Το Σάββατο 13 Αυγούστου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου αποθησαυρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης», ξεκίνησαν στην Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος και συμμετείχε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Ακολούθως, εψάλλησαν τα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Ιερά Λιτανεία του Επιταφίου της Παναγίας πέριξ του Ιερού Ναού.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κήρυξε τον θείο λόγο και εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ιερά Μητρόπολη μας και λαμπρύνει με την παρουσία του τις λατρευτικές εκδηλώσεις για τη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Τίς ἐξειπεῖν ἰσχύει, Παρθενο­μῆ­τορ Κόρη, τάς θείας ἀρετάς σου;»

Ὅλες τίς προηγούμενες ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ψάλλο­ντας τή Μικρή καί τή Μεγάλη Πα­ράκληση πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας, στήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκ­κλησία καί ἡ εὐσέβεια τοῦ λαοῦ μας τῆς ἔχει ἀφιερώσει ὅλον αὐτόν τόν μήνα, ἐπιχειρούσαμε ταπεινά νά ὑμνήσουμε τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο καί νά τήν ἐγκωμιάσουμε, γιατί ἀξιώθηκε νά γίνει Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί γιατί καταδέχεται νά εἶναι καί δική μας μητέρα καί προστάτις καί πρό­μα­χος ἐν ἀνάγκαις, καί ὁδηγός στήν ὁδό τῆς σωτηρίας.

Οἱ ἀρετές ὅμως τῆς Κυρίας Θεο­τόκου ξεπερνοῦν τήν ἀνθρώπινη ἱκα­νότητα νά τίς περιγράψει καί νά τίς ἐγκω­μιά­σει ἀντάξια. Διότι ἡ Παναγία μας εἶναι ταμεῖον πάσης ἀρετῆς. Εἶναι δο­χεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι κα­τοικητήριο τῆς Θεότητος. Εἶναι αὐτή μέ τήν ὁποία κανείς δέν μπο­ρεῖ νά συγκριθεῖ καί κα­νείς δέν μπο­ρεῖ νά προσεγγίσει τό ὕψος τῆς ἀρετῆς της, γιατί εἶναι «τι­μι­ω­τέρα τῶν οὐρανῶν καί κα­θα­­ρω­τέ­ρα λαμ­πηδόνων ἡλιακῶν». Εἶ­ναι αὐτή ἐπί τήν ὁποία ἐπέ­βλε­ψε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ἐπειδή βρῆκε τήν ψυ­χή της ὡραιότερη καί σε­μνό­­τε­ρη καί καθαρότερη ἀπό ὅλες τίς ἄλ­λες γυναῖκες, καί τῆς ἀπέ­δωσε διά τοῦ ἀρχαγ­γέ­λου του τόν πιό τιμητικό ἔπαινο, ὀνο­μάζο­ντάς την «κεχαριτωμένη», καί τήν διαβεβαίω­σε ὅτι εἶναι εὐλογημένη περισσό­τερο ἀπό κάθε ἄλλη γυναίκα, ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπο, γιατί ἀξιώ­θηκε νά γίνει «ἡ Χώρα τοῦ ἀχωρή­του Θεοῦ», νά γίνει συνεργός του στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σω­τη­ρία τῶν ἀνθρώπων.

Καί δέν εἶναι μόνο ἀξιέπαινο καί ἀξιοθαύμαστο τό γεγονός ὅτι ἡ Ὑπε­­ραγία Θεοτόκος διέθετε σέ μέ­γιστο βαθμό ὅλες τίς ἀρετές, ἀλλά ἦταν ὁ τρόπος καί οἱ συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες τίς ἀπέκτησε.

Ἡ Παναγία δέν ζοῦσε τήν περίοδο τῆς χάριτος, ὅπως ζοῦμε ἐμεῖς, καί ἀγωνίσθηκε χωρίς νά ἔχει λάβει ἐπιπλέον βοή­θεια ἀπό τόν Θεό. Ἀγω­νί­σθηκε χρησιμοποιώντας τή δύ­ναμη καί τά ὅπλα πού δώρισε ὁ Θε­ός μέ τό «κατ᾽ εἰκόνα» στόν ἄν­θρωπο κατά τή δημιουργία του. Μέ τήν ἀγάπη της στόν Θεό, μέ τή σταθερότητα τῆς διανοίας καί τῆς θελήσεώς της καί μέ τή μεγαλειώ­δη σ­ωφροσύνη της ἀντιστάθηκε ἀπό τήν ἀρχή ὥς τό τέλος σέ κάθε κακία καί νίκησε κάθε ἁμαρτία. Κατόρθωσε μέ­σα στόν κόσμο, στόν ὁποῖο εἶχε πλεονάσει ἡ ἁμαρτία, νά κρατήσει τήν ψυχή της καθαρή, ὅπως τήν ἔπλασε ὁ Θεός, καί σέ αὐτό ὀφείλεται τό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας μας, καί γι᾽ αὐτό ἐπέ­βλεψε ἐπ᾽ αὐτήν ὁ Θεός.

Ἡ πορεία τῆς ζωῆς της ἦταν πο­ρεία ἑνώ­σε­ώς της μέ τόν Θεό, καί ὁ Θεός τήν τί­μησε ἐνοικώντας στήν ὕπαρ­­ξή της ὄχι μόνο πνευ­ματικά ἀλλά καί σωματι­κά, γεγο­νός πού εἶναι ἀσύλ­ληπτο γιά τήν ἀν­θρώ­πινη διά­νοια καί τό ὁποῖο ἀποδει­κνύει ὄντως τή χάρη πού βρῆκε ἡ ταπεινή Κόρη τῆς Ναζα­ρέτ ἐνώ­πιον τοῦ Κυρίου. Καί αὐτή ἡ ἕνωσή της μέ τόν Θεό ἀνύψωσε ἀκόμη περισσότερο τήν Παναγία Παρθένο καί τήν κατέ­στη­­σε «ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν», δέσποινα τοῦ κό­σμου καί κυρία τῶν ἀγγέλων.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά περιγράψει τό μεγαλεῖο τῆς ἀρε­τῆς της μέ λόγια καί νά ἐκφράσει τή δόξα τῆς Θεο­τό­κου.

Τί μποροῦμε ὅμως νά κά­νουμε; Μποροῦμε νά μήν παραμείνουμε στήν ἀδυναμία τῆς ἐκφράσεως καί τῆς περιγραφῆς τῶν ἀρετῶν τῆς Παναγίας, ἀλλά θαυμάζοντάς τες καί ζητώντας τή χάρη της νά ἀγω­νισθοῦμε γιά νά τήν ὁμοιάσουμε, ἔστω καί κατ᾽ ἐλάχιστον μέ τίς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις. Γιατί ἐμεῖς δέν εἴμαστε μόνοι στήν προσπά­θειά μας. Ἔχουμε τή χάρη τοῦ Υἱοῦ της, ἀλλά ἔχουμε καί τή δική της βοήθεια καί συμπαράσταση, τήν ὁποία ἡ Παναγία μας χαίρεται νά μᾶς προσφέρει, ὅταν βλέπει ὅτι προσπαθοῦμε καί ἀγωνιζόμεθα νά τήν μιμηθοῦμε.

Καί ἀπόψε ψάλλοντας τά Ἐγκώ­μιά της σέ λίγο, ἄς ζητήσουμε τή βοήθειά της. Ἄς τήν παρακαλέ­σου­­με ὡς στοργική μητέρα νά μήν παρα­λεί­πει ποτέ νά μᾶς συνοδεύει στήν ἀγώ­να μας τόν πνευματικό, γιά νά ἀντιστεκόμεθα στό κακό καί στήν ἁμαρτία, ὅπως τό ἔκανε καί Ἐκεί­νη, καί νά πορευόμεθα παρά τίς ἀδυναμίες μας μέ στα­θε­ρή θέληση στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στή συ­νά­ντηση μέ τόν Υἱό της, πλησίον τοῦ ὁποίου καί Ἐκείνη πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.

Σ᾽ αὐτή τή μεγάλη χαρά τῆς Θεομητορικῆς πανηγύρεως, ὅπως εἶναι τά Ἐγκώμια τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες οἱ Ἀκολουθίες πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας, ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη χαρά καί εὐλογία νά ἔχουμε κοντά μας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, ἀδελφό ἀγαπητό, ἐκλεκτό μέλος, διαμάντι θά ἔλεγα, τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος μέ πολλή διάθεση, μέ πολλή χαρά, ἦρθε νά συμμετάσχει στίς δικές μας τριήμερες ἑορτές πρός τιμήν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀρχίζοντας ἀπό ἐδῶ, ἀπό τήν Παναγία τῆς Ναούσης, ἀπό τήν Παντάνασσα, καί θά συνεχίσουμε στήν Παναγία τήν Ἀλεξανδρινή, στήν Ἀλεξάνδρεια, μετά στήν Παναγία τοῦ Πόντου, τήν Παναγία Σουμελᾶ, καί μετά στήν Παναγία, ὅπως λέμε, τή Βλάχα, στό Σέλι.

Ἡ Παναγία εἶναι μία, ἀλλά ἔχει πολλές χάρες. Ἔτσι θά ἔχουμε τή χαρά νά ἔχουμε κοντά μας τόν Σεβασμιώτατο, νά μᾶς ὁμιλεῖ, νά μᾶς εὐλογεῖ, νά μᾶς ἁγιάζει, παρά τό γεγονός ὅτι ἔχει τόσα προβλήματα. Ἦταν καί πέρσυ νά ἔρθει, ἀλλά οἱ φωτιές οἱ ὁποῖες συνέβησαν στήν Εὔβοια, τόν κράτησαν κοντά στό ποίμνιό του, τό ὁποῖο τόν εἶχε ἀνάγκη. Κι ἐγώ τοῦ εἶπα «πρέπει νά εἶστε ἐκεῖ, ἐμεῖς ἐδῶ θά προσευχόμεθα γιά σᾶς καί γιά τή διακονία σας καί γιά τόν λαό σας». Σήμερα πού εἶναι λίγο καλύτερα τά πράγματα, τόν ἔχουμε κοντά μας.

Γι᾽ αὐτό, Σεβασμιώτατε, ἰδιαιτέρως σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ἀγάπη σας καί σᾶς καί τή συνοδεία σας. Καλῶς ἤρθατε. Ἡ Παναγία νά εἶναι βοηθός.

                                                                 Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκεψη του Τοποτηρητού της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας στον Κήπο των Ηρώων

Επίσκεψη του Σεβ. Τοποτηρητού στον Κήπο των Ηρώων Τον Κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου επισκέφθηκε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος...

Ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αγίου Όρους Αρχιμ. Αλέξιος στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Στα πλαίσια των Κ’ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ τα οποία φέτος είναι αφιερωμένα στο πρόσωπο της Παναγίας Παρηγορητρίας της Δακρυρροούσης και Μυροβλυζούσης, αύριο Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου ώρα 6:30 το απόγευμα,...

Εσπερίδα για τον Θρησκευτικό Τουρισμό στην Lamiaexpo 2022

Με εκλεκτούς εισηγητές, ιεράρχες και καθηγητές πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε Εσπερίδα με θέμα: «Θρησκευτικός Τουρισμός», την οποία διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, σε συνεργασία με την...

Ιερατική Σύναξη στην Μητρόπολη Άρτης

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, το πρωΐ, πραγματοποιήθηκε Ιερατική Σύναξη, για τους Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου,...

Ἡ διδακτική ἐξουσία τοῦ Ἀρχιερέως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ὁ Ἀρχιερεύς κατά τήν χριστιανική διδασκαλία καί τό Κανονικό Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας εἰσέρχεται στό τριπλό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ,...

Αγία Νεομάρτυς Ακυλίνα: Η πανέφημη νύμφη του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία Νεομαρτύρων είναι και τα νεαρά κορίτσια, τα οποία, παρά το άωρο της ηλικίας τους, ομολόγησαν την σώζουσα...

Μνήμη Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος

Mε λαμπρότητα εορτάσθηκε την Κυριακή 25 και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος...

Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ι.Μ. Κίτρους

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος τέλεσε τον Αγιασμό για τη νέα χρονιά μαθημάτων και δράσεων της...

Αρχιμ. π. Εφραίμ Παναούσης:«Η Παναγία Μητέρα μας στον πόνο και στη χαρά μας»

Άλλη μία εσπερινή σύναξη πραγματοποιήθηκε απόψε 26 Σεπτεμβρίου 2022 στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος όπου στα πλαίσια των Κ’ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ, τα οποία  φέτος είναι...

Ο Μητροπολίτης Κερκύρας στο Αγιόνυμον όρος

Ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, προσκληθείς από την Ιερά μονή Καρακάλλου του Αγίου όρους, προκειμένου να παραστεί στην ολονύκτια...

Οι Μητροπολίτες Σιατίστης και Καστορίας στα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Κορυτσάς

Τήν Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, μαζί μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης...

Η Εορτή της Μετάστασης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Άγιο Χριστόφορο Παγγαίου

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 εορτάσθηκε η μνήμη της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου σε όλες τις ενορίες και Μονές της Μητροπόλεως μας. Ιδιαιτέρως...

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος και πάλι παραληρεί

Η αντίληψη περί «ιερού πολέμου» που εξέφρασε ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος για να υποστηρίξει την επιστράτευση στην Ρωσία είναι καταδικασμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία τονίζει...

Η πανήγυρις του Αγίου Σεραφείμ στον τόπο μαρτυρίου του, στο Φανάρι

Την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, η τοπική μας Εκκλησία τιμά τον άγιο και ένδοξο ιερομάρτυρα Σεραφείμ αρχιεπίσκοπο Φαναρίου και Νεοχωρίου, στο Φανάρι (τόπος μαρτυρίου...

Ο Μητροπολίτης Ταμασού στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών

Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, συνοδευόμενος από τον Αρχιδιάκονο, π. Ραφαήλ Μισιαούλη, ανεχώρησε για την Κέρκυρα, προκειμένου να...