του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας 

Ἀρχικά θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ὁ Σατανισμός εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ Σατανᾶ μέ πιστούς σέ ὅλες τίς ἠπείρους. Οἱ ρίζες τοῦ Σατανισμοῦ ξεκινοῦν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Δυϊσμοῦ τῶν Περσῶν μέ τόν Ὡρομάσθη, «τόν θεό τῆς Τάξης καί τοῦ Φωτός» καί τόν Ἀριμᾶν, «τόν Πρίγκιπα τοῦ Σκότους». Οἱ ὀπαδοί τοῦ Σατανισμοῦ ἰσχυρίζονται πώς οἱ θρησκευτικοί τους ἀντίπαλοι, πού εἶναι οἱ Ἰουδαϊστές, Ἰσλαμιστές καί οἱ Χριστιανοί, τούς κυνηγοῦν ἀνελέητα ἐδῶ καί δυό χιλιάδες χρόνια. Οἱ πιστοί τοῦ Σατανισμοῦ κηρύττουν πώς ἡ Ἁγία Γραφή δέν λέγει τήν ἀλήθεια γιά τόν ἀρχηγό τους. Πρεσβεύουν πώς ὁ Σατανάς «εἶναι ὁ ἀληθινός Ἄρχοντας καί Κυρίαρχος τοῦ Κόσμου» καί πώς οἱ ἄλλοι θεοί εἶναι ψεύτικοι. Σατανισμός σημαίνει ἐλεύθερη σκέψη καί δράση, γεύση ὅλων τῶν ἀπολαύσεων καί τῶν ἡδονῶν, ἐξάλειψη τῶν ταμπού καί τοῦ «ἀπαγορεύεται». Ὁ Σατανισμός γιά τούς ὀπαδούς του εἶναι τό χθές, τό σήμερα καί τό αὔριο1.
 
Ἐπίσης δέ γιά τοὺς σα­τα­νι­στὲς ὁ Σα­τα­νάς ἔ­χει ὀν­τό­τη­τα ὅ­πως καί ὁ Θε­ός. Χάρις σ’ αὐ­τὴν εἶ­ναι παν­τα­χοῦ πα­ρών, ὅταν ὁ Θεός τοῦ τό ἐπιτρέπει καί οἱ ἄν­θρω­ποι χρη­σι­μο­ποι­οῦν τὴ δύ­να­μή του2.
 
Ἕ­νας ἕλ­λη­νας σα­τα­νι­στής, ἐ­ξαι­ρε­τι­κῆς μορ­φώ­σε­ως καί πανεπιστημια­κὸς συ­νο­ψί­ζει ὡς ἐ­ξῆς τήν ἰ­δέ­α τοῦ Σα­τα­νι­σμοῦ: «ὁ Σατανιστὴς εἶ­ναι ὑ­πεύ­θυ­νος γιά ὅ­λες τὶς πρά­ξεις του καί ὑ­πό­λο­γος γιά κα­μί­α». Ὁ ἴ­διος, μυ­η­μέ­νος στό τε­λε­τουρ­γι­κὸ τῆς σα­τα­νο­λα­τρεί­ας καί τελεστὴς τῶν πρα­κτι­κῶν της γρά­φει: «ὁ Χρι­στι­α­νι­κὸς Θε­ὸς ὑπάρ­χει, ὅ­πως ὑ­πάρ­χει καί ὁ Βού­δας, ὁ Ἀλ­λὰχ καί ὁ Για­χβέ τῶν Ἑβραί­ων. Ὅ­λοι ὑπάρχουν για­τὶ ὑ­πάρ­χει καί ὁ ἄν­θρω­πος πού τοὺς ἐδη­μι­ούρ­γη­σε καί τοὺς συν­τη­ρεί μέ τήν πί­στη».
 
