρχος τοῦ Κόσμου» καί πώς οἱ ἄλλοι θεοί εἶναι ψεύτικοι. Σατανισμός σημαίνει ἐλεύθερη σκέψη καί δράση, γεύση ὅλων τῶν ἀπολαύσεων καί τῶν ἡδονῶν, ἐξάλειψη τῶν ταμπού καί τοῦ «ἀπαγορεύεται». Ὁ Σατανισμός γιά τούς ὀπαδούς του εἶναι τό χθές, τό σήμερα καί τό αὔριο1.
 
Ἐπίσης δέ γιά τοὺς σα­τα­νι­στὲς ὁ Σα­τα­νάς ἔ­χει ὀν­τό­τη­τα ὅ­πως καί ὁ Θε­ός. Χάρις σ’ αὐ­τὴν εἶ­ναι παν­τα­χοῦ πα­ρών, ὅταν ὁ Θεός τοῦ τό ἐπιτρέπει καί οἱ ἄν­θρω­ποι χρη­σι­μο­ποι­οῦν τὴ δύ­να­μή του2.
 
Ἕ­νας ἕλ­λη­νας σα­τα­νι­στής, ἐ­ξαι­ρε­τι­κῆς μορ­φώ­σε­ως καί πανεπιστημια­κὸς συ­νο­ψί­ζει ὡς ἐ­ξῆς τήν ἰ­δέ­α τοῦ Σα­τα­νι­σμοῦ: «ὁ Σατανιστὴς εἶ­ναι ὑ­πεύ­θυ­νος γιά ὅ­λες τὶς πρά­ξεις του καί ὑ­πό­λο­γος γιά κα­μί­α». Ὁ ἴ­διος, μυ­η­μέ­νος στό τε­λε­τουρ­γι­κὸ τῆς σα­τα­νο­λα­τρεί­ας καί τελεστὴς τῶν πρα­κτι­κῶν της γρά­φει: «ὁ Χρι­στι­α­νι­κὸς Θε­ὸς ὑπάρ­χει, ὅ­πως ὑ­πάρ­χει καί ὁ Βού­δας, ὁ Ἀλ­λὰχ καί ὁ Για­χβέ τῶν Ἑβραί­ων. Ὅ­λοι ὑπάρχουν για­τὶ ὑ­πάρ­χει καί ὁ ἄν­θρω­πος πού τοὺς ἐδη­μι­ούρ­γη­σε καί τοὺς συν­τη­ρεί μέ τήν πί­στη».
 
Τὸ ἐ­ρώ­τη­μα πού προ­βάλ­λει εἶ­ναι ἂν ὁ Σα­τα­νι­σμὸς3 εἶ­ναι ἡ λα­τρεί­α τοῦ ἀ­πο­λύ­του κα­κοῦ, τό­τε αὐ­τὸ τό κα­κὸ μέ ποι­ό τρό­πο καί πρό­σω­πο ὑπάρχει σή­με­ρα; Ἡ ὑ­πο­κρυ­πτό­με­νη σα­γή­νη τοῦ Σατανισμοῦ μᾶς παραδίνει σὲ κά­τι ἀ­σα­φὲς καί σκο­τει­νό, κι ἀ­κό­μη ἡ ἐ­πι­θυ­μί­α νά ὑποκύψου­με σὲ κά­ποι­α ἰ­σχυ­ρὴ κα­κο­ποι­ὸ δύ­να­μη, σὲ μιὰ δη­λα­δὴ καταστρο­φὴ μπλεγ­μέ­νη­ μέ σαρ­κι­κὸ εὐ­δαι­μο­νι­σμὸ καί ἀνα­τρο­πή τῶν ἀξιῶν τῆς ζω­ῆς, ἀ­πο­δο­μεῖ τήν ἀν­θρώ­πι­νη ψυ­χή, δι­ό­τι ὁ ἄν­θρω­πος χά­νει ὂχι τήν ἀ­λη­θι­νὴ δι­ά­στα­ση τῆς αὐ­το­γνω­σί­ας του ἀλ­λά καί τήν ἠ­θι­κὴ του συ­νεί­δη­ση4.
 
Ὀρθῶς λοιπὸν παρατηρεῖ ἡ Μ. Σταματιάδου ἀναφερόμενη στήψευδοκουλτούρα τοῦ Σατανισμοῦ5. «Δυὸ πλευρές, ἡ ἐμφανής καί ἡ ἀφανὴς συνθέτουν τό κοσμικὸ – κοινωνικὸ πὰζλ τοῦ φαινομένου πού ὀνομάζουμε Σατανισμό. Ἄνθρωπος τοῦ περιθωρίου καί ἄνθρωποι πού συντηροῦν τό κατεστημένο, οἱ δυὸ ἔμψυχοι πόλοι τῆς λατρείας ἢ θρησκείας (;) τοῦ Σατανᾶ. Ξεκινοῦν ἀπό διαφορετικὲς ἀφετηρίες, ἔχουν τελείους διαφορετικοὺς στόχους τελείως ἀσύμβατες μεταξὺ των ζωές. Κι ὅμως συναντιοῦνται στήκαρδιά τῆς ἴδιας θυσιαστικῆς λατρείας, ψηλαφοῦν τόν ἲδιο θὰνατο, ἐγκαταλείπονται στὴν ἴδια ἡδονή, ὀσμίζονται τό ἲδιο αἷμα».
 
