Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Λουκᾶ 18,20)

Πολὺ παλαιὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ Ὕψιστος ἀπαιτεῖ τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν τιμὴν στοὺς γονεῖς μας. Μάλιστα στὴν ἐποχὴ τοῦ Νόμου, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Δεκαλόγου συνοδευόταν καὶ ἀπὸ πολὺ σκληρὴ ποινή. Ἐτιμωρεῖτο μέ τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, τὸν θάνατο.

Μάλιστα! Ὅποιος θὰ τολμοῦσε νά σηκώση τὸ χέρι καὶ νὰ κτυποῦσε ὁ ἄθλιος τὸν πατέρα ἤ τὴν μητέρα του, σύμφωνα μὲ τὸν Νόμον τοῦ Θεοῦ, αὐτός ὁ ἄστοργος υἱός δὲν ἔπρεπε νὰ ζῆ. Τὸ ἴδιο καὶ ὅποιος θὰ κακολογοῦσε τοὺς γονεῖς του. «ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἤ μητέρα αὐτοῦ, θανάτω θανατούσθω. Ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ ἤ μητέρα αὐτοῦ τελευτήσει θανάτω» (Ἔξοδος 21,15-16).

Τόσο σοβαρὸ ἁμάρτημα στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ περιφρόνηση τῶν γονέων. Στὴν χειρότερη μάλιστα, τὴν ἀπεχθέστερη ἔκφρασή της, δηλαδή τὴν λεκτική προσβολὴ ἤ τὴν χειροδικία, μόνο μὲ θάνατο ἐξαλείφετο τήν παλαιά ἐποχή τοῦ Νόμου.

Φέροντας στὴ σκέψη μας τὸ ἁμάρτημα αὐτὸ ἐν σχέσει μὲ τοὺς γονεῖς καὶ προσπαθώντας νὰ σπουδάσωμε τὴν βαρύτητά του, γιατί δηλαδὴ θεωρεῖται τόσο ἀπεχθές, τόσο ἀπαίσιο, τόσο κατακριτέο, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ὁδηγηθοῦμε λογικά στὴν βαθύτερη αἰτία τοῦ κακοῦ, πού ἦταν ἡ γενικώτερη διαστροφή, ποὺ ὑπέμεινε στή ψυχή ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐπαναστάτησε κατὰ τοῦ Θεοῦ. Τότε καὶ τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ αὐτονόητα αἰσθήματα τῆς ψυχῆς του ἄλλαξαν πρός τὸ χειρότερο. Καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις ξεπέρασε σὲ παραλογισμὸ ὁ λογικός καί νοήμων ἄνθρωπος καὶ αὐτὰ τὰ ἄλογα ὄντα.

Ποιὸς ἀγνοεῖ, ὅτι κάποτε καὶ αὐτὰ τὰ ζῶα δὲν λησμονοῦν αὐτούς, πού τοὺς ἔφεραν στὸν κόσμο; Καὶ πράττουν ὅ,τι μποροῦν οἱ ἀπόγονοι γιὰ νὰ ἀνακουφίσουν τοὺς γεννήτορές των;

Καὶ ὅμως ὁ ἄνθρωπος «ὁ ἐν τιμῇ ὤν», ὁ πλασθείς «βραχὺ τι παρ’ ἀγγέλους», λίγο κατώτερος ἀπό τούς ἀγγέλους, ὁ ἄνθρωπος ποὺ λησμόνησε τὸν Κτίστη του Θεὸ καὶ ἀντὶ Αὐτοῦ ἐλάτρευσε τὰ κτίσματα, τὰ εἴδωλα, συμπεριφέρεται τόσο παράλογα καὶ ἄπρεπα καὶ στὸ θέμα αὐτὸ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς γονεῖς του.

«τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» ἐπανέλαβαν τὰ χείλη τοῦ Θεανθρώπου, ὅπως ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο πρὸς τὸν νέο, ποὺ ἐπιθυμοῦσε τὴν αἰώνια ζωή. Διότι Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός, ἦτο ὁ Νομοθέτης τοῦ Δεκαλόγου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καὶ ὁ εὐσεβὴς νέος τοῦ Εὐαγγελίου μας ἀπάντησε καταφατικὰ στὸν Κύριο. Εἶχε στὴ σύντομη ζωὴ του ἐφαρμόσει πιστὰ καὶ αὐτὴν τὴν θεϊκὴ ἐντολή, καὶ ἐτίμησε δεόντως τοὺς γονεῖς του.

Πόσοι ὅμως σήμερα, βαπτισμένοι χριστιανοί, θὰ μποροῦν νὰ δώσουν μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ τὴν ἴδια ἀπάντηση; Ἤδη ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος προφητεύει, ὅτι στοὺς ἐσχάτους καιρούς, ὅταν θά πλησιάζη τό τέλος τοῦ κόσμου, μεταξὺ τῶν ἄλλων κακιῶν, ποὺ θὰ ἐπιπολάζουν στὴν κοινωνία μας, καὶ θὰ ἀσχημίζουν ἀφάνταστα τὸ πρόσωπό της, θὰ εἶναι καὶ ἡ ἀσέβεια στοὺς γονεῖς. «Τοῦτο δὲ γίνωσκε», προειδοποιεῖ τὸν μαθητὴ του Τιμόθεο, «ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. Ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι… γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀ­- χάριστοι, ἀνόσιοι…» (Β΄ Τιμ. 3,1-2).

Θλίψη ἀφόρητη καταλαμβάνει τὴν ψυχή μας, ὅταν ἀκοῦμε παράπονα γονέων κατὰ τῶν παιδιῶν τους. Ὅτι τὰ τελευταῖα τῆς ζωῆς των χρόνια τὰ περνοῦν μέσα στὴν παγωνιὰ τῆς ἀκαταδεξίας καὶ τοῦ παραγκωνισμοῦ ἐκ μέρους τῶν παιδιῶν τους. Φαρμάκι στάζει τὸ στόμα τοῦ γέροντα πατέρα ἤ τῆς μητέρας, ὅταν ἀναγκάζωνται νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ ἀχάριστο παιδί των.

Πόσο ἄσχημα αἰσθάνονται ἐπισκέπτες ἱδρυμάτων, ὅπως εἶναι διάφοροι Οἶκοι εὐγηρίας, ὅταν ἀκοῦν ἀπὸ τὸ στόμα γερόντων πικρὰ παράπονα γιὰ τὰ παιδιά τους, γιὰ τὴν ὀδυνηρὴ ἐγκατάλειψη ποὺ βιώνουν μακρυά τους, παρά τό γεγονός, ὅτι καί σ’αὐτά τά Ἱδρύματα δέν λείπουν οὔτε ἡ ἀνθρωπιά, οὔτε ἡ ἀγάπη. Γιατί, ὅμως, τόση σκληρότητα καὶ ἀδιαφορία ἀπέναντι σὲ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, πρὸς τὶς ὁποῖες τίποτε τὸ ἀντάξιο δὲν μποροῦμε νὰ προσφέρωμε; Ὅπως τόσο χαρακτηριστικά μᾶς τὸ διδάσκει ὁ σοφὸς Σειρὰχ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀκοῦστε τί λέγει: «τέκνον, ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου, καὶ μὴ λυπήσης αὐτὸν ἐν τῆ ζωῆ αὐτοῦ. κἄν ἀπολείπη σύνεσιν, συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσης αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύι σου. Μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγεννήθης καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοὶ;» (Σ. Σειρὰχ 3,12-13. 7,28).

Εἴδατε τί διδάσκει ὁ σοφός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης; Παιδί μου! Βοήθησε τὸν γέροντα πατέρα σου. Ποτὲ νὰ μὴν τὸν στενοχωρήσης. Καὶ ἂν ἀκόμη κάμη κάτι λάθος, συγχώρεσέ τον. Αὐτοὶ σὲ ἐγέννησαν καὶ δὲν μπορεῖς μέ τίποτε νά ξεπληρώσης αὐτό ποὺ ἐκεῖνοι σοῦ ἔδωσαν… Δηλαδὴ τὴν ζωὴ! Γένοιτο!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

Με την χάρη του Θεού, προγραμματίζουμε τον φετεινό εορτασμό της ιεράς μνήμης του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου του νέου...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Παράδοση μαθημάτων σέ ὑποψηφίους διδάκτορες

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, τήν ἑβδομάδα ἀπό Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι τήν Παρασκευή 14 Μαΐου ἐἔ., παρέδωσε μαθήματα «Πατερικῆς...
video

Αναστάσιμες ωδές – Ψάλλει o Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος από του θρόνου της εορτάζουσας Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Αγίων Μετεώρων αναπέμπει τις Αναστάσιμες ωδές. Η εγγραφή έγινε ...

Ο Μητροπολίτης Εδέσσης για τον Άγιο Νικολάου εκ Μετσόβου

Στην αναδημοσίευση μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ομιλίας προέβει το poimin.gr επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου. Πρόκειται για την ομιλία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου...

Έκκληση Μητροπολίτου Δημητριάδος για ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Τοπικής Εκκλησίας

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου λειτούργησε την Κυριακή 16/5 (Μυροφόρων) ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Στο τέλος του Όρθρου, ο Σεβασμιώτατος...

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο μακαριστού π. Βασιλείου Χασούρα

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 15 Μαΐου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ....

Κυριακή των Μυροφόρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

  Την Κυριακή, 16 Μαΐου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο....

Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου: «Χριστιανὸς ἐγεννήθην καὶ Χριστιανὸς θέλω νὰ ἀποθάνω»

Ο Νεομάρτυς Νικόλαος Μπασδάνης ή Βλαχονικόλας ή Εξηντατρίχης, όπως αλλιώς ονομάζεται,  καταγόταν από το Μέτσοβο της Ηπείρου και γεννήθηκε κάπου στις αρχές του 17...

Απάντηση Αναστασίου Βαβούσκου στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Στην φιλόξενη ιστοσελίδα www.poimin.gr, στην οποία δημοσίευσα προσφάτως επιστημονικό - νομοκανονικού χαρακτήρα - άρθρο μου με τον τίτλο «Περί κανονικών παραπτωμάτων και ποινών συνέχεια»,...

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και εκδηλώσεις τιμής για τον Αθανάσιο Διάκο στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων 16 Μαΐου 2021 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Συνοδικού Μητροπολίτου...

Κυριακή των Μυροφόρων στη Μητρόπολη Χαλκίδος

Φωτογραφίες: Παρασκευή Σπυροπούλου Την Κυριακή 16 Μαΐου 2021, τρίτη από του Πάσχα, κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες και τους...

Μεθέορτος εορτασμός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στη Χώρα της Μυκόνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων στον πάλαι ποτέ Ενοριακό Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στη Χώρα της Μυκόνου,στον...

Κυριακή των Μυροφόρων στη Νάουσα – Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Την Κυριακή 16 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος...

Θετικός στον κορωνοϊό ο Mητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος

Μετά από μοριακό τεστ, λόγω ηπίων συμπτωμάτων, που υποβλήθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.  Κωνσταντίνος, στο οποίο βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό (covid...

Εκδημία Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου κυρού Ανανία Κουστένη, Εφημερίου του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου οδού Ισαύρων Εξαρχείων...