Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η ημερίδα «Παιδεία: παρόν και μέλλον», την οποία συνδιοργάνωσαν η Ένωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας, το Σωματείο «Ενωμένη Ρωμηοσύνη και η Κίνηση Γονέων και Κηδεμόνων Ημαθίας.

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο πρόεδρος της Ένωσης Θεολόγων Νομού Ημαθίας κ. Ευθύμιος Χωματάς και ο εκπρόσωπος της «Ενωμένης Ρωμηοσύνης κ. Ιωάννης Κοτσάμπασης.

Στην συνέχεια ακολούθησαν οι εισηγήσεις κατά τις οποίες προέδρευσε  ο Καθηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννης Φύκαρης. Στην ημερίδα μίλησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Ηρακλής Ρεράκης και ο Εκπαιδευτικός κ. Δημήτριος Νατσιός. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με παραγωγική συζήτηση.

Πλήθος κληρικών, θεολόγων, γονέων και απλών πολιτών προσήλθαν για να λάβουν μέρος στην ημερίδα εκφράζοντας τον φόβο και την αγωνία τους, αλλά και θέλοντας να πάρουν απαντήσεις για το φλέγον ζήτημα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Ο χαιρετισμός του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας :

Μέ πολλή χαρά σᾶς καλωσορίζω στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου πολιούχου Βεροίας καί στήν Ἡμε­ρί­δα πού πραγματοποιεῖται σήμε­ρα ἐδῶ, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, μέ πρωτοβουλία καί συνδιοργάνωση τῆς Ἑνώσεως Θεολόγων Νομοῦ ᾽Ημαθίας, τοῦ Σωματείου Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καί τῆς Κινήσεως Γονέων καί Κη­δε­μόνων Ἠμαθίας.

Κατ᾽ ἀρχήν θά ἤθελα νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω τούς διοργα­νω­τές γιά τήν πρωτοβουλία τους, πρωτοβουλία πού ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα.

Γιατί ὑπάρχει πάντα ἐλπίδα, ὅταν κά­ποιοι δέν ἀντιμετωπίζουν τίς ἐξε­λί­ξεις παθητικά, ἀδιάφορα, μοι­­­ρολατρικά, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, ἀλλά μέ ὑψηλό φρό­νη­μα, μέ συναίσθηση εὐθύνης, μέ εὐαισθη­σία ἀλλά καί μέ ἐγρήγορ­ση. Γιατί ἡ παιδεία δέν ἔχει μόνο πα­ρόν καί μέλλον. Ἡ παιδεία εἶ­ναι τό παρόν καί τό μέλλον κάθε ἔθνους, καί πολύ περισσότερο τῆς πατρίδος μας καί τοῦ ἔθνους μας, καθώς ἡ ἔννοια τῆς παιδείας καί τά ἰδεώδη τῆς παιδείας γεννήθη­καν σ᾽ αὐτόν τόν τόπο καί ἦταν αὐ­τά πού στήριξαν τό ἔθνος μας καί τό κράτησαν ὄρθιο γιά τόσους αἰῶνες μέσα ἀπό τόσες δυσκολίες καί περιπέτειες.

Καί ὅμως στή χώρα αὐτή, στήν πατρίδα μας, ἡ παιδεία βρίσκεται σέ κρίση· καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά, γιατί εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού προσπαθοῦν νά ἀλλάξουν κα­τεύθυνση στήν πορεία τοῦ ἔθνους μας, ἐπεμβαίνοντας στήν παιδεία, ἀλλοιώνοντας τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες της, τροποποιώντας τά σχο­λι­κά προγράμματα, τά σχολικά βι­βλία καί προσπαθώντας νά πε­ρά­σουν τίς δικές τους ἰδέες, τίς δι­κές τους ἰδεολογίες καί ἰδεο­λη­ψίες, στά παιδιά μέσα ἀπό τό ἐκπαιδευ­τικό σύστημα, ἔτσι ὤστε νά ἀλ­λοι­ώσουν προοδευτικά καί ἀνε­παί­σθητα τή συνείδησή τους, τά πι­στεύω τους, τή σχέση τους μέ τήν ἱστορία, μέ τή θρησκεία, μέ τήν ἐθνική ταυτότητα.

Ὁ σκοπός εἶναι ἀνόσιος, γιατί εἶ­ναι ὕπουλος. Ἡ μέθοδος εἶναι ἀπα­ράδεκτη, γιατί ἡ παιδεία δέν μπορεῖ νά ἐξυπηρετεῖ πολιτικές καί ἰδεολογικές σκοπιμότητες, ἀλ­λά ἔχει χρέος νά ὑπηρετεῖ τήν ἀλήθεια, ἔχει χρέος νά προσφέρει τήν ἀντικειμενική γνώση, ἔχει χρέ­ος νά μορφώνει χρηστούς πο­λί­τες.

Καί ὅμως ἀντί γι᾽ αὐτά παρα­κο­λουθοῦμε τά τελευταῖα χρόνια μέ συνοχή καρδίας καί μέ ἀγωνία κά­ποιους, πού κατέχουν δυστυχῶς θέσεις εὐ­θύ­νης, ἀντί νά ἐνδια­φερ­θοῦν γιά τήν ἀνασυγκρότηση τῆς παι­δείας μας πρός ὄφελος τῶν μα­θη­τῶν καί κατ᾽ ἐπέκταση τῆς πα­τρίδος μας, νά ἐπιδίδονται συστη­ματικά στήν ἐξυπηρέτηση τῶν προσωπικῶν τους στόχων καί τῆς προσωπικῆς τους ἰδεολογίας, νά ἐπιδίδονται μέ διάφορα προσχή­ματα στή δημιουργία μιᾶς παι­δείας χωρίς κα­­νένα προσανατο­λι­σμό, ἕνα σχολεῖο στό ὁποῖο ἡ διδα­σκαλία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως θά ἔχει τήν ἴδια θέση μέ τίς ἄλλες θρη­σκεῖες, ἔτσι ὥστε νά δημιουρ­γεῖται μία γενικότερη σύγχυση, ἡ διδα­σκαλία τῆς ἑλληνικῆς ἱστο­ρίας θά ἔχει λογοκριθεῖ, ὥστε νά μήν ἐνοχλεῖ ὅσους ἐνοχλοῦνται ἀπό τήν ἀλήθεια καί νά ἐξυπηρε­τεῖ ἀλλότρια συμφέροντα, ἡ διδα­σκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας θά ἔχει μπεῖ στό περιθώριο.

Καί τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι τί παιδεία εἶναι αὐτή; Τί παρόν καί τί μέλλον θά ἔχει καί ποιές εἶναι οἱ συνέπειες γιά τά παιδιά μας, γιά τήν πατρίδα μας, γιά τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τό­που, ἐάν ἡ νέα γενιά ἀντί νά συν­δέεται μέσω τῆς παι­δείας μέ τίς ρίζες της, ἐξελίσσεται σέ μία γε­νιά χωρίς ταυτότητα, χω­ρίς πί­στη, χω­ρίς θεμέλια;

Τά ἐρωτήματα εἶναι πολλά καί ἡ ἀγωνία μεγάλη καί δικαιολογη­μέ­νη γιά ὅσους μποροῦν νά σκέ­πτο­νται μέ μυαλό ἀπαλλαγμένο ἀπό ἰδεο­λο­γικά συμπλέγματα, ἀλλά καί γιά ὅσους ἐμπλέκονται στήν ἐκ­­παι­δευτική διαδικασία εἴτε ὡς ἐκ­παιδευτικοί εἴτε ὡς γονεῖς εἴτε ὡς κληρικοί.

Στά ἐρωτήματα αὐτά καί στόν τρό­πο μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε καί πρέπει νά δράσουμε ἤ καί νά ἀντι­δράσουμε εἶναι ἀφιερωμένη ἡ ση­μερινή Ἡμερίδα. Καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά ἔχουμε νά ἀκούσουμε πολ­λά καί χρήσιμα ἀπό τούς ἐκλε­κτούς ὁμιλητές μας, τόν Σεβα­σμι­ώ­τατο Μητροπολίτη Ναυπά­κτου καί Ἁγίου Βλασίου κύριο Ἱερόθεο, διακεκριμένο θεολόγο καί συγ­γρα­φέα, τόν ἐλλογιμώτατο καθη­γητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­­σαλονίκης καί πρόεδρο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολό­γων, κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, καί τόν κ. Δημήτριο Νατσιό, διδάσκαλο καί Θεολόγο.

Τούς καλωσορίζω καί τούς τρεῖς ἀπό καρδίας καί μέ πολλή τιμή στήν πόλη καί στήν Ἱερά Μη­τρό­πολή μας καί τούς εὐχα­ριστῶ θερ­μά γιά τήν παρουσία τους καί ὅσα θά μᾶς ποῦν.

Εὐχαριστῶ θερμά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε γιά νά συμμετάσχετε στήν Ἡμερίδα καί νά ἐνημερω­θεῖ­τε γι᾽ αὐτό τό κρίσιμο καί πολύ σημα­ντικό θέμα, τήν παιδεία, τό πα­ρόν καί τό μέλλον της, καί εὔ­χομαι καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Άσκηση στην Εκκλησία

Του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Μια σημαντική λέξη στην Πίστη μας λέγεται Παράδοση. Μία λέξη που γενικά θυμίζει κάτι από το παρελθόν, κάτι για πολλούς ξεπερασμένο....

Νέα διαμαρτυρία της ΠΕΘ προς το ΙΕΠ

Προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Αναστασίου Τσόχα 36, Αθήνα 115 21  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Στη συνέχεια του εγγράφου μας αρ. πρωτ. 21/ 11 Μαϊου 2020 και παρά...

Με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου ξεκίνησαν τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Ι.Π.Ε.

Με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β΄ ξεκίνησαν τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί το Ιδρυμα Ποιμαντικής...

Συναξάρι 5ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως. † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Δωροθέου, ἐπισκόπου Τύρου. Εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν...

Σύναξη Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου Ι. Μητροπόλεως Περιστερίου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης γιά τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας κάλεσε σέ Γενική Σύναξη τό Δ.Σ. τοῦ...

Δήμαρχος Αχαρνών και Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος στον Αρχιεπίσκοπο

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών...

Συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης των κτηρίων της Εκκλησίας στην Δεινοκράτους

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Για την πορεία των εργασιών ανακαίνισης των κτηρίων της Εκκλησίας στην Δεινοκράτους ενημερώθηκαν σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών...

Μπογδάνος: H ευλογία του Μακαριωτάτου είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, όπου συζήτησαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. «Σε...

Διαμαρτυρία της Μητροπόλεως Περιστερίου για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2020 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἐξ ἀφορμῆς δημοσιεύματος με τίτλο «Ξεσηκωμός τῶν πιστῶν γιά τήν Μητρόπολη Περιστερίου», πού ἀναρτήθηκε τήν...

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η σημερινή ημέρα - Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος - η οποία, ως γνωστόν, εθεσπίσθη...

Ψυχοσάββατο Πεντηκοστής

Μία ακόμη ευκαιρία μάς προσφέρει η αγία μας Εκκλησία, να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, τόσο τα πρόσωπα που υπήρξαν προσφιλή για...

Τι σημαίνει η λέξη ανάθεμα; Ποια είναι η σημασία της;

Ἡ λέξη ἀνάθεμα καί ἡ σημασία της ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς), Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Σάν Φρανσίσκο Ἡ ἑλληνική λέξη ἀνάθεμα, ἀποτελεῖται ἀπό δύο λέξεις: τήν ἀνά, πού εἶναι...

Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική καί ἡ ψηφιακή μετάδοση τοῦ μηνύματός της

τοῦ καθηγητῆ Γεωργίου Μαντζαρίδη Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική στηρίζεται στήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία πού θεμελιώνεται στόν καινό ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο καί διέπεται ἀπό τήν ἀρχή τοῦ προσώπου....

Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό κείμενο τοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς Οἱ «ροπαλοφόροι», οἱ «φωνασκοῦντες ὁμολογητές» και τό... «γλυφιτζούρι περί σφραγίσματος  τοῦ Ἀντι-χρίστου». Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό  κείμενο...

Η Ιερά Μονή Παναγίας Ρεματιανής

Η Ιερά Μονή Παναγίας Ρεματιανής, βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων και απέχει 32 χιλ. από τη Σπάρτη, όπου τη συναντούμε αριστερά του δρόμου που...