Οἱ γενεσιουργὲς αἰτίες αὐτοῦ τοῦ φαινομένου εἶναι: Ἀφ’ ἑνὸς ἡ ἀνάγκη γιά συνεχῆ ἐπιβεβαίωση ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατέχει κάποιο εἶδος ἐγωπαθοῦς δύναμης πού ἀποτελεῖ πηγὴ ἡδονῶν καί ταὐτόχρονα τοῦ ἐπιτρέπει νά ἐπηρεάζει τήν πραγματικότητα γύρω του καί ἀφετέρου τό ἒντονο αἴσθημα προδοσίας ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐπιδιώξεις του πού αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος πρός τό Θεό.
 
Μέσα ἀπό αὐτὸν τόν ἀρνητισμὸ ἔναντι τοῦ Θεοῦ κάποιοι στράφηκαν στήσυμμαχία μέ τόν ἀντίποδά του, τόν ἐχθρό του, τό Σατανά, γιά νά φτάσουν τοὺς στόχους ἐκείνους πού θὰ τοὺς χάριζε ὁ Θεός, γιά νά ἐπαναστατήσουν ἐνάντια στό Θεὸ πού τοὺς ἐγκατέλειψε.
 
Ὁ πνευματικὸς χάρτης τοῦ Σατανισμοῦ συγκροτεῖται ἀπό πολλὰ μεγάλα ἢ μικρότερα κινήματα πού σάν κοινὸ στόχο ἔχουν τή λατρεία τοῦ Σατανᾶ καί τήν ἐγωϊστικὴ ὑπερέξαρση τοῦ ἀνθρώπινου ἑαυτοῦ.
 
Ἀνέκαθεν, τό μυστήριο τοῦ ἀρχέγονου κακοῦ μαγνήτιζε τήν περιέργεια τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀγωνία γιά τό μέλλον καί τά ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου, πού ἔπρεπε ν’ ἀπαντηθοῦν, πάντα ὑπερνικούσαν τό φὸβο καί δυστυχῶς ἐνθάρρυναν τή δεισιδαιμονία. Ὁ Διάβολος, καί οἱ σκοτεινοὶ ἀκόλουθοί του, ἀνθρώπινοι καί μή, προσελκύουν τό ἐνδιαφέρον τῶν μαζῶν πού νομίζουν ὅτι ἐκεῖ θὰ βροῦν ἀπάντηση καί νόημα στή ζωή τους.
 
*****
 
1 Δημήτρης Χαλιβελακης, Αἱρέσεις καί Δόγματα, ἐκδόσεις Ἰωάννης Φλῶρος, Ἀθήνα, σελ. 764.
2 Ἐφραίμ Τριανταφυλλοπούλου Ἀρχιμ. «Ὁ Σατανάς καί τά μαγικά φαινόμενα τῆς ἐποχῆς μας», Περιοδικό Διάλογος, Ἀθήνα, Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2010, τ. 60ο σελ. 6. «Οἱ Σατανιστές ἐμφανίζονται ἐντονότερα κατά τόν 14ο αἱώνα ὅταν καί φθάνουν στό ἀπόγαιο τῆς δράσης τους». Petersen, Jesper Aagaard. 2005. “Modern Satanism: Dark Doctrines and Black Flames”. In James R. Lewis & Jesper Aagaard Petersen (eds): Controversial New Religions. New York: Oxford University Press, σσ. 423–457. Shankbone, David. 2007 [internet]. “Satanism: An interview with Church of Satan High Priest Peter Gilmore”. Accessed January 14, 2008 at http://en.wikinews. org/wiki/ Satanism: An_interview_with_Church_of_Satan_High_Priest_Peter_Gilmore.
3 Dyrendal, Asbjørn. 2004. “Satanisme – en innføring”, στο Din, vol. 4 (2004), σσ. 48–58. Dyrendal, Asbjørn. 2005. “Satanisme og populærkultur”, στο Din, vol. 3–4 (2005), σσ. 49–59. Dyrendal, Asbjørn. 2007. “Satanismens historie”, στο Humanist nr. 1 (2007), σσ. 4–34. Dyrendal, Asbjørn 2008. “Devillish Consumption. Popular Culture in Satanic Socialization”, στο NUMEN, vol. 55, no. 1 (2008), σσ. 1–31. Harvey, Graham. 1995. “Satanism in Britain today”, στο Journal of Contemporary Religion, vol. 10, no. 3 (1995), σσ. 283–296. Harvey, Graham. 2002. “Satanism: Performing Alterity and Othering”., στο Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture, vol. 11 (2002), σσ. 53–68. La Fontaine, Jean. 1999. “Satanism and Satanic Mythology”. In Ankerloo, Bengt & Stuart Clark (eds): The Athlone History of Witchcraft and Magic in Europe, vol. 6: The Twentieth Century. London: Athlone Press, σ. 81–141.
4 Ἐφραίμ Τριανταφυλλοπούλου, Ἀρχιμ. ὄπ. π. σ. 6. «Λατρεύεται τό κακό χάριν τοῦ Σατανᾶ. Ὑπάρχουν καί εἰδικά σχολεῖα μαγείας (βλ. τόν σημερινό Χάρι Πότερ). Στίς τελετές τους ὑπάρχουν γυμνό, σέξ, διαστροφές, πόσις αἵματος, πίνακες δρακόντων, φιδιῶν, φωτιᾶς, ἀρχοιγοί, ἱέρειες ντυμένες ὁλόμαυρα και μάλιστα ὁμοφυλόφιλες στήν πλειοψηφία τους, ἐμβλήματα σατανιστικά, μαχαίρια πού οἱ ἀρχηγοί τά φιλοῦν ἀφιερώνοντάς τά στό Σατανᾶ».
5 Μαρία Σταματιάδου, Περιοδικόν ΑΒΑΤΟΝ, Σεπτέμβριος 2004

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ετήσιο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Ανακοινώνεται, ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου συμπληρώνεται ένα έτος από την αιφνίδια εκδημία του Mακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου (Πρωτοπαπά). Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με...

Η Ιερά Σύνοδος για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει την απογοήτευσή Της, την έντονη διαμαρτυρία Της και τον προβληματισμό Της για την μετατροπή του Ιερού...

Η Γερόντισσα της Κρήτης χάρισε το μαντήλι της στον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδος Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ιεράς Μονής Κουδουμά ευρέθη στην Κρήτη για λίγες ημέρες, προς τιμήν...

Τοποθέτηση λειψάνων στο αρχιερατικό μνημείο

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στον κοιμητηριακό Ιερό Ναό Νεαπόλεως. Μετά την Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα των...

Τριακονταετές μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Δημητρίου

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης τίμησε κλήρος και λαός, τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Δημήτριο, επί τη συμπληρώσει τριάντα χρόνων από την εις Κύριον εκδημία του...

Μητροπολίτης Πέτρας Δημήτριος: Ένας αληθινός Επίσκοπος

Η επιμνημόσυνος ομιλία Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη συμπληρώσει 30 ετών από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας κυρού Δημητρίου «Κύκλῳ τῆς...

Μητρ. Χαλκίδος: Θλιβερή και επώδυνη η είδηση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος ερωτηθείς από δημοσιογράφο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ», σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δήλωσε τα παρακάτω· Θλιβερή...

Αγρυπνία εις μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 τελέστηκε πανηγυρική Αγρυπνία στην Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, εις μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, προεξάρχοντος του...

Επαναλειτουργία Ι.Μ Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, κουρά Μοναχού και εις Διάκονον χειροτονία

Χαρμόσυνη ημέρα ήταν η Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 για την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, καθώς επαναλειτούργησε, ύστερα από 130 χρόνια, η Ιερά Μονή...

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εόρτασε η Πέρθη τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας εόρτασε τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στη μοναδική εκκλησία, τιμωμένη επ' ονόματι του Οσίου,...

Κορίνθου Διονύσιος: Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία

Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, χθες Κυριακή πλαισιούμενος από τους Πανοσ. Αρχιμ. π. Αρκάδιο...

Επίσκοπος Μελόης: Να παραδειγματιστούμε από το φιλότιμο του Αγίου Παϊσίου

Να βάλουν στην άκρη το «εγώ» τους και ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, προτάσσοντας το φιλότιμο και την ανιδιοτελή αγάπη, προέτρεψε τους πιστούς...

Ο Φιώτιδος από το μπαλκόνι της Ρούμελης (Κουμαρίτσι) για την Αγία Σοφία και την απόφαση του Τούρκου Προέδρου

«Αγαπητοί  μου Πατέρες και αγαπητοί μου Αδελφοί,  Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Κουμαρίτσι, σε αυτό το μπαλκόνι της Ρούμελης, σε αυτό το μπαλκόνι της Οίτης, σε...
video

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με επίκεντρο την Μακρακώμη, στην οποία ο Όσιος Παΐσιος υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως ασυρματιστής του Τάγματος Διαβιβάσεως, την...

Εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος εορτάσθηκε η μνήμη του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Οσίου Παϊσίου του διορατικού. Ο Σεβασμιώτατος...