Τό τρίτο κατά σειρά βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὀνομάζεται Λευϊτικό «ἐπειδή περιέχει νόμους σχετικούς μέ τήν λατρεία ἡ ὁποία ἦταν ἔργο τῶν ἱερέων τῶν καταγομένων ἀπό τήν φυλή τοῦ Λευΐ».[1] «Ὡς βασικό του θέμα ἔχει τήν ὀργάνωση τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ καί τήν ἔνταξή της σέ θεσμικά πλαίσια. Κυρίως ἀφορᾶ στό τελετουργικό τυπικό τῆς λατρείας, στήν καθιέρωση τοῦ ἱερατείου, στή θεσμοθέτηση κανόνων ἠθικῆς συμπεριφορᾶς καί ἐσωτερικῆς καθαρότητας καί στή ρύθμιση σειρᾶς διατάξεων καί θρησκευτικῶν κανονισμῶν».[2]

Ὡς πρός τήν διδασκαλία σημειώνονται τά θέματα τῆς θυσίας στήν λατρεία τῶν Ἰσραηλιτῶν καί ἡ διά μέσου αὐτῆς ἐξιλέωση ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ ἁγιότητα τοῦ θεοῦ ἡ ὁποία ἀπαντᾶ καί σέ ἄλλα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἐπίσης, ἡ ἁγιότητα τοῦ περιούσιου λαοῦ καί ὁ θεσμός τῶν ἱερέων. Θά ἀναφερθοῦμε στά θέματα αὐτά συνοπτικά.

Ἡ ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ δηλώνεται κυρίως ὡς πρός τήν παντοδυναμία Του ἀλλά καί τήν ἠθική τελειότητα. Στήν συνέχεια, γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός καλεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἁγιότητα λέγοντας: «…ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιός εἰμι ἐγώ Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν». Ἀκόμα, καί ἡ ἁγιότητα τοῦ Ἰσραήλ κρίνεται ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν προετοιμασία του ὡς λαοῦ πού θά μεσιτεύσει γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν λαῶν.

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἀνάγνωση τῶν νομικῶν καί τελετουργικῶν διατάξεων περί τῆς νηστείας καί ἄλλων θεμάτων μπορεῖ νά φανεῖ στόν ἀναγνώστη τοῦ Λευϊτικοῦ κάπως κουραστική. Δέν θά γίνει ὅμως τό ἴδιο μέ τόν ἐρευνητή τῆς Βίβλου, ὁ ὁποῖος γνωρίζει ὅτι γιά καθετί πού ὑπάρχει στή Ἁγία Γραφή ὑπάρχει λόγος. Οἱ λεπτομερεῖς αὐτές διατάξεις εἶχαν σάν στόχο «νά διατηρήσουν οἱ ἰσραηλίτες ἔντονη τή συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας καί νά βοηθηθοῦν στήν ἀπαλλαγή τους ἀπ᾽αὐτήν, ἀποκτώντας ἠθική καθαρότητα».[3] Πρόκειται λοιπόν γιά μιά παιδαγωγική ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ προκειμένου ὁ ἰσραηλίτης νά ἀνέλθει ἀπό τήν καθαρότητα τοῦ σώματος στήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί ἀκόμα ἀπό τήν λατρεία «τῶν τύπων» στήν πνευματική καρδιακή λατρεία. Ἐάν δέν προσεγγίσεις ἔτσι ἑρμηνευτικά τό κείμενο εὔκολα μπορεῖς νά ὑποτιμήσεις τήν σημασία του. Νά θυμόμαστε ὅτι, οἱ θυσίες ὡς προσφορά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ προσδίδουν στήν λατρεία πνευματικό χαρακτήρα, ὅταν μέσω αὐτῶν δηλώνεται ὁ πόθος γιά εὐχαριστία, δοξολογία ἀλλά καί μετάνοια. Πάντα ὅμως μέ καθαρότητα καρδιᾶς. Τότε οἱ θυσίες εἶναι εὐάρεστες στό Θεό δηλαδή «Θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμήν εὐωδίας».[4]

Ἄλλο ζήτημα τοῦ Λευιτικοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια ὅτι γιά τήν τέλεση τῶν θυσιῶν ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ μόνιμοι ἱερεῖς. Τό ἱερατεῖο αὐτό χρονικά τοποθετεῖται στήν προμωσαϊκή ἐποχή ὅπου ὁ καθένας μποροῦσε νά θυσιάζει.[5] Ὅμως ὁ ἱερατικός θεσμός καθιερώνεται στούς χρόνους τοῦ Μωϋσῆ, ἀφοῦ αὐτός ὁρίζει τήν φυλή τοῦ Λευΐ ὡς ὑπεύθυνη τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων, ἐνῶ ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἀαρών ἐπιλέγεται ἀπό τό Θεό γιά τήν ἱερατική διακονία.[6] Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ Θεός καθορίζει νά τελεῖται ἡ λατρεία ἀπό εἰδικά ἐκλεγμένους ἀπό αὐτόν ἀνθρώπους, γεγονός πού βλέπουμε νά ὑφίσταται μέχρι τούς ἀποστόλους καί τούς διαδόχους τους, μέχρι καί σήμερα.

Πάντως, ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ μοναδικός καί αἰώνιος ἀρχιερέας. Ἐκτός ὅμως ἀπό ἀρχιερέας εἶναι καί τό θυσιαστήριο ὅπου προσφέρεται ἐκουσίως ὁ Ἴδιος ὡς θῦμα.[7] «Ἡ ἱερωσύνη του θέτει τέρμα στήν παλαιά ἱερωσύνη, ὅπως καί ἡ θυσία του ἀκυρώνει τίς αἱματηρές θυσίες τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας».[8]

[1] Φοῦντα Ἰερεμίου, (μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως), Λευιτικόν, Μάρτιος 2014, σ.15.
[2] Καλαντζάκη Σ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2006, σσ.320-321.
[3] Καλαντζάκη Σ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2006, σ.333.
[4] Ἐφ.5,2.
[5] Γεν.4,3 ἑξ. 8,20. 33,20. Ἐξ.17,15. 24,6 ἑξ.
[6] Ἐξ.28,1 ἑξ. Λευϊτ.8-10.
[7] Ἑβρ.13,10.
[8] Καλαντζάκη Σ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2006, σ.335.

«Ἄκου ἕνα βιβλίο»
μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ἄνθρωποι, καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι, ἐνημερώνονται γιά πολλά ἀπό τά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν μέσω διαδικτύου. Μέ τήν πληκτρολόγηση μίας καί μόνο λέξης στίς μηχανές ἀναζήτησης ἔχουν μπροστά τους ὁποιαδήποτε πληροφορία γιά ὁποιοδήποτε θέμα. Ἐκεῖ βρίσκει κάποιος πληροφορίες γιά ἁπλά, καθημερινά ζητήματα, ἀλλά καί γιά ἄλλα, πού ἀφοροῦν στήν ἴδια τήν ζωή του, στήν ὕπαρξή του, στίς ἀπορίες του σχετικά μέ τό Θεό καί τά μέλλοντα. Ἔτσι ἀπό καιρό προσπαθοῦμε νά ἀνεβάζουμε γραπτά κείμενα γιά τήν κατήχηση τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν τέτοια ἐνδιαφέροντα, ἀλλά καί γιά ἕναν γενικότερο προβληματισμό. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀναγκαῖο νά βρίσκεται ἐκεῖ πού οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν. Ἡ φωνή τῆς Ἀλήθειας εἶναι ἀνάγκη νά βρεθεῖ  δίπλα τους. Ὅμως οἱ συνθῆκες τῆς καθημερινότητας, πολλές φορές, δέν δίνουν τήν δυνατότητα οὔτε κἄν νά διαβάσει ὁ ἄνθρωπος γιά λίγη ὥρα, ἔστω καί μέσω διαδικτύου. Αὐτή ἡ σκέψη μᾶς ἔκανε νά προχωρήσουμε σέ μιά σειρά ὁμιλιῶν μέ τόν τίτλο «Ἄκου ἕνα βιβλίο». Μέ τόν τρόπο αὐτό μπορεῖ κάποιος πράγματι νά ἀκούσει ἀποσπάσματα γραπτῶν θεολογικῶν ἤ ἱστορικῶν κειμένων ἐπενδυμένων μέ μουσική ὑπόκρουση.   Λοιπόν κάθε Σάββατο «ἄκου ἕνα βιβλίο»!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Ιεροδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη  «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τονίζει την αξία...

Εναρκτήρια δράση της Ι.Α. Αυστραλίας για την επέτειο των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Picton της Νέας Νοτίου Ουαλίας η εναρκτήρια δράση της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την επέτειο...

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.M. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολή μας, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα...

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στη Βέροια

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,...

Θεία Εὐχαριστία καί σύγχρονες ἀμφισβητήσεις της

Ἡ Θεία Εὐχαριστία στό στόχαστρο νέων ἐπιθέσεων   Ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δίνει τό γεγονός ὅτι, μεταξύ τῶν τραγικῶν καταστάσεων, πού...

Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη Η γνώση είναι δύναμη και η αγάπη σκοπός, όταν τα δύο αυτά συνοδοιπορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιά μου επιβάλλει να βρεθώ κοντά στο ποίμνιό μου»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η θεομηνία, ενεργοποίησε όλο τον μηχανισμό στήριξης της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να συμπαρασταθεί και...

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απαντά στον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ – Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ  *********** ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ, Δεχθήτε, παρακαλώ, τις θερμές μου ευχαριστίες για το υβριστικό δημοσίευμά σας...

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...