Την Κυριακή της Πεντηκοστής 7 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια χοροστάτησε στον εσπερινό της γονυκλισίας στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια.

Με την καθιερωμένη αρχιερατική θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις των ΚΣΤ΄ Παυλείων.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω». Πρίν ἀπό τρεῖς Κυριακές ὁ Χρι­στός εἶχε ἀναφερθεῖ καί εἶχε προσ­φέρει στή Σαμαρείτιδα, τήν ὁποία συνάντησε στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, τό ὕδωρ τό ζῶν, τή χάρη τοῦ Πα­ρα­κλήτου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἀρδεύει τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ξεδιψᾶ καί τήν κάνει νά καρποφορεῖ καρπούς ἀρετῶν.

Καί σήμερα «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς», καί ἐνῶ ὁ ἴδιος ἔχει ἀνέλθει ἐν σώματι στούς οὐρανούς, δοξάζοντας τήν ἀνθρώ­πινη φύση καί ἀπολαμβάνοντας τή δόξα τήν ὁποία εἶχε ἀπό κατα­βολῆς κόσμου παρά τοῦ Πατρός του, καλεῖ ὅποιον διψᾶ νά τόν πλη­σιάσει καί νά λάβει ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν πού προσφέρει.

«Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑορ­τῆς, τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, καλεῖ καί ἐμᾶς ὁ Χριστός νά πιοῦμε ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν καί νά μεταλάβουμε τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου του Πνεύματος.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί μᾶς προσ­φέρει τή Χάρη, ἀλλά δέν ἀνα­γκάζει κανέναν νά τήν λάβει, δέν ὑποχρεώνει καί δέν ἐκβιάζει κανέ­ναν νά τήν δεχθεῖ, γιατί σέβεται τήν ἀνθρώπινη ἐλευθε­ρία, γιατί ἡ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος τήν λαμβάνει μέ τή θέλησή του καί τήν ἀποδέχεται μέ πίστη.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί μᾶς προσφέρει τή δυνατότητα νά λά­βουμε τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος, δίνοντας μας συγχρόνως καί τήν εὐκαιρία νά συνειδη­το­ποιή­σουμε σέ τί ὀφείλεται ἡ ἔλ­λειψη πού πολλές φορές αἰσθανό­μεθα στήν ψυχή μας καί τή ζωή μας. Γιατί ὄντως πολλές φορές νιώθουμε κάτι νά μᾶς λείπει, ἀλλά δέν ἀντιλαμβανόμεθα τί. Νιώθου­με ἕνα κενό, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε σέ τί ὀφείλεται. Νιώθουμε ὅτι κάνουμε τά πάντα, ὅτι ἔχουμε τά πάντα καί ὅμως εἴμεθα ἀνικανοποίητοι καί ἄδειοι  μέσα μας. Νιώθουμε ὅτι θέλουμε κάτι, ἀλλά δέν ξέρουμε ποῦ νά τό ἀναζητήσουμε.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ χωρίς προ­ϋποθέσεις καί χωρίς διακρίσεις. Μᾶς καλεῖ ὅλους ἀνεξαιρέτως γιά νά μᾶς δώσει τό μεγαλύτερο ἀγα­θό πού μπορεῖ νά ἐπιθυμήσει ὁ ἄνθρωπος. Μᾶς καλεῖ γιά νά μᾶς δώσει τό Πνεῦμα του, τό ὁποῖο θά ὁδηγήσει καί ἐμᾶς, ὅπως καί τούς ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους του, «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν».

Μᾶς καλεῖ διά τῶν ἁγίων ἀπο­στό­λων του, ὅπως κάλεσε καί κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μετά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Πάρθους καί Μήδους, Κρῆτες καί Ἄραβες, Ἰουδαίους καί προσηλύτους, πού εἶχαν κατα­κλύσει τά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς.

Μᾶς καλεῖ διά τῆς Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία μεταδίδει διά τῶν ἱερῶν της μυστηρίων τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος σέ ὅσους τήν ἐκ­ζητοῦν καί τήν ἀποδέχονται, σέ ὅσους προστρέχουν σέ αὐτήν ὡς πηγή ὕδατος ζῶντος, γιά νά ἀντλή­­σουν νάματα σωτήρια.

Μᾶς καλεῖ νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα του διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχα­ριστίας, κατά τό ὁποῖο τό ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται καί μεταβάλ­λει τά προσφερόμενα δῶρα, τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, σέ Σῶμα καί Αἷμα Χρι­στοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἀπο­τε­λεῖ βλα­σφημία κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἱερότητος τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, στήν ὁποία ὁρισμένοι ἐπιδίδονται τελευταῖα, ἰσχυριζό­με­νοι ὅτι μπο­ροῦν δῆθεν νά μεταδοθοῦν ἀσθέ­νειες ἤ νά με­ταδοθεῖ ὁ κορωνοϊός διά τῆς θείας μεταλήψεως.

Ἄς μήν δίδουμε σημασία στά βλάσφημα λόγια τους. Ἄς μήν πιστεύ­ου­με τίς βλασφημίες τους, ἀλλά ἄς ἀκοῦμε τόν Χριστό πού μᾶς καλεῖ, λέγοντας. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέ­τω».

Αὐτή εἶναι ἡ πρόσκληση πούυ ἀπευθύνει καί σέ μᾶς ὁ Χριστός σήμερα. Καλεῖ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, ὅλους ἐμᾶς πού δοκιμασθήκαμε πρόσφατα ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί στε­ρηθήκαμε  γιά μεγάλο διάστημα τήν ἐπαφή μας μαζί του διά τῆς μυ­στηριακῆς ζωῆς καί ἰδίως διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχα­ριστίας, ὅλους ἐμᾶς πού ἀρχίσαμε νά ἐπιστρέφουμε μέ ἐλπίδα στήν κανονικότητα τῆς ζωῆς μας, ὅλους ἐμᾶς πού αἰσθανθήκαμε τήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης δυνά­μεως νά μᾶς προστατεύσει ἀπό τήν πανδημία καί αἰσθανθήκαμε ὅτι «ἐδίψησεν ἡ ψυχή» μας «πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν ζῶν­τα», γιά νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού κατέρ­χεται καί πάλι σήμερα στήν Ἐκ­κλη­σία, ὅπως κατῆλθε ἐπί τῶν ἁγίων μαθητῶν καί ἀποστόλων του, γιά νά χαριτώσει καί νά ἐνισχύσει τούς πιστούς.

Μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός σήμερα ἰδιαιτέρως διά τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου του ἀποστόλου, τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀπό αὐτό τό Βῆμα κήρυξε γιά πρώτη φορά στή Βέροια «Χριστόν ἐσταυ­ρωμένον καί ἀναστάντα, … Ἰου­δαί­οις τε καί Ἕλλησι, Χριστόν Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν» καί χάρισε στή Βέροια τή δική της Πεντηκοστή, ἱδρύοντας τήν τοπι­κή μας Ἐκκλησία.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς τιμοῦμε ἰδιαι­τέ­ρως τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστο­λο, τιμοῦμε τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκ­κλησίας μας, ἀπόστολο Παῦλο, καί ἐγκαινιάζουμε σήμερα, μέ τήν πανηγυρική αὐτή θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς, ἐδῶ, στόν τόπο ὅπου ἀκούσθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τά χείλη του τό Εὐαγγέλιο, τόν νέο κύκλο τῶν πρός τιμήν του λατρευτικῶν ἐκ­δηλώσεων, τόν κύκλο τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων μέ γενικό θέμα «Εὐαγ­γέλιο καί ἦθος», γιά νά ἀντλήσου­με καί πάλι τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, μέσα ἀπό τήν τιμή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας μέ πρῶτον τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί τῶν Βεροιέων Παῦλο. Ἄς προσ­τρέ­ξουμε γιά νά λάβουμε τό ὕδωρ, γιά νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Πα­ναγίου Πνεύματος μέσα καί ἀπό ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῶν φετινῶν ΚΣΤ´ Παυλείων, καί ἐπικαλού­με­νοι τίς πρεσβεῖες του ἐλπίζουμε νά ἐπιτύχει καί αὐτή ἡ ταπεινή προσπάθειά μας καί εὐχόμεθα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πλούσια σέ ὅλους τούς συμμετέχοντες.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...

Ο Γέρων Χριστόδουλος Οσιοσυμεωνίτης για τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24 Ἰουνίου 2020 Πλήρης πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀπὸ βάθους ψυχῆς δοξολογῶ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων Παντοκράτορα Τριαδικὸ...

Ο εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων Λουτρών Αιδηψού,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Εορτάστηκε και εφέτος η εορτή των Αγίων Αναργύρων σε πολλά σημεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,...

Χειροτονία Διακόνου στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία. Ανήμερα...

Λαμπρή πανήγυρη Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου

Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα που αρμόζει στην μεγάλη αυτή εορτή, αλλά και την ησυχαστική μοναστική τάξη, τελέστηκε η Πανήγυρη της παλαιφάτου και ιστορικής...

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 23η Ἰουνίου 2020 μέ ἀπόφασή του κατέταξε τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας...

Ο Απόστολος Παύλος ετιμήθη «ἀντικρύ Χίου»

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀντικρύ Χίου»(Πράξ. κ΄,...

Ο Μητροπολίτης Καρυστίας στον εορτάζοντα ναό των Αγ. Αναργύρων στην γενέτειρα του

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του χωρίου Κοσμάς Κυνουρίας όπου και μετέβη...