Τὸ ἐ­ρώ­τη­μα πού προ­βάλ­λει εἶ­ναι ἂν ὁ Σα­τα­νι­σμὸς3 εἶ­ναι ἡ λα­τρεί­α τοῦ ἀ­πο­λύ­του κα­κοῦ, τό­τε αὐ­τὸ τό κα­κὸ μέ ποι­ό τρό­πο καί πρό­σω­πο ὑπάρχει σή­με­ρα; Ἡ ὑ­πο­κρυ­πτό­με­νη σα­γή­νη τοῦ Σατανισμοῦ μᾶς παραδίνει σὲ κά­τι ἀ­σα­φὲς καί σκο­τει­νό, κι ἀ­κό­μη ἡ ἐ­πι­θυ­μί­α νά ὑποκύψου­με σὲ κά­ποι­α ἰ­σχυ­ρὴ κα­κο­ποι­ὸ δύ­να­μη, σὲ μιὰ δη­λα­δὴ καταστρο­φὴ μπλεγ­μέ­νη­ μέ σαρ­κι­κὸ εὐ­δαι­μο­νι­σμὸ καί ἀνα­τρο­πή τῶν ἀξιῶν τῆς ζω­ῆς, ἀ­πο­δο­μεῖ τήν ἀν­θρώ­πι­νη ψυ­χή, δι­ό­τι ὁ ἄν­θρω­πος χά­νει ὂχι τήν ἀ­λη­θι­νὴ δι­ά­στα­ση τῆς αὐ­το­γνω­σί­ας του ἀλ­λά καί τήν ἠ­θι­κὴ του συ­νεί­δη­ση4.
 
Ὀρθῶς λοιπὸν παρατηρεῖ ἡ Μ. Σταματιάδου ἀναφερόμενη στήψευδοκουλτούρα τοῦ Σατανισμοῦ5. «Δυὸ πλευρές, ἡ ἐμφανής καί ἡ ἀφανὴς συνθέτουν τό κοσμικὸ – κοινωνικὸ πὰζλ τοῦ φαινομένου πού ὀνομάζουμε Σατανισμό. Ἄνθρωπος τοῦ περιθωρίου καί ἄνθρωποι πού συντηροῦν τό κατεστημένο, οἱ δυὸ ἔμψυχοι πόλοι τῆς λατρείας ἢ θρησκείας (;) τοῦ Σατανᾶ. Ξεκινοῦν ἀπό διαφορετικὲς ἀφετηρίες, ἔχουν τελείους διαφορετικοὺς στόχους τελείως ἀσύμβατες μεταξὺ των ζωές. Κι ὅμως συναντιοῦνται στήκαρδιά τῆς ἴδιας θυσιαστικῆς λατρείας, ψηλαφοῦν τόν ἲδιο θὰνατο, ἐγκαταλείπονται στὴν ἴδια ἡδονή, ὀσμίζονται τό ἲδιο αἷμα».
 
Οἱ γενεσιουργὲς αἰτίες αὐτοῦ τοῦ φαινομένου εἶναι: Ἀφ’ ἑνὸς ἡ ἀνάγκη γιά συνεχῆ ἐπιβεβαίωση ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατέχει κάποιο εἶδος ἐγωπαθοῦς δύναμης πού ἀποτελεῖ πηγὴ ἡδονῶν καί ταὐτόχρονα τοῦ ἐπιτρέπει νά ἐπηρεάζει τήν πραγματικότητα γύρω του καί ἀφετέρου τό ἒντονο αἴσθημα προδοσίας ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐπιδιώξεις του πού αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος πρός τό Θεό.
 
Μέσα ἀπό αὐτὸν τόν ἀρνητισμὸ ἔναντι τοῦ Θεοῦ κάποιοι στράφηκαν στήσυμμαχία μέ τόν ἀντίποδά του, τόν ἐχθρό του, τό Σατανά, γιά νά φτάσουν τοὺς στόχους ἐκείνους πού θὰ τοὺς χάριζε ὁ Θεός, γιά νά ἐπαναστατήσουν ἐνάντια στό Θεὸ πού τοὺς ἐγκατέλειψε.
 
