«Ἀγάλλεται ἡ Μονή σου σήμερον, Μιχαήλ ὦ Πανορμῖτα ἐνθέως…»

Ὄντως τό μελώδημα τοῦτο τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, πεπλήρωται ἔτι ἅπαξ ἐπί τῷ χαροποιῷ γεγονότι τῆς Μοναχικῆς Κουρᾶς ἐχθές τοῦ Μοναχοῦ Παύλου, ἀδελφοῦ πλέον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχαγγελικῆς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὡς καί τῆς σήμερον εἰς Διάκονον τελεσθείσης Χειροτονίας του, ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.

Ἐχθές Σάββατον 29ην Ὀκτωβρίου 2022, ἐντός τοῦ προεορτίου κλίματος τῆς ἐπικειμένης Πανηγύρεως τῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, μετά τό πέρας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανορμίτου, τοῦ ὁποίου ἐχοροστάτησε πλαισιούμενος ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιον Πατρόν καί τόν Ἱ. Κλῆρον τῆς Νήσου μας, ἐτέλεσε τήν Μοναχικήν Κουρά τοῦ μέχρι τότε δοκίμου κ. Ἀντωνίου Τερεζάκη καταγομένου ἐκ Ρόδου, Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τό μοναχικόν ὄνομα Παῦλος. Τό ὄνομα αὐτό ἔδωσε, ὅπως ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου Οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος σχετίζεται ἄμεσα μέ τά Δωδεκάνησα, τήν Σύμη καί ἰδιαιτέρως μέ τήν Μονή τοῦ Πανορμίτου, ἀφοῦ κατά τάς Περιοδείας του διῆλθε ἀπό τό Δωδεκανησιακόν σύμπλεγμα, ἐλλιμενίστηκε στήν παρακειμένη καί ἰδιόκτητον τῆς Μονῆς Νησίδα τῆς Τευτλούσης καί ἐκεῖ ἐκήρυξε τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς κατοίκους.

Τόν Μοναχόν Παῦλον προσήγαγε ἔμπροσθεν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, σέ κλίμα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος, διά νά λάβει τήν Ἀρχιερατικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ἀνέγνωσε τίς πρός τοῦτο εὐχές, ἔκειρε τόν νέον ἀδελφόν καί ἐνέδυσε αὐτόν μέ τά μοναχικά ἐνδύματα, ἐπιδίδων αὐτῷ εὐλογίας ἕνεκα τήν Ἱεράν Εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐνῶ κατά τήν ἐμπνευσμένη του προσλαλιά, τόν προέτρεψε σέ πνευματικό ἀγῶνα ἐν ταπεινώσει, διά νά ὁμοιάσει ἀναλογικῶς μέ τόν Μέγα Ἀπόστολον Παῦλον, ἐπιδεικνύων ὑπακοήν εἰς τόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς τῆς Μετανοίας του, ὁ ὁποῖος εἶναι παιδιόθεν ὁ Πνευματικός αὐτοῦ Πατήρ, πού προσήγαγε αὐτόν εἰς τήν μοναχικήν πολιτείαν, εὐχόμενος νά εὐαρεστήσει Θεῷ καί ἀνθρώποις.

Ἡ πνευματική χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως τῆς σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ἐκορυφώθη σήμερον τό πρωί, Κυριακήν 30ήν Ὀκτωβρίου 2022, μέ τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ Μοναχοῦ Παύλου εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανορμίτου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον π. Ἀντώνιον, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰωαννίκιον Ἀναγνώστου, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀνδρέα Δημητρίου καί τόν Διάκονον π. Γεώργιον Κακακιόν. Τήν δέ ἱεράν ὑμνωδίαν ἐμελώδησαν ὁ κ. Παναγιώτης Δικαῖος καί ὁ κ. Ἰωάννης Ζαχαρίου. Τό Καθολικόν τῆς Μονῆς κατέκλυσε πλῆθος πιστῶν καί ἐπιπλέον συμμετεῖχαν οἱ τοπικές Ἀρχές τῆς Σύμης μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχον κ. Ἐλευθέριον Παπακαλοδούκα, τόν Στρατιωτικόν Διοικητῆ Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχην κ. Παναγιώτη Βρανᾶ κ. ἄ.

