Την Κυριακή της Πεντηκοστής 7 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια χοροστάτησε στον εσπερινό της γονυκλισίας στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια.

Με την καθιερωμένη αρχιερατική θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις των ΚΣΤ΄ Παυλείων.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω». Πρίν ἀπό τρεῖς Κυριακές ὁ Χρι­στός εἶχε ἀναφερθεῖ καί εἶχε προσ­φέρει στή Σαμαρείτιδα, τήν ὁποία συνάντησε στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, τό ὕδωρ τό ζῶν, τή χάρη τοῦ Πα­ρα­κλήτου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἀρδεύει τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ξεδιψᾶ καί τήν κάνει νά καρποφορεῖ καρπούς ἀρετῶν.

Καί σήμερα «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς», καί ἐνῶ ὁ ἴδιος ἔχει ἀνέλθει ἐν σώματι στούς οὐρανούς, δοξάζοντας τήν ἀνθρώ­πινη φύση καί ἀπολαμβάνοντας τή δόξα τήν ὁποία εἶχε ἀπό κατα­βολῆς κόσμου παρά τοῦ Πατρός του, καλεῖ ὅποιον διψᾶ νά τόν πλη­σιάσει καί νά λάβει ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν πού προσφέρει.

«Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑορ­τῆς, τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, καλεῖ καί ἐμᾶς ὁ Χριστός νά πιοῦμε ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν καί νά μεταλάβουμε τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου του Πνεύματος.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί μᾶς προσ­φέρει τή Χάρη, ἀλλά δέν ἀνα­γκάζει κανέναν νά τήν λάβει, δέν ὑποχρεώνει καί δέν ἐκβιάζει κανέ­ναν νά τήν δεχθεῖ, γιατί σέβεται τήν ἀνθρώπινη ἐλευθε­ρία, γιατί ἡ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος τήν λαμβάνει μέ τή θέλησή του καί τήν ἀποδέχεται μέ πίστη.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί μᾶς προσφέρει τή δυνατότητα νά λά­βουμε τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος, δίνοντας μας συγχρόνως καί τήν εὐκαιρία νά συνειδη­το­ποιή­σουμε σέ τί ὀφείλεται ἡ ἔλ­λειψη πού πολλές φορές αἰσθανό­μεθα στήν ψυχή μας καί τή ζωή μας. Γιατί ὄντως πολλές φορές νιώθουμε κάτι νά μᾶς λείπει, ἀλλά δέν ἀντιλαμβανόμεθα τί. Νιώθου­με ἕνα κενό, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε σέ τί ὀφείλεται. Νιώθουμε ὅτι κάνουμε τά πάντα, ὅτι ἔχουμε τά πάντα καί ὅμως εἴμεθα ἀνικανοποίητοι καί ἄδειοι  μέσα μας. Νιώθουμε ὅτι θέλουμε κάτι, ἀλλά δέν ξέρουμε ποῦ νά τό ἀναζητήσουμε.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ χωρίς προ­ϋποθέσεις καί χωρίς διακρίσεις. Μᾶς καλεῖ ὅλους ἀνεξαιρέτως γιά νά μᾶς δώσει τό μεγαλύτερο ἀγα­θό πού μπορεῖ νά ἐπιθυμήσει ὁ ἄνθρωπος. Μᾶς καλεῖ γιά νά μᾶς δώσει τό Πνεῦμα του, τό ὁποῖο θά ὁδηγήσει καί ἐμᾶς, ὅπως καί τούς ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους του, «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν».

Μᾶς καλεῖ διά τῶν ἁγίων ἀπο­στό­λων του, ὅπως κάλεσε καί κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μετά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Πάρθους καί Μήδους, Κρῆτες καί Ἄραβες, Ἰουδαίους καί προσηλύτους, πού εἶχαν κατα­κλύσει τά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς.

Μᾶς καλεῖ διά τῆς Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία μεταδίδει διά τῶν ἱερῶν της μυστηρίων τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος σέ ὅσους τήν ἐκ­ζητοῦν καί τήν ἀποδέχονται, σέ ὅσους προστρέχουν σέ αὐτήν ὡς πηγή ὕδατος ζῶντος, γιά νά ἀντλή­­σουν νάματα σωτήρια.

Μᾶς καλεῖ νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα του διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχα­ριστίας, κατά τό ὁποῖο τό ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται καί μεταβάλ­λει τά προσφερόμενα δῶρα, τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, σέ Σῶμα καί Αἷμα Χρι­στοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἀπο­τε­λεῖ βλα­σφημία κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἱερότητος τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, στήν ὁποία ὁρισμένοι ἐπιδίδονται τελευταῖα, ἰσχυριζό­με­νοι ὅτι μπο­ροῦν δῆθεν νά μεταδοθοῦν ἀσθέ­νειες ἤ νά με­ταδοθεῖ ὁ κορωνοϊός διά τῆς θείας μεταλήψεως.

Ἄς μήν δίδουμε σημασία στά βλάσφημα λόγια τους. Ἄς μήν πιστεύ­ου­με τίς βλασφημίες τους, ἀλλά ἄς ἀκοῦμε τόν Χριστό πού μᾶς καλεῖ, λέγοντας. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέ­τω».

Αὐτή εἶναι ἡ πρόσκληση πούυ ἀπευθύνει καί σέ μᾶς ὁ Χριστός σήμερα. Καλεῖ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, ὅλους ἐμᾶς πού δοκιμασθήκαμε πρόσφατα ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί στε­ρηθήκαμε  γιά μεγάλο διάστημα τήν ἐπαφή μας μαζί του διά τῆς μυ­στηριακῆς ζωῆς καί ἰδίως διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχα­ριστίας, ὅλους ἐμᾶς πού ἀρχίσαμε νά ἐπιστρέφουμε μέ ἐλπίδα στήν κανονικότητα τῆς ζωῆς μας, ὅλους ἐμᾶς πού αἰσθανθήκαμε τήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης δυνά­μεως νά μᾶς προστατεύσει ἀπό τήν πανδημία καί αἰσθανθήκαμε ὅτι «ἐδίψησεν ἡ ψυχή» μας «πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν ζῶν­τα», γιά νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού κατέρ­χεται καί πάλι σήμερα στήν Ἐκ­κλη­σία, ὅπως κατῆλθε ἐπί τῶν ἁγίων μαθητῶν καί ἀποστόλων του, γιά νά χαριτώσει καί νά ἐνισχύσει τούς πιστούς.

Μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός σήμερα ἰδιαιτέρως διά τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου του ἀποστόλου, τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀπό αὐτό τό Βῆμα κήρυξε γιά πρώτη φορά στή Βέροια «Χριστόν ἐσταυ­ρωμένον καί ἀναστάντα, … Ἰου­δαί­οις τε καί Ἕλλησι, Χριστόν Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν» καί χάρισε στή Βέροια τή δική της Πεντηκοστή, ἱδρύοντας τήν τοπι­κή μας Ἐκκλησία.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς τιμοῦμε ἰδιαι­τέ­ρως τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστο­λο, τιμοῦμε τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκ­κλησίας μας, ἀπόστολο Παῦλο, καί ἐγκαινιάζουμε σήμερα, μέ τήν πανηγυρική αὐτή θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς, ἐδῶ, στόν τόπο ὅπου ἀκούσθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τά χείλη του τό Εὐαγγέλιο, τόν νέο κύκλο τῶν πρός τιμήν του λατρευτικῶν ἐκ­δηλώσεων, τόν κύκλο τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων μέ γενικό θέμα «Εὐαγ­γέλιο καί ἦθος», γιά νά ἀντλήσου­με καί πάλι τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, μέσα ἀπό τήν τιμή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας μέ πρῶτον τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί τῶν Βεροιέων Παῦλο. Ἄς προσ­τρέ­ξουμε γιά νά λάβουμε τό ὕδωρ, γιά νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Πα­ναγίου Πνεύματος μέσα καί ἀπό ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῶν φετινῶν ΚΣΤ´ Παυλείων, καί ἐπικαλού­με­νοι τίς πρεσβεῖες του ἐλπίζουμε νά ἐπιτύχει καί αὐτή ἡ ταπεινή προσπάθειά μας καί εὐχόμεθα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πλούσια σέ ὅλους τούς συμμετέχοντες.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκεψη Φορέων στην Ι. Μ. Βράχου Νεμέας

Στο Ιστορικό Καστρομονάστηρο της Παναγίας Βράχου Νεμέας μετέβη σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος όπου είχε συνάντηση με τους...

Εμβολιάστηκε ο Mητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Στον εμβολιασμό κατά του COVID – 19 στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στους τροφίμους του Γηροκομείου Πειραιώς προχώρησε σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου...

Συναξάρι 16ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † ῾Η προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου ἀποστόλου Πέτρου. Τήν ἡμέρα αὐτή τελοῦμε τήν...

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας – Ανοικτή Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο

Ανοικτή Επιστολή Προς τήν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας Αγιοι Αρχιερείς˙ Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2,...

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοινώνει τη δημιουργία μουσικών συνόλων

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος αναγγέλλει την κατόπιν εγρκίσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου συγκρότηση των Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του μακαριστού Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐ­πί τῷ θλι­βε­ρῷ ἀγ­γέλ­μα­τι τῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­ψάλ­του Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου, τι­μη­θέν­τος ὑ­πό τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ...

Γίνεται προσπάθεια για να ξεριζωθεί ο Χριστός απ’ τις καρδιές μας

Διαδικτυακή νεανική συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «zoom», του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με τα στελέχη της Ιεράς...

Εκλογές Αρχιερέων – Εξαρχία η Μάλτα – Άρση Καθαιρέσεων

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 12-14 Ἰανουαρίου 2021, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ...

Με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο αρνούμαστε όποιας μορφής κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο, σχετικά με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουτσουριωτίσσης,...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αξέχαστος στην μνήμη και στην καρδιά μας ο δικός μας Μπάμπης»

Με βαθειά θλίψη και ειλικρινή ευγνωμοσύνη η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πληροφορήθηκε την εκδημία του Μεγάλου Ευεργέτου της Μαγνησίας και της Τοπικής μας Εκκλησίας Χαράλαμπου...

Συναξάρι 15ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαίου.     Ὁ Ὅ­σι­ος Παῦ­λος ὁ Θη­βαῖ­ος ἤ­κμα­σε στά...

Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται εκφράσεις που παρουσιάζουν τον θεό «εκδικητικό»;

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης για κάποιον που δεν έχει σημαντικές εισαγωγικές γνώσεις των ιερών βιβλίων χρειάζεται διάκριση. Μπορείς να διαβάσεις...

Συναξάρι 14ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων τριάκοντα ὀκτώ καί ἄλλων Ἀββάδων τῶν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντων. Ἡ ἱερότητα...

Στενή συνεργασία Π.Ε. Πιερίας με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους προς όφελος της κοινωνίας

Επίσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας πραγματοποίησε, το πρωί της Τρίτης 12 Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια...

«Το Ωδείο της Ι.Μ. Φθιώτιδος για την κοίμηση του Χαρίλαου Ταλιαδώρου»

Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία της ψαλτικής τέχνης και των αναλογίων όλο τον εικοστό αιώνα, έφυγε από κοντά μας. Πολλοί ήδη...