Ὁ πνευματικὸς χάρτης τοῦ Σατανισμοῦ συγκροτεῖται ἀπό πολλὰ μεγάλα ἢ μικρότερα κινήματα πού σάν κοινὸ στόχο ἔχουν τή λατρεία τοῦ Σατανᾶ καί τήν ἐγωϊστικὴ ὑπερέξαρση τοῦ ἀνθρώπινου ἑαυτοῦ.
 
Ἀνέκαθεν, τό μυστήριο τοῦ ἀρχέγονου κακοῦ μαγνήτιζε τήν περιέργεια τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀγωνία γιά τό μέλλον καί τά ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου, πού ἔπρεπε ν’ ἀπαντηθοῦν, πάντα ὑπερνικούσαν τό φὸβο καί δυστυχῶς ἐνθάρρυναν τή δεισιδαιμονία. Ὁ Διάβολος, καί οἱ σκοτεινοὶ ἀκόλουθοί του, ἀνθρώπινοι καί μή, προσελκύουν τό ἐνδιαφέρον τῶν μαζῶν πού νομίζουν ὅτι ἐκεῖ θὰ βροῦν ἀπάντηση καί νόημα στή ζωή τους.
 
*****
 
1 Δημήτρης Χαλιβελακης, Αἱρέσεις καί Δόγματα, ἐκδόσεις Ἰωάννης Φλῶρος, Ἀθήνα, σελ. 764.
2 Ἐφραίμ Τριανταφυλλοπούλου Ἀρχιμ. «Ὁ Σατανάς καί τά μαγικά φαινόμενα τῆς ἐποχῆς μας», Περιοδικό Διάλογος, Ἀθήνα, Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2010, τ. 60ο σελ. 6. «Οἱ Σατανιστές ἐμφανίζονται ἐντονότερα κατά τόν 14ο αἱώνα ὅταν καί φθάνουν στό ἀπόγαιο τῆς δράσης τους». Petersen, Jesper Aagaard. 2005. “Modern Satanism: Dark Doctrines and Black Flames”. In James R. Lewis & Jesper Aagaard Petersen (eds): Controversial New Religions. New York: Oxford University Press, σσ. 423–457. Shankbone, David. 2007 [internet]. “Satanism: An interview with Church of Satan High Priest Peter Gilmore”. Accessed January 14, 2008 at http://en.wikinews. org/wiki/ Satanism: An_interview_with_Church_of_Satan_High_Priest_Peter_Gilmore.
3 Dyrendal, Asbjørn. 2004. “Satanisme – en innføring”, στο Din, vol. 4 (2004), σσ. 48–58. Dyrendal, Asbjørn. 2005. “Satanisme og populærkultur”, στο Din, vol. 3–4 (2005), σσ. 49–59. Dyrendal, Asbjørn. 2007. “Satanismens historie”, στο Humanist nr. 1 (2007), σσ. 4–34. Dyrendal, Asbjørn 2008. “Devillish Consumption. Popular Culture in Satanic Socialization”, στο NUMEN, vol. 55, no. 1 (2008), σσ. 1–31. Harvey, Graham. 1995. “Satanism in Britain today”, στο Journal of Contemporary Religion, vol. 10, no. 3 (1995), σσ. 283–296. Harvey, Graham. 2002. “Satanism: Performing Alterity and Othering”., στο Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture, vol. 11 (2002), σσ. 53–68. La Fontaine, Jean. 1999. “Satanism and Satanic Mythology”. In Ankerloo, Bengt & Stuart Clark (eds): The Athlone History of Witchcraft and Magic in Europe, vol. 6: The Twentieth Century. London: Athlone Press, σ. 81–141.
4 Ἐφραίμ Τριανταφυλλοπούλου, Ἀρχιμ. ὄπ. π. σ. 6. «Λατρεύεται τό κακό χάριν τοῦ Σατανᾶ. Ὑπάρχουν καί εἰδικά σχολεῖα μαγείας (βλ. τόν σημερινό Χάρι Πότερ). Στίς τελετές τους ὑπάρχουν γυμνό, σέξ, διαστροφές, πόσις αἵματος, πίνακες δρακόντων, φιδιῶν, φωτιᾶς, ἀρχοιγοί, ἱέρειες ντυμένες ὁλόμαυρα και μάλιστα ὁμοφυλόφιλες στήν πλειοψηφία τους, ἐμβλήματα σατανιστικά, μαχαίρια πού οἱ ἀρχηγοί τά φιλοῦν ἀφιερώνοντάς τά στό Σατανᾶ».
5 Μαρία Σταματιάδου, Περιοδικόν ΑΒΑΤΟΝ, Σεπτέμβριος 2004

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μοναχική κουρά στὴν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου

«Ἐνδύσασθε χιτῶνα τῆς σωτηρίας, ζώσασθε τὴν ζώνην τῆς σωφροσύνης, δέξασθε τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, τοὺς πόδας τοὺς νοητοὺς ὁπλίσατε, τῆς ἐγκρατείας τοῖς ὅπλοις, καὶ...

Ο Αρχιεπίσκοπος στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Πριν από λίγη ώρα κατέφτασε στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄,...

«Η αγάπη η αληθινή είναι ένα μαρτύριο»

Δύο μοναχικές μεγαλοσχημίες και την ρασοφορία μίας δοκίμου μοναχής τέλεσε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Προχωρά η ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Ανανία – Συνεχίζονται οι προσφορές αγάπης

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Ανανία Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας στη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτου Δημητριάδος στην Παλαιά Ι.Μ. Παναγίας κάτω Ξενιάς

Την παλαιά, ιστορική και πληγωμένη από τους σεισμούς του 1980 Ιερά Μονή Παναγίας κάτω Ξενιάς επισκέφθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος,...

Ο Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων και οι συν αυτώ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια από τις ηρωικότερες χρονικές περιόδους της Εκκλησίας μας είναι η, σύντομη ευτυχώς, βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη...

Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων

«Ἡ πλειονότητα τῶν Γερμανῶν ἐπισκόπων καὶ ἐκπροσὼπων τῶν λαϊκῶν καθολικῶν ὀργανώσεων τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ­εὐλογίας τῶν γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὶς καθολικὲς...

Σύναξη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου πραγματοποιήθηκε η Σύναξη των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

«Συντήρηση φορητών εικόνων του τέμπλου και ξυλόγλυπτων έργων» του ιστορικού ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Εμμ. Παπά Σερρών

Στην φάση της υλοποιήσεως εισήλθε μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών η Προγραμματική Σύμβαση, η δεύτερη κατά σειρά που υπογράφθηκε στις 24 Μαρτίου...
video

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων. Έλαβε την ευλογία από τον Θεό ώστε να συνομιλήσει μαζί τους. Τους δέχθηκε με αγάπη παρόλο που ήταν άγνωστοι...

Ο Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου στον Μητροπολίτη Δημητριάδος

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Δ/κτής της ΤΑΞΑΣ και Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής Π.Υ. Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Αντιπύραρχος Πα­να­γιώτης Παπανικολάου,...

«Ἡ Ἀγία Τριάδα στήν Δυτική Χριστιανοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ διδάκτορος θεολογίας καί διδάσκοντος στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Σίσκου μέ τίτλο «Ἡ...

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 25 Ιουνίου στην Ι. Μ. Αγάθωνος

Δεκτός σε ακρόαση υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έγινε σήμερα στα Πατριαρχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, προκειμένου...

«Η ζωή με και για τον Χριστό»

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε ο πέμπτος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ....