Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Λουκᾶ 18,20)

Πολὺ παλαιὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ Ὕψιστος ἀπαιτεῖ τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν τιμὴν στοὺς γονεῖς μας. Μάλιστα στὴν ἐποχὴ τοῦ Νόμου, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Δεκαλόγου συνοδευόταν καὶ ἀπὸ πολὺ σκληρὴ ποινή. Ἐτιμωρεῖτο μέ τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, τὸν θάνατο.

Μάλιστα! Ὅποιος θὰ τολμοῦσε νά σηκώση τὸ χέρι καὶ νὰ κτυποῦσε ὁ ἄθλιος τὸν πατέρα ἤ τὴν μητέρα του, σύμφωνα μὲ τὸν Νόμον τοῦ Θεοῦ, αὐτός ὁ ἄστοργος υἱός δὲν ἔπρεπε νὰ ζῆ. Τὸ ἴδιο καὶ ὅποιος θὰ κακολογοῦσε τοὺς γονεῖς του. «ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἤ μητέρα αὐτοῦ, θανάτω θανατούσθω. Ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ ἤ μητέρα αὐτοῦ τελευτήσει θανάτω» (Ἔξοδος 21,15-16).

Τόσο σοβαρὸ ἁμάρτημα στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ περιφρόνηση τῶν γονέων. Στὴν χειρότερη μάλιστα, τὴν ἀπεχθέστερη ἔκφρασή της, δηλαδή τὴν λεκτική προσβολὴ ἤ τὴν χειροδικία, μόνο μὲ θάνατο ἐξαλείφετο τήν παλαιά ἐποχή τοῦ Νόμου.

Φέροντας στὴ σκέψη μας τὸ ἁμάρτημα αὐτὸ ἐν σχέσει μὲ τοὺς γονεῖς καὶ προσπαθώντας νὰ σπουδάσωμε τὴν βαρύτητά του, γιατί δηλαδὴ θεωρεῖται τόσο ἀπεχθές, τόσο ἀπαίσιο, τόσο κατακριτέο, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ὁδηγηθοῦμε λογικά στὴν βαθύτερη αἰτία τοῦ κακοῦ, πού ἦταν ἡ γενικώτερη διαστροφή, ποὺ ὑπέμεινε στή ψυχή ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐπαναστάτησε κατὰ τοῦ Θεοῦ. Τότε καὶ τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ αὐτονόητα αἰσθήματα τῆς ψυχῆς του ἄλλαξαν πρός τὸ χειρότερο. Καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις ξεπέρασε σὲ παραλογισμὸ ὁ λογικός καί νοήμων ἄνθρωπος καὶ αὐτὰ τὰ ἄλογα ὄντα.

Ποιὸς ἀγνοεῖ, ὅτι κάποτε καὶ αὐτὰ τὰ ζῶα δὲν λησμονοῦν αὐτούς, πού τοὺς ἔφεραν στὸν κόσμο; Καὶ πράττουν ὅ,τι μποροῦν οἱ ἀπόγονοι γιὰ νὰ ἀνακουφίσουν τοὺς γεννήτορές των;

Καὶ ὅμως ὁ ἄνθρωπος «ὁ ἐν τιμῇ ὤν», ὁ πλασθείς «βραχὺ τι παρ’ ἀγγέλους», λίγο κατώτερος ἀπό τούς ἀγγέλους, ὁ ἄνθρωπος ποὺ λησμόνησε τὸν Κτίστη του Θεὸ καὶ ἀντὶ Αὐτοῦ ἐλάτρευσε τὰ κτίσματα, τὰ εἴδωλα, συμπεριφέρεται τόσο παράλογα καὶ ἄπρεπα καὶ στὸ θέμα αὐτὸ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς γονεῖς του.

«τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» ἐπανέλαβαν τὰ χείλη τοῦ Θεανθρώπου, ὅπως ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο πρὸς τὸν νέο, ποὺ ἐπιθυμοῦσε τὴν αἰώνια ζωή. Διότι Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός, ἦτο ὁ Νομοθέτης τοῦ Δεκαλόγου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καὶ ὁ εὐσεβὴς νέος τοῦ Εὐαγγελίου μας ἀπάντησε καταφατικὰ στὸν Κύριο. Εἶχε στὴ σύντομη ζωὴ του ἐφαρμόσει πιστὰ καὶ αὐτὴν τὴν θεϊκὴ ἐντολή, καὶ ἐτίμησε δεόντως τοὺς γονεῖς του.

Πόσοι ὅμως σήμερα, βαπτισμένοι χριστιανοί, θὰ μποροῦν νὰ δώσουν μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ τὴν ἴδια ἀπάντηση; Ἤδη ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος προφητεύει, ὅτι στοὺς ἐσχάτους καιρούς, ὅταν θά πλησιάζη τό τέλος τοῦ κόσμου, μεταξὺ τῶν ἄλλων κακιῶν, ποὺ θὰ ἐπιπολάζουν στὴν κοινωνία μας, καὶ θὰ ἀσχημίζουν ἀφάνταστα τὸ πρόσωπό της, θὰ εἶναι καὶ ἡ ἀσέβεια στοὺς γονεῖς. «Τοῦτο δὲ γίνωσκε», προειδοποιεῖ τὸν μαθητὴ του Τιμόθεο, «ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. Ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι… γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀ­- χάριστοι, ἀνόσιοι…» (Β΄ Τιμ. 3,1-2).

Θλίψη ἀφόρητη καταλαμβάνει τὴν ψυχή μας, ὅταν ἀκοῦμε παράπονα γονέων κατὰ τῶν παιδιῶν τους. Ὅτι τὰ τελευταῖα τῆς ζωῆς των χρόνια τὰ περνοῦν μέσα στὴν παγωνιὰ τῆς ἀκαταδεξίας καὶ τοῦ παραγκωνισμοῦ ἐκ μέρους τῶν παιδιῶν τους. Φαρμάκι στάζει τὸ στόμα τοῦ γέροντα πατέρα ἤ τῆς μητέρας, ὅταν ἀναγκάζωνται νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ ἀχάριστο παιδί των.

Πόσο ἄσχημα αἰσθάνονται ἐπισκέπτες ἱδρυμάτων, ὅπως εἶναι διάφοροι Οἶκοι εὐγηρίας, ὅταν ἀκοῦν ἀπὸ τὸ στόμα γερόντων πικρὰ παράπονα γιὰ τὰ παιδιά τους, γιὰ τὴν ὀδυνηρὴ ἐγκατάλειψη ποὺ βιώνουν μακρυά τους, παρά τό γεγονός, ὅτι καί σ’αὐτά τά Ἱδρύματα δέν λείπουν οὔτε ἡ ἀνθρωπιά, οὔτε ἡ ἀγάπη. Γιατί, ὅμως, τόση σκληρότητα καὶ ἀδιαφορία ἀπέναντι σὲ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, πρὸς τὶς ὁποῖες τίποτε τὸ ἀντάξιο δὲν μποροῦμε νὰ προσφέρωμε; Ὅπως τόσο χαρακτηριστικά μᾶς τὸ διδάσκει ὁ σοφὸς Σειρὰχ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀκοῦστε τί λέγει: «τέκνον, ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου, καὶ μὴ λυπήσης αὐτὸν ἐν τῆ ζωῆ αὐτοῦ. κἄν ἀπολείπη σύνεσιν, συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσης αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύι σου. Μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγεννήθης καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοὶ;» (Σ. Σειρὰχ 3,12-13. 7,28).

Εἴδατε τί διδάσκει ὁ σοφός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης; Παιδί μου! Βοήθησε τὸν γέροντα πατέρα σου. Ποτὲ νὰ μὴν τὸν στενοχωρήσης. Καὶ ἂν ἀκόμη κάμη κάτι λάθος, συγχώρεσέ τον. Αὐτοὶ σὲ ἐγέννησαν καὶ δὲν μπορεῖς μέ τίποτε νά ξεπληρώσης αὐτό ποὺ ἐκεῖνοι σοῦ ἔδωσαν… Δηλαδὴ τὴν ζωὴ! Γένοιτο!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Να αισθάνεστε υπερηφάνεια για το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας»

Υλοποιώντας την συνεχή και αμείωτη στήριξή του προς το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, βράβευσε τους...

Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο "Μ.Αλέξανδρος" της Χρυσούπολης Καβάλας, μετέβη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, στο χωριό...

Παράκληση στην Παναγία την Παρηγορήτρια για τις Πανελλαδικές

Η μέριμνα και η συναντίληψή μας  προς την μαθητιώσα νεολαίαείναι συνεχής και αδιάκοπη, ειδικά την περίοδο αυτή  κατά την οποία θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. Για το λόγο...

«Καλοκαίρι…στον Παράδεισο!» – Καλοκαιρινή Κατασκήνωση στην πόλη μας

Ο Πολυχώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών "Ο Μικρός Παράδεισος" του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Βόλου επιστρέφει δυναμικά με τον θεσμό της κατασκήνωσης στην πόλη...

Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυμάτων

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ακολουθώντας πάντα πιστά τις διατάξεις που ορίζουν την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία των Ιδρυμάτων της, εκφράζει την ικανοποίησή της για...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κεντρικός ομιλητής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ελληνική Διασπορά

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αποστολή της στον κόσμο» είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ως κεντρικός ομιλητής...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου

Το Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας, κ. Δέσποινας Γεωργιάδη - Αλεξοπούλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου...

Αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου για την Ελλάδα

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, από την έδρα του, για την Ελλάδα, και συγκεκριμένα για...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος ο Δερβίσης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία ενδόξων Νεομαρτύρων στα τετρακόσια μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ήταν και αυτοί που είχαν αλλαξοπιστήσει και...

Χείμαρρος ο Μόρφου! Έσπασε την σιωπή του για τον πόλεμο που δέχτηκε

Μετά από έναν χρόνο σιωπής ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος εξήγησε, μεταξύ άλλων, τον λόγο που δεν έκανε δημόσιες ομιλίες ύστερα από τις παραινέσεις...

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η Ιερατική Σύναξη στο Μπραχάμι

Ρεπορτάζ : Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ομωνύμου...

Φοιτητές Θεολογίας και Μαθητές Δημοτικού στον Αρχιεπίσκοπο

Στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και στα ζητήματα του εφημεριακού κλήρου και των εκκλησιαστικών σχολείων αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και...

«Μπροστά στην Πατρίδα δεν υπάρχει τίποτα το ατομικό και προσωπικό»

Με μία συγκινητική εκδήλωση και υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας, έκλεισε η «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919 – 1922 – 2022» της Ιεράς...

Eκδήλωση “Παραποδηλασία – Πηγή Ζωής”

Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, η εκδήλωση ΠΑΡΑΠΟΔΗΛΑΣΙΑ – ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ, την οποία διοργάνωσε ο ποδηλατικός όμιλος της Ιεράς...