Πρό τῆς χειροτονίας, ὁ νεοχειροτονηθείς, βαθειά συγκινημένος, εὐχαρίστησε τήν οἰκογένειά του καί ἰδιαιτέρως τόν πνευματικόν του πατέρα Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου καί ὅλους ὅσοι τόν βοήθησαν διά νά φθάσει μέχρι τήν σημερινή ἡμέρα τῆς προσωπικῆς του Πεντηκοστῆς. Ἐπίσης μέ λόγια υἱικῆς ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως εὐχαρίστησε ἔνδακρυς τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας γιά τήν πατρικήν του ἀγάπην, μέ τήν ὁποία τόν περιέβαλε καί προπαντός διά τήν οὐσιαστικήν του στήριξιν στήν ὑλοποίηση τοῦ ἱεροῦ του πόθου, ἐκζητῶν τίς εὐχές καί προσευχές του διά θεάρεστη διακονία.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε ἐκ μέσης καρδίας πατρικές νουθεσίες στόν χειροτονούμενο π. Παῦλο, παραθέτων ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου τίς κατά Χριστόν προϋποθέσεις τοῦ κληρικοῦ, ὥστε νά εὐαρεστήσει τόν Δωρεοδότη Θεό καί τό πλήρωμα τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας, ἐκπληρῶν θεαρέστως τήν οὐράνια ἀποστολή του.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ π. Παῦλος ἐδέχθη τίς ἐγκάρδιες εὐχές τοῦ Ἱ. Κλήρου, τῶν οἰκείων του καί τῶν πολυπληθῶν πιστῶν, πρός τούς ὁποίους διένειμε ὡς εὐλογία καί ἐνθύμιον, εἰκονίδιον τοῦ Ταξιάρχου. Τέλος προσεφέρθησαν εἰς ὅλους τά μοναστηριακά κεράσματα, ἐνῶ ἡ Ἱ. Μονή τήν μεσημβρία, παρέθεσε στήν Μεγάλη Τράπεζα ἑόρτιον γεῦμα.

Ἀκολουθοῦν τά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Κατερίνη γιόρτασε την Πολιούχο και Προστάτιδά της Αγία Αικατερίνη

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη ο φιλόχριστος λαός της Κατερίνης τίμησε την πολιούχο  και προστάτιδα της πόλεως Αγία Αικατερίνη. Το απόγευμα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου, στον...

Η εορτή του Αγίου Στυλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σάικας

Επ’ ευκαιρία της ιεράς μνήμης του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το Σάββατο...

Αποστολικά Μηνύματα: «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας»

Αποστολικά Μηνύματα «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας». Κυριακή ΚΓ΄ 24/11/2019 Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου Στο σημερινό αποστολικό κείμενο έρχεται ο Απόστολος Παύλος...

Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού;

Το μήνυμα του πλουσίου νεανίσκου. Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού; Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς...
video

Ταμασού Ησαΐας: «Τα εγγόνια των αγωνιστών θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία»

Τη μνήμη του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Παντελή Κατελάρη τίμησαν το βράδυ της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου 2022, στον Σύνδεσμο Αγωνιστών – Παντελή Κατελάρη στο Επισκοπειό. Ανάμεσα στους...

Κοντά στους νέους ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Συνεχίζοντας κανονικά το εκκλησιαστικό του έργο, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος καθοδηγεί τη νεολαία μας μέσα στις τρικυμίες της ζωής. Μιλώντας σε ένα κατάμεστο από...

Η τιμή των γονέων – Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Λουκᾶ 18,20) Πολὺ παλαιὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μὲ τὴν ὁποίαν...

Καθιέρωση νέων εικόνων από τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο

Στο ιστορικό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της συνοικίας Φραγκοπήγαδο, το ανήκον στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας, μετέβη το Σάββατο 26 Νοεμβρίου...

Στην Αδελαΐδα ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Στην Αδελαΐδα έφτασε το πρωί της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος θα παραμείνει για έξι ημέρες στην Νότιο...

Εγκαίνια Ιερού Παρεκκλησίου της «Παναγίας Παμμακαρίστου»

Με τη πρέπουσα ευπρέπεια και συμφώνως προς την προβλεπόμενη εκκλησιαστική τάξη και το Τυπικόν της Αγίας μας Εκκλησίας τελέσθηκαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου...

Χειροτονία Διακόνου στην Σαντορίνη

Με λαμπρότητα και σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλόχιος, συμπληρουμένου ενός έτους από την εγκατάστασή του στην Ιερά Μητρόπολη, ετέλεσε την πρώτη του χειροτονία,...

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Κατούνας

Τον όμορφο και γραφικό συνοικισμό του Αγίου Νικολάου Κατούνας επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ....

Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων και στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου

Προσκυνηματική επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και...

Άγιος Νίκων ο Μετανοήτε: Ο Φλογερός Κήρυκας της Μετάνοιας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι συχνά συνδεδεμένος και με την ιεραποστολή της Εκκλησίας μας. Φλογεροί μοναχοί διέδωσαν τη σώζουσα χριστιανική...

Θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισθέντος ιστορικού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στο Σουέζ

Την 25η Νοεμβρίου 2022, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ , συνοδευόμενος από